Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj"— Transkript prezentace:

1 Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj
Region a regionální vědy 1 2

2 Obsah Role regionalistiky a regionálních věd ve studiu VS, vymezení základních pojmů Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj. 3. Realizace regionálního rozvoje v ČR Vymezení, plánování, organizování, financování, rozvojové programy a projekty. 4. Specifika českého prostředí. Regionální marketing. Využití výsledků v praxi.

3 Regionální politika ČR
Hospodářské a sociální rozdíly mezi regiony jsou přiro- zené – důvodem je rozdílný historický vývoj, přírodní zdroje, poloha, kapitál, pracovní síly, politická vůle, institucionální struktura, psychologické faktory … Soubor cílů, opatření a nástrojů, který povede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v jednotlivých regionech Větší rozdíly mohou vyvolat různé druhy konfliktů, proto je cílem snižovat meziregionální rozdíly na přijatelnou úroveň.

4 Regionální politika ČR
Státní intervence (legislativou a finančními zdroji) má zajistit vyvážený a nekrizový rozvoj s rovností šancí, využitím demografického, přírodního, hospodářského a dalšího potenciálu, Jde o systémové využívání rozvojových nástrojů (výstavba institucí, veřejné dotace, realizace opatření, zpětná vazba, kontrola …) Nástroje jsou: - Legislativní - Administrativní (řídící a výkonné) - Finanční - Informační

5 Regionální politika ČR
Na základě usnesení vlády ČR č. 560/2006 byly vymezeny regiony se soustředěnou podporou státu. Podle socioekonomických parametrů v jednotlivých okresech byly podpory vymezeny do 3 základních skupin: Strukturálně postižené regiony Hospodářsky slabé regiony Regiony s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností Pozn.: ani jeden ze Středočeského kraje

6 Regionální politika ČR
Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. (novelizace od ) Vytvořen ve vazbě na vznik krajských samospráv. Stanovuje podmínky pro poskytování podpor pro vyvážený rozvoj státu, krajů a obcí (koordinace). Určuje s tím související působnost správních úřadů na všech stupních. Koordinací regionální politiky je kompetenčním zákonem pověřeno MMR ČR. Regionální politika ČR respektuje základní principy společné regionální politiky zemí EU.

7 Regionální politika EU

8 Regionální politika EU
Zaujímá jedno z dominantních postavení v rámci hos-podářské politiky EU. Založena na solidaritě rozvinutějších regionů a zemí k méně rozvinutým regionům a je odůvodněna potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními skupinami v rámci států i celé EU. Vychází z kvantitativně formulovaných politických cílů, kterých má být dosaženo selektivními intervencemi na základě přijatých pravidel a zásad. Přerozdělovací přístup je sociálně-politické motivovaný.

9 Regionální politika EU
Před založení společenství (1957) Vznik ve Velké Británii po hospodářské krizi v r na základě zákona a důsledným územním plánováním. Byla zaměřena na podporu zaostávajících regionů – Skotska a Walesu a k vytvoření satelitních měst kolem Londýna. Následovaly další státy I, F, D, B, NL … Období hospodářské restrukturalizace EU ( ) Ekonomická stagnace, rozšíření o méně rozvinuté státy (IR, GR, PO, E) a UK, hledání kompenzací, založení Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), podpora přeshraniční spolupráce.

10 Regionální politika EU
Období společenských změn v Evropě ( ) Vytvoření jednotného vnitřního trhu, založení Výboru regionů (poradní orgán), zavedení strukturálních fondů a víceletých rozvojových programů a pomoci střed. Evropě. Reforma strukturální politiky ( ) velké rozšíření (od 2004 o 12), reorganizace fungování a správy fondů, zvýšení efektivity, zdokonalení kontroly. Konvergence a stabilizace ( ) Na zabezpečení se uvolňuje asi 35% rozpočtu EU, posílení tzv. měkkých dotací = podpora vzdělání, kvalifi-kace, výzkumu a vývoje, poradenství, spolupráce …

11 Regionální politika EU
Zaměření podpory v období 2007 – 2013 Reforma hospodářské a sociální soudržnosti: - Udržitelný rozvoj - růst, spolupráce a zaměstnanost. - Svoboda, bezpečnost a spravedlnost jako složky občanství. - Posílení úlohy EU ve světě. Zaměření strukturálních fondů: - Zatraktivnění EU pro podnikání a investory - Podpora hosp. růstu výzkumem, vývojem a inovacemi - Podpora vzniku a udržení pracovních příležitostí Zjednodušení složitých nařízení a procesů

12 Regionální politika EU
K její realizaci byly: vybrány regiony, určen rozsah podpůrných prostředků, určeny hlavní oblasti podpor, vybrány nástroje, stanovena intenzita podpory. Do reg. politiky byla postupně integrována část sociální a zemědělské politiky – vznikla strukturální politika.

13 Vnější vlivy na regionální rozvoj
Globální prostředí Evropské prostředí (EU) Prostředí ČR Region

14 Vnější vlivy na regionální rozvoj
Hospodářské a sociální prostředí Globální prostředí Evropské prostředí (EU) Národní prostředí Trendy hospodářského a společenského rozvoje Udržitelnost, znalostní ekonomika, spolupráce, propojování, inovace …

15 Globální prostředí Globalizace – především ekonomický jev.
Sdružování a propojování ekonomických subjektů, které k působí na světovém trhu a konkurují celo- světovém měřítku. Spěje se k celosvětové ekonomické konkurenci, která způsobí zánik „národních kapitalismů“. U nadnárodních korporací nelze určit jejich státní příslušnost. V rámci globální ekonomiky lze na Zemi vyrábět kdekoliv a cokoliv a prodávat to kdekoliv jinde.

16 Globální prostředí Prostředí v němž se rozvíjí světová ekonomika
- kritériem je ekonomická racionalita, - cílem je získání světových trhů, - nástroji jsou aliance ekonomických subjektů a využí-vání nových vědeckých poznatků a technologií. Soupeření probíhá na ekonomické a politické úrovni s cílem získat v různých oborech dominantní postavení. Vítězové získají možnost prosazovat svá pravidla a tak určí, jaký bude vývoj v 21. století. Společné prostředí si vyžaduje globální spolupráci.

17 Globální prostředí Co předcházelo globalizaci?
Podmínky k úspěšnému hospodářskému rozvoji v kapitalistickém systému byly: - vybavenost přírodními zdroji, - vybavenost výrobními prostředky a službami, - úroveň organizovanosti a motivace prostředí. Urychlení procesu způsobilo: - vytvoření 3 světových hospodářských center tzv. tzv. „Triády“ – severní Amerika, EU, východní Asie - zhroucení komunistického bloku.

18 Globální prostředí Triáda – světové hospodářské aglomerace

19 Globální prostředí Podmínky pro rozvoj globalizace
Rozvoj demokracie a liberalizace politických systémů Uvolnění a rozvoj zahraničního obchodu Vytvoření různých ekonomických seskupení Technologický rozvoj - automatizace Rozvoj dopravy Rozvoj vzdělávání Rozšíření angličtiny jako komunikačního jazyka Rozvoj informačních a komunikačních systémů

20 Globální prostředí Kam směřuje globalizace ?
Konkurenční výhody vázané na určitá místa zanikají v období inteligenčních oborů. VaV, výroba mikroelektronických prvků a zařízení, biotechnologie, SW, výroba nových materiálů, získávání nových energetických zdrojů, telekomu-nikace … obory nejsou vázány na místa Do konkurence se zapojí ten, kdo bude schopen zorganizovat potřebnou inteligenční kapacitu a kapitál. Protože budou chtít mít takovéto obory všichni, tak vše spěje ke konkurenci všech proti všem.

21 Prostředí v Evropské unii
Politické a ekonomické společenství od 1957, EU od 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii (Maaststrichtská smlouva). Hlavním motivem po II. svět. válce bylo zabezpečení míru a bezpečnosti na kontinentě. Od r států. Téměř 500 mil. obyvatel, asi 7,5 % světové populace. Cílem je hospodářská a měnová unie (společný trh), podpora rozvoje hospodářství, zaměstnanosti, konku- renceschopnosti, zlepšování ŽP a kvality života. Snaha o zlepšené fungování podle Lisabonské smlouvy.

