Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta"— Transkript prezentace:

1 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Zdeněk Zajíček Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo vnitra ČR

2 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Základní pojmy Registr – datová báze, spravovaná v rámci informačního systému veřejné správy na základě zákona

3 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Základní pojmy - struktura Základní – nemovitostí a územní identifikace, obyvatel, osob, práv a povinností Partnerské – využívající referenční data ze základních registrů Ostatní – bez vazby na referenční data ze základních registrů Zvláštní – tajné služby, armáda, informace v režimu utajení

4 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Základní pojmy Správce registru – správce informačního systému, ve kterém je registr veden Editor dat registru – osoba oprávněná provádět zápis dat do registru Navrhovatel změny dat v registru – osoba oprávněná navrhovat zápis do registru Kontaktní místo registru – místo, odkud je možné provádět editaci dat, nebo navrhovat změny dat Provozovatel registru – osoba pověřená technickým a organizačním zabezpečením provozu registru

5 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Základní pojmy Objekt – osoba, občan, věc, právo, nebo povinnost, o které jsou na základě zákona vedeny údaje v registru Referenční data – údaje, které jsou o daném objektu v rámci veřejné správy jedinečné Původce dat – osoba, která je ze zákona v konkrétním případě povinna oznámit změnu skutečností, uvedených v registru

6 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Zápis dat do registru Prováděn vždy oprávněným editorem jako: Nový údaj Např. zápis narozeného občana Změna stávajícího údaje Např. změna stavu občana ze svobodný na ženatý „Zmrazení“ stávajícího údaje Např. Přerušení podnikání

7 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Zápis dat do registru Pro zápis platí, že žádný údaj není možno z registru smazat, pouze nabývá dalšího stavu všechny údaje v registrech musí být historizovány, je tedy možné zobrazit stav záznamu v kterémkoli čase od vzniku registru

8 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Zápis dat do registru Prováděn vždy jednoznačně specifikovaným okruhem oprávněných osob na základě jednoznačně definovaných oprávnění a popisu činností

9 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Sdílení dat registrů Základní referenční vazba Sdílení dat mezi základními registry vazba je vždy obousměrná Referenční vazba Sdílení dat mezi registry a základními registry Sdílení dat mezi registry a klientskými informačními systémy

10 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Právo na informace Každý občan a osoba má právo na: výpis údajů o sobě z registrů výpis záznamů o čtení údajů o sobě oprávněnými osobami výpis záznamů o referenčních vazbách do jiných registrů

11 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Výpisy z datových účtů Každý má právo na roční výpis z registrů /vždy/ na měsíční nebo změnový výpis /na žádost/ kdykoli na poskytnutí informace o stavu a změnách údajů ke své osobě, právech a povinnostech vedených v registrech na CZECH POINT po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebo po ukončení úkonů na záznamy o užití údajů o sobě na základě požadavků policie, tajných služeb a dalších zákonem definovaných orgánů

12 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Základní registry Schématická prezentace

13 Registr nemovitostí a územní identifikace
Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta Registr nemovitostí a územní identifikace

14 Registr nemovitostí a územní identifikace
Složen ze dvou částí: Územní identifikace Nemovitostí

15 Registr nemovitostí a územní identifikace
Územní a správní členění státu Ulice, domy, adresní body Část nemovitostí popíšeme později

16 Registr nemovitostí a územní identifikace
Územní identifikace - aktualizace Na základě legislativy a prováděcích předpisů (správní členění) Na základě rozhodnutí orgánů veřejné moci (dům, adresa)

17 Registr nemovitostí a územní identifikace
Čím je referenční? Ve všech registrech se adresa uvádí odkazem do tohoto registru Ve všech registrech se nemovitost uvádí odkazem do tohoto registru

18 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Registr obyvatel

19 Registr obyvatel Občané s trvalým bydlištěm
Cizinci s povolením k pobytu Občané jiných států se záznamem v registrech státu

20 Registr obyvatel Identifikátor občana
Nutné zavést bezvýznamový identifikátor občana a nahradit stávající rodné číslo – nutná podmínka pro integraci dat v základních registrech U bezvýznamového idnetifikátoru zvolit rakouský model se zřetelem na ochranu osobních údajů

21 Registr obyvatel integrace
Integrovat se systémem matrik (možná nechat zcela splynout) Evidovat vazby mezi obyvatelstvem

22 Registr obyvatel Vazby na referenční data
Příjmení Registr obyvatel Jméno identifikátor Okres Obec Část obce Ulice a čp PSČ Adresy jsou přebírány výhradně z Registru nemovitostí a územní identidikace Novák Karel Plzeň-město Plzeň Jižní předměstí Škroupova 18 331 62

23 Registr obyvatel Čím je referenční?
Ve všech registrech jsou obyvatelé (občané) uvádění odkazem na registr obyvatel prostřednictvím identifikátoru

24 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Registr osob

25 Registr osob Registr všech osob s právní subjektivitou

26 Registr osob Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku
Fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Osoba podnikající dle živnostenského zákona Samostatně hospodařící rolník Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů Zemědělský podnikatel - fyzická osoba

27 Registr osob Právnické osoby Tuzemské Zahraniční Mezinárodní

28 Registr osob Právnické osoby - tuzemské obchodněprávní veřejnoprávní
občanskoprávní

29 Registr osob Měl by vzniknout integrací některých stávajících databází, především: obchodní rejstřík rejstřík školských právnických osob seznam zdravotních pojišťoven evidence občanských sdružení nadační rejstřík seznam zájmových sdružení právnických osob rejstřík registrovaných církví a náboženských společností rejstřík obecně prospěšných společností živnostenský rejstřík (ústřední evidence podnikatelů) registr zdravotnických zařízení seznamy členů různých komor atd ….

