Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ostravská univerzita v Ostravě – katedra sociální práce Alice Gojová Kompetence koordinátorů pro romské záležitosti Metodick á činnost Koordinačn í činnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ostravská univerzita v Ostravě – katedra sociální práce Alice Gojová Kompetence koordinátorů pro romské záležitosti Metodick á činnost Koordinačn í činnost."— Transkript prezentace:

1 Ostravská univerzita v Ostravě – katedra sociální práce Alice Gojová Kompetence koordinátorů pro romské záležitosti Metodick á činnost Koordinačn í činnost Analytick á činnost Koncepčn í a iniciačn í činnost Aktivity realizovan é v r á mci komunitn í ho pl á nov á n í Poradenstv í a informačn í činnost Vzděl á vac í činnost

2 Koordinačn í činnost Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti: koordinuje romsk é poradce či pracovn í ky pověřen é agendou integrace př í slu š n í ků romských komunit na obecn í ch ú řadech obc í s roz ší řenou působnost í, koordinuje aktivity a spolupracuje s ostatn í mi subjekty veřejn é spr á vy, ter é nn í mi soci á ln í mi pracovn í ky/ ter é nn í mi pracovn í ky, asistenty pedagoga, výbory a komisemi pro n á rodnostn í men š iny a integraci romsk é komunity, s romskými a proromskými organizacemi v kraji, ú řady pr á ce, s region á ln í mi poskytovateli soci á ln í ch služeb z řad nest á tn í ch neziskových organizac í, s organizacemi zabývaj í c í mi se rovnost í mužů a žen a dal ší mu subjekty při ře š en í vztahů mezi majoritou a romskými komunitami.

3 Ve spolupr á ci s těmito subjekty: usiluje o zlep š ov á n í efektivity st á vaj í c í ch aktivit usiluj í c í ch o integraci Romů, iniciuje vznik integračn í ch projektů v lokalit á ch s vysokou koncentrac í př í slu š n í ků romských komunit, hled á nov é partnery (předev ší m nest á tn í neziskov é organizace, kter é maj í kapacitu poskytovat soci á ln í služby ve vyloučených lokalit á ch), usiluje o zlep š ov á n í a propojov á n í komunikace a zkvalitňov á n í spolupr á ce mezi jednotlivými subjekty, podporuje tvorbu s í tě asistentů pedagoga a ter é nn í ch soci á ln í ch pracovn í ků/ ter é nn í ch pracovn í ků, využ í v á aktu á ln í datab á zi instituc í zabývaj í c í ch se ře š en í m problematiky integrace romsk é komunity, kterou vede, se ú častn í akc í poř á daných organizacemi zabývaj í c í mi se integrac í Romů, př í padně se pod í l í na jejich př í pravě, se zapojuje do komunitn í ho pl á nov á n í na lok á ln í ú rovni ( ú čast na pracovn í ch skupin á ch, vyhled á v á n í poskytovatelů a uživatelů soci á ln í ch služeb apod.).

4 Analytick á činnost Zaji š ťuje zpracov á n í analýzy pro org á ny kraje, kter é se týkaj í zejm é na popisu životn í ú rovně, př í stupu ke vzděl á n í, bydlen í, m í ry nezaměstnanosti a soužit í s vět š inovou společnost í př í slu š n í ků romsk é komunity žij í c í v kraji a předkl á d á n á vrhy systematick é ho ře š en í jednotlivých probl é mů. Pro ú čely souborných zpr á v, strategických dokumentů apod. může tak é využ í vat již existuj í c í výzkumy a studie či zpracov á n í výzkumu zadat dal ší mu subjektu. Na z á kladě analýzy koordin á tor navrhuje opatřen í vedouc í ke zlep š ov á n í postaven í a prosazov á n í pr á v př í slu š n í ků romsk é komunity. Svoje n á vrhy může prezentovat předev ší m prostřednictv í m zpr á v a dokumentů, ž á douc í je využit í výsledků analýz při tvorbě grantov é politiky kraje. Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti zaji š ťuje předev ší m tyto analýzy: A)systematick é monitorov á n í a vyhodnocov á n í integračn í ch projektů realizovaných st á tn í mi i nest á tn í mi organizacemi na pomoc romsk é komunitě s důrazem na jejich funkčnost a efektivitu, zaