Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy Průhonice, 1. března 2012 78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Řídící tým Představenstva „Hospodářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy Průhonice, 1. března 2012 78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Řídící tým Představenstva „Hospodářská."— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy Průhonice, 1. března 2012 78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Řídící tým Představenstva „Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy“ : Ing. Juříček, vedoucí týmu, BRANO Group Ing. Dvořák, MOTOR JIKOV Group Ing. Glogar, Moravskoslezský automobilový klastr Ing.Pachovský, IVECO Czech Republic Ing. Štefka, TATRA Ing. Šípek, sekretariát AutoSAP za sekretariát AutoSAP: Ing. Novák a Ing. Ešner

2 2 Priority - výstupy 2. podpora podnikání 4. podpora výzkumu vývoje a inovací 5. podpora tuzemského prodeje a exportu 6. podpora investičního prostředí legislativa, životní prostředí rozvoj vzdělávání vnitřní a vnější komunikace Hospodářská politika automobilové a mtc. výstavy 3. zaměstnavatelské vztahy – trh práce 1. rozvoj technického vzdělávání

3 3 Výchozí dokumenty  Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 - 2020  Technologická platforma „ Vozidla pro udržitelnou mobilitu“  Exportní strategie ČR pro období 2012 - 2020

4 4 Definování prioritních odvětví ČR Současný stav  není definována hospodářská politika  existuje pouze Strategie konkurenceschopnosti ČR, která však není sdílená celou vládou a společností Vize – cíle  definovat prioritní odvětví ve vazbě na SWOT a konkurenceschopnost ČR  v návaznosti na tato odvětví definovat dlouhodobé potřeby v řetězci: odvětví – vzdělávání – výzkum - vývoj

5 5 Definování prioritních odvětví ČR Aktivity  spolupracovat s vládou při definování prioritních odvětví  zařadit autoprůmysl jako dlouhodobě prioritní odvětví  spolupracovat s ostatními organizacemi – SP ČR, HK ČR, Asociace krajů, ČMKOS, média – ke sdílení hospodářské politiky

6 6 1. Rozvoj technického vzdělávání Současný stav  tristní situace v učebních oborech  ve středním školství nepropojenost s firmami  ve vysokých školách – 73 VŠ, z toho 28 státní, orientace na masovost, nikoliv kvalitu. Soukromé školy s ještě nižší kvalitou vzdělávání než v případě státních škol  zcela odtržené vzdělávání od potřeb průmyslu Vize – cíle  propojit učební a střední odborné školství s firmami a znovu zavést principy duálního vzdělávání v ČR  u VŠ spolupracovat na definování nové strategie, provést strukturální změny ve vysokém školství, přísnější výběr prostřednictvím akreditačních komisí

7 7 1. Rozvoj technického vzdělávání Aktivity  provést pilotní projekt duálního technického vzdělávání v rámci všech krajů ve spolupráci s MŠMT, Asociací krajů a odbory  spolupráce s MPO na propojení všech programů s MŠMT a MPO  v návaznosti na pilotní projekt spolupracovat v přípravě leg. opatření pro zavedení principů duálního vzdělávání v celé ČR  spolupráce s médii na prosazování technického vzdělávání a vylepšení jeho image

8 8 2. Podpora podnikání Současný stav  obtížné převádění potřeb podnikatelské sféry do legislativní oblasti  kompromisní návrhy ovlivněné spíše jejich politickou průchodností, než vlastním přínosem pro podnikatelskou sféru Vize- cíle  zlepšení podnikatelského prostředí  zkvalitnit služby pro rozvoj podnikání  podpořit modernizaci a rozvoj technologického zázemí firem

9 9 2. Podpora podnikání Aktivity  podpořit zefektivnění státní správy (byrokracie, korupce, nehospodárnost, vliv na státní rozpočet)  ovlivňování cenové politiky v oblasti energií (spolupráce se SP ČR)  fiskální politika - podpora zavedení EUR (stabilita ekonomiky firem, vliv na rozhodování o zahr. investicích)  prosazování stability daňového systému  informace o programech podpory - strukturální fondy (OP podnikání a inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost…….)

10 10 3. Zaměstnavatelské vztahy – trh práce Současný stav  hlavním sociálním partnerem AutoSAP je OS KOVO  reálná mzdová politika firem  podepsána nová dohoda o spolupráci (respektovaný dokument – nejedná se o KSVS) Vize – cíle  sladit zájmy zaměstnavatelů a zaměstnanců v zájmu rozvoje automobilového průmyslu v ČR  zajistit zachování sociálního smíru  podpořit sociální partnerství a dialog

11 11 3. Zaměstnavatelské vztahy – trh práce Aktivity  podniková úroveň - informační servis o kolektivním vyjednávání (podnikové KS, ….) - dodržování uzavřených dohod a závazků, transparentní jednání  pracovně právní a sociální oblast prosazování: - flexibility pracovní síly - péče o zdraví zaměstnanců (včetně BOZP) - stimulace a motivace ke snížení nemocnosti - iniciace změn odpovídající legislativy ( zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, zákon o zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání, důchodová reforma..)

