Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli."— Transkript prezentace:

1 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Upraveno z knihy I Don’t Dave Enough Faith To Be an Atheist (Norman Geisler and Frank Turek, copyright 2004). Použito se svolením nakladatelství Crossway Books, které je součástí Good News Publishers, Wheaton, Illinois, USA, www.crossway.com. Ke stažení pro osobní využití. www.crossway.com   Adapted from I Don’t Dave Enough Faith To Be an Atheist (Norman Geisler and Frank Turek, copyright 2004). Used by permission of Crossway Books, a ministry of Good News Publishers, Wheaton, Illinois (USA), www.crossway.com. Download for personal use only. www.crossway.com

3 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 9. Jsou záznamy o Ježíši historicky věrohodné?

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   historické spisy, které byly později sestaveny do tzv. Nového zákona (= křesťanská část Bible) dokumentují, že:   Ježíš Kristus žil v období kolem přelomu letopočtu   vyučoval lidi a konal zvláštní zázraky   zemřel ukřižováním   dva dny nato byl vzkříšen z mrtvých a po 40 dní se ve fyzickém těle ukazoval mnoha lidem, trávil s nimi čas, jedl s nimi

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   poté před zraky mnoha lidí (očitých svědků) se vznesl vzhůru do nebe   těmto lidem bylo řečeno, že tento Ježíš přijde znovu způsobem, jakým ho viděli odcházet   tj. Ježíš Kristus vstal z mrtvých ve fyzickém těle a už neumírá, smrt nad ním nemá žádnou moc   po 20 století už žije

6 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Když takovou věc člověk slyší poprvé, řekne si: to není pravda (to nemůže být pravda!!)

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   ale pozor, abychom se nedopouštěli stejných chyb jako David Hume:   1) mysleli si, že když je to těžko uvěřitelné, tak je to nemožné   2) říkali si, že je to málo pravděpodobné, a tak se tím vůbec nebudeme zabývat   3) předem vyloučili možnost takového zázraku, aniž jsme zvážili důkazy v jeho prospěch   4) říkali si, že taková mimořádná věc nemůže být pravdivá, že se budeme raději zajímat jen o události, které se dějí pravidelně (třeba MS ve fotbale, olympijské hry, apod.)

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Nesplňuje právě život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista ta kritéria zázraku, kterými chce Bůh upoutat naši pozornost, abychom „přišli blíž“ a naslouchali Ježíšovu poselství?

9 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist pojďme celou věc prozkoumat

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist žil vůbec Ježíš?

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   srovnání s důkazy existence císaře Tiberia:   v průběhu 150 let po smrti císaře Tiberia, který vládl v římské říši v době Ježíše, je mezi autory nekřesťany 9 zmínek o Tiberiovi   v průběhu 150 let po údajném odchodu Ježíše je mezi autory nekřesťany 10 zmínek o Ježíši   čili existence Ježíše je dokázána věrohodněji než existence císaře Tiberia

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   pokud k těmto zmínkám přidáme i křesťanské autory, tak celá situace je v poměru 43:10 ve prospěch Ježíše   z uvedených zmínek o Ježíši od nekřesťanů můžeme některé považovat za antikřesťanské (židé pronásledovali křesťany): o o Josephus Flavius(Židovské starožitnosti) o o Celsus o o Tacitus o o židovský Talmud

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist a):   uvedených 10 zmínek o Ježíši od nekřesťanů neuvádí nic, co by bylo v rozporu s textem Nového Zákona

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist b):   jedná se o autory, jejichž tón je rozhodně protikřesťanský

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist c) konkrétní fakta z daných mimokřesťanských zdrojů:   1) Ježíš žil za vlády císaře Tiberia   2) žil ctnostným životem   3) dělal zázračné činy   4) měl bratra jménem Jakub popraveného r. 62 (Josephus … Židovské starožitnosti)   5) byl označován za Mesiáše   6) byl ukřižován tehdy, když guvernérem v dané oblasti byl Pilát

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   7) byl ukřižován v předvečer židovského svátku Pascha   8) když umíral, nastala tma a zemětřesení   9) jeho učedníci věřili, že vstal z mrtvých   10) učedníci byli za tuto svou víru ochotni zemřít   11) křesťanství se rychle rozšířilo a dostalo se až do Říma   12) jeho učedníci popírali římské bohy a uctívali Ježíše jako Boha

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   na základě uvedených zmínek:   je nerozumné si myslet, že Ježíš neexistoval   je potvrzena pravost Nového Zákona (i když autoři těchto zmínek dávají najevo, že nevěří zprávě o vzkříšení Ježíše, potvrzují, že jeho učedníci věřili)

18 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist dostaly se k nám opisy Nového zákona beze změny?

