Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“"— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“
* Aktualizace Katedra mezinárodního obchodu 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 2: Postavení České republiky v mezinárodním obchodě, teritoriální a komoditní struktura a jejich změna v čase. Vliv krize a současný vývoj. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA

2 Vtip dne: Zdroj: http://www.ivtipy.cz
Otec: „Chci, aby sis vzal za ženu dívku, kterou ti vyberu!” Syn: „Ne.” Otec: „Je to dcera Billa Gatese.” Syn: „V tom případě ano!” Otec přijde za Billem Gatesem. Otec: „Chci, aby si vaše dcera vzala mého syna!” Bill: „Ne.” Otec: „Syn je viceprezident Světové banky!” Bill: „V tom případě ano!” Otec přijde za prezidentem Světové banky. Otec: „Chci, abyste zaměstnali mého syna jako viceprezidenta!” Prezident: „Ne.” Otec: „Je to zeť Billa Gatese!” Prezident: „V tom případě ano!” A takhle se, vážení, dělá business! Zdroj:

3 Program dnešního cvičení
Úvod: zahraniční obchod ČSR před r. 1989 Změny v metodice sledování ZO: diskuze Zahraniční obchod ČR se zbožím: týmová práce Zahraniční obchod ČR se službami (Doma)

4 Československý zahraniční obchod do r. 1989 (1)
Období První republiky ČSR patřila do TOP 10 rozvinutých průmyslových zemí světa, významný zahraniční obchod. Do r (RTE vůči RVHP) Existence podniků zahraničního obchodu, PZO (nebylo spojení mezi výrobcem a odběratelem v jiné zemi) + administrativní stanovení měnového kurzu. Orientace na trhy RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci, rusky SEV), obchodování za tzv. clearingové rubly. Na vývozu dominovaly průmyslové výrobky (výjimka – uran v 50. letech), na dovozu stroje a dopravní zařízení a paliva. Podrobněji viz Plchová, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy ČR. VŠE Oeconomica, 2007 (str. 13–27) Seznam nejdůležitějších PZO:

5 Československý zahraniční obchod do r. 1989 (2)

6 Hlavní problémy ZO po r. 1989 Problémy: Řešení:
Nízká konkurenceschopnost československého (českého) zboží; Nedostatek domácího kapitálu pro modernizaci exportních odvětví; Nedostatek lidského kapitálu: Problém rekvalifikace pracovníků, Nedostatek manažerských zkušeností. Řešení: Hospodářská politika: kurzový polštář (záměrné podhodnocení kurzu na počátku transformace); Zahraniční investice: zavedení investičních pobídek v r

7 Základní informace o ČR (údaje z r. 2013)
Rozvinutá tržní ekonomika podle MMF HDP/ob. dle PPP (parity kupní síly): ,99 USD/ob., světový průměr: ,19 USD/ob. Relativně malá ekonomika 78867 km2 (113. místo) 10,713,377 lidí ( místo) 0,335 % světového HDP podle PPP Relativně vysoká míra industriálního rozvoje Vysoká intenzita zahraničního obchodu Nekomplexní surovinová báze (paliva, suroviny)  transformační funkce ZO Limitující počet pracovních sil Malý vnitřní trh => ZO je jedním z dominantních faktorů dosahování vnitřní ekonomické rovnováhy a růstu HDP  růstová funkce ZO

8 Hlavní komparativní výhody a nevýhody ČR
Komparativní nevýhody: Relativně malá geografická rozloha s nekomplexní surovinovou bází, Klimatické podmínky mírného pásu limitující možnost pěstování určitých plodin, V některých případech ekologické znehodnocení i ohrožení přírody, Malý počet obyvatel a tím i ekonomický rozměr, Nedostatek domácího kapitálu, Nedostatečná konkurenceschopnost na náročných trzích (nejspíše již platí částečně). Komparativní výhody: Tranzitní poloha (střed Evropy): doprava, kanceláře apod., Relativně bohatý výskyt minerálních zřídel a přírodních faktorů vhodných pro rozvoj lázeňství, Bohatý přírodní reliéf napomáhající rozvoji cestovního ruchu, Relativně vysoká úroveň vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly, Relativně nízká úroveň mezd a platů, zejména u vysoce kvalifikovaných pracovníků, Relativně vysoká úroveň zprůmyslnění země, avšak v některých odvětvích stále technické zaostávání; Architektonické a jiné kulturní památky. Zdroj: PLCHOVÁ, B. a kol. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Oeconomica, Praha ISBN

9 Program dnešního cvičení
Úvod: zahraniční obchod ČSR před r. 1989 Změny v metodice sledování ZO: diskuze Zahraniční obchod ČR se zbožím: týmová práce Zahraniční obchod ČR se službami (Doma)

10 Změna metodiky sledování ZO
Podstata: Zavedení sledování ZO podle změny vlastnictví po zkušenostech z jiných zemí, ale i na světové úrovni => viz efekt přidané hodnoty v prezentaci z 1. cvičení. Důvody: Rozpor mezi metodologií ČSÚ a platební bilancí. Zkreslování výsledků ZO: Nadhodnocení vývozu zboží a obchodní bilance kvůli započtení přidané hodnoty nevytvořené v ČR; Podhodnocení bilance služeb kvůli nutnosti tvořit opravnou položku „branding“; => Existence tzv. „DIČářů“.

11 Vysvětlení na příkladu (2)
Firma „Global Toys“, zaregistrovaná jako plátce DPH. v ČR, deklaruje v celním hlášení dovoz hraček v hodnotě 7 mil. Kč. Současně deklaruje v Intrastatu „odeslání zboží do jiného členského státu“ (vývoz) ve výši 16 mil. Kč. • V daňovém přiznání firma uvede „pořízení zboží v tuzemsku“ v hodnotě 5 mil. Kč (nákup od firmy „Czech Toys“). • Přidaná hodnota nerezidenta je tedy 16 – 7 – 5 = 4 mil. Kč (vývoz mínus dovoz mínus nákup v tuzemsku).

12 Vysvětlení na příkladu (2)
Zdroj: ČSÚ

13 Záporná OB (!)

14

15

16 Důležité statistiky (údaje z r. 2013) *
HDP ČR  883,8 mld. Kč přeshr. stat. národní poj. Vývoz zboží (FOB) 3 167,4 mld. Kč 2 822,6 mld. Kč Dovoz zboží (CIF) 2 816,8 mld. Kč 2 715,1 mld. Kč Otevřenost ekonomiky 81,6 % 72,7 % (poměr exportu zboží ku HDP) Vývoz služeb ,5 mld. Kč Dovoz služeb ,5 mld. Kč Otevřenost ekonomiky cca 92,8 % 84,0 % (poměr exportu zboží a služeb ku HDP) Kladná obchodní bilance od r podle přeshraničního pojetí. Fluktuace (absence trendu) podle národního pojetí. Cizí přidaná hodnota započítávaná do přeshr. stat. činí cca 10 % HDP!

17 Program dnešního cvičení
Úvod: zahraniční obchod ČSR před r. 1989 Změny v metodice sledování ZO: diskuze Zahraniční obchod ČR se zbožím: týmová práce Zahraniční obchod ČR se službami (Doma)

18 Týmová práce: úkol Čas: cca. 30-45 minut.
Prostudovat statistiky podle národního a přeshraničního pojetí; Zjistit: Jak se vyvíjel vývoz, dovoz a obchodní bilance ČR (ČSR) po r. 1989, zejména na počátku nového milénia. Jak tyto ukazatele ovlivnila světová krize? Hlavní vývozní a dovozní partnery ČR a země, s nimiž ČR má největší kladnou a zápornou obchodní bilanci. Hlavní vývozní a dovozní komoditní skupiny ČR a komoditní skupiny, u nichž je ČR čistým vývozcem nebo dovozcem.

19 SITC - Standard International Trade Classification (Standardní mezinárodní klasifikace zboží)
0 - Food and live animals / Potraviny a živá zvířata 1 - Beverages and tobacco / Nápoje a tabák 2 - Crude materials, inedible, except fuels / Suroviny nepoživatelné 3 - Mineral fuels, lubricants and related materials / Minerální paliva, maziva 4 - Animal and vegetable oils, fats and waxes / Živočišné a rostlinné oleje 5 - Chemicals and related products, n.e.s. / Chemické výrobky 6 - Manufactured goods classified chiefly by material / Polotovary a materiály 7 - Machinery and transport equipment / Stroje a dopravní prostředky 8 - Miscellaneous manufactured articles / Průmyslové spotřební zboží 9 - Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC / Komodity jinam nezařaditelné Podrobnější členění: Zdroj: OSN

20 Vývoj ZO ČR před krizí (1989-2008), mld. Kč (přeshraniční statistika)
Exponenciální nárůst (hospodářský růst, příliv PZI, vstup do EU) Zdroj: ČSÚ

21 Vývoj ZO ČR během krize (2007-2010), mld. Kč (přeshraniční statistika)
Odpovídá průběhu krize: propad od konce r (krize v USA), oživení od 2. poloviny r (oživení v USA a SRN), zpomalení v r (ceny komodit, pomalý růst ekonomik, nezaměstnanost, evropská dluhová krize) Zdroj: ČSÚ

22 Krize vs. oživení V r nejhlubší propad obchodu po vzniku České republiky v r. 1993 Hodnoty z r však převyšovaly hodnoty z r. 2007, což svědčí o významném oživení (velký nárůst 2010/2009)

23 Průměrné údaje za léta 1993-2007 (přeshraniční statistika)
Změna proti předchozímu roku v %, aritmetické průměry  Krytí dovozu vývozem v %, aritmetické průměry  vývoz  dovoz  17,5 15,6 93,4 18,0 16,3 90,4 16,1 13,7 101,5 Zdroj: ČSÚ Přírůstky exportu a importu se nezvýšily po vstupu do EU oproti dlouhodobému průměru, avšak došlo k převisu exportu nad importem (aktivní obchodní bilanci), jak se však poté ukázalo, pouze v přeshraničním pojetí k relativně významné změně v poměru export / import

24 Otázka č. 2-3: Komoditní struktura ZO ČR
Hlavní vývozní položky ČR (ČSÚ) – přeshraniční statistika 2007 2013

25 Hlavní dovozní položky ČR (ČSÚ) – přeshraniční statistika 2007
2013

26 Obchodní bilance ČR dle komoditní struktury (ČSÚ) – přeshraniční statistika

27 Vývoj komoditní struktury po r. 1993
Vývoz a dovoz: Snížení podílu výrobků s nízkou přidanou hodnotou (SITC 0 – 5); Růst podílu výrobků s vysokou přidanou hodnotou (SITC 7 – 8, u dovozu i polotovarů, SITC 6). Obchodní bilance: ČR je čistým dovozcem paliv a maziv (SITC 3), chemikálií (SITC 5) a potravin a živých zvířat (SITC 0); ČR je čistým vývozcem strojů a dopravních prostředků (SITC 7, významný nárůst od r. 2002), průmyslového spotřebního zboží (SITC 8) a polotovarů (SITC 6). Z hlediska komoditní struktury největší negativní vliv na obchodní bilanci měly: V letech 2001, 2005 – 2011 minerální paliva a maziva V letech 2002, 2003 a 2004 chemické výrobky

28 Otázka č. 4-6: Teritoriální struktura ZO ČR
Podíl hlavních skupin zemí (ČSÚ) – přeshr. stat. Vývoz Dovoz Vyspělé tržní ekonomiky (VTE) 91,1 % 79,3 % Evropská unie (EU 27) 85,3 % 70,8 % Rozvojové země (RZ) 3,4 % 5,8 % Společenství nezávislých států (SNS) 3,7 % 6,6 % Ostatní (hlavně Čína) 0,6 % 7,9 % Vývoz Dovoz Vyspělé tržní ekonomiky (VTE) 88.5 % 72.6 % - Evropská unie (EU28) 81.0 % 65.1 % Rozvojové ekonomiky (RZ) 4.1 % 7.4 % Společenství nezávislých států (vč. Gruzie) 5.5 % 7.9 % Ostatní (hlavně Čína) 1,3 % 11.1 %

29 Vývoz: hlavní obchodní partneři (ČSÚ) – přeshraniční statistika
2007 2013

30 Dovoz: hlavní obchodní partneři (ČSÚ) – přeshraniční statistika
2007 2013

31 TOP 5 zemí podle kladné obch. bilance (ČSÚ) – přeshraniční statistika
2007 2013

32 TOP 5 zemí podle záporné obch. bilance (ČSÚ) – přeshraniční statistika
2007 2013

33 Vývoj teritoriální struktury po r. 1993
Vývoz: Snížení podílu zemí byv. SSSR (SNS) a rozvojových zemí (RZ). Nárůst podílu vyspělých tržních ekonomik (VTE, až 90 %), zejména EU (zrychlení po r. 2004); V současné době se však projevují opačné tendence, které jsou podporovány i proexportní politikou (diverzifikace exportu), mezi perspektivní země patří mj. Čína a Rusko (Indie,…) Dovoz: Snížení podílu zemí byv. SSSR (SNS). Nárůst podílu vyspělých tržních ekonomik (VTE) a rozvojových zemí (RZ), zejména Číny, během krize i Ruska. Nově také Jižní Korey a Japonska.