30 Registr osob Vazby na referenční data
Název Registr osob Právní forma Adresa Stat.zástupce Novák Karel, Žitná 7, Praha Ocelárna Plzeň a.s. Akciová společnost Průmyslová 17, Plzeň, Adresa je přebírána z Registru nemovitostí a územní identifikace Statutární zástupce je přebírán z registru obyvatel

31 Registr osob Specifická část Registr Subjektů veřejné správy
zahrnuje všechny veřejnoprávní osoby zahrnuje orgány (veřejné moci) Živnostenský úřad, Stavební úřad Cíle funkčnosti RSVS: Určení hierarchie a vazeb v rámci struktury veřejné správy Určení věcné a územní působnosti Určení nadřízenosti a podřízenosti Organizační struktura, pracovní pozice a konkrétní zaměstnanci a ostatní související osoby Sdílení základních informací pro komunikaci Jednotná aktualizace

32 Registr osob Minimální rozsah informací o sub. VS
Orgán veřejné moci ANO/NE Typ subjektu (např. VÚSC) Doručovací adresa Bankovní spojení WWW Elektronická podatelna Elektronická úřední deska Telefonní spojení Úřední hodiny (pracovní doba) Informace dle zák. o svobod.přístupu k inf. (něco uvádím znovu duplicitně) Organizační struktura Pracovní pozice a zaměstnanci Zřizované organizace Územní působnost Struktury a osoby krizového řízení (pokud existují)

33 Zpět k Registru nemovitostí a územní identifikace
Katastr nemovitostí Uchovává informace o nemovitostech a jejich vlastnostech Obsahuje státní mapová díla Katastrální mapy ZABAGED DMÚ 25 Ortofoto Adresní body

34 Registr nemovitostí a územní identifikace Vazby na referenční data
Vlastníci jsou přebírány buď z registru obyvatel, nebo z registru osob Karel Novák, Žitná 7, Praha Ocelárna Plzeň, Průmyslová 17, Plzeň Registr nemovitostí Číslo parcely Katastr Druh Vlastník 145/7 Bolevec Ostatní plocha 1/2 1/2

35 Registr práv a povinností
Uchovává informace o právech a povinností osob a obyvatel na základě: Právních předpisů Podzákonných norem Samosprávných rozhodnutí Rozhodnutí orgánů veřejné moci Smlouvy zakládající práva a povinnosti

36 Registr práv a povinností
Uchovává informace o právech a povinností osob a obyvatel na základě: Právních předpisů Podzákonných norem Z toho vyplývajících agend a činností (služeb veřejné správy) Rozhodnutí orgánů veřejné moci

37 Registr práv a povinností
Činnosti a agendy subjektů VS: Činnosti – kdo, co a proč dělá ve struktuře: Název činnosti Identifikační kód Samospráva/státní správa Hlavní výstup činnosti Gestor činnosti Důvod výkonu činnosti (zákon, vyhláška, rozhodnutí) Instance Typová činnost (ano/ne) Kdo vykonává Vazba „kdo danou činnost vykonává“ je vůči registru osob – subjekty VS

38 Registr práv a povinností
Ministerstvo vnitra Příklad činnosti Název činnosti: vydávání cestovních dokladů Identifikační kód: Samospráva/státní správa: Státní správa Hlavní výstup činnosti: vydaný cestovní doklad Gestor činnosti: Důvod výkonu činnosti (zákon, vyhláška, rozhodnutí): Instance: první Typová činnost (ano/ne): ANO Kdo vykonává: Obecní úřady s rozšířenou působností zákon č. xxxx 2005 Sb.

39 Komunikační rozhraní Mezi základními registry
Zajišťuje základní referenční vazby Registry zdánlivě komunikují přímo mezi sebou Např.: adresa bydliště do záznamu občana občan jako statutární zástupce obchodní společnosti do registru osob obchodní společnost jako účastník řízení do rozhodnutí orgánu veřejné moci parcela jako údaj v rozhodnutí orgánu veřejné moci obchodní společnost jako vlastník parcely občan jako účastník řízení

40 Komunikační rozhraní Zajišťuje komunikaci a integrační vazby na těchto úrovních Mezi základními registry Mezi základními registry a dalšími registry veřejné správy (partnerské registry) Mezi registry a uživateli

41 Komunikační rozhraní Mezi základními registry Např.:
Ve skutečnosti komunikace a integrační vazby probíhají výhradně prostřednictvím komunikačního rozhraní Tím je zajištěno, že registry jsou schopné dle potřeby komunikovat navzájem mezi sebou, aniž by se propojoval každý s každým! Např.: adresa bydliště do záznamu občana Potřebuji doplnit adresu Adresa

42 Komunikační rozhraní Mezi základními registry a dalšími registry veřejné správy (partnerské registry) Je nutné, aby i v jiných registrech veřejné správy byly referenční údaje vazbou do příslušného základního registru Např.: Údaje o občanovi v daňové evidenci Finančního úřadu Karel Novák, Škroupova 18 Plzeň Potřebuji údaje o občanovi Informační systém Ministerstva financí

43 Komunikační rozhraní Mezi registry veřejné správy a uživateli
když potřebuje úředník údaje z některých registrů nebo když je chce občan fyzicky (např. na CzechPointu) Vlastník: Karel Novák, Škroupova 18 Plzeň CzechPoint úřad Potřebuji výpis z Katastru nemov. k parcele č.235/3 Informační systém Ministerstva financí Není uhrazena daň z příjmu Jaký je stav mých daňových nedoplatků CzechPoint Česká pošta

44 Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Registry dat veřejné správy jeden cíl, společná cesta"

Podobné prezentace


Reklamy Google