Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní dějiny Slovenska II. Ladislav Vojáček Vývoj trestního práva 1945 – 1989.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní dějiny Slovenska II. Ladislav Vojáček Vývoj trestního práva 1945 – 1989."— Transkript prezentace:

1 Právní dějiny Slovenska II. Ladislav Vojáček Vývoj trestního práva 1945 – 1989

2 Retribuce = potrestání válečných provinilců, zrádců a kolaborantů nař. SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR nař. SNR č. 33/1945 Zb. n. SNR mimořádné lidové soudymimořádné lidové soudy retribuční dekrety (16, 17 a 138/1945 Sb.) retribuční dekrety (16, 17 a 138/1945 Sb.) zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání souvisícího s bojem o znovunabytí svobody …; zákon č. 115/1946 Sb. o právnosti jednání souvisícího s bojem o znovunabytí svobody …; 30. září až 28. října 194530. září až 28. října 1945 obdoba např. v Rakousku, Francii nebo Itáliiobdoba např. v Rakousku, Francii nebo Itálii

3 Další zásahy do trestního práva a) postih zběhnutí a sebepoškozování a) postih zběhnutí a sebepoškozování b) přísné trestání drancování (č. 38/1945 Sb.) b) přísné trestání drancování (č. 38/1945 Sb.) c) dočasné zrušení porotních a kmetských soudů (porotní soudy obnoveny v roce 1946) c) dočasné zrušení porotních a kmetských soudů (porotní soudy obnoveny v roce 1946) d) zákon č. 182/1947 Sb. sjednotil stíhání protistátních zločinů na celém území státu d) zákon č. 182/1947 Sb. sjednotil stíhání protistátních zločinů na celém území státu e) stíhání černého obchodu a jiných pletich (zákon č. 15/1947 Sb.) e) stíhání černého obchodu a jiných pletich (zákon č. 15/1947 Sb.) f) trestní ustanovení v dalších předpisech f) trestní ustanovení v dalších předpisech

4 Základní etapy vývoje čs. práva: poúnorová opatření poúnorová opatření právnická dvouletka právnická dvouletka změny z první poloviny 60. let změny z první poloviny 60. let polistopadové (ponovembrové) změny polistopadové (ponovembrové) změny

5 Ústava z roku 1948 (§ 37): trestné jsou projevy a činnost směřující k ohrožení samostatnosti, celistvosti a jednoty republiky, ústavy a lidově demokratického zřízení trestné jsou projevy a činnost směřující k ohrožení samostatnosti, celistvosti a jednoty republiky, ústavy a lidově demokratického zřízení

6 Zákon na ochranu lidově demokratické republiky 1948 návaznost na zákon na ochranu republiky 1923 návaznost na zákon na ochranu republiky 1923 upravoval odpovědnost za trestné činy proti vnější a vnitřní bezpečnosti státu a proti mezinárodním vztahům upravoval odpovědnost za trestné činy proti vnější a vnitřní bezpečnosti státu a proti mezinárodním vztahům nástroj třídně pojaté represe nástroj třídně pojaté represe K 231 K 231

7 Další zásahy do trestního práva vznikl státní soud (zákon č. 232/1948 Sb.) vznikl státní soud (zákon č. 232/1948 Sb.) zákon č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví zákon č. 319/1948 Sb. o zlidovění soudnictví upravil příslušnost soudůupravil příslušnost soudů rozšířil pravomoci i příslušnost prokuratury,rozšířil pravomoci i příslušnost prokuratury, upravil opravné prostředky aupravil opravné prostředky a v zájmu urychlení – i na úkor práv obžalovaného – zjednodušil soudní řízenív zájmu urychlení – i na úkor práv obžalovaného – zjednodušil soudní řízení dočasně obnovena účinnost některých ustanovení retribučních předpisů dočasně obnovena účinnost některých ustanovení retribučních předpisů

8 Rekodifikace TP v právnické dvouletce kodifikační komise pro trestní právo při kodifikačním odboru MS (+ subkomise) kodifikační komise pro trestní právo při kodifikačním odboru MS (+ subkomise) konečnou podobu daly návrhům redakční komise pro trestní řád a pro trestní zákon konečnou podobu daly návrhům redakční komise pro trestní řád a pro trestní zákon

9 Podklady a vzory nedokončené rekodifikační práce z 1. ČSR nedokončené rekodifikační práce z 1. ČSR snahy o unifikaci trestního právasnahy o unifikaci trestního práva úvahy o jednotné úpravě trestního práva správníhoúvahy o jednotné úpravě trestního práva správního sjednocení vojenského TP práva s obecným TP a práva kárného s právem kázeňskýmsjednocení vojenského TP práva s obecným TP a práva kárného s právem kázeňským sovětský vzor ovlivnil úpravu klíčových ustanovení: sovětský vzor ovlivnil úpravu klíčových ustanovení: vymezení účelu trestního zákonavymezení účelu trestního zákona koncepce trestní odpovědnostikoncepce trestní odpovědnosti definice trestného činu, účelu trestudefinice trestného činu, účelu trestu mnoha procesních institutůmnoha procesních institutů

10 Trestní zákon č. 86/1950 Sb. obecná a zvláštní část (10 hlav) obecná a zvláštní část (10 hlav) teze o zostřování třídního boje teze o zostřování třídního boje trestný čin trestný čin účel trestu: primárně „zneškodnit nepřítele pracujícího lidu“ účel trestu: primárně „zneškodnit nepřítele pracujícího lidu“ nerozlišoval politické a kriminální delikty nerozlišoval politické a kriminální delikty trest nápravného opatření trest nápravného opatření + zákon č. 165/1950 Sb. na ochranu míru

11 Trestný čin = zaviněné a pro společnost nebezpečné jednání, které naplňovalo znaky skutkové podstaty uvedené v zákoně = zaviněné a pro společnost nebezpečné jednání, které naplňovalo znaky skutkové podstaty uvedené v zákoně zásada, že bez viny není trestuzásada, že bez viny není trestu materiální pojetí trestného činu (x formální pojetí trestného činu)materiální pojetí trestného činu (x formální pojetí trestného činu) kritéria pro určování společenské nebezpečnosti činu nestanovenakritéria pro určování společenské nebezpečnosti činu nestanovena skutkové podstaty někdy vymezeny vágněskutkové podstaty někdy vymezeny vágně trestal se též pokus trestného činu, návod a pomoctrestal se též pokus trestného činu, návod a pomoc hranice trestní odpovědnosti posunuta na patnáct lethranice trestní odpovědnosti posunuta na patnáct let

12 Účel trestu uplatněn třídní přístup uplatněn třídní přístup trest měl trest měl primárně „zneškodnit nepřítele pracujícího lidu“primárně „zneškodnit nepřítele pracujícího lidu“ + zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti+ zabránit pachateli v dalším páchání trestné činnosti + výchovně působit jak na něj, tak na ostatní obyvatelstvo+ výchovně působit jak na něj, tak na ostatní obyvatelstvo možnost snížení trestu a podmíněného odsouzení vymezena velmi úzce možnost snížení trestu a podmíněného odsouzení vymezena velmi úzce

13 Tresty široká škála hlavních a vedlejších trestů (vedlejší ne samostatně) široká škála hlavních a vedlejších trestů (vedlejší ne samostatně) hlavní trest: trest smrti, doživotí (jako zmírnění trestu smrti), odnětí svobody až na dobu 25 let, nápravné opatření hlavní trest: trest smrti, doživotí (jako zmírnění trestu smrti), odnětí svobody až na dobu 25 let, nápravné opatření chybí peněžitý trest („sloužil jen majetným vrstvám“) chybí peněžitý trest („sloužil jen majetným vrstvám“) zpravidla široké rozpětí trestní sazby zpravidla široké rozpětí trestní sazby vedlejší trest: zákaz činnosti a zákaz pobytu (i navždy), ztráta státního občanství, propadnutí jmění, peněžitý trest, ztráta čestných občanských práv vedlejší trest: zákaz činnosti a zákaz pobytu (i navždy), ztráta státního občanství, propadnutí jmění, peněžitý trest, ztráta čestných občanských práv vedle nebo místo trestu ochranné opatření (ochranné léčení, ochranná výchova mladistvého a zabrání věci) vedle nebo místo trestu ochranné opatření (ochranné léčení, ochranná výchova mladistvého a zabrání věci) po odpykání možnost zařazení na dva roky do tábora nucených prací po odpykání možnost zařazení na dva roky do tábora nucených prací

14 Trest nápravného opatření ze sovětského práva ze sovětského práva měl plnit především výchovnou funkci měl plnit především výchovnou funkci odsouzený byl povinen, zpravidla pod dohledem kolektivu, řádně vykonávat svou práci a vést spořádaný život odsouzený byl povinen, zpravidla pod dohledem kolektivu, řádně vykonávat svou práci a vést spořádaný život po dobu jednoho až šesti měsíců se mu odečítalo 10 – 25 procent z pracovní odměny po dobu jednoho až šesti měsíců se mu odečítalo 10 – 25 procent z pracovní odměny mohl být spojen s nucenou změnou pracovního zařazení (zařazení do nižší funkce) nebo pracoviště mohl být spojen s nucenou změnou pracovního zařazení (zařazení do nižší funkce) nebo pracoviště

15 Zákon na ochranu míru č. 165/1950 Sb. hrozil trestem odnětí svobody tomu, „kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje.“ hrozil trestem odnětí svobody tomu, „kdo se pokusí rozrušit mírové soužití národů tím, že jakýmkoliv způsobem podněcuje k válce, válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje.“

16 Trestní řád č. 87/1950 Sb. navazoval na zákon o zlidovění soudnictví z roku 1948 navazoval na zákon o zlidovění soudnictví z roku 1948 snaha zjednodušit soudní řízení snaha zjednodušit soudní řízení tradiční zásady, i když někdy nově interpretované tradiční zásady, i když někdy nově interpretované (zásady materiální pravdy, veřejnosti, ústnosti a bezprostřednosti řízení, volné hodnocení důkazů, právo na obhajobu) zrušena instituce vyšetřujícího soudce zrušena instituce vyšetřujícího soudce možnost zneužití možnost zneužití

17 Fáze trestního řízení přípravné řízení (prokurátor) přípravné řízení (prokurátor) řízení před soudem řízení před soudem z hlavní líčeníz hlavní líčení odvolací líčení (apelační princip)odvolací líčení (apelační princip) + stížnost pro porušení zákona a obnova trestního řízení výkon rozhodnutí výkon rozhodnutí

18 Milada Horáková

19

20 L. Svoboda a R. Slánský v Karlových Varech

21 Příčiny nízké kvality trestního soudnictví nejen špatná úroveň nových předpisů, ale i nejen špatná úroveň nových předpisů, ale i samotný fakt rekodifikace (+ heslo o nutnosti důsledného rozchodu s buržoazním právem) samotný fakt rekodifikace (+ heslo o nutnosti důsledného rozchodu s buržoazním právem) špatná profesní připravenost a nedostatek zkušeností soudců a prokurátorů (Právnická škola pracujících) špatná profesní připravenost a nedostatek zkušeností soudců a prokurátorů (Právnická škola pracujících) vyhrocená společenská atmosféra vyhrocená společenská atmosféra právní nihilismus právní nihilismus masivní tlak na „třídní“ rozhodování masivní tlak na „třídní“ rozhodování

22 Trestní právo správní diskuse o oprávněnosti samostatné existence TPS už před válkou (na Slovensku trestní zákon o přestupcích 1879) diskuse o oprávněnosti samostatné existence TPS už před válkou (na Slovensku trestní zákon o přestupcích 1879) = specifická součást správního práva = specifická součást správního práva upravuje postih za méně společensky nebezpečné delikty, uskutečňovaný správními orgány (mimosoudní cestou) upravuje postih za méně společensky nebezpečné delikty, uskutečňovaný správními orgány (mimosoudní cestou) nástroj k potírání drobné kriminality (+ zneužitelný instrument) nástroj k potírání drobné kriminality (+ zneužitelný instrument)

23 Trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. obdobné principy a struktura jako TZ obdobné principy a struktura jako TZ obecná a zvláštní částobecná a zvláštní část snaha postihnout všechny formy nepřátelské činnosti snaha postihnout všechny formy nepřátelské činnosti úvodní široké skutkové podstatyúvodní široké skutkové podstaty hlavní tresty: odnětí svobody až do jednoho roku + veřejné pokárání + pokuta hlavní tresty: odnětí svobody až do jednoho roku + veřejné pokárání + pokuta