12 12 3. Zaměstnavatelské vztahy – trh práce  úroveň Rady hospodářské a sociální dohody - zastupování AutoSAP a SP ČR v Radě hospodářské a sociální dohody  motivace zaměstnanců a formy odměňování výměna zkušeností v oblastech: - systémy odměňování - zaměření na efektivní výkonnost - systémy firemních benefitů - firemní kultura - motivace k dalšímu vzdělávání – firemní, individuelní  prosadit opatření na zmírnění dopadů ekonomické recese (tzv. Kurzarbeit, mobilita pracovní síly ….)

13 Současný stav  firmy potřebuji velký inovační potenciál - jsou zdrojem pro inovace  připravované lidské zdroje nestačí k jeho tvorbě (technické možnosti & poptávka trhu)  náklady na VaV jsou odpočitatelnou položkou- ( neprojevuje se to ale jako velký stimul, není žádná preference rozvojových odvětví)  existence vnějších barier (služby pro inovační podnikání, nefunkční infrastruktura, nepřipravenost VaV organizací a VŠ ke spolupráci s inovativními firmami) Vize a cíle  posílit význam a směrování inovací v souvisejících odvětvích pro podporu autoprůmyslu  prohloubit spolupráci mezi firmami a školami s orientací na rozvoj technických dovednosti potřebných pro inovace  podpořit modifikaci stávajícího systému hodnocení a financování VaV směrem k využitelnosti / aplikovatelnosti výsledků do průmyslové praxe vedoucí k udržení konkurence schopnosti 13 4. Podpora výzkumu vývoje a inovací

14 14 4. Podpora výzkumu vývoje a inovací Aktivity  využívat výsledků technologické platformy (prosazovat strategii v navazujících oborech - odvětvích)  spolupracovat s Technologickou agenturou ČR (cílení a kvalita výzev, podpora kandidatury zástupce AutoSAP do předsednictva TA ČR)  koordinovat postup s Radou vlády pro VaVI (přijímat konkrétní opatření reagující na měnící se situaci)  organizovat jednání zástupců univerzit s firmami (směrovat programy univerzit)  ovlivňovat směrování programů VaV (MPO „TIP“ …)  podporovat spolupráci mezi firmami

15 15 5. Podpora tuzemského prodeje a exportu Současný stav  silná vazba mezi odbytem a konkurenceschopností  nedostatečná koordinace obchodních aktivit na úrovni státu  hrozí ztráta konkurenceschopnosti z důvodu nástupu asijských zemí Vize – cíle  prosazovat sladěnost ČEB a EGAP při posuzování financování  iniciovat obranná opatření proti distribuci neoriginálních dílů  přispět k vytvoření progresivní a účinné ekonomické diplomacie a její následné využití

16 16 5. Podpora tuzemského prodeje a exportu Aktivity  prosazovat uplatnění tuzemských výrobců u akcí financovaných ze státního rozpočtu  spolupracovat s MPO na proexportních aktivitách (výstavy, síť zastoupení, fleetové dodávky,….)  podílet se na zpracování podkladů a stanovisek k dopadovým studiím k dohodám o volném obchodu (FTA) mezi EU a „třetími zeměmi“ (aktuální Indie a Japonsko)

17 17 6. Podpora investičního prostředí Současný stav  existence novely zákona o investičních pobídkách (týká se příchozích i stávajících investorů)  v rámci programu OPPI je reálné otevření programu NEMOVITOSTI  u dalších programů (Potenciál, Eko- energie) se výzvy zvažují Vize a cíle  spolupracovat s CzechInvestem tak, aby případné novely zákona o inv. pobídkách neznevýhodňovaly na trhu již působící firmy  podporovat rozšíření inv. pobídek i na centra strateg. služeb a technologická centra  Spolupráce s MMR na smysluplném využití dotačních titulů z EU

18 18 6. Podpora investičního prostředí Aktivity  spolupracovat s CzechInvestem při realizaci novely zákona ( informovat firmy, Divize ….)  ovlivnit vývoj příprav nového rámce podpor, platných pro období od 2014  uplatňovat připomínky AutoSAP k lokalizaci jednotlivých investičních pobídek  zaměřit OPPI na programy s orientací z měkkých programů na programy s návratností investic ( orientace na vývoj výrobků a technologií)

19 19 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Hospodářská politika a zaměstnavatelské vztahy Průhonice, 1. března 2012 78. zasedání Rady ředitelů (Valná hromada) AutoSAP Řídící tým Představenstva „Hospodářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google