Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZI VÍDE Ň SKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZI VÍDE Ň SKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE."— Transkript prezentace:

1 MEZI VÍDE Ň SKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

2 Zemědělství Rozvoj techniky se nejprve projevil v zem ě d ě lství Za č aly se používat žací a secí stroje a mláti č ky Mén ě zem ě d ě lc ů, tak vyp ě stovali více potravin = na venkov ě NEBYLA PRÁCE Zem ě d ě lci po zrušení nevolnictví za č ali odcházet do m ě st

3 Města Ve m ě stech vznikaly továrny, které pot ř ebovaly d ě lníky k obsluhování stroj ů Pr ů mysl je založen p ř edevším na : Textilní výrob ě Chemii T ě žb ě – zejména železo ( ruda ), uhlí

4 Procesu, kdy je lidská práce nahrazována prací strojovou, kdy je nahrazována ř emeslná a manufakturní výroba výrobou tovární, ř íkáme PR Ů MYSLOVÁ REVOLUCE Toto vše se odehrálo zejména v Západní Evrop ě (dnešním USA), Východní je hodn ě pozadu, zde jsou stále primitivní metody obd ě láváním p ů dy. Nejprve se pr ů myslová revoluce projevila v textilním pr ů myslu (vlna v Anglii)

5 Průmyslová revoluce = Industrializace T ř i vývojové etapy: 1. v ě decko - technická revoluce - byla zahájena vynálezem parního stroje (18. století)18. století 2. v ě decko - technická revoluce - byla zahájena objevem elektrického proudu (p ř elom 19. a 20. století)19.20. století 3. v ě decko - technická revoluce - byla zahájena s rozvojem informa č ních technologií. (konec 20. století)20. století

6 Anglie – Strojovna Evropy za č ala zde pr ů myslová revoluce V r.1769 vynalezl Skot James Watt zdokonalený parní stroj Anglie m ě la pro rozvoj pr ů myslové revoluce lepší podmínky: od 17.st. se zde nevál č ilo od 14.st. Zde neexistovalo nevolnictví z kolonií m ě la množství surovin Angli č ané cht ě li mít náskok, proto zakázali vývoz plán ů stroj ů

7 Technický pokrok Symbolem pr ů myslové revoluce byl PARNÍ STROJ Nové stroje: sp ř ádací stroje, mechanický tkalcovský stav (sp ř ádal 100 cívek najednou),válcový potiskovací stroj (tisk na látky), firma Singer – šlapací šicí stroj Rozvíjel se nový obor STROJÍRENSTVÍ V hutnictví za č aly vznikat vysoké pece – zvyšovala se poptávka po uhlí a koksu a to vedlo k rozvoji t ě žebního pr ů myslu V r. 1800 Angli č an George Stephenson sestrojil 1. lokomotivu a Ameri č an Robert Fulton 1. parní lo ď Za č aly se posílat první zprávy na dálku díky telegrafu

8 Parní stroj

9 Parní lokomotiva

10 V západní a st ř ední Evrop ě se pr ů mysl rozvíjel rychle Východní Evropa a Balkán z ů stávaly zaostalými agrárními zem ě mi Sociální důsledky průmyslové revoluce

11 Nové společenské vrstvy  Vznikly dv ě nové spole č enské vrstvy: d ě lníci a buržoazie  D ě lníci: museli pracovat v továrnách, hutích a dolech. Pracovali všichni č lenové jejich rodin, v č etn ě d ě tí od 5-6 let. Byli závislí na platu od zam ě stnavatele. Nem ě li nárok na žádné sociální p ř ísp ě vky. Nové stroje zastaly více práce a p ř ebyte č ní d ě lníci byli propoušt ě ni = docházelo k „rozbíjení stroj ů “  Buržoazie (kapitalisté): bohaté m ě š ť anstvo, v ě tšinou továrníci, obchodníci, banké ř i apod.

12 Práce d ět í P ř estože v n ě kterých zemích byla zavedena povinná školní docházka, ř ada d ě lnických d ě tí do školy chodit nemohla. Musela pomáhat živit rodinu M ě ly stejn ě dlouhou pracovní dobu jako dosp ě lí Teprve postupn ě byly vydávány nové zákony, které postupn ě zkracovaly pracovní dobu d ě tí na 12, 10 pozd ě ji 8 hodin Nové zákony i zakazovaly vykonávat stejnou práci jako dosp ě lí a omezily v ě k na 9 let Za práci dostávali zaplaceno mnohem mén ě než dosp ě lí D ě ti vykonávaly jednotvárnou jednodušší práci

13

14 Pokusy o řešení situace dělníků D ě lníci nedostávali žádnou pomoc od státu, proto zakládali svépomocné d ě lnické spolky. Každý d ě lník p ř ispíval do spole č né pokladny, z ní se pak hradila podpora pro zran ě né, nemocné a vdovy a sirotky Spolky vyjednávali se zam ě stnavateli a organizovali stávky N ě kte ř í osvícení zam ě stnavatelé chápali, pokud vytvo ř í lepší pracovní podmínky, budou d ě lníci odvád ě t kvalitn ě jší práci (nap ř.*opatrovny pro d ě ti, d ě lnické domy, …) Postupn ě se podmínky zlepšovali, dokonce bylo zavád ě no pojišt ě ní pro p ř ípad nemoci a podobn ě

