Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli"— Transkript prezentace:

1 Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

2 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Upraveno z knihy I Don’t Dave Enough Faith To Be an Atheist (Norman Geisler and Frank Turek, copyright 2004). Použito se svolením nakladatelství Crossway Books, které je součástí Good News Publishers, Wheaton, Illinois, USA, Ke stažení pro osobní využití. Adapted from I Don’t Dave Enough Faith To Be an Atheist (Norman Geisler and Frank Turek, copyright 2004). Used by permission of Crossway Books, a ministry of Good News Publishers, Wheaton, Illinois (USA), Download for personal use only. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

3 9. Jsou záznamy o Ježíši historicky věrohodné?
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

4 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
historické spisy, které byly později sestaveny do tzv. Nového zákona (= křesťanská část Bible) dokumentují, že: Ježíš Kristus žil v období kolem přelomu letopočtu vyučoval lidi a konal zvláštní zázraky zemřel ukřižováním dva dny nato byl vzkříšen z mrtvých a po 40 dní se ve fyzickém těle ukazoval mnoha lidem, trávil s nimi čas, jedl s nimi N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

5 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
poté před zraky mnoha lidí (očitých svědků) se vznesl vzhůru do nebe těmto lidem bylo řečeno, že tento Ježíš přijde znovu způsobem, jakým ho viděli odcházet tj. Ježíš Kristus vstal z mrtvých ve fyzickém těle a už neumírá, smrt nad ním nemá žádnou moc po 20 století už žije N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

6 Když takovou věc člověk slyší poprvé, řekne si:
to není pravda (to nemůže být pravda!!) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

7 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
ale pozor, abychom se nedopouštěli stejných chyb jako David Hume: 1) mysleli si, že když je to těžko uvěřitelné, tak je to nemožné 2) říkali si, že je to málo pravděpodobné, a tak se tím vůbec nebudeme zabývat 3) předem vyloučili možnost takového zázraku, aniž jsme zvážili důkazy v jeho prospěch 4) říkali si, že taková mimořádná věc nemůže být pravdivá, že se budeme raději zajímat jen o události, které se dějí pravidelně (třeba MS ve fotbale, olympijské hry, apod.) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

8 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Nesplňuje právě život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista ta kritéria zázraku, kterými chce Bůh upoutat naši pozornost, abychom „přišli blíž“ a naslouchali Ježíšovu poselství? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

9 pojďme celou věc prozkoumat
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

10 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
žil vůbec Ježíš? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

11 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
srovnání s důkazy existence císaře Tiberia: v průběhu 150 let po smrti císaře Tiberia, který vládl v římské říši v době Ježíše, je mezi autory nekřesťany 9 zmínek o Tiberiovi v průběhu 150 let po údajném odchodu Ježíše je mezi autory nekřesťany 10 zmínek o Ježíši čili existence Ježíše je dokázána věrohodněji než existence císaře Tiberia N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

12 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
pokud k těmto zmínkám přidáme i křesťanské autory, tak celá situace je v poměru 43:10 ve prospěch Ježíše z uvedených zmínek o Ježíši od nekřesťanů můžeme některé považovat za antikřesťanské (židé pronásledovali křesťany): Josephus Flavius (Židovské starožitnosti) Celsus Tacitus židovský Talmud N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

13 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
uvedených 10 zmínek o Ježíši od nekřesťanů neuvádí nic, co by bylo v rozporu s textem Nového Zákona N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

14 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
jedná se o autory, jejichž tón je rozhodně protikřesťanský N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

15 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
c) konkrétní fakta z daných mimokřesťanských zdrojů: 1) Ježíš žil za vlády císaře Tiberia 2) žil ctnostným životem 3) dělal zázračné činy 4) měl bratra jménem Jakub popraveného r. 62 (Josephus … Židovské starožitnosti) 5) byl označován za Mesiáše 6) byl ukřižován tehdy, když guvernérem v dané oblasti byl Pilát N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

16 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
7) byl ukřižován v předvečer židovského svátku Pascha 8) když umíral, nastala tma a zemětřesení 9) jeho učedníci věřili, že vstal z mrtvých 10) učedníci byli za tuto svou víru ochotni zemřít 11) křesťanství se rychle rozšířilo a dostalo se až do Říma 12) jeho učedníci popírali římské bohy a uctívali Ježíše jako Boha N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