34 Obchodní bilance: Růst aktiva obchodní bilance se zeměmi VTE (mj. EU);
Prohloubení deficitu obchodní bilance se zeměmi Asie, hlavně rozvojovými (Čína), ale i s Japonskem a Koreou, během krize významně s Ruskem (vysoké ceny ropy);

35 Vývoj teritoriální struktury po r. 1993: vybrané země
Německo, Slovensko, Polsko, Nizozemí, Rakousko – hlavní obchodní partneři a investoři do ČR, ze začátku posílení podílu, pak menší pokles ve prospěch rozvojových zemí a zemí SNS. Obchod vykazuje přebytky. Čína a Rusko – růst podílu, prioritní země pro export. Obchod vykazuje významné schodky. Rusko se stále považuje za rizikovější zemi (použití služeb ČEB a EGAP) a hodnota vývozu / dovozu s ním je ovlivněna mj. cenami paliv.

36 Program dnešního cvičení
Úvod: zahraniční obchod ČSR před r. 1989 Změny v metodice sledování ZO: diskuze Zahraniční obchod ČR se zbožím: týmová práce Zahraniční obchod ČR se službami (Doma)

37 Podíl služeb na celkovém exportu ČR (údaje z r
Podíl služeb na celkovém exportu ČR (údaje z r. 2007, nejaktualnější dostupná studie) Zdroj: MPO

38 Bilance služeb (BS) ČR (1993-2010), mil. CZK
Zdroj: ČNB

39 Teritoriální struktura obchodu se službami (léta 2005 a 2007)
Zdroj: MPO

40 Teritoriální struktura obchodu se službami v r. 2007
Zdroj: MPO

41 Struktura služeb: Cestovní ruch, angl. Travel (spíše cestování)
Doprava, angl. Transport Ostatní služby, angl. Other Services (klasifikace UNCTADu, WTO) – klasifikace EBOPS 2002 Spojové (komunikace), stavební, pojišťovací, finanční, výpočetní a informační, zprostředkovací a licenční; osobní, kulturní a rekreační, vládní služby, ostatní služby pro podniky

42 Struktura vývozu služeb (2000-2009)
Zdroj: ČNB

43 Struktura vývozu služeb (ostatní)
Zdroj: Unctad

44 Struktura dovozu služeb (2000-2009)
Zdroj: ČNB

45 Struktura dovozu služeb (Ostatní)
Zdroj: Unctad

46 Bilance služeb (1999-2009), mil. USD, b.c. a běžné měnové kurzy
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Služby celkem 1198,8 1403,2 1524,4 643,3 469,9 635,6 1547,7 1999,1 2440,6 3912,3 1333,3 Doprava 763,8 674,8 707,0 837,2 953,6 861,7 854,2 1045,4 1415,9 1807,5 1448,2 Cestování 1659,1 1697,1 1717,2 1366,7 1631,8 1906,9 2270,8 2775,4 2739,4 2619,2 2399,8 Ostatní -1224,1 -968,7 -899,8 -1560,5 -2115,5 -2133,0 -1577,3 -1821,6 -1714,7 -514,4 -2514,6 Spojové (komunikace) 0,3 75,9 141,6 -102,1 -198,0 -274,0 9,3 -5,6 50,2 -31,4 -239,1 Stavební 15,8 20,6 -11,2 -39,5 -162,8 -86,1 45,4 39,5 127,7 78,2 188,1 Pojišťovací 3,8 -63,7 -70,6 -170,0 -145,7 -187,3 -258,4 -232,6 -235,6 -258,9 -137,4 Finanční -127,0 -32,4 -66,6 -424,3 -380,7 -526,5 -481,9 -699,0 -444,3 -420,9 -261,5 Výpočetní a informační -62,6 11,9 15,9 22,3 -73,1 -78,4 130,2 347,0 43,9 434,1 289,3 Zprostředkovací a licenční -94,5 -37,4 -56,2 -74,0 -125,6 -136,0 -445,0 -496,6 -618,1 -692,0 -629,9 Jiné pro podniky -1093,9 -1021,6 -856,1 -754,7 -941,2 -886,0 -504,7 -721,9 -616,2 497,2 -1656,9 Osobní, kulturní, rekreační 90,7 62,2 25,8 -9,7 -43,9 80,7 0,8 -12,4 30,4 -48,2 -10,3 Vládní 43,4 -22,6 -8,7 -44,6 -39,4 -72,9 -40,0 -52,8 -72,6 -57,0 Zdroj: Unctad