24 Trestní řád správní č. 89/1950 Sb. sjednocoval rozdílné předpisy a rušil různé formy trestního řízení správního sjednocoval rozdílné předpisy a rušil různé formy trestního řízení správního národní výbory národní výbory ústní nebo písemném řízení + ústní nebo písemném řízení + blokové nebo příkazní řízeníblokové nebo příkazní řízení + zvláštní řízení + zvláštní řízení proti mladistvým, v nepřítomnosti …proti mladistvým, v nepřítomnosti …

25 Kázeňské právo příslušníků ozbrojených sborů zákon č. 85/1950 Sb. o opatřeních souvisících s úpravou … zákon č. 85/1950 Sb. o opatřeních souvisících s úpravou … do jisté míry omezoval působnost národních výborů při řešení správních přestupkůdo jisté míry omezoval působnost národních výborů při řešení správních přestupků umožňoval kázeňsky vyřizovat také trestné činy menšího významuumožňoval kázeňsky vyřizovat také trestné činy menšího významu

26 Novelizace právních předpisů z padesátých let z. č. 102/1953 Sb., kterým se měnila a doplňovala některá ustanovení trestního práva správního z. č. 102/1953 Sb., kterým se měnila a doplňovala některá ustanovení trestního práva správního z. č. 14/1957 Sb., kterým se měnil a doplňoval trestní zákon správní (+ vymezení trestní pravomoci MNV vl. nař. č. 65/1957 Sb.) z. č. 14/1957 Sb., kterým se měnil a doplňoval trestní zákon správní (+ vymezení trestní pravomoci MNV vl. nař. č. 65/1957 Sb.) z. č. 63/1956 Sb., kterým se měnil a doplňoval trestní zákon z. č. 63/1956 Sb., kterým se měnil a doplňoval trestní zákon trestní řád č. 64/1956 Sb. trestní řád č. 64/1956 Sb.

27 Novelizace trestního práva správního z let 1953 a 1957 1953: 1953: rozhodování o závažnějších přestupcích přeneseno na soudy = národním výborům odňato právo ukládat některé vysloveně represivní tresty (odnětí svobody, pokuty vyšší než 3000 Kčs, propadnutí jmění nebo zákaz pobytu) zavedeno nápravné opatření 1957: 1957: sladění stíhání trestných činů a přestupků

28 Zákon č. 63/1956 Sb., kterým se měnil a doplňoval trestní zákon zmírňoval trestní represi zmírňoval trestní represi zrušen trest odnětí svobody na doživotízrušen trest odnětí svobody na doživotí zaveden trest odnětí svobody na 25 let jako alternativa k trestu smrti i v případech, …zaveden trest odnětí svobody na 25 let jako alternativa k trestu smrti i v případech, … institut upuštění od potrestáníinstitut upuštění od potrestání zrušené a nové skutkové podstaty zrušené a nové skutkové podstaty

29 Trestní řád č. 64/1956 Sb. výslovně ukládal šetřit ústavně zaručené občanské svobody formuloval základní zásady trestního řízení výrazně změnil především podobu přípravného řízení

30 Úprava trestního řízení zásada presumpce neviny a zásada zjišťování materiální pravdy, veřejnost trestního řízení a právo na obhajobu zásada presumpce neviny a zásada zjišťování materiální pravdy, veřejnost trestního řízení a právo na obhajobu shromažďovat i důkazy svědčící pro obžalovaného shromažďovat i důkazy svědčící pro obžalovaného doznání obviněného nezbavuje orgány povinnosti prozkoumat všechny okolnosti případu doznání obviněného nezbavuje orgány povinnosti prozkoumat všechny okolnosti případu prokurátor měl stíhat všechny trestné činy, o nichž se doví prokurátor měl stíhat všechny trestné činy, o nichž se doví soudcům ukládal zahajovat stíhání jen na základě žaloby podané prokurátorem soudcům ukládal zahajovat stíhání jen na základě žaloby podané prokurátorem

31 Soudružské soudy 1959 iniciativa stranických orgánů (směrnice politického byra Ústředního výboru KSČ) iniciativa stranických orgánů (směrnice politického byra Ústředního výboru KSČ) nepovažovaly se za součást soudní soustavy nepovažovaly se za součást soudní soustavy především při odborových organizacích, výjimečně při národních výborech především při odborových organizacích, výjimečně při národních výborech na Slovensku málo na Slovensku málo vykonávaly část soudní kompetence vykonávaly část soudní kompetence