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nový Zákon = 27 knih (spisů) napsaných devíti lidmi v průběhu 20-50 let; tyto spisy byly později shromážděny do jediné knihy   v dnešní době originály těchto spisů nemáme – máme jen kopie; znamená to, že nelze věřit tomu, že se dochovaly ve stejném znění?   Na nezkreslené dochování Nového Zákona ukazují aspoň tři důvody:

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist a) množství raných kopií:   existuje asi 5700 ručně psaných řeckých opisů NZ (nebo jeho částí) a asi 9000 opisů v dalších jazycích (syrština, kopština, latina, arabština) = celkem asi 14700 opisů   v porovnání s jinými literárními díly té doby má NZ více opisů než sedm nejznámějších autorů té doby dohromady

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nový zákon … 14700 opisů   1) Homér … 643 opisů   2) Demosthenes … 200   3) Herodotos … 8   4) Plato … 7   5) Tacitus … 20   6) Ceasar … 10   7) Pliny … 7   jen velmi málo lidí přesto zpochybňuje přesnost a historicitu těchto ostatních děl

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   b) časová mezera mezi originálem a prvními dochovanými kopiemi

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nový zákon … 25 let   1) Homér … 500 let   2) Demosthenes … 1400 let   3) Herodotos … 1400 let   4) Plato … 1200 let   5) Tacitus … 1000 let   6) Ceasar … 1000 let   7) Pliny … 750 let

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   fragment Janova evangelia … nalezen v Egyptě, z let 117-138 (uložen v Manchesteru, Anglie)   devět fragmentů mezi svitky od Mrtvého moře (Marek, Skutky, Římanům, 1. list Timoteovi, 2.list Petrův, List Jakubův) … z let 50-70 (někteří toto datování popírají, protože odporuje jejich liberálnímu pohledu, že NZ byl napsán mnohem později) … to by znamenalo, že Markovo evangelium bylo napsáno nejpozději 15 let po odchodu Ježíše

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   c) citace NZ v dílech církevních otců   církevní otcové 2. a 3. století citovali NZ tolikrát (36 289 citací), že jen na základě těchto citací lze zkonstruovat celý NZ kromě 11 vět.   (Justin, Ireneus, Klement Alexandrijský, Origen, Tertullián, aj.)

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Bruce Metzger: „žádné jiné dílo starověku nebylo kopiemi předáno do současnosti s takovou přesností jako Nový Zákon“ o o Mahabharata … s přesností 90% o o Homérova „Ilias“ … s přesností 95% o o Nový Zákon … s přesností 99,5%   zdá se, že Bůh si použil spíše množství opisů než původní originály, aby předal poselství Nového Zákona až do současnosti (množství opisů odolalo pokusům o jakékoli jejich hromadné zničení)

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist je obsah Nového zákona věrohodným záznamem historie? Je ten základní příběh Nového zákona pravdivý? mám na mysli klíčové události, jako o o Ježíš Kristus žil o o Ježíš Kristus předával lidem jisté poselství o o Ježíš Kristus dělal zázraky o o byl ukřižován římany a židy, protože se prohlašoval za Boha o o ukázal se mnoha svědkům po svém vzkříšení

28 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka 1: zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože historii nemůžeme poznat

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce a):   ironicky výrok „historii nelze poznat“ často pochází od těch, co z historie vědí, že první život vznikl samovolně z neživých chemických sloučenin a že každá další forma života se vyvinula z té předchozí bez jakéhokoli inteligentního zásahu   tyto věci vědí o o bez záznamu očitých svědků o o bez podpůrných faktorů (kdežto NZ má záznamy očitých svědků i podpůrné faktory)

