Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 V1 Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 V1 Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 2."— Transkript prezentace:

1 1 V1 Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 2

2 2 Obsah 1.Role regionalistiky a regionálních věd ve studiu VS, vymezení základních pojmů 2.Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj. 3.Realizace regionálního rozvoje v ČR Vymezení, plánování, organizování, financování, rozvojové programy a projekty. 4.Specifika českého prostředí. Regionální marketing. Využití výsledků v praxi.

3 3 Regionální politika ČR Hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony jsou přiro- zené – důvodem je rozdílný historický vývoj, přírodní zdroje, poloha, kapitál, pracovní síly, politická vůle, institucionální struktura, psychologické faktory … Soubor cílů, opatření a nástrojů, který povede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech Větší rozdíly mohou vyvolat různé druhy konfliktů, proto je cílem snižovat meziregionální rozdíly na přijatelnou úroveň.

4 4 Státní intervence (legislativou a finančními zdroji) má zajistit vyvážený a nekrizový rozvoj s rovností šancí, využitím demografického, přírodního, hospodářského a dalšího potenciálu, Jde o systémové využívání rozvojových nástrojů (výstavba institucí, veřejné dotace, realizace opatření, zpětná vazba, kontrola …) Nástroje jsou: - Legislativní - Administrativní (řídící a výkonné) - Finanční - Informační Regionální politika ČR

5 5 Na základě usnesení vlády ČR č. 560/2006 byly vymezeny regiony se soustředěnou podporou státu. Podle socioekonomických parametrů v jednotlivých okresech byly podpory vymezeny do 3 základních skupin: -Strukturálně postižené regiony -Hospodářsky slabé regiony -Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Pozn.: ani jeden ze Středočeského kraje Regionální politika ČR

6 6 Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. (novelizace od 1.7.2006) Vytvořen ve vazbě na vznik krajských samospráv. Stanovuje podmínky pro poskytování podpor pro vyvážený rozvoj státu, krajů a obcí (koordinace). Určuje s tím související působnost správních úřadů na všech stupních. Koordinací regionální politiky je kompetenčním zákonem pověřeno MMR ČR. Regionální politika ČR respektuje základní principy společné regionální politiky zemí EU.

7 7 Regionální politika EU

8 8 Zaujímá jedno z dominantních postavení v rámci hos- podářské politiky EU. Založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci států i celé EU. Vychází z kvantitativně formulovaných politických cílů, kterých má být dosaženo selektivními intervencemi na základě přijatých pravidel a zásad. Přerozdělovací přístup je sociálně-politické motivovaný. Regionální politika EU

9 9 Před založení společenství (1957) Vznik ve Velké Británii po hospodářské krizi v r. 1934 na základě zákona a důsledným územním plánováním. Byla zaměřena na podporu zaostávajících regionů – Skotska a Walesu a k vytvoření satelitních měst kolem Londýna. Následovaly další státy I, F, D, B, NL … Období hospodářské restrukturalizace EU (1974-1986) Ekonomická stagnace, rozšíření o méně rozvinuté státy (IR, GR, PO, E) a UK, hledání kompenzací, založení Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), podpora přeshraniční spolupráce.

10 10 Regionální politika EU Období společenských změn v Evropě (1987-1999) Vytvoření jednotného vnitřního trhu, založení Výboru regionů (poradní orgán), zavedení strukturálních fondů a víceletých rozvojových programů a pomoci střed. Evropě. Reforma strukturální politiky (2000-2006) velké rozšíření (od 2004 o 12), reorganizace fungování a správy fondů, zvýšení efektivity, zdokonalení kontroly. Konvergence a stabilizace (2007-2013) Na zabezpečení se uvolňuje asi 35% rozpočtu EU, posílení tzv. měkkých dotací = podpora vzdělání, kvalifi- kace, výzkumu a vývoje, poradenství, spolupráce …