17 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
na základě uvedených zmínek: je nerozumné si myslet, že Ježíš neexistoval je potvrzena pravost Nového Zákona (i když autoři těchto zmínek dávají najevo, že nevěří zprávě o vzkříšení Ježíše, potvrzují, že jeho učedníci věřili) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

18 dostaly se k nám opisy Nového zákona beze změny?
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

19 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Nový Zákon = 27 knih (spisů) napsaných devíti lidmi v průběhu let; tyto spisy byly později shromážděny do jediné knihy v dnešní době originály těchto spisů nemáme – máme jen kopie; znamená to, že nelze věřit tomu, že se dochovaly ve stejném znění? Na nezkreslené dochování Nového Zákona ukazují aspoň tři důvody: N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

20 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
a) množství raných kopií: existuje asi 5700 ručně psaných řeckých opisů NZ (nebo jeho částí) a asi 9000 opisů v dalších jazycích (syrština, kopština, latina, arabština) = celkem asi opisů v porovnání s jinými literárními díly té doby má NZ více opisů než sedm nejznámějších autorů té doby dohromady N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

21 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Nový zákon … opisů 1) Homér … opisů 2) Demosthenes … 200 3) Herodotos … 4) Plato … 5) Tacitus … 20 6) Ceasar … 10 7) Pliny … jen velmi málo lidí přesto zpochybňuje přesnost a historicitu těchto ostatních děl N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

22 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
b) časová mezera mezi originálem a prvními dochovanými kopiemi N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

23 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Nový zákon … let 1) Homér … let 2) Demosthenes … let 3) Herodotos … let 4) Plato … let 5) Tacitus … let 6) Ceasar … let 7) Pliny … let N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

24 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
fragment Janova evangelia … nalezen v Egyptě, z let (uložen v Manchesteru, Anglie) devět fragmentů mezi svitky od Mrtvého moře (Marek, Skutky, Římanům, 1. list Timoteovi, 2.list Petrův, List Jakubův) … z let (někteří toto datování popírají, protože odporuje jejich liberálnímu pohledu, že NZ byl napsán mnohem později) … to by znamenalo, že Markovo evangelium bylo napsáno nejpozději 15 let po odchodu Ježíše N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

25 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
c) citace NZ v dílech církevních otců církevní otcové 2. a 3. století citovali NZ tolikrát ( citací), že jen na základě těchto citací lze zkonstruovat celý NZ kromě 11 vět. (Justin, Ireneus, Klement Alexandrijský, Origen, Tertullián, aj.) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

26 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Bruce Metzger: „žádné jiné dílo starověku nebylo kopiemi předáno do současnosti s takovou přesností jako Nový Zákon“ Mahabharata … s přesností 90% Homérova „Ilias“ … s přesností 95% Nový Zákon … s přesností 99,5% zdá se, že Bůh si použil spíše množství opisů než původní originály, aby předal poselství Nového Zákona až do současnosti (množství opisů odolalo pokusům o jakékoli jejich hromadné zničení) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

27 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
je obsah Nového zákona věrohodným záznamem historie? Je ten základní příběh Nového zákona pravdivý? mám na mysli klíčové události, jako Ježíš Kristus žil Ježíš Kristus předával lidem jisté poselství Ježíš Kristus dělal zázraky byl ukřižován římany a židy, protože se prohlašoval za Boha ukázal se mnoha svědkům po svém vzkříšení N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

28 zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože
námitka 1: zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože historii nemůžeme poznat N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

29 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce a): ironicky výrok „historii nelze poznat“ často pochází od těch, co z historie vědí, že první život vznikl samovolně z neživých chemických sloučenin a že každá další forma života se vyvinula z té předchozí bez jakéhokoli inteligentního zásahu tyto věci vědí bez záznamu očitých svědků bez podpůrných faktorů (kdežto NZ má záznamy očitých svědků i podpůrné faktory) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

30 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce b): výrok „historii nelze poznat“ je proti zdravému rozumu – s rozumnou mírou jistoty totiž víme, že hokejisté ČR zvítězili na zimní olympiádě v Naganu v roce 1998 Japonsko napadlo Pearl Harbour dále existují i celé obory založené na důkazech z minulosti soudní rozhodnutí o vině či nevině v minulosti (forenzní věda … objevuje minulost na základě jistých kritérií a důkazů) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

31 zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože
námitka 2: zabývat se historičností Nového Zákona nemá vůbec smysl, protože autoři Nového Zákona byli zaujatí N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

32 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce a): byli zaujatí, ale to neznamená, že lhali nebo přeháněli N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

33 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce b): Byli to obrácení křesťané, ale klíčovou otázkou je, proč byli obráceni ke křesťanství? Co získali autoři NZ tím, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých? Pronásledování, mučení a smrt. Jaký možný motiv by je vedl k tomu, že by si vzkříšení vymysleli, pokud by to nebyla pravda? Měli důvody spíše vzkříšení zapřít než potvrdit. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

34 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Proč prakticky okamžitě přestali dodržovat Sabat, obřízku, Mojžíšův zákon, kněžský systém a další učení Starého Zákona (= 39 spisů obsahujících židovské vyznání víry)? Museli mít dost dobrý důvod, aby se vzdali téměř všeho ze své 2000 let staré historie. Neměli důvod vymýšlet nové náboženství, protože byli z vyvoleného národa – naopak přechodem ke křesťanství byli označováni za rouhače proti Bohu a za zatracence. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

35 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce c): Lidé mohou být objektivní, i když nejsou neutrální. Doktor objektivně stanoví diagnózu tím spíš, pokud se jedná o pacienta, kterého zná N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

36 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce d): Ve skutečnosti je jejich zaujatost mohla vést ke větší objektivitě, aby jejich spisy neztratily důvěryhodnost a přijetí. Židé, kteří psali o holokaustu, určitě nebyli nestrannými pozorovateli – znamená to, že přeháněli a že holokaust se nikdy nestal? Věrně se snažili události popsat, aby se celý svět o holokaustu dozvěděl. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

37 Vznikly spisy NZ brzy po událostech, které popisují?
N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

38 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
1) Všechny knihy NZ byly napsány před rokem 100 n.l. Klement píše z Říma r. 95 a cituje úryvky Mt, Mk, Lk, Ř, 1Kor, Ef, 1 Tim, Tt, Žd, Jk, 1Pt Ignac r. 107 píše ze Smyrny (Turecko) a cituje 24 ze 27 knih NZ Polykarp r. 110 píše ze Smyrny a cituje 18 knih NZ tito tři lidi citují celkem 25 ze 27 knih NZ N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

39 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
protože Smyrna i Řím byly stovky kilometrů daleko, musely spisy NZ vzniknout mnohem dříve – aby k tomu rozšíření mohlo dojít N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

40 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
2) Většina, pokud ne všechny knihy NZ byly ovšem napsány mnohem dříve – před rokem 70 n.l., = max. 40 let po údajném odchodu Ježíše N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

41 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
představte si, že: jste oddanými židy 1.stol., Jeruzalém, obzvláště chrám, je centrem vašeho národního, ekonomického a náboženského života (už 1000 let … od Šalomounovy doby) novější chrám byl dokončen, když jste byli ještě malé děti, ale v některých částech probíhá rekonstrukce už od roku 19 př. l. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

42 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
celý život jste s rodiči přinášeli do chrámu oběti zvířat za hříchy, které jste spáchali vůči Bohu. Proč? Protože spolu se svými krajany věříte, že tento chrám je pozemským příbytkem Boha celého vesmíru, stvořitele nebe i země – Boha, jehož jméno považujete za tak svaté, že se bojíte je nahlas vyslovit N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

43 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
když je vám 20 – 30 let, setkáváte se s člověkem jménem Ježíš, který se prohlašuje za Mesiáše, jehož příchod prorokují vaše svaté knihy; koná zázraky, vyučuje o nějakém království Božím, obviňuje z pokrytectví některé náboženské učitele, kteří vyučují v chrámu; a je zvláštní, že předpovídá svou vlastní smrt i vzkříšení. Vy sice všemu nerozumíte, ale uvěříte mu, protože koná zázraky a má při rozhovorech s druhými zvláštní moudrost. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

44 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
v předvečer svátku Pascha je Ježíš představenými chrámu obviněn z rouhání a ukřižován – je pohřben v hrobce, ale o tři dny později se vám i ostatním svým následovníkům ukazuje vzkříšený a živý, tak jak to předpověděl. Dotýkáte se ho, jíte s ním a on pokračuje v dělání zázraků – a tím posledním zázrakem je jeho odchod do nebe (před vašima očima!) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

45 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
o 40 let později (r. 70 n.l.) je váš chrám zničen (vám je kolem 60 roků). Jeruzalém je rozbořen, tisíce vesnic v Izraeli jsou vypáleny, desetitisíce vašich krajanů je mrtvých. Josefus Flavius, který se sám vydal r. 67 do zajetí římskému nepříteli, označí o několik let později tuto válku proti Izraeli za největší válku všech dob. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

46 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
otázka: pokud byste vy a vaši souputníci psali záznamy o Ježíši poté, co byl chrám r. 70 zničen, nezmínili byste tuto svou národní, ekonomickou a náboženskou tragédii někde ve svých spisech? Samozřejmě byste ji zmínili. A pokud ve vašich spisech tato zmínka není, znamená to, že byly napsány a dány do oběhu před rokem 70 A přesně tak to je … v NZ není zmínka o židovské válce a zničení Jeruzaléma N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

47 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
příklad 1: pokud bývalý námořník z lodi USS Arizona by psal knihu o její historii a nezmínil by, že byla potopena u Pearl Harbour a 1177 námořníků zabito, měli byste pochybnosti o tom, že byla kniha napsána před ? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

48 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
příklad 2: pokud by bývalý zaměstnanec firmy sídlící ve WTC (World Trade Center) psal knihu o historii těchto budov a ani slovem by nezmínil, že byly zničeny a asi 3000 lidí bylo zabito teroristy, měli byste nějaké pochybnosti o tom, že byla kniha napsána před ? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

49 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
3) Hodně knih NZ bylo napsáno před rokem 62 (méně než 30 let po odchodu Ježíše) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

50 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
představte si, že: jste doktorem medicíny v 1.stol., který se rozhodl k výzkumnému projektu zaznamenat události raného křesťanství z toho důvodu se chystáte promluvit s očitými svědky života Ježíše a cestovat s apoštolem Pavlem při jeho návštěvách nových sborů křesťanů N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

51 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
zaznamenáváte rané události církve: rané činy Jana a Petra umučení Štěpána a Jakuba (Janova bratra) teologický koncil Pavla s Petrem a Jakubem (Jakub je Ježíšův bratr a vůdce křesťanů v Jeruzalémě) v Pavlově životě jako očitý svědek zaznamenáte vše – od kázání, bičování, výslechů až po ztroskotání lodi a uvěznění N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

52 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
vaše vyprávění je tak naplněno detaily, že každému znalému čtenáři je jasné, že buď jste měl přístup k očitému svědectví, nebo jste sám očitým svědkem těch událostí N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

53 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
například pokud popisujete Pavlovy misijní cesty, měníte osobní zájmeno z „oni“ na „my“; správně zaznamenáte jména místních politiků, slang, rysy počasí, topografii, místní rysy obchodu správnou hloubku vody asi 400 m od ostrova Malta, když se tam vaše loď ocitne během bouřky shledáváte důležitým zaznamenat všechny tyto drobné detaily N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

54 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
otázka: pokud by váš hlavní společník (apoštol Pavel) byl popraven příkazem císaře Nerona (určitě před rokem 68, kdy skončila vláda Nerona), myslíte, že byste tuto skutečnost zmínil? a nebo pokud Ježíšův bratr Jakub, vůdce křesťanů v Jeruzalémě, byl příkazem židovské rady popraven (roku 62), myslíte, že byste to nezaznamenal? pokud jste tyto klíčové události nezmínil, správně bychom mohli usoudit, že jste svou práci dokončil před jejich smrtí N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

55 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
přesně tak se děje ve spisu „Skutky apoštolů“ – končí v okamžiku, kdy obě tyto postavy žijí. Pavel je ve vězení v Římě, o Jakubovi není zmíněno, že by zemřel. Tj. „Lukášovo evangelium“, protože pochází od stejného autora a bylo napsáno dříve, muselo být určitě napsáno ještě před rokem 60 n.l. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

56 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
začátek knihy „Skutky apoštolů“: První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku („první kniha = Lukášovo evangelium“) tj. „Lukášovo evangelium“ bylo napsáno dříve než „Skutky apoštolů“ N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

57 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
začátek knihy „Lukášovo evangelium“: I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Theofile, abys poznal hodnověrnost toho, v čem jsi byl vyučován. (zmiňuje materiály očitých svědků, které byly ještě starší než z roku 60) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

58 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
4) Některé knihy NZ byly napsány ve 40. a 50. letech n.l., přitom obsahovaly zdroje ze 30. let (jen několik let po odchodu Ježíše Krista) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

59 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Pavel napsal svůj „1. list Korintským“ v době n.l.; mluví zde: o morálních problémech toho sboru o zázracích, proroctví a Večeři Páně (tj. udály se zde nějaké zázraky a už 25 let po odchodu Ježíše se zachovávala Večeře Páně) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

60 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Nejdůležitějším rysem dopisu je svědectví o vzkříšení Ježíše (1 Kor 15, 3-8): Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

61 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
toto svědectví stěží popisuje legendu, protože židé i Římané by rádi křesťanství naprosto zničili – mohli toto svědectví snadno vyvrátit tím, že by v Jeruzalémě předvedli Ježíšovo tělo. N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

62 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Navíc: Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Pavel zde cituje 14 lidí známých jmen (apoštoly, Jakuba, sebe) a dalších 500 svědků N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

63 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
ve skupině svědků vzkříšení byl skeptik Jakub (Ježíšův bratr) Pavel (kdysi pronásledovatel křesťanů) Tím, že jmenuje tolik svědků, jako by říkal: „Pokud mi nevěříte, zeptejte se jich.“ (psal v době, kdy očití svědci byli naživu – bylo jim let) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

64 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
Všechny Pavlovy listy byly napsány před rokem 60, protože někdy v letech byl Pavel popraven Galatským … roku 48 1. list Tesalonickým … 50-54 Římanům … 57-58 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

65 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
5) Celkem vzato: neexistuje pevný základ pro datování jakékoli knihy Nového Zákona po roku 80 n.l. všechny spisy NZ vznikly s velkou jistotou v letech n.l., tj let po odchodu Ježíše N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

66 Nový Zákon nevznikl dost brzo po událostech, které popisuje
skeptická námitka 1: Nový Zákon nevznikl dost brzo po událostech, které popisuje mezera 20 – 45 let je příliš velká N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

67 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce: to není rozumný postoj dnes například nikdo nepochybuje o tom že informace o druhé světové válce jsou pravdivé – 60 let po jejím skončení je možné se ptát své vlastní paměti, očitých svědků a psaného svědectví z té doby N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

68 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
nebo: události, které měly velký emocionální vliv, si člověk pamatuje dobře sametová revoluce 1989, vjezd okupačních vojsk 1968 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

69 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
nebo také: historická fakta nemohou být překroucena v době, kdy jsou očití svědci ještě naživu – ti mohou totiž opravit chyby „revizionistů“ například dnes někteří začínají zpochybňovat holokaust (= cílené vyvražďování židů), ale písemné svědectví z různých zdrojů potvrzuje, že se nejedná o výmysl N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

70 proč autoři Nového Zákona nezapsali své svědectví dříve?
skeptická námitka 2: proč autoři Nového Zákona nezapsali své svědectví dříve? proč čekali 15 – 20 let? N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

71 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
reakce: Velká část populace neuměla číst – bylo zvykem učit se zpaměti a předávat ústně Gary Habernas určil 41 krátkých oddílů Nového Zákona, které byly tzv. kréda – snadno zapamatovatelná úsloví předávaná ústně (1 Kor 15, 3-8 bylo jedno z nich) význam písemného svědectví vzrostl až při rozmachu křesťanství do velkých vzdáleností N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist

72 N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist
je možné, že u jednoho evangelia (Marek) žádná mezera nebyla Pokud z roku 50 pocházejí jeho opisy (svitky od Mrtvého moře), tak originál vznikl mnohem dříve (také Lukáš ve svém evangeliu zmiňuje materiály, které prošel a použil … datum evangelií je s odstupem, ale datum některých zdrojů je okamžité) N.Geisler, F.Turek: I Don't Have Enough Faith To Be an Atheist


Stáhnout ppt "Co je pravda aneb Důvody, proč věřit křesťanství a Bibli"

Podobné prezentace


Reklamy Google