Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 7: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 7: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na."— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 7: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na strukturu zapojení České republiky do mezinárodního obchodu. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního obchodu

2 Vtip dne Vejde turista v San Francisku do obchodu se zvířaty a prohlíží si opice. V tom vejde jiný chlap, jde rovnou k prodavači a ptá se: - Prosím jednu opici typu C++. Prodavač mu ji podá, chlap zaplatí 5000 dolaru a odejde. Překvapený turista se ptá: - Prosím vás, co to bylo za opici, ze byla tak drahá? - No, víte, ona dokáže programovat v C++, bez chyb, efektivně, úhledný kód. Velmi dobrá investice. - A tamty opice? - Ty stojí 10 000 dolaru, ale umí programovat v C++, v Javě i v XML. - Proboha, a tam máte opici za 50 000! Co dokáže ta? - No, abych řekl pravdu, ještě jsem ji neviděl nic dělat, ale ostatní opice ji oslovují ´project manager´. 19.11.20142

3 Program cvičení Teorie přímých zahraničních investic ◦ Definice PZI a druhy PZI ◦ Pozitivní a negativní efekty PZI ◦ Faktory ovlivňující příliv PZI ◦ PZI a zahraniční obchod Přímé zahraniční investice ve světě Přímé zahraniční investice v ČR Investiční pobídky v ČR 19.11.20143

4 Teorie přímých zahraničních investic (PZI) 19.11.20144

5 PZI v pojetí mezinárodních organizací: OECD, MMF, UNCTADu, apod. „Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku.“ Zdroj: – ČNB. Přímé zahraniční investice, březen 2008 – DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE, 2009 19.11.20145

6 Definice PZI podle Devizového zákona ( Zákon č. 219/1995 Sb., odst. 1 ad i)) Přímou investicí při plnění oznamovací povinnosti takové vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů… a to zejména některou z těchto forem: 1.vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2.účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10 % podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10 % podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10 % hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10 %, 3.další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí, 4.finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku, 5.užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku). 19.11.20146

7 Složení PZI Přímá investice = základní kapitál – „zahrnuje vklad nerezidenta do základního kapitálu společnosti (základní kapitál v pobočkách, všechny podíly v dceřiných a přidruţených společnostech).“ + reinvestovaný zisk – „podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.“ + ostatní kapitál – „Ostatní kapitál zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.“ Reinvestovaný zisk = Nerozdělený zisk minulých období + výsledek hospodaření běžného období po zdanění – dividendy 19.11.20147

8 Členění PZI Zdroj: HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010 (Druhy PZI se často překrývají) Joint ventures Konglomerátní PZI ČNB má podrobnější členění 19.11.20148

9 Druhy PZI (1) Podle způsobu vstupu (převažuje) : ◦ Greenfield / investice na zelené louce – investice do nových aktiv (Phillips v Hranicích na Moravě, Automobilka TPCA Kolín); ◦ Brownfield / investice na hnědé louce – změna vlastnické struktury i investice do restrukturalizace (Volkswagen do Škoda Auto); ◦ M&A (Mergers and Acquisitions) / Fúze a akvizice – ovládnutí již existujících podniků (Převzetí ČSOB finanční skupinou KBC); ◦ Joint venture / Společný podnik – spolupráce dvou či více podniků (Automobilka TPCA Kolín: Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën). 19.11.20149

10 Podle způsobu vstupu (statistiky, WIR 2014): 19.11.201410

11 Druhy PZI (2) Podle motivu vstupu (J. H. Dunning): – Market seeking / Trhy vyhledávající– cílem je růst podílu na trhu a pokles nákladů na jeho zásobování; vytlačují domácí produkci nebo nahrazují dovoz (Investice Coca-Coly v Praze) ≈ horizontální PZI ; – Asset seeking / Zdroje (Aktiva) vyhledávající – cílem je získání specifických aktiv (levná pracovní síla, patent, technologie, obchodní značka apod.) (Vstup SABMiller do Plzeňskoho Prazdroje); – Effeciency seeking / Efektivitu (Faktory) vyhledávající – cílem je optimalizace výroby (pokles výrobních nákladů) (Investice Audi do motorárny v Györu) ≈ vertikální PZI. 19.11.201411

12 Druhy PZI (3) Podle míry kontroly: ◦ Podniky s menšinovým zahraničním podílem – mezi 10-50 % (Podíl Boeingu na Aero Vodochodech); ◦ Podniky pod zahraniční kontrolou – kontrolní vlastnický podíl (Privatizace Rakony Rakovník do rukou Procter & Gamble). Členění ČNB: ◦ Pobočky - 100% vlastněná trvalá zastoupení nebo kanceláře přímého investora; pozemky a stavby přímo vlastněné investorem; mobilní zařízení operující v ekonomice alespoň 1 rok; ◦ Dceřiné společnosti - více než 50% podíl; ◦ Přidružené společnosti - 10 – 50% podíl. 19.11.201412

13 Druhy PZI (4) Podle specializace mateřské firmy: ◦ Vertikální PZI – rozdílné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Ovládnutí BorsodChem Gazpromem, retailingové společnosti) ≈ Efektivitu (Faktory) vyhledávající ; ◦ Horizontální PZI – podobné fáze produkčního řetězce v jednotlivých pobočkách (Investice PWC v Praze) ≈ Trhy vyhledávající; ◦ „Konglomerátní“ PZI – investice do nepříbuzenské činnosti (Vivendi a zábavný průmysl: Jean-Marie Messier). 19.11.201413

14 Efekty PZI – Pozitiva (1) - Spillover efekty - Doplnění kapitálu v případě nedostatečných soukromých a veřejných úspor; Multiplikační (Crowding-in) efekt – investice zahraničních společností pomáhají rozvoji domácích firem apod.; Vztahy mezi domácími firmami a podniky pod zahraniční kontrolou: lepší přístup k úvěrům, vstup na zahraniční trhy; Příliv moderních technologií a manažerských dovedností; Zlepšení povědomí o zemi, image země; 19.11.201414

15 Efekty PZI – Pozitiva (2) Vliv na kulturní a sociální sféru, mj. snížení nezaměstnanosti; Pozitivní vliv na konkurenceschopnost a exportní výkonnost ekonomiky; Vliv PZI na platební bilanci: vyrovnání deficitu běžného účtu (v ČR); Další pozitivní efekty: rozvoj infrastruktury, zlepšení institucionálního prostředí, stabilizace odvětví apod. 19.11.201415

16 Efekty PZI – Negativa (1) - Spinnoff efekty - Vytěsnění domácích úspor zahraničními (např. v USA); Vytěsňování domácích firem (Crowding-out efekt), mj. v důsledku konkurenčního boje; Vznik duální ekonomiky (firmy pod zahraniční kontrolou vs. podkapitalizované domácí firmy); zvýšení mezd se šíří na ekonomiku, ale růst produktivity práce je pomalejší u domácích firem); Vliv na měnový kurz a cenovou hladinu (zhodnocení, růst cen), měnová politika CB tlumicí negativní dopady potom vede k růstu úrokových sazeb a zpomalení investiční aktivity; Vliv na běžný účet platební bilance: zhoršení bilance výnosů, možná repatriace zisků; 19.11.201416

17 Efekty PZI – Negativa (2) Importní náročnost PZI (změna v komoditní struktuře – dovoz surovin, polotovarů, vytěsňování domácích dodavatelů, zhoršení obchodní bilance); Pobídková konkurence mezi státy, výhoda daňových rájů (Nizozemí); Environmentální a sociální dopady PZI (mezery v zákonech nebo nedostatečná úprava, poškození životního prostředí), mj. také růst nezaměstnanosti kvůli upřednostňování kapitálově náročného způsobu výroby; Růst zadluženosti ekonomiky (ostatní kapitál v PB - úvěry); Další efekty: snížení příjmů státního rozpočtu (využití transferových cen apod.). 19.11.201417

18 Faktory ovlivňující příliv PZI (1) Potenciál země (např. velký nesaturovaný trh, výroba v zemi je výhodnější) či geografická poloha (kanceláře, továrny); Úroveň vyspělosti země (dostatečná pro uskutečnění PZI, např. infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla); Náklady (levná pracovní síla, příznivější zákony, významné obchodní překážky, vzdálenosti apod.); Investiční pobídky (infrastruktura, slevy na daních, různé subvence). konkurence mezi zeměmi 19.11.201418

19 Faktory ovlivňující příliv PZI (2) Stabilita země (politická, ekonomická, finanční - dluh) měřená např. ratingem – Tři největší společnosti: Moody’s Corporation, Fitch Group, Standard & Poor's; – Částečně OECD rating. Úrokové sazby (vysoké úrokové sazby znemožňují úvěry v domácí měně); Stav světové ekonomiky (krize) a politická rozhodnutí. 19.11.201419