11 11 Zaměření podpory v období 2007 – 2013 Reforma hospodářské a sociální soudržnosti: - Udržitelný rozvoj - růst, spolupráce a zaměstnanost. - Svoboda, bezpečnost a spravedlnost jako složky občanství. - Posílení úlohy EU ve světě. Zaměření strukturálních fondů: -Zatraktivnění EU pro podnikání a investory -Podpora hosp. růstu výzkumem, vývojem a inovacemi -Podpora vzniku a udržení pracovních příležitostí Zjednodušení složitých nařízení a procesů Regionální politika EU

12 12 K její realizaci byly: vybrány regiony, určen rozsah podpůrných prostředků, určeny hlavní oblasti podpor, vybrány nástroje, stanovena intenzita podpory. Do reg. politiky byla postupně integrována část sociální a zemědělské politiky – vznikla strukturální politika. Regionální politika EU

13 13 Globální prostředí Evropské prostředí (EU) Prostředí ČR Region Vnější vlivy na regionální rozvoj

14 14 Vnější vlivy na regionální rozvoj Hospodářské a sociální prostředí Globální prostředí Evropské prostředí (EU) Národní prostředí Trendy hospodářského a společenského rozvoje Udržitelnost, znalostní ekonomika, spolupráce, propojování, inovace …

15 15 Globální prostředí Globalizace – především ekonomický jev. Sdružování a propojování ekonomických subjektů, které k působí na světovém trhu a konkurují celo- světovém měřítku. Spěje se k celosvětové ekonomické konkurenci, která způsobí zánik „národních kapitalismů“. U nadnárodních korporací nelze určit jejich státní příslušnost. V rámci globální ekonomiky lze na Zemi vyrábět kdekoliv a cokoliv a prodávat to kdekoliv jinde.

16 16 Globální prostředí Prostředí v němž se rozvíjí světová ekonomika - kritériem je ekonomická racionalita, - cílem je získání světových trhů, - nástroji jsou aliance ekonomických subjektů a využí- vání nových vědeckých poznatků a technologií. Soupeření probíhá na ekonomické a politické úrovni s cílem získat v různých oborech dominantní postavení. Vítězové získají možnost prosazovat svá pravidla a tak určí, jaký bude vývoj v 21. století. Společné prostředí si vyžaduje globální spolupráci.

17 17 Globální prostředí Co předcházelo globalizaci? Podmínky k úspěšnému hospodářskému rozvoji v kapitalistickém systému byly: - vybavenost přírodními zdroji, - vybavenost výrobními prostředky a službami, - úroveň organizovanosti a motivace prostředí. Urychlení procesu způsobilo: - vytvoření 3 světových hospodářských center tzv. tzv. „Triády“ – severní Amerika, EU, východní Asie - zhroucení komunistického bloku.

18 18 Globální prostředí Triáda – světové hospodářské aglomerace

19 19 Globální prostředí Podmínky pro rozvoj globalizace  Rozvoj demokracie a liberalizace politických systémů  Uvolnění a rozvoj zahraničního obchodu  Vytvoření různých ekonomických seskupení  Technologický rozvoj - automatizace  Rozvoj dopravy  Rozvoj vzdělávání  Rozšíření angličtiny jako komunikačního jazyka  Rozvoj informačních a komunikačních systémů

20 20 Globální prostředí Kam směřuje globalizace ? Konkurenční výhody vázané na určitá místa zanikají v období inteligenčních oborů. VaV, výroba mikroelektronických prvků a zařízení, biotechnologie, SW, výroba nových materiálů, získávání nových energetických zdrojů, telekomu- nikace … obory nejsou vázány na místa Do konkurence se zapojí ten, kdo bude schopen zorganizovat potřebnou inteligenční kapacitu a kapitál. Protože budou chtít mít takovéto obory všichni, tak vše spěje ke konkurenci všech proti všem.