32 Trestní předpisy ze šedesátých let zákon č. 38/1961 Sb. o místních lidových soudech zákon č. 38/1961 Sb. o místních lidových soudech přestupkový zákon (č. 60/1961 Sb.) přestupkový zákon (č. 60/1961 Sb.) z. č. 91/1960 Sb. o správním řízení a správní řád (č. 71/1967 Sb.) z. č. 91/1960 Sb. o správním řízení a správní řád (č. 71/1967 Sb.) trestní zákon a trestní řád (č. 140 a 141/1961 Sb.) trestní zákon a trestní řád (č. 140 a 141/1961 Sb.) zákon o přečinech (č. 150/1969 Sb.) zákon o přečinech (č. 150/1969 Sb.)

33 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. chráněné zájmy tvořily nedílnou jednotu chráněné zájmy tvořily nedílnou jednotu snížily se trestní sazby snížily se trestní sazby maximální výměra trestu odnětí svobody 15 letmaximální výměra trestu odnětí svobody 15 let trest smrti se stal výjimečnýmtrest smrti se stal výjimečným kriteria společenské nebezpečnosti TČ kriteria společenské nebezpečnosti TČ X převážně represivní podoba X převážně represivní podoba zjevné neodůvodněné disproporce mezi tresty zjevné neodůvodněné disproporce mezi tresty široké formulace některých skutkových podstat široké formulace některých skutkových podstat

34 Trestní řád č. 141/1961 Sb. výslovně formuloval zásadu presumpce neviny zdůraznil zásady objektivní pravdy, ústnosti v řízení před soudy a bezprostřednosti dokazování vycházel ze zásady in dubio pro reo šetření ústavně zaručených práv občanů vzájemná kontrola orgánů činných v trestním řízení větší účast pracujících při boji s kriminalitou práva společenských organizací

35 Práva společenských organizací účastnit se v hlavním líčení účastnit se v hlavním líčení poskytnout záruku za obviněného poskytnout záruku za obviněného některé méně závažné TČ činy před místní lidové soudy některé méně závažné TČ činy před místní lidové soudy

36 Místní lidové soudy (č. 38/1961 Sb.) součást soudní soustavy součást soudní soustavy projednávaly tzv. provinění a jednoduché majetkové sporyprojednávaly tzv. provinění a jednoduché majetkové spory ve větších obcích a na závodech ve větších obcích a na závodech občany volení soudci nemuseli mít právnické vzdělání občany volení soudci nemuseli mít právnické vzdělání sankcí byla opatření sankcí byla opatření teoretické i praktické problémy teoretické i praktické problémy

37 Provinění = podle zákona č. 38/1961 Sb. o místních lidových soudech = zaviněné jednání uvedené v tomto zákoně byl jím porušen socialistický právní řád v takové míře, že to ohrožuje nebo poškozuje zájmy společnosti nebo práva a oprávněné zájmy jednotlivce „vzhledem k okolnostem případu, k osobě provinilého občana a následkům jeho jednání nedosahuje stupně společenské nebezpečnosti trestného činu“ provinění zanikla 1969

38 Přestupkový zákon z roku 1961 č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku č. 60/1961 Sb. o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku projednávání přestupků podle tohoto zákona a zákona č. 91/1960 Sb. o správním řízení (pak správního řádu č. 71/1967 Sb.) projednávání přestupků podle tohoto zákona a zákona č. 91/1960 Sb. o správním řízení (pak správního řádu č. 71/1967 Sb.) NV příslušelo projednávat také provinění NV příslušelo projednávat také provinění akcent na výchovné působení kolektivu akcent na výchovné působení kolektivu

39 Přestupky (1) zaviněná jednání uvedená v přestupkovém zákoně, nebo zaviněná jednání uvedená v přestupkovém zákoně, nebo zaviněná porušení povinnosti stanovená v jiném právním předpise zaviněná porušení povinnosti stanovená v jiném právním předpise pokud se jimi stěžovalo plnění úkolů státní správy, rušil veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů apokud se jimi stěžovalo plnění úkolů státní správy, rušil veřejný pořádek nebo socialistické soužití občanů a nešlo-li o provinění nebo o trestný čin nešlo-li o provinění nebo o trestný čin

