Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální integrace v Libereckém kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální integrace v Libereckém kraji"— Transkript prezentace:

1 Sociální integrace v Libereckém kraji
grantové schéma v rámci Společného regionálního operačního programu

2 Ke zpracování žadatelem 5. Elektronická žádost ELZA
Obsah prezentace Zdroje financování 1. Úvod Příklady projektů 2. Vhodné aktivity 3. Návratná finanční výpomoc Formální 4. Přílohy Ke zpracování žadatelem 5. Elektronická žádost ELZA 6. Seminář ke GS 3.2 Tvorba projektu

3 1. Úvodní informace Program: Společný regionální operační program
Priorita: 3. Rozvoj lidských zdrojů v regionech Opatření: 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Minimální výše grantu: Kč Maximální výše grantu: Kč Minimální výše celkových uznatelných nákladů na akci je Kč.

4 Všeobecný a specifický cíl
Všeobecným cílem je posílení sociální stability a soudržnosti obyvatelstva na místní a regionální úrovni. Specifické cíle: reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin do komunity rozvoj služeb v oblasti osobnostně sociálního a sociálně profesního vzdělávání zvýšení uplatnitelnosti sociálně vyloučených osob na trhu práce

5 Podporované aktivity neinvestičně zaměřené programy, kurzy, poradenství a služby občanům včetně poskytování rehabilitačních pomůcek, učebních pomůcek, studijních materiálů, pořádání sociálně integračních akcí, informační a propagační činnost, realizované na území Libereckého kraje a zaměřené na cílové skupiny obyvatel Libereckého kraje, realizované maximálně do , upřednostněny však budou akce ukončené do

6 Cílové skupiny mládež ve věku let ohrožená vyloučením z trhu práce nebo delikvencí, dlouhodobě nezaměstnaní, občané bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací, osoby vykazující problémy s užíváním omamných a psychotropních látek či drogově závislé, příslušníci národnostních a etnických menšin, občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, sociálně nepřizpůsobivé osoby a osoby žijící nedůstojným způsobem života, občané s omezenou schopností pohybu a orientace

7 Zdroje financování

8 Popis typů podporovaných aktivit a příklady akcí
2. Vhodné aktivity Popis typů podporovaných aktivit a příklady akcí

9 Programy vytváření místních partnerství a budování místních komunit
Akce: Akce k posílení stávajících či k vytvoření nových partnerství mezi organizacemi veřejné správy, NNO, neformálními skupinami veřejnosti a dalšími subjekty veřejného života. Příklad: aktivity podporující zapojování veřejnosti do rozhodovacího procesu, vč. např. Místní agendy 21 nebo Zdraví 21

10 Programy zpracování komunitních plánů a rozvoje občanské společnosti na místní úrovni v oblasti sociálních služeb Akce: zaměřené na vytvoření komunitních plánů rozvoje sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými a dotčenými subjekty plány by měly identifikovat možnosti komunit a místních společenství pro podporu rozvoje pracovních příležitostí a pro podporu řešení existujících společensky nežádoucích jevů Doporučení: Průvodce procesem komunitního plánování (http://www.mpsv.cz)

11 Programy získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností
Akce: zaměřené na jedince podporující získání společenských a profesních dovedností pro sociálně vyloučené či vyloučením ohrožené osoby, které jim usnadní přístup na trh práce Příklad: vzdělávání s cílem zvýšení kompetencí klienta pro získání odpovídajícího pracovního místa propojené s řízením procesů individuálního plánování rozvoje jednotlivce k získání takových kompetencí

12 Vzorová akce č.1 Romská občanská poradna
Aktivity: sociální, právní a psychologické poradenství, orientace na trhu práce, příprava osob bez kvalifikace na rekvalifikační kurzy, asistence při hledání zaměstnání Uznatelné náklady: pronájem prostor, vybavení, režie poradny, mzda pracovníků, odměny konzultantům, školící a informační materiály, příspěvek na péči o závislou osobu

13 Programy vzdělávání vedoucí k sociální integraci
Akce: vzdělávací programy pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením umožňující získání nových dovedností pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a zapojení do života příslušné komunity předpokládají se komplexní akce obsahující jasný popis způsobu přispění k definovanému cíli a způsob ověření dosažení předpokládaných výstupů a výsledků

14 Vzorová akce č. 2 – Vzdělávání handicapovaných osob v IT
Aktivity: stanovení potřeb a poptávky klientů ve spolupráci s partnerem (organizace tělesně postižených) zajištění bezbariérových prostor výuka Uznatelné náklady: vybudování bezbariérového vstupu, vybavení učebny výpočetní technikou, školící materiály, odměna školitele, režijní náklady, propagace akce