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce b):   výrok „historii nelze poznat“ je proti zdravému rozumu – s rozumnou mírou jistoty totiž víme, že o o hokejisté ČR zvítězili na zimní olympiádě v Naganu v roce 1998 o o Japonsko napadlo Pearl Harbour 7.12.1941   dále existují i celé obory založené na důkazech z minulosti o o soudní rozhodnutí o vině či nevině v minulosti (forenzní věda … objevuje minulost na základě jistých kritérií a důkazů)

31 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist námitka 2: zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože autoři Nového Zákona byli zaujatí

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce a):   byli zaujatí, ale to neznamená, že lhali nebo přeháněli

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce b):   Byli to obrácení křesťané, ale klíčovou otázkou je, proč byli obráceni ke křesťanství?   Co získali autoři NZ tím, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých? Pronásledování, mučení a smrt.   Jaký možný motiv by je vedl k tomu, že by si vzkříšení vymysleli, pokud by to nebyla pravda? Měli důvody spíše vzkříšení zapřít než potvrdit.

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Proč prakticky okamžitě přestali dodržovat Sabat, obřízku, Mojžíšův zákon, kněžský systém a další učení Starého Zákona (= 39 spisů obsahujících židovské vyznání víry)?   Museli mít dost dobrý důvod, aby se vzdali téměř všeho ze své 2000 let staré historie.   Neměli důvod vymýšlet nové náboženství, protože byli z vyvoleného národa – naopak přechodem ke křesťanství byli označováni za rouhače proti Bohu a za zatracence.

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce c):   Lidé mohou být objektivní, i když nejsou neutrální.   Doktor objektivně stanoví diagnózu tím spíš, pokud se jedná o pacienta, kterého zná

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce d):   Ve skutečnosti je jejich zaujatost mohla vést ke větší objektivitě, aby jejich spisy neztratily důvěryhodnost a přijetí.   Židé, kteří psali o holokaustu, určitě nebyli nestrannými pozorovateli – znamená to, že přeháněli a že holokaust se nikdy nestal?   Věrně se snažili události popsat, aby se celý svět o holokaustu dozvěděl.

37 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Vznikly spisy NZ brzy po událostech, které popisují?

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 1) Všechny knihy NZ byly napsány před rokem 100 n.l.   Klement píše z Říma r. 95 a cituje úryvky Mt, Mk, Lk, Ř, 1Kor, Ef, 1 Tim, Tt, Žd, Jk, 1Pt   Ignac r. 107 píše ze Smyrny (Turecko) a cituje 24 ze 27 knih NZ   Polykarp r. 110 píše ze Smyrny a cituje 18 knih NZ   tito tři lidi citují celkem 25 ze 27 knih NZ

39 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   protože Smyrna i Řím byly stovky kilometrů daleko, musely spisy NZ vzniknout mnohem dříve – aby k tomu rozšíření mohlo dojít

40 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 2) Většina, pokud ne všechny knihy NZ byly ovšem napsány mnohem dříve – před rokem 70 n.l., = max. 40 let po údajném odchodu Ježíše

41 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   představte si, že:   jste oddanými židy 1.stol., Jeruzalém, obzvláště chrám, je centrem vašeho národního, ekonomického a náboženského života (už 1000 let … od Šalomounovy doby)   novější chrám byl dokončen, když jste byli ještě malé děti, ale v některých částech probíhá rekonstrukce už od roku 19 př. l.

42 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   celý život jste s rodiči přinášeli do chrámu oběti zvířat za hříchy, které jste spáchali vůči Bohu. Proč? Protože spolu se svými krajany věříte, že tento chrám je pozemským příbytkem Boha celého vesmíru, stvořitele nebe i země – Boha, jehož jméno považujete za tak svaté, že se bojíte je nahlas vyslovit

43 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   když je vám 20 – 30 let, setkáváte se s člověkem jménem Ježíš, který se prohlašuje za Mesiáše, jehož příchod prorokují vaše svaté knihy; koná zázraky, vyučuje o nějakém království Božím, obviňuje z pokrytectví některé náboženské učitele, kteří vyučují v chrámu; a je zvláštní, že předpovídá svou vlastní smrt i vzkříšení. Vy sice všemu nerozumíte, ale uvěříte mu, protože koná zázraky a má při rozhovorech s druhými zvláštní moudrost.

