Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Zúčtování daní a dotací Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Zúčtování daní a dotací Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Zúčtování daní a dotací Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 Datum vytvoření: 23. 11. 2013 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: čtvrtý Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

2 Anotace Žáci získávají nové informace k tématu Zúčtování daní a dotací (daň z příjmů, ostatní přímé daně, daň z přidané hodnoty, ostatní daně a poplatky, dotace ze státního rozpočtu, ostatní dotace) a ověřují si své znalosti. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

3 Metodické pokyny Powerpointová prezentace je určena jak k výuce nebo samostudiu, tak ke zkoušení. Otázky k tématu jsou klikabilní (žák si může ověřit správnou odpověď kliknutím na zatmavené místo). Závěrem prezentace je příklad (včetně řešení) na účtování daní a dotací. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

4 Zúčtování daní a dotací Vztah účetní jednotky k finančnímu orgánu z titulu daňových povinností se eviduje v účtové skupině 34 – zúčtování daní a dotací. V účtové skupině 34 jde o vztahy k: finančnímu orgánu, státnímu rozpočtu, správním orgánům a jiným osobám Daně se dělí do dvou základních skupin – na přímé a nepřímé. Evidence daňových pohledávek a závazků se sleduje podle jednotlivých daní. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

5 Zúčtování daní a dotací VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 Druh daněNázev daněÚčet Přímé Daně z příjmů a)právnických osob b)fyzických osob Daně majetkové a)daň z nemovitých věcí (staveb a pozemků) b)daň dědická, darovací (od 1.1.2014 součástí daně z příjmů) c)daň z nabytí nemovitých věcí d)silniční daň 341 – daň z příjmů (poplatníkem i plátem daně je účetní jednotka – zdaňován je hospod. výsledek) 342 – ostatní přímé daně (poplatníkem je zaměstnanec, družstevník či společník, plátcem daně je účetní jednotka – zdaňován je příjem ze závislé činnosti a funkční požitky 345 – ostatní daně a poplatky Nepřímé Daň z přidané hodnoty Spotřební daň (z uhlovodíkových paliv a maziv, lihu, destilátů, vína, piva a tabákových výrobků) 343 – DPH 345 – ostatní daně a poplatky

6 Základní pojmy v oblasti daní DAŇ - povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu SPRÁVCE DANĚ - státní instituce, které daň vybírají, mají právo kontrolovat, zda jsou daně odváděny ve správné výši; pokud ne, mají právo ji vymáhat. Nejdůležitějšími správci daně jsou finanční úřady. POPLATNÍK DANĚ - osoba, kterou daň zatěžuje PLÁTCE DANĚ - osoba, která má povinnost odvádět daň správci daně (např.: zaměstnanci je daň sražena ze mzdy = poplatník x zaměstnavatel ji odvádí = plátce) SPLATNOST DANĚ - termín, do kterého musí být daň zaplacena (silniční – do konce ledna, daň z příjmu – do konce března, pokud máme daňového poradce – do konce června, DPH – do 25. dne po zdaňovacím období) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

7 Účet 341 – Daň z příjmů účtujeme zde o takové dani, kdy poplatníkem je účetní jednotka (PO - firma, která vede účetnictví) na straně MD se účtují zálohy placené v průběhu roku na straně Dal se účtuje předpis daňové povinnosti podle daňového přiznání daňová povinnost je pro firmu náklad, který se účtuje na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti, popřípadě 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti doměrky nebo vratky daně z příjmů se účtují na účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

8 Účet 341 – Daň z příjmů zdaňovacím obdobím je kalendářní rok u FO a kalendářní nebo hospodářský rok u PO daňové přiznání se podává nejpozději do konce 3. měsíce po uplynutí zdaňovacího období. pokud se jedná o poplatníka se zákonnou povinností auditu nebo jehož daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak se podává daňové přiznání do konce 6. měsíce po uplynutí zdaňovacího období daňová povinnost musí být vyrovnána ve stejném termínu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

9 Účet 342 – Ostatní přímé daně tento účet slouží k zúčtování daně z příjmů v případě, kdy účetní jednotka je plátcem daně, ale poplatníkem je jiný subjekt jedná se například o placení daně z příjmů u zaměstnance (tj. daně ze mzdy) nebo vybíraní daně srážkou - při vyplacení podílu na zisku společníků na stranu Dal účtu 342 se účtuje vznik daňové povinnosti a na stranu MD odvedené zálohy na daň z příjmů (jako snížení závazku) sražené zálohy se odvádějí FÚ každý měsíc, přičemž roční vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za předchozí daňové období se provede nejpozději do konce měsíce března následujícího roku VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

10 Účet 343 – Daň z přidané hodnoty jedná se o nepřímou daň, která je placena konečným spotřebitelem v ceně nakupovaných výrobků a služeb účet 343 používají registrovaní plátci DPH, kteří zaplacenou daň dodavateli uplatní v daňovém přiznání jako nárok na odpočet (tzn. daňovou pohledávku - na straně MD) a naopak ze svých výrobků a služeb jsou povinni vyměřit odběrateli DPH na výstupu a uvést ji jako svou daňovou povinnost (tzn. daňový závazek - na straně Dal) v daňovém přiznání porovnáváme daň na vstupu (nárok na odpočet) a daň na výstupu (daňovou povinnost). výsledkem je buď daňový závazek, který platíme finančnímu úřadu nebo daňová pohledávka (nadměrný odpočet), kterou si nárokujeme u finančního úřadu VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

11 Účet 343 – Daň z přidané hodnoty Nadměrný odpočet vzniká z několika důvodu: podnik nakupuje v základní sazbě a prodává ve snížené sazbě (zemědělci) podnik nakupuje v tuzemsku a prodává do zahraničí (vývoz je osvobozen od DPH) podnik nakupuje větší zásoby majetku než spotřebuje Zdaňovacím obdobím je: kalendářní měsíc, pokud roční obrat překročil 10.000.000 Kč kalendářní čtvrtletí, pokud roční obrat nedosáhl 2.000.000 Kč kalendářní měsíc nebo čtvrtletí podle volby plátce, pokud se roční obrat pohybuje mezi 2.000.000 - 10.000.000 Kč. VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

12 Účet 343 – Daň z přidané hodnoty daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období a ve stejném termínu musí být vyrovnaná i daňová povinnost jestliže vznikne nadměrný odpočet, má poplatník nárok na jeho vrácení do 30 dnů od jeho vyměření VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

13 Účet 345 – Ostatní daně a poplatky Na tomto účtu se účtuje o: spotřebních daních daních z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí, silniční dani poplatcích podle příslušných právních předpisů SPOTŘEBNÍ DANĚ jedná se o nepřímou daň, kdy plátcem je výrobce nebo dovozce a poplatníkem je spotřebitel spotřební dani podléhají – tabákové výrobky, líh a lihoviny, pivo, víno, uhlíková paliva a maziva spotřební daň je stanovena absolutní částkou na jednotku množství VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

14 Účet 345 – Ostatní daně a poplatky účtování o spotřební dani je obdobné jako u DPH, tzn. na straně Dal - se účtuje daňový závazek a na straně MD – uhrazená daň FÚ OSTATNÍ DANĚ mezi ostatní daně účtované na účet 345. patří silniční daň, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí daňovou povinnost účtujeme do nákladů do účtové skupiny 53 - Daně a poplatky - na straně MD, souvztažně s účtem 345 - Ostatní daně a poplatky - na stranu DAL VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

15 Účet 346 – Dotace ze státního rozpočtu Účet 347 – Ostatní dotace na těchto účtech, se zachycují nenávratně poskytnuté peněžní prostředky ze státního rozpočtu (účet 346) nebo z obecních a městských rozpočtů (účet 347) Rozlišujeme 2 základní druhy dotací: a) dotace k úhradě nákladů - jsou určeny na úhradu provozních nákladů (např. dotace na mzdy absolventů škol) nebo finančních nákladů (např. dotace na úhradu úroků z úvěrů) VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

16 Účet 346 – Dotace ze státního rozpočtu Účet 347 – Ostatní dotace b) dotace na pořízení dlouhodobého majetku - investiční dotace - snižuje vstupní cenu pořizované investice - proto se účtuje na stranu Dal účtu 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

17 Otázky VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 1. Ve které účtové skupině evidujeme Zúčtování daní a dotací? účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací 2. Kdo je poplatník daně? osoba, kterou daň zatěžuje 3. Doměrky daně z příjmů se účtují na jakém nákladovém účtu ? na účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů 4. Dokdy se podává daňové přiznání k DPH? podává se do 25. dne následujícího měsíce po skončení zdaňovacího období

18 Účtování zadání VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.FAP za zboží, cena bez DPH20.000 DPH 21%4.200 2.VBÚ zaplacena spotřební daň FÚ5.350 3.VPD uhrazena záloha na silniční daň600 4.VÚD daňová povinnost k silniční dani2.925 5.VÚD nárok na dotaci ze státního rozpo.50.000 6.VBÚ příjem dotace ze státního rozpočtu50.000 7.VÚD použití dotace k úhradě nákladů50.000 8.VÚD předpis daně z nemovitých věcí6.000 9.VBÚ zaplacen odvod DPH finan. úřadu4.500 10.VÚD použití dotace na pořízení DHM30.000

19 Účtování řešení VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 ČísloObsah účetního případuKčMDDal 1.FAP za zboží, cena bez DPH20.000131321 DPH 21%4.200343321 2.VBÚ zaplacena spotřební daň FÚ5.350345221 3.VPD uhrazena záloha na silniční daň600345211 4.VÚD daňová povinnost k silniční dani2.925531345 5.VÚD nárok na dotaci ze státního rozpo.50.000378346 6.VBÚ příjem dotace ze státního rozpočtu50.000221378 7.VÚD použití dotace k úhradě nákladů50.000346668 8.VÚD předpis daně z nemovitých věcí6.000532345 9.VBÚ zaplacen odvod DPH finan. úřadu4.500343221 10.VÚD použití dotace na pořízení DHM30.000042346

20 Použité zkratky FAP – faktura přijatá VÚD – vnitřní účetní doklad VPD – výdajový pokladní doklad VBÚ – výpis z běžného účtu DPH – daň z přidané hodnoty DHM – dlouhodobý hmotný majetek FÚ – finanční úřad VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512

21 Zdroje VY_32_INOVACE_UCE2.OA4.1512 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2013: pro střední školy a veřejnost. 14., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, ISBN 978-80- 87237-59-5. ŠTOHL, Pavel a Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2013: [pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví]. 6., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2013, 241 s. ISBN 978-80-87237- 56-4.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Petr Benda Název materiálu: Zúčtování daní a dotací Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google