22 Prostředí v Evropské unii
Rozloha: km² Obyvatel: milionů Členské státy: Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Rakousko Portugalsko Finsko Švédsko Spojené království Česko Slovensko Maďarsko Slovinsko Polsko Litva Lotyšsko Estonsko Malta Kypr Bulharsko Rumunsko

23 Prostředí v Evropské unii
Evropská integrace Odstranění válečných konfliktů a evropské rivality. Posílení demokracie, vzájemná spolupráce, koordinace a propojování. Vysoká míra institucionální propracovanosti. Společný hospodářský prostor, sociální stabilita, občanská společnost, ochrana prostředí, bezpečnost, rovnováha … Přenášení části státní suverenity na EU instituce.

24 Prostředí v Evropské unii
Jednotný evropský trh Cílem je: Volný pohyb SLUŽEB KAPITÁLU ZBOŽÍ OSOB mezi členskými státy a neohrozit při tom zájmy jednotlivých účastníků

25 Prostředí v Evropské unii
Měnová unie Směnné kursy národních měn narušují vzájemný obchod a pohyb kapitálu mezi zeměmi. Vzorem byl stabilní US Dolar, zároveň však i snaha oprostit se od jeho vlivu v obdobích výkyvů hodnoty. Zřízení Evropské centrální banky (ECB) v r. 1989 Stanovení měny 1EUR =100 Centů (asi 26.- Kč už je 100% vázaná na EUR) Transformace rozdělená do etap od. r. 1990 Předpoklad vstupu ČR do EUROzóny 2012 (už 16 států).

26 Předpokládaný vývoj v EU
Přijetí Lisabonské smlouvy, postupně Evropské ústavy. Přizpůsobení EU hospodářským a sociálním trendům (reforma veřejných rozpočtů, omezení regulací,sjednocení daní a účetnictví, zjednodušení administrativy, další legislativní úpravy). Rozšíření o další členské státy v dlouhodobém horizontu. Pokračující globalizace ekonomiky, přechod na znalostní ekonomiku a zrychlující se trend inovací a podpora VaV. Zvýšení spolupráce veřejné a soukromé sféry. Překonávání národní a ideologické nevraživosti Evropanů. Řešení evropské bezpečnosti. Příprava na „Spojené státy evropské“ ???

27 Prostředí v ČR Demokratický stát (vznik 1.  ) s liberální ústavou a politickým systémem, založeným na svobodné sou-těži politických stran a hnutí a na trhu. Hlavou státu je prezident, zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament (posl. Sněmovna a Senát). Počet obyvatel 10 476 543 k Člen EU, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace spojených národů (OSN/UNO), Světové banky (WB), Organ. pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Visegradské skupiny (V4), …

28 Prostředí v ČR Administrativní členění na 14 krajů, 77 okresů a obcí. Obce se dělí na 204 obcí s rozšířenou působností a 384 pověřených obcí, které vykonávají samosprávu také státní správu a 5656 prostých obcí. Kraje vykonávají ve svém správním obvodu samosprávu a částečně státní správu. Ze statistických důvodů a pro využívání EU dotací je ČR rozdělena na tzv. Nomenklaturní statistické územní jednotky (NUTS).

29 Prostředí v ČR Kraje České republiky

30 Prostředí v ČR Ekonomicky vyspělá země, postižena současnou krizí (snížení výroby a investic, zvýšení nezaměstnanosti …). HDP (2008) asi ,- Kč (82% průměru států EU); v EU je na místě 17., ve světě na 25. místě. Zaměstnanost v sektorech, prim. 4%, sek. 39%, terc. 57%. Produktivita práce asi 80% průměru EU. Průměrný plat ,- Kč ( 860 € -1/3 průměru EU). Nezaměstnanost 8,8% (asi 500 tis. osob).


Stáhnout ppt "Regionální politika EU a ČR, vnější vlivy na regionální rozvoj"

Podobné prezentace


Reklamy Google