Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tiskový zákon, z. č 46/2000 Sb. „vlastním jménem“ zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (čili zákon o periodických publikacích,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tiskový zákon, z. č 46/2000 Sb. „vlastním jménem“ zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (čili zákon o periodických publikacích,"— Transkript prezentace:

1 Tiskový zákon, z. č 46/2000 Sb. „vlastním jménem“ zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (čili zákon o periodických publikacích, (jím byl zrušen zákon 81/1966

2 Pozor na záměnu !! Neboli nezaměňovat se zákonem o neperiodických publikacích, čili „zákonem o knihách“ čili zák. č.37/1995 Sb. Tím se zde NEZABÝVÁME

3 TISKOVÝ ZÁKON UPRAVUJE Práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku (tj. také státu)

4 PERIODICKÝM TISKEM SE ROZUMÍ NOVINY, ČASOPISY A JINÉ TISKOVINY VYDÁVANÉ pravidelně denně, týdně, měsíčně…jednou za půl roku… Nejsou vyloučena mimořádná čísla, mimořádná vydání bez čísla nebo naopak dvojčísla, ale nesmí jít o pravidlo

5 … VYDÁVANÉ POD STEJNÝM NÁZVEM SE STEJNÝM OBSAHOVÝM ZAMĚŘENÍM V JEDNOTNÉ GRAFICKÉ ÚPRAVĚ NEJMÉNĚ DVAKRÁT V KALENDÁŘNÍM ROCE §3 ZÁKONA

6 PERIODICKÝM TISKEM NENÍ SBÍRKA ZÁKONŮ SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV VĚSTNÍKY A ÚŘEDNÍ TISKOVINY PERIODICKÝ TISK VYDÁVANÝ VÝLUČNĚ PRO POTŘEBY VYDAVATELE (NAPŘ. STATISTIKY, RŮZNÉ PŘEHLEDY, ROČENKY – ministerstev, profesních komor, ALMANACHY…) Čili period. tiskovinou neni ročenka (dvouročenka tříročenka…) nebo výroční zpráva,prof. komor apod., příležitostný tisk odborných pracovišť: pojišťoven, ÚPV, kolektivních správců práv autorů zdravotnických zařízení … aj.

7 VYDAVATELEM JE FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA KTERÁ PERIOD. TISK VYDÁVÁ COŽ JE ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ …

8 VYDAVATELE, KTERÝ NA SVŮJ ÚČET A NA SVOU ZODPOVĚDNOST ZAJIŠŤUJE OBSAH TISKU, JEHO VYDÁNÍ A VEŘEJNÉ ŠÍŘENÍ §3 ODST C) JE TO ČINNOST PRAVIDELNÁ JDE O PODNIKÁNÍ... ČINNOST

9 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST VYDAVATELE ZA OBSAH PERIODIKA ZA OBSAH REKLAMY A INZERCE POVINNOST V naléhavém veřejném zájmu uveřejnit důležité a neodkladné oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu

10 POVINNÉ ÚDAJE TISKOVINA MUSÍ OBSAHOVAT název periodického tisku, -četnost (periodicita) jeho vydávání, - označení regionální mutace, je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, - místo vydávání ( zpravidla adresa redakce ) - číslo a den vydání, - evidenční číslo periodického tisku přidělené ministerstvem, ( ISSN ) - název, sídlo a identifikační číslo vydavatele, je-li PO anebo jméno, příjmení a bydliště vydavatele, je-li FO obchodní jméno, identifikační číslo a adresa místa podnikání, liší-li se od bydliště. Periodický tisk, který neobsahuje údaje shora (§8 odst. 1, nesmí být veřejně šířen

11 Povinné výtisky I. Vydavatel je povinen bezplatně na svůj náklad z každého vydání periodického tisku do 7 dnů ode dne jeho vydání zajistit dodání tzv. "povinných výtisků" těmto příjemcům: a) 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky, b) 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně, c) 1 povinný výtisk knihovně Národního muzea v Praze, d) 1 povinný výtisk ministerstvu, e) 1 povinný výtisk Parlamentní knihovně,