47 Bilance služeb – aktualizace, mld. CZK
Zdroj: ČNB

48 K zamyšlení – konkurenceschopnost české ekonomiky v letech 2013–2014 (WEF)
The Czech Republic falls by seven places (!) this year to 46th position. Concerns remain about the quality of the country’s public institutions, with public trust in politicians ranked an extremely low 146th, ahead of only Argentina and Lebanon globally. The macroeconomic environment has worsened slightly with rising deficits and debt, although (at 55th) it remains more stable than in much of the rest of Europe. Czech businesses are relatively sophisticated and innovative, buttressed by a strong uptake of new technologies. The country’s competitiveness would be further enhanced by improvements to the educational system and by injecting greater flexibility into the labor market. Zdroj: Světové ekonomické fórum. Global Competitiveness Report /2014 (ze 3. září 2013):

49 Závěr Zahraniční obchod ČR Komoditní struktura Teritoriální struktura
Roste exponenciálně po r. 1993; Během krize zaznamenal největší propad, ale v r ukazatele už se vrátily na úroveň r Komoditní struktura Velký podíl výrobků s vysokou případnou hodnotou (hlavně strojů a dopravnách prostředků a průmyslového zboží) na vývozu a dovozu; ČR čistým dovozcem paliv a maziv, chemikálií a potravin. Teritoriální struktura Největší podíl mají vyspělé tržní ekonomiky (zejména EU), nicméně v dlouhém období jejich postavení se oslabuje; ČR má aktivní obchodní bilanci se západními zeměmi a pasivní s Asií (zejména Čína, Japonsko, Rusko).

50 To, co je třeba odnést z hodiny…
Povinné: Základní statistiky (stačí HDP a otevřenost) Přibližná výše českého HDP; Přibližná hodnota vývozu (příp. dovozu); Otevřenost ekonomiky (podíl exportu na HDP). Komoditní struktura Hlavní vývozní a dovozní položky (stačí 3-4) včetně podílů (orientačně); Položky, s nimiž je obchodní bilance kladná a záporná. Teritoriální struktura Hlavní vývozní a dovozní partneři ČR (stačí 3-4) včetně podílů (orientačně); Země, s nimiž je obchodní bilance kladná a záporná. Nepovinné: Hlavní obchodní partneři a skupiny u služeb.

51 Děkuji za pozornost! Otázky?   ? 

52 Zdroje PLCHOVÁ, B. Zahraniční ekonomické vztahy České republiky. Oeconomica, Praha ISBN Přednášky prof. Ing. Boženy Plchové, CSc., ZS 2006/2007 Prezentace Ing. Radka Čajky, Ph.D., KMO Statistiky IMF, Statistiky ČSÚ, Statistiky ČNB, Studie MPO, UnctadStat, Wikipedie,

53 Statistiky zahraničního obchodu ČR
Zboží: Český statistický úřad, mj. databáze zahraničního obchodu: Česká národní banka. Statistiky platební bilance a Systém časových řád ARAD: UNCTAD. Publikace „Handbook of Statistics“ a databáze UnctadStat: Statistiky WTO, World Bank, IMF a The Economist (viz WWW stránky příslušných institucí). Služby: Česká národní banka. Statistiky platební bilance a Systém časových řád ARAD (viz výše); Ministerstvo průmyslu a obchodu: Studie (poslední z r. 2007) a BusinessInfo.cz (zprostředkuje údaje statistických úřadů jiných zemí): apod.; UNCTAD. Publikace „Handbook of Statistics“ a databáze UnctadStat (viz výše); Statistiky WTO, World Bank, IMF a The Economist.


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“"

Podobné prezentace


Reklamy Google