21 21 Politické a ekonomické společenství od 1957, EU od 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maaststrichtská smlouva). Hlavním motivem po II. svět. válce bylo zabezpečení míru a bezpečnosti na kontinentě. Od r. 2007 27 států. Téměř 500 mil. obyvatel, asi 7,5 % světové populace. Cílem je hospodářská a měnová unie (společný trh), podpora rozvoje hospodářství, zaměstnanosti, konku- renceschopnosti, zlepšování ŽP a kvality života. Snaha o zlepšené fungování podle Lisabonské smlouvy. Prostředí v Evropské unii

22 22 Členské státy: Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Spojené království Česko Slovensko Maďarsko Slovinsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Malta Kypr Bulharsko Rumunsko Rozloha: 4 321 550 km² Obyvatel: 485 milionů Prostředí v Evropské unii

23 23 Evropská integrace Odstranění válečných konfliktů a evropské rivality. Posílení demokracie, vzájemná spolupráce, koordinace a propojování. Vysoká míra institucionální propracovanosti. Společný hospodářský prostor, sociální stabilita, občanská společnost, ochrana prostředí, bezpečnost, rovnováha … Přenášení části státní suverenity na EU instituce. Prostředí v Evropské unii

24 24 Volný pohyb SLUŽEB KAPITÁLU ZBOŽÍ OSOB Cílem je: mezi členskými státy a neohrozit při tom zájmy jednotlivých účastníků Prostředí v Evropské unii Jednotný evropský trh

25 25 Měnová unie  Směnné kursy národních měn narušují vzájemný obchod a pohyb kapitálu mezi zeměmi. Vzorem byl stabilní US Dolar, zároveň však i snaha oprostit se od jeho vlivu v obdobích výkyvů hodnoty.  Zřízení Evropské centrální banky (ECB) v r. 1989  Stanovení měny 1EUR =100 Centů (asi 26.- Kč už je 100% vázaná na EUR)  Transformace rozdělená do etap od. r. 1990  Předpoklad vstupu ČR do EUROzóny 2012 (už 16 států). Prostředí v Evropské unii

26 26 Předpokládaný vývoj v EU  Přijetí Lisabonské smlouvy, postupně Evropské ústavy.  Přizpůsobení EU hospodářským a sociálním trendům (reforma veřejných rozpočtů, omezení regulací,sjednocení daní a účetnictví, zjednodušení administrativy, další legislativní úpravy).  Rozšíření o další členské státy v dlouhodobém horizontu.  Pokračující globalizace ekonomiky, přechod na znalostní ekonomiku a zrychlující se trend inovací a podpora VaV.  Zvýšení spolupráce veřejné a soukromé sféry.  Překonávání národní a ideologické nevraživosti Evropanů.  Řešení evropské bezpečnosti.  Příprava na „Spojené státy evropské“ ???

27 27 Demokratický stát (vznik 1. 1. 1993) s liberální ústavou a politickým systémem, založeným na svobodné sou-těži politických stran a hnutí a na trhu. Hlavou státu je prezident, zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament (posl. Sněmovna a Senát). Počet obyvatel 10 476 543 k. 1. 1. 2009 Člen EU, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace spojených národů (OSN/UNO), Světové banky (WB), Organ. pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Visegradské skupiny (V4), … Prostředí v ČR

28 28 Administrativní členění na 14 krajů, 77 okresů a 6 244 obcí. Obce se dělí na 204 obcí s rozšířenou působností a 384 pověřených obcí, které vykonávají samosprávu také státní správu a 5656 prostých obcí. Kraje vykonávají ve svém správním obvodu samosprávu a částečně státní správu. Ze statistických důvodů a pro využívání EU dotací je ČR rozdělena na tzv. Nomenklaturní statistické územní jednotky (NUTS). Prostředí v ČR

29 29 Kraje České republiky Prostředí v ČR

30 30 Ekonomicky vyspělá země, postižena současnou krizí (snížení výroby a investic, zvýšení nezaměstnanosti …). HDP (2008) asi 435 000,- Kč (82% průměru států EU); v EU je na místě 17., ve světě na 25. místě. Zaměstnanost v sektorech, prim. 4%, sek. 39%, terc. 57%. Produktivita práce asi 80% průměru EU. Průměrný plat 22 500,- Kč ( 860 € -1/3 průměru EU). Nezaměstnanost 8,8% (asi 500 tis. osob). Prostředí v ČR


Stáhnout ppt "1 V1 Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj Region a regionální vědy 1 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google