44 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   v předvečer svátku Pascha je Ježíš představenými chrámu obviněn z rouhání a ukřižován – je pohřben v hrobce, ale o tři dny později se vám i ostatním svým následovníkům ukazuje vzkříšený a živý, tak jak to předpověděl. Dotýkáte se ho, jíte s ním a on pokračuje v dělání zázraků – a tím posledním zázrakem je jeho odchod do nebe (před vašima očima!)

45 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   o 40 let později (r. 70 n.l.) je váš chrám zničen (vám je kolem 60 roků). Jeruzalém je rozbořen, tisíce vesnic v Izraeli jsou vypáleny, desetitisíce vašich krajanů je mrtvých.   Josefus Flavius, který se sám vydal r. 67 do zajetí římskému nepříteli, označí o několik let později tuto válku proti Izraeli za největší válku všech dob.

46 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   otázka:   pokud byste vy a vaši souputníci psali záznamy o Ježíši poté, co byl chrám r. 70 zničen, nezmínili byste tuto svou národní, ekonomickou a náboženskou tragédii někde ve svých spisech?   Samozřejmě byste ji zmínili. A pokud ve vašich spisech tato zmínka není, znamená to, že byly napsány a dány do oběhu před rokem 70 A přesně tak to je … v NZ není zmínka o židovské válce a zničení Jeruzaléma

47 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příklad 1:   pokud bývalý námořník z lodi USS Arizona by psal knihu o její historii a nezmínil by, že byla potopena u Pearl Harbour a 1177 námořníků zabito, měli byste pochybnosti o tom, že byla kniha napsána před 7. 12. 1941?

48 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   příklad 2:   pokud by bývalý zaměstnanec firmy sídlící ve WTC (World Trade Center) psal knihu o historii těchto budov a ani slovem by nezmínil, že byly zničeny a asi 3000 lidí bylo zabito teroristy, měli byste nějaké pochybnosti o tom, že byla kniha napsána před 11. 9. 2001?

49 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 3) Hodně knih NZ bylo napsáno před rokem 62 (méně než 30 let po odchodu Ježíše)

50 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   představte si, že:   jste doktorem medicíny v 1.stol., který se rozhodl k výzkumnému projektu zaznamenat události raného křesťanství   z toho důvodu se chystáte promluvit s očitými svědky života Ježíše a cestovat s apoštolem Pavlem při jeho návštěvách nových sborů křesťanů

51 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   zaznamenáváte rané události církve: o o rané činy Jana a Petra o o umučení Štěpána a Jakuba (Janova bratra) o o teologický koncil Pavla s Petrem a Jakubem (Jakub je Ježíšův bratr a vůdce křesťanů v Jeruzalémě) o o v Pavlově životě jako očitý svědek zaznamenáte vše – od kázání, bičování, výslechů až po ztroskotání lodi a uvěznění

52 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   vaše vyprávění je tak naplněno detaily, že každému znalému čtenáři je jasné, že buď jste měl přístup k očitému svědectví, nebo jste sám očitým svědkem těch událostí

53 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   například pokud popisujete Pavlovy misijní cesty, měníte osobní zájmeno z „oni“ na „my“; správně zaznamenáte o o jména místních politiků, slang, rysy počasí, topografii, místní rysy obchodu o o správnou hloubku vody asi 400 m od ostrova Malta, když se tam vaše loď ocitne během bouřky o o shledáváte důležitým zaznamenat všechny tyto drobné detaily

54 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   otázka:   pokud by váš hlavní společník (apoštol Pavel) byl popraven příkazem císaře Nerona (určitě před rokem 68, kdy skončila vláda Nerona), myslíte, že byste tuto skutečnost zmínil?   a nebo pokud Ježíšův bratr Jakub, vůdce křesťanů v Jeruzalémě, byl příkazem židovské rady popraven (roku 62), myslíte, že byste to nezaznamenal?   pokud jste tyto klíčové události nezmínil, správně bychom mohli usoudit, že jste svou práci dokončil před jejich smrtí

55 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   přesně tak se děje ve spisu „Skutky apoštolů“ – končí v okamžiku, kdy obě tyto postavy žijí. Pavel je ve vězení v Římě, o Jakubovi není zmíněno, že by zemřel.   Tj. „Lukášovo evangelium“, protože pochází od stejného autora a bylo napsáno dříve, muselo být určitě napsáno ještě před rokem 60 n.l.