20 PZI a zahraniční obchod PZI dodávají kapitál pro rozvoj exportních odvětví a zvyšují jejich konkurenceschopnost (modernizace, nové technologie, know-how apod.či nepřímo přes zlepšení image země); PZI financují schodek obchodní bilance (stabilizace vývoje země – ČR do r. 2005); PZI vedou ke změnám struktury vývozu a dovozu (často dovoz surovin, vývoz hotové produkce); PZI vedou apreciaci měny, což znevýhodňuje vývozy (záleží však na růstu konkurenceschopnosti – ČR). 19.11.201420

21 Vývoj PZI ve světě 19.11.201421

22 Vývoj PZI ve světě Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na světovém HDP a porovnejte s investicemi (hrubá tvorba fixního kapitálu). Proč existují rozdíly? Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Je oživení v r. 2010 značné? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního a druhového hlediska. Co převažuje? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: podle hlavních skupin zemí a určete tři největší „vývozci“ a „dovozci“ PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu: nejvýznamnější sektory. 19.11.201422

23 Statistiky: – Příliv PZI v r. 2013: 1,45 bil. USD, stav 25,5 bil. USD – PZI / sv. HDP (2013) ≈ 2 % Převažují Greenfieldové investice (před krizí, v r. 2007 – výjimka), Investice do ZK (do r. 2009), poté reinvestované zisky (od r. 2010). Vrcholy: 2000 (1,3 bil. USD) a 2007 (1,7 bil. USD) Poklesy: 11. září, problémy amerických společností, světová krize Největší poskytovatelé PZI: USA, Japonsko, Čína, Rusko, Hong Kong, Velká Švýcarsko (dle mezinárodních společností). Největší dovozci PZI: USA, Čína, Rusko, Hong Kong, Brazílie, Singapur (celkově EU+USA+Japonsko, Asie a Latinská Amerika). Odvětvová struktura: – 2007–2008: Finance, těžební a ropný průmysl a služby – 2009–2010: Stroje a dopravní prostředky (až 50 %), těžební a ropný průmysl, obchod – 2012–současnost: Služby (viz dále). 19.11.201423

24 19.11.2014 Pokles PZI ve vybraných odvětvích v r. 2012 24

25 Vývoj PZI v ČR 19.11.201425

26 Vývoj PZI v ČR Úkol č. 1: Stanovte výši přílivu a odlivu PZI, stav PZI, jejich podíl na českém HDP (cca 3,8 bil. CZK). Úkol č. 2: Analyzujte dynamiku růstu PZI a období propadu. Která léta představovaly vrcholy přílivu, odlivu? Jaké bylo maximum? Proč docházelo k poklesům? Bylo oživení v r. 2010 značné v ČR? Úkol č. 3: Charakterizujte strukturu PZI z účetního hlediska. Které položky převažuje u přílivu a odlivu investic? Úkol č. 4: Charakterizujte teritoriální strukturu PZI: určete tři největší investory v ČR a tři nejdůležitější cílové destinace českých PZI. Úkol č. 5: Charakterizujte odvětvovou strukturu investic do a z ČR: nejvýznamnější sektory. 19.11.201426

27 Statistiky: – PZI/HDP (2013) ≈ 3,5 % PZI v r. 2013: příliv cca 5,0 mld. USD (110 mld. CZK), odliv cca 3,3 mld. USD (73 mld. CZK). Převažuje reinvestovaný zisk a investice do ZK. Vrcholy: 2002 a 2005 (privatizace); růst byl urychlen zavedením investičních pobídek v r. 1998 Poklesy: události v USA, recese, světová krize. Příliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce) v r. 2013: – Hl. město Praha, Středočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj, Jihomoravský kraj – EU (Nizozemí, Rakousko, Kypr, Belgie), zbytek světa (Rusko, Britské panenské ostrovy) Odliv PZI (ke stavu viz graf na další stránce): – EU (Nizozemí, Slovensko, Francie, Lichtenštejnsko, Rumunsko), zbytek světa (Gruzie, Rusko). Stav odlivu PZI z ČR (2013) 280 mld. CZK Stav přílivu PZI do ČR (2013) 2401 mld. CZK ( ≈ 2/3 HDP) 19.11.201427