12 POVINNÉ VÝTISKY II 1 povinný výtisk každé krajské knihovně, g) 1 povinný výtisk Městské knihovně v Praze, h) 1 povinný výtisk periodického tisku, který je vydavatelem určen pro nevidomé nebo slabozraké, Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana v Praze. POVINNÝ VÝTISK MUSÍ BÝT BEZVADNÝ, tím se myslí úplnost, správně řazené stránky, bezchybnost tisku…

13 Vydávání, veřejné šíření Vydání = vlastní hospodářská činnost vedoucí k vytvoření obsahu, vyrobení tiskoviny a k jejímu veřejnému šíření Veřejné šíření: jeho zpřístupnění předem individuálně neurčenému okruhu osob nebo i osob takto určených – ale jen pokud překračují okruh jeho rodiny a osobních přátel Nezáleží zda je o úplatné nebo neúplatné šíření, vzhledem k povaze podnikání se předpokládá úplatné šíření

14 ODPOVĚDNOST VYDAVATELE ZA OBSAH – odpovídá vydavatel (tj. veřejnoprávní odpovědnost) ZA REKLAMU A INZERCI ( neodpovídá však za pravdivost údajů obsažených v reklamě Za vydání informace o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu či válečném stavu Jde o naléhavý veřejný zájem. Oznámení zadává státní orgán nebo org, územní samosprávy (krajské a obecní úřady, oznámení musí být písemné)

15 Povinnosti v souvislosti se změnami povinen ministerstvu (MK ČR) písemně oznámit změnu evidovaných údajů, přerušení nebo ukončení vydávání evidovaného periodického tisku nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy došlo ke změně. ( přestane-li vydávat bez oznámení nebo vůbec nezačne, platí, že vydávání bylo ukončeno) Evidenci per,tisku vede MK ČR a každý má právo do ní nahlížet a činit z ní opisy a výpisy Vydavatel je

16 S A N K C E Za neplnění povinností vydavatele se ukládají pokuty Ukládají je krajské úřady Postup uložení pokut se řídí zákonem o přestupcích a zvl. zák. o správním řádu (procesní postup) Peníze z pokut jsou příjmem kraje Zaplacením pokuty nezaniká právní povinnost, za niž byla uložena

17 Právo na odpoveď Řeší § 10 Povinná reakce vydavatele na sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, Vyjádření odpovědnosti Pouze k podstatě skutkové Dehonestující fejeton, komentář novináře = náprava pouze žalobou na ochranu osobnosti, nepodlého právu na odpověď

18 Povinnost odpovědi NEVZNIKÁ Povinnost otisknout odpověď nevzniká v případě, -když je napadené sdělení citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno [§ 15 odst. 1 písm. c)] -a v případě, kdy šlo o sdělení uveřejněné na základě prokazatelného předchozího souhlasu dotčené osoby. (tzv. autorizace textu)

19 Dodatečné sdělení Nástroj „očisty“ jakéhokoli subjektu, obsahem je zpráva o „dobrém konci jeho případu“, který byl šetřen jako trestný čin nebo přestupek Dotčená osoba má právo požadovat otištění, jak její případ skončil /tzv. informace o konečném výsledku šetření/ …aby veřejnost věděl, že dotčená osoba nebyla pachatelem tr, činu nebo přestupku Řeší § 11 zákona (pozn: kauza Budišov, K. Jourová, starosta St. Péťa

20 Ochrana zdrojů, § 16 Reprezentuje právo svobody vyjadřování, svobodu tisku, šíření informací… (LZPS) Spočívá v právu odepřít soudu nebo jinému org, veřejné správy informace o původu informací, odepřít vydání či předložení věci z nich by původ mohl být zjištěn (vlastní nahrávku, fotografii, soukromý odposlech… Prolomeno pouze ve veřejném zájmu – aby např, nedošlo k trestnému činu nadržování pachateli nebo i nepřekažení trestného činu

21

22


Stáhnout ppt "Tiskový zákon, z. č 46/2000 Sb. „vlastním jménem“ zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (čili zákon o periodických publikacích,"

Podobné prezentace


Reklamy Google