56 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   začátek knihy „Skutky apoštolů“:   První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku   („první kniha = Lukášovo evangelium“)   tj. „Lukášovo evangelium“ bylo napsáno dříve než „Skutky apoštolů“

57 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   začátek knihy „Lukášovo evangelium“:   I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován.   (zmiňuje materiály očitých svědků, které byly ještě starší než z roku 60)

58 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 4) Některé knihy NZ byly napsány ve 40. a 50. letech n.l., přitom obsahovaly zdroje ze 30. let (jen několik let po odchodu Ježíše Krista)

59 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Pavel napsal svůj „1. list Korintským“ v době 55-56 n.l.; mluví zde:   o morálních problémech toho sboru   o zázracích, proroctví a Večeři Páně   (tj. udály se zde nějaké zázraky a už 25 let po odchodu Ježíše se zachovávala Večeře Páně)

60 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Nejdůležitějším rysem dopisu je svědectví o vzkříšení Ježíše (1 Kor 15, 3-8):   Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.

61 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   toto svědectví stěží popisuje legendu, protože židé i Římané by rádi křesťanství naprosto zničili – mohli toto svědectví snadno vyvrátit tím, že by v Jeruzalémě předvedli Ježíšovo tělo.

62 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Navíc:   Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.   Pavel zde cituje 14 lidí známých jmen (apoštoly, Jakuba, sebe) a dalších 500 svědků

63 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   ve skupině svědků vzkříšení byl o o skeptik Jakub (Ježíšův bratr) o o Pavel (kdysi pronásledovatel křesťanů)   Tím, že jmenuje tolik svědků, jako by říkal: „Pokud mi nevěříte, zeptejte se jich.“   (psal v době, kdy očití svědci byli naživu – bylo jim 50-60 let)

64 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   Všechny Pavlovy listy byly napsány před rokem 60, protože někdy v letech 62-65 byl Pavel popraven   Galatským … roku 48   1. list Tesalonickým … 50-54   Římanům … 57-58

65 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist 5) Celkem vzato: neexistuje pevný základ pro datování jakékoli knihy Nového Zákona po roku 80 n.l.   všechny spisy NZ vznikly s velkou jistotou v letech 50-75 n.l., tj. 20-45 let po odchodu Ježíše

66 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist skeptická námitka 1: Nový Zákon nevznikl dost brzo po událostech, které popisuje mezera 20 – 45 let je příliš velká

67 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce: to není rozumný postoj   dnes například nikdo nepochybuje o tom že informace o druhé světové válce jsou pravdivé – 60 let po jejím skončení   je možné se ptát své vlastní paměti, očitých svědků a psaného svědectví z té doby

68 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   nebo:   události, které měly velký emocionální vliv, si člověk pamatuje dobře   sametová revoluce 1989, vjezd okupačních vojsk 1968

69 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   nebo také:   historická fakta nemohou být překroucena v době, kdy jsou očití svědci ještě naživu – ti mohou totiž opravit chyby „revizionistů“   například dnes někteří začínají zpochybňovat holokaust (= cílené vyvražďování židů), ale písemné svědectví z různých zdrojů potvrzuje, že se nejedná o výmysl

70 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist skeptická námitka 2: proč autoři Nového Zákona nezapsali své svědectví dříve? proč čekali 15 – 20 let?

71 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   reakce:   Velká část populace neuměla číst – bylo zvykem učit se zpaměti a předávat ústně   Gary Habernas určil 41 krátkých oddílů Nového Zákona, které byly tzv. kréda – snadno zapamatovatelná úsloví předávaná ústně (1 Kor 15, 3-8 bylo jedno z nich)   význam písemného svědectví vzrostl až při rozmachu křesťanství do velkých vzdáleností

72 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist   je možné, že u jednoho evangelia (Marek) žádná mezera nebyla   Pokud z roku 50 pocházejí jeho opisy (svitky od Mrtvého moře), tak originál vznikl mnohem dříve   (také Lukáš ve svém evangeliu zmiňuje materiály, které prošel a použil … datum evangelií je s odstupem, ale datum některých zdrojů je okamžité)


Stáhnout ppt "N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli."

Podobné prezentace


Reklamy Google