28 19.11.201428 Příliv PZI v r. 2013 Zdroj: ČNB

29 19.11.201429 Odliv PZI v r. 2013 Zdroj: ČNB

30 Investiční pobídky v ČR v minulosti V ČR podporou investic se zabývá agentura CzechInvest,http://www.czechinvest.orghttp://www.czechinvest.org Zpracovatelský průmysl: ◦ „Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007.“ ◦ Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 19.11.201430

31 19.11.201431 Zdroj: CzechInvest Trend posledních let: Pomalé snížení podílu zpracovatelského průmyslu

32 19.11.201432 Zdroj: CzechInvest

33 19.11.201433 Zdroj: CzechInvest

34 Investiční pobídky (1) Nabízené pobídky – Sleva na dani z příjmů právnických osob: úplná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (nově vzniklé společnosti), částečná sleva na dani z příjmu (DDPO) až po dobu 10 let (expandující společnosti). – Hmotná podpora vytvářených pracovních míst: 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A). – Hmotná podpora na školení a rekvalifikace: ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A). 19.11.201434

35 Investiční pobídky (2) 19.11.201435

36 Investiční pobídky (3) (Dupal, J., 2009) 19.11.201436

37 Zahraniční společnosti v ČR 20042008 Zaměstnanost v průmyslu 37 %45,7 % Průmyslová produkce52 %59,5 % Průmyslový vývoz60 %70,1 % Vliv zahraničních podniků na český průmysl Zdroj: Survey of the Czech Economy 2005 and 2008, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 19.11.201437

38 19.11.201438 Zdroj: CzechInvest

39 Novela zákona o investičních pobídkách Zavedení investičních pobídek pro výzkum a vývoj a strategické služby (např. vývoj softwaru); – Strategická investiční akce – zvláštní druh investice. Zavedení přímé podpory investorům (institut strategické investiční akce), zatím pilot verze; Podpora pro malé a střední podniky z evropských fondů a z OPPI (Operačního programu Podnikání a Inovace); Podpora pro nejmenší firmy ze seed fondu růstového kapitálu. 19.11.201439

40 Závěr Otázky: – Potřebuje ČR PZI? – Pokud ano, potřebuje investiční pobídky? 19.11.201440

41 PZI – dlouhodobý záměr, min. 10 % na ZK Více druhů členění (hlavně účetní hledisko, členění podle způsob vstupu a ČNB); Pozitivní a negativní efekty PZI. Aktuální vývoj: – Pomalé oživení po krizi kvůli nejistotě ve světě, příliv PZI o 15 % nižší než dlouhodobý průměr před krizí; – Oživení v ČR, předkrizové hodnoty však zatím nebyly dosaženy. Nejvíce investicí směřovalo v r. 2012 do služeb. Došlo k novele zákona o investičních pobídkách v r. 2011. – Hlavními investory v ČR jsou Nizozemí, Německo, Kypr, Rakousko, Francie. ČR nejvíce investuje do Nizozemska a sousedních států (Slovensko, Polsko), Kypru. Významné jsou také investice do Ruska. Co je třeba vědět? 19.11.201441

42 Informace a statistiky UNCTAD: World Investment Report a databáze UnctadStat – WIR 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development – http://www.unctad.org/WIR http://www.unctad.org/WIR – http://unctadstat.unctad.org http://unctadstat.unctad.org Světová banky a OECD – platební bilance – http://data.worldbank.org http://data.worldbank.org – http://stats.oecd.org/Index.aspx http://stats.oecd.org/Index.aspx Centrální banky států – statistiky platební bilance Česká republika: Česká národní banka: statistiky platební bilance (toky) a investiční pozice (stavy), http://www.cnb.czhttp://www.cnb.cz CzechInvest (informace o podpoře investic), http://www.czechinvest.org http://www.czechinvest.org 19.11.201442

43 Děkuji za pozornost! °_ _° 19.11.201443

44 Použité zdroje DUPAL, J. Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ (disertační práce). Praha: VŠE, 2009 HLAVÁČEK, T. Vliv zahraničních investic na ekonomiku Zlínského kraje (bakalářská práce). Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010 Podklad pro cvičení č. 5 (Ing. Vondrák, 2007) Agentura CzechInvest, http://www.czechinvest.org/http://www.czechinvest.org/ 19.11.201444


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 7: Diskuse na téma přímé zahraniční investice a a) jejich obecné dopady na českou ekonomiku b) jejich dopady na."

Podobné prezentace


Reklamy Google