15 Nové filozofické směry V 19.století za č aly vznikat nové filozofické sm ě ry Zabývaly se postavením d ě lník ů a hledaly ř ešení, jak zlepšit jejich situaci Cht ě ly zm ě nu celkovou zm ě nu spole č enského systému, což bylo nereálné Vznikl SOCIALISMUS, jeho hlavními p ř edstaviteli byli N ě mci BED Ř ICH ENGELS A KAREL MARX Socialismus se snažil najít zp ů sob, jak vytvo ř it spole č nost, kde by nikdo nikoho nevyko ř is ť oval Myšlenky socialismu zneužili ruští revolucioná ř i v roce 1917 v Rusku, na jeho základech vznikl komunismus

16 Proměna měst Do m ě st p ř icházelo stále více lidí, ubytovací kapacity p ř estali dosta č ovat takovému p ř ílivu Vznikala nová p ř edm ě stí, hradby p ř estaly plnit svoji funkci a č asto byly strženy Na p ř edm ě stí stav ě ly továrny, v jejich okolí č inžovní domy s nájemnými byty (viz u č enice str.70) Vznikala i nová m ě sta – u naleziš ť nerostným surovin

17

18 Změna způsobu života Usnadn ě ní dopravy – parní lokomotiva a parník (Josef Ressel vynalezl lodní šroub) Exotické zboží se dováželo rychleji, zlevnilo, dostupn ě jší Zlevnilo cestování – levn ě jší cestování vlakem než ko č árem s ko ň mi Cesta z Anglie do New Yorku trvala již jen 14 dní (d ř íve 2 m ě síce) Vynález telegrafu- zprávy se ší ř ily rychleji

19 Opakování Ur č i pravdivé a nepravdivé tvrzení 18.století vzešlo do historie pod pojmem „století páry“ ANO NE Robert Fulton sestrojil první ponorku ANO NE Bed ř ich Engels a Karel Marx byli p ř edstavitelé liberalismu ANO NE Buržoazie zakládala svépomocné d ě lnické spolky ANO NE V západní a st ř ední Evrop ě se pr ů mysl rozvíjel rychleANO NE Východní Evropa z ů stávala zaostalou agrární zemíANO NE Zodpov ě zte otázky: Pro č m ě la Anglie pro rozvoj pr ů myslové revoluce lepší podmínky než zbytek sv ě ta? Pro č se stalo exotické zboží ze zámo ř í dostupn ě jší i pro normální lidi?

20 Správné odpovědi Ur č i pravdivé a nepravdivé tvrzení 18.století vzešlo do historie pod pojmem „století páry“ ANO Robert Fulton sestrojil první ponorku NE Bed ř ich Engels a Karel Marx byli p ř edstavitelé liberalismu NE Buržoazie zakládala svépomocné d ě lnické spolky NE V západní a st ř ední Evrop ě se pr ů mysl rozvíjel rychleji ANO Východní Evropa z ů stávala zaostalou agrární zemí ANO Odpov ě di: V Anglii se od 17.st. nevál č ilo, od 14.st. zde neexistovalo nevolnictví a z kolonií m ě la množství surovin Exotické zboží zlevnilo a to díky levn ě jší doprav ě.

21 http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd01.jxs.cz/941/874/68638c2345_40398699 _o2.jpg&imgrefurl=http://referaty-dejepis.blog.cz/0901/prumyslova- revoluce&usg=__YOuwbW8gDVIvoppt8cpbWlPCp- 0=&h=204&w=250&sz=14&hl=cs&start=0&sig2=gM8tQWZdQctTmvT7LLbP7Q&zoom=1 &tbnid=jLofGfOkiznqPM:&tbnh=113&tbnw=136&ei=DoCDTaLxCpDxsgbV9Y2fAw&prev= /images%3Fq%3Dpr%25C5%25AFmyslov%25C3%25A1%2Brevoluce%2Bobr%25C3%25A1z ky%26um%3D1%26hl%3Dcs%26sa%3DX%26rlz%3D1T4SKPT_csCZ423CZ423%26biw%3 D1345%26bih%3D488%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=298&vpy=80&dur= 188&hovh=163&hovw=200&tx=127&ty=107&oei=23- DTZiDPYnItAaKmtmkAw&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:1,s:0 Obrazky http://www.google.cz Model parního stroje: http://www.gamepark.cz/8594_vedecko_technicka_ revoluce_8592_156098.htm Zdroje


Stáhnout ppt "MEZI VÍDE Ň SKÝM KONGRESEM A REVOLUCÍ 1848 PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE."

Podobné prezentace


Reklamy Google