15 Programy zaměřené na začleňování sociálně vyloučených osob
Akce: komplexní programy začleňování osob bez domova, propuštěné z výkonu trestu, ústavní nebo ochranné výchovy, příslušníky etnických menšin a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měly by být zaměřeny na odstraňování bariér na straně sociálně vyloučených osob i na straně společnosti, a to zejména na obnovení pracovních návyků a zvýšení motivace k uplatnění na trhu práce Příklad: programy podporující zaměstnávání těchto osob v chráněných či podporovaných zaměstnáních vedoucí k získání pracovních návyků

16 Vzorová akce č. 3 – Kurz s praxí pro dlouhodobě nezaměstnané
Aktivity: ve spolupráci s ÚP výběr vhodných klientů, orientace na trhu práce, jednání se zaměstnavatelem, výuka základů práce s PC, základní dovednosti pro praxi, praxe (VPP, ošetřovatelé) Uznatelné náklady: pronájem prostor, vybavení, režie učebny, mzda lektorů a manažera projektu, školící a informační materiály, pracovní pomůcky, 75% mzdy klientů při výkonu praxe

17 Intervenční programy ve prospěch skupin osob ohrožených sociální exkluzí
Akce: zaměřené na poskytování poradenství, pomoc a aktivní intervenci s cílem zvýšení pravděpodobnosti integrace sociálním vyloučením ohrožených osob do komunity a na trh práce Příklad: viz. Vzorová akce č. 1

18 Reintegrační programy pro občany po návratu z výkonu trestu, postpenitenciární služby
Akce: specializované programy pro osoby po návratu z výkonu trestu odnětí svobody vedoucí k jejich znovuzapojení se do společnosti Příklad: pomoc v oblasti obnovení pracovních návyků, motivace k uplatnění na trhu práce, psychologická pomoc s cílem plánování osobního a rodinného života, vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností pro získání vhodného zaměstnání

19 Programy pro mládež od 15 do 25 let
Akce: programy pro neorganizovanou mládež s cílem eliminace rizik a snížení vzniku sociálně nežádoucích jevů Příklad: neformální vzdělávání (např. zvyšování komunikačních dovedností, zvyšování motivace), poradenství a psychologickou pomoc. Programy usnadňující orientaci na trhu práce, která je způsobená nedostatkem vstupních informací

20 Programy pro mladistvé osoby po opuštění školských zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu
Akce: cílem je získání potřebných a posílení stávajících kompetencí pro integraci do společnosti a uplatnění na trhu práce Příklad: vzdělávací a motivační programy a psychologické poradenství pro osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

21 Vzorová akce č. 4 – Zážitkový a výcvikový program na osvojení sociálních dovedností pro mladistvé po opuštění ústavní výchovy Aktivity: příprava programu, tvorba metodiky, analýza potřeb cílové skupiny, výběr účastníků týdenní pobytová výuka, nácvik jednání na úřadech, orientace na trhu práce, nácvik žádání o zaměstnání, orientace v systému státní správy, zvyšování právního povědomí Uznatelné náklady: ubytování, cestovné, stravné účastníků, mzda pracovníků projektu, školící a informační materiály

22 Střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu sociálně ohrožených osob
Akce: programy zaměřené na motivaci k získání zaměstnání, psychologickou pomoc při řešení problémů rodinných či pracovních, podpůrné vzdělávací programy s cílem integrace na trh práce provázané s individuálními plány klientů, doprovod sociálním vyloučením ohrožených osob k potenciálnímu zaměstnavateli, zkušební zaměstnávání v chráněných dílnách či mimo ně, apod.

23 Vzorová akce č. 5 – Chráněné dílny pro osoby s mentálním postižením
Aktivity: zaškolení pro práci a vlastní práce v chráněných dílnách, psychologické poradenství, rozvojové programy, podpůrné vzdělávání Uznatelné náklady: mzdy personálu dílen, odměny konzultantům, režie dílen (max. 7% CUN), materiál pro výrobu Upozornění: Výnosy z prodeje výrobků se musí odečíst od celkových uznatelných nákladů!