40 Přestupky (2) = „činy, které nejsou trestné podle trestního zákona soudního“ = „činy, které nejsou trestné podle trestního zákona soudního“ vyžadovalo se zavinění ve formě úmyslu nebo vágního „nezachování opatrnosti, jakou společnost vyžaduje“ vyžadovalo se zavinění ve formě úmyslu nebo vágního „nezachování opatrnosti, jakou společnost vyžaduje“ postihovaly se i pokus, návod a pomoc postihovaly se i pokus, návod a pomoc v čele každé hlavy obecné ustanovení v čele každé hlavy obecné ustanovení hlavní tresty: trest odnětí svobody až do jednoho roku, veřejné pokárání a pokuta hlavní tresty: trest odnětí svobody až do jednoho roku, veřejné pokárání a pokuta vedlejší tresty (ne samostatně): propadnutí jmění, zákaz činnosti a zákaz pobytu (i natrvalo), propadnutí věci a uveřejnění nálezu. vedlejší tresty (ne samostatně): propadnutí jmění, zákaz činnosti a zákaz pobytu (i natrvalo), propadnutí věci a uveřejnění nálezu.

41 Změny z poloviny šedesátých let (1) novela TZ (č. 56/1965 Sb.) novela TZ (č. 56/1965 Sb.) některé nové skutkové podstatyněkteré nové skutkové podstaty zpřísněn postih za opuštění republikyzpřísněn postih za opuštění republiky zpřísněny podmínky pro podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobodyzpřísněny podmínky pro podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody novela TŘ (č. 57/1965 Sb.) novela TŘ (č. 57/1965 Sb.) rozlišila dva druhy přípravného řízenírozlišila dva druhy přípravného řízení rozšířila práva obhájce v němrozšířila práva obhájce v něm (+ novelizace TŘ z roku 1973 = projednávání přečinů a některých trestných činů před samosoudcem)

42 Změny z poloviny šedesátých let (2) zákon č. 58/1965 Sb. zákon č. 58/1965 Sb. zpřísnil postih některých rozmáhajících se forem drobné kriminality, pokud se jich pachatel dopustil opakovanězpřísnil postih některých rozmáhajících se forem drobné kriminality, pokud se jich pachatel dopustil opakovaně rozhodování o opakovaně spáchaných drobných deliktech přenesl na okresní soudyrozhodování o opakovaně spáchaných drobných deliktech přenesl na okresní soudy zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu

43 Zákon o přečinech č. 150/1969 Sb. zpřísnění odpovědnosti za „skutky proti veřejnému pořádku“ zpřísnění odpovědnosti za „skutky proti veřejnému pořádku“ o přečinech zpravidla rozhodovali samosoudci o přečinech zpravidla rozhodovali samosoudci zákon zavedl objasňování zákon zavedl objasňování

44 Polistopadové změny trestního práva zrušen trest smrti zrušen trest smrti změněny podmínky výkonu trestu odnětí svobody změněny podmínky výkonu trestu odnětí svobody zanikl trest nápravného opatření zanikl trest nápravného opatření odstranění zideologizovaných ustanovení odstranění zideologizovaných ustanovení rovnoprávná ochrana všem druhům vlastnictví rovnoprávná ochrana všem druhům vlastnictví zrušen zákon o přečinech zrušen zákon o přečinech

45 Trestní právo hmotné – základní předpisy zákon na ochranu republiky 1948 zákon na ochranu republiky 1948 trestní zákon z roku 1950 trestní zákon z roku 1950 (trestní zákon správní z roku 1950 (trestní zákon správní z roku 1950 přestupkový zákon z roku 1961) přestupkový zákon z roku 1961) trestní zákon z roku 1961 trestní zákon z roku 1961 zákon o přečinech 1969 zákon o přečinech 1969 polistopadové změny trestního práva polistopadové změny trestního práva

46 Trestní právo procesní – základní předpisy trestní řád (1950) trestní řád (1950) trestní řád správní (1950) trestní řád správní (1950) trestní řád (1956) trestní řád (1956) trestní řád (1961) trestní řád (1961) zákon o místních lidových soudech zákon o místních lidových soudech zákona č. 91/1960 Sb. o správním řízení zákona č. 91/1960 Sb. o správním řízení správní řád č. 71/1967 Sb. správní řád č. 71/1967 Sb.


Stáhnout ppt "Právní dějiny Slovenska II. Ladislav Vojáček Vývoj trestního práva 1945 – 1989."

Podobné prezentace


Reklamy Google