Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Co bylo úkolem Samuela? PŘEDÁVAT SLOVO OD HOSPODINA, POMÁHAT LIDEM ŘEŠIT OBTÍŽNÉ SITUACE 2. Co Izraelitům Samuel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Co bylo úkolem Samuela? PŘEDÁVAT SLOVO OD HOSPODINA, POMÁHAT LIDEM ŘEŠIT OBTÍŽNÉ SITUACE 2. Co Izraelitům Samuel."— Transkript prezentace:

1

2 Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Co bylo úkolem Samuela? PŘEDÁVAT SLOVO OD HOSPODINA, POMÁHAT LIDEM ŘEŠIT OBTÍŽNÉ SITUACE 2. Co Izraelitům Samuel stále připomínal? POSLOUCHEJTE HOSPODINA A DBEJTE JEHO PŘÍKAZŮ 3. Co si přáli Izraelité? MÍT KRÁLE 4. Z čeho byl Samuel smutný? IZRAELITÉ CHTĚJÍ KRÁLE A JEHO ZAVRHLI – UŽ NECHTĚJÍ SAMUELA ZA SOUDCE 5. Jak dlouho putovali Izraelité po poušti? 40 LET

3 14. Prvním izraelským králem byl Saul

4 Hospodin odhalil Samuelovu uchu toto: Zítra touto dobou pošlu k tobě muže z benjamínské země. Pomažeš ho za vévodu nad mým izraelským lidem; on můj lid vysvobodí z rukou Pelištejců. Pohlédl jsem na svůj lid, jehož úpěnlivé volání ke mně proniklo.“ Když Samuel uviděl Saula, Hospodin ho upozornil: „To je ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid.“Tu řekl Samuel Saulovi: „Řekni mládenci, ať jde před námi.“ A když je předešel: „A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.“Samuel vzal nádobku s olejem, vylil mu jej na hlavu, políbil ho a řekl: „Sám Hospodin tě pomazává za vévodu nad svým dědictvím.

5 Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí. Říkáte mu: ‚Ustanov nad námi krále.‘ Tak se teď postavte před Hospodina podle svých kmenů a rodů.“Samuel dal předvést všechny izraelské kmeny. Losem byl označen kmen Benjamín. Dal tedy předvést kmen Benjamín po čeledích. Byla označena čeleď Matrí, v ní byl označen Saul, syn Kíšův. Samuel řekl všemu lidu: „Hleďte, koho vyvolil Hospodin, není mu rovného ve všem lidu!“ A všechen lid spustil pokřik: „Ať žije král!“Samuel potom promluvil k lidu o právu královském, zapsal je do knihy a uložil před Hospodinem. Nato propustil všechen lid, každého do jeho domu. Také Saul šel domů do Gibeje; a s ním šla družina bojovníků, jejichž srdcí se dotkl Bůh.

6 Hebrejové přešli Jordán do země gádské a gileádské, zatímco Saul byl ještě v Gilgálu; všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgálu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal: „Cos to udělal?“ Saul odvětil: „Když jsem viděl, že se lid ode mne rozprchává, neboť tys k určenému dni nepřicházel, a že se Pelištejci shromáždili v Mikmásu, řekl jsem si : Pelištejci teď sejdou proti mně do Gilgálu a já jsem si nenaklonil Hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám.“

7 Samuel nato Saulovi řekl: „Počínal sis jako pomatenec. Nedbals příkazu, který ti dal Hospodin, tvůj Bůh. Tak by byl Hospodin upevnil tvé království nad Izraelem navěky. Teď však tvé království neobstojí. Hospodin si vyhledal muže podle svého srdce. Jemu Hospodin přikáže, aby byl vévodou nad jeho lidem, protože ty jsi nedbal toho, co ti Hospodin přikázal.“

8 Z truhly moudrosti krále Šalamouna

9 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu? 2. Kdo určil krále Izraelitům? 3. Jak se choval nový král? 4. Jak Samuel uvedl krále do svého úřadu? 5. Kdo byla Hagar a Izmael?

10 1. Jak se jmenoval první král izraelského lidu?

11 2. Kdo určil krále Izraelitům?

12 3. Jak se choval nový král?

13 4. Jak Samuel uvedl krále do svého úřadu?

14 5. Kdo byla Hagar a Izmael?

15 Římskokatolická farnost Hnojník prosinec 2014 www.farnost-hnojnik.cz Pro vnitřní potřebu farnosti Použité obrázky: Rodinná Bible. 3. české vydání. 9 Henrietta Street, London WC2E 8PS: A Dorling KIindersley Book, 1997. ISBN 80-7209-636-2.


Stáhnout ppt "Z truhly moudrosti krále Šalamouna 1. Co bylo úkolem Samuela? PŘEDÁVAT SLOVO OD HOSPODINA, POMÁHAT LIDEM ŘEŠIT OBTÍŽNÉ SITUACE 2. Co Izraelitům Samuel."

Podobné prezentace


Reklamy Google