24 Programy podporující optimální sladění profesního a rodinného života
Akce: programy pro matky s dětmi a ženy v domácnosti, které přispívají k opětovnému návratu na trh práce Příklad: mateřská centra, programy zaměřené na udržení či rozšíření kompetencí pro výkon povolání vzdělávací programy lze propojovat s programy péče o dítě (příspěvek na péči o dítě je uznatelným nákladem)

25 Programy prevence sociálně patologických jevů
Akce: programy zaměřené na jednotlivce, skupiny i širší společenství ohrožené sociálně patologickými jevy cílem je předcházení vzniku rizikových faktorů a samotného společensky nežádoucího chování Příklad: vytváření partnerství mezi subjekty v komunitě k nalezení společných řešení reagujících na konkrétní rizika v lokalitě, např. ve spolupráci s Městskou policií

26 Programy péče o osoby závislé na drogách
Akce: programy s cílovou skupinovou osob vykazujících problémy s užíváním návykových látek, osob závislých na návykových látkách, osob v průběhu léčby a resocializace akce by měly směřovat k eliminaci rizikového chování, snižování rizik vyplývajících z užívání návykových látek pro jednotlivce i pro společnost a podporovat začlenění těchto osob do společnosti či na trh práce

27 Programy bezpečnosti obyvatel
Akce: zahrnuje programy zvyšující pocit bezpečnosti obyvatel v obcích a regionech, které kladou důraz na aktivaci potenciálu společenství Příklad: aktivity podporující dialog, spolupráci, analyzující rizika, vytvářející komunikační sítě, krizové linky, atp.

28 Vzdělávací, kulturní a sociální programy pro zlepšení životních podmínek obyvatel obcí a regionů
Akce: doprovodné akce k projektům podporujícím sociální integraci Příklad: kulturní, osvětové a informační akce vedoucí ke zvyšování povědomí občanů o problematice sociálního vyloučení či sociálně vyloučených skupinách nebo akce zaměřené na zvýšení tolerance k odlišným společenstvím, jejichž cílem je hlubší pochopení problému a motivace ke spolupráci při jeho řešení

29 Příklad úspěšného projektu
Žadatel příspěvková organizace kraje (střední škola) Akce výuka práce s výpočetní technikou pro občany s omezenou schopností pohybu (osoby s tělesným postižením) Plánované aktivity vybudování bezbariérového vchodu a WC vybavení učebny výpočetní technikou výuka Rozpočet ,- Kč/10 seminářů/50 klientů

30 Respektování principu partnerství
partneři provádějí výběr klientů a zajišťují klienty pro výuku, konzultují vhodnost programu, vyhodnocují efektivnost výuky Specifika bylo nutno doložit vyjádření o vlivu projektu na životní prostředí, neboť součástí projektu byla i drobná stavební úprava – bezbariérová toaleta -, která není vyjmenována v pokynu MŽP č. 3/2004 ohledně projektových záměrů, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu na životní prostředí

31 4. Povinné přílohy Formální přílohy: 1. Seznam příloh (ELZA)
2. Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje (ELZA) 3. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci (ELZA) 5. Čestné prohlášení o bezdlužnosti (ELZA) 7. Čestné prohlášení o nesouběžném předložení akce do OP RLZ (ELZA) 8. Doklady o právní subjektivitě 9. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 10. Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí 11. Výpis z rejstříku trestů 13. Čestné prohlášení o zajištění finančního krytí akce (ELZA) 15. Doklad o prokázání vlastnických vztahů

32 Přílohy ke zpracování žadatelem:
4. Soulad s rozvojovou strategií - potvrzení o souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje vydává Oddělení rozvojových koncepcí Odboru hospodářského a regionálního rozvoje Krajského úřadu Libereckého kraje na základě žádosti, která musí obsahovat název žadatele, název a stručný popis akce 6. Podrobný rozpočet akce - formulář je součástí přílohy č. 2 Pokynů pro žadatele pro II. kolo výzvy 12. Doklad o partnerství - jsou-li do akce zahrnuti partneři, předkládá se smlouva nebo dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva, povinnosti (např. smlouva o sdružení podle §829 až §847 Občanského zákoníku) 14. Projektová dokumentace

33 Projektová dokumentace – závazná struktura
Titulní stránka 1. Obsah. 2. Základní informace o žadateli. 3. Výchozí stav před realizací projektu, odůvodnění realizace projektu. 4. Popis akce a jejích aktivit, definice cílových skupin, etapy, harmonogram. 5. Veškeré očekávané přínosy projektu (v číselném nebo slovním vyjádření) pro žadatele, cílové skupiny, obec, region, stát. Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb. 6. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingový mix, nabídka obdobných aktivit v místě realizace projektu. 7. Management projektu, řízení lidských zdrojů, podrobný popis realizačního týmu složení, úkoly při realizaci projektu, zkušenosti s řízením podobně velkých projektů, reference. 8. Technické a technologické řešení projektu, odůvodnění zvolené technologie a investic plánovaných v projektu. 9. Potřeba a zajištění investičního(dlouhodobého) a oběžného majetku. 10. Podrobný finanční plán u investičních projektů na dobu pěti let, u neinvestičních projektů na dobu realizace projektu. Detailní přehled výdajů ve fázi investiční a provozní. Kalkulace cen nabízených služeb. Přehled tržeb za sledované období. Přehled cash-flow. Zajištění finančního krytí investiční a provozní fáze. 11. Udržitelnost projektu ( institucionální, finanční, provozní, politická). 12. Analýza rizik a jejich předcházení. 13. Závěrečné zhodnocení projektu.

34 4. Návratná finanční výpomoc
návratná finanční výpomoc (NFV) může být poskytnuta jen nestátní neziskové organizaci (NNO), která ke dni podání žádosti má uzavřeno účetnictví za poslední 2 účetní období a to poté, co je NFV schválena Zastupitelstvem LK (nejdříve však 3 měsíce po zahájení realizace akce) žádost o poskytnutí NFV je součástí programu ELZA NFV může dosáhnout 20 % celkových uznatelných nákladů akce, max. však 500 tis. Kč NFV bude poskytnuta ze zvláštního účtu Libereckého kraje – Grantový fond Libereckého kraje

35 5. Elektronická žádost ELZA

36 Záložka „Program“ popisuje do jakého programu, priority, opatření a grantového schématu je žádost předkládána.

37 V záložce „Informace o akci“ žadatel vyplňuje název akce, její zkrácený název a popíše stručný obsah akce.

38 Do záložky „Žadatel“ se vyplňují základní informace o žadateli, respektive o statutárních zástupcích a kontaktních osobách.

39 Žadatel může být vždy jen jeden… Záložka „Žadatel II
Žadatel může být vždy jen jeden… Záložka „Žadatel II.“ upřesňuje další údaje o žadateli, především je důležitá položka zkušenosti s řízením projektů.

40 Zdroje financování je nutné vyplnit dle tabulky uvedené v Pokynech pro žadatele pro II. kolo výzvy, kde jsou uvedeny zdroje financování v %.

41 U záložky „Přílohy“ je nutné si vždy kliknout na jednotlivé přílohy, pak na „Upravit“ - zobrazí se pole (viz níže), kde je nutné doplnit počet stran dané přílohy a potvrdit. U příloh uvedených jako „Čestné prohlášení“ je nutné v tomto pomocném poli kliknout na odkaz „Otevřít přílohu“ a zobrazí se Vám text čestného prohlášení, kde je potřeba doplnit některé údaje o žadateli.

42 V záložce „Harmonogram“ se popisuje časový harmonogram realizace
V záložce „Harmonogram“ se popisuje časový harmonogram realizace. Jelikož grantové schématu nejsou členěné na etapy, pak celý projekt = 1 etapa. Na popis etapy se dostanete kliknutím na odkaz „nový“. Stejně tak při vyplňování políčka „Celkové uznatelné náklady“, kde si v nabídce vyberete typ uznatelného nákladu a sami doplníte výši. Při zadání dalšího uznatelného nákladu postupujete stejně přes odkaz „Nový“.

43 6. Tvorba projektu do GS Sociální integrace - dvoudenní seminář
Obsah: průvodce tvorbou projektu možnost konzultace vlastních záměrů Termín: – Místo konání: Hotel Orion, Liberec Určeno pro vážné zájemce o předložení žádostí (max. kapacita 25 účastníků). Z jedné organizace se může zúčastnit pouze jeden zástupce. Formulář závazné přihlášky k dispozici na → Grantová schémata ve SROP → Semináře → Seminář pro GS 3.2 Tvorba projektu. Doručit na adresu

44 Informace o zpracovatelích žádostí
Oddělení řízení grantových schémat poskytne na požádání Databázi zpracovatelů projektů. Databází zpracovatelů na celostátní úrovni disponuje: Ing. Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj Garant Priority 3 SROP Staroměstské náměstí 6 Praha 1 tel: fax:

45 Kontakty Oddělení řízení grantových schémat
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a Liberec Mgr. Martina Fialová Materiály ke stažení na → Grantová schémata ve SROP → základní dokumenty pro jednotlivá grantová schémata

46 Materiály k dispozici Struktura Projektové dokumentace
Formulář - Rozpočet akce Výčet uznatelných nákladů Prezentace


Stáhnout ppt "Sociální integrace v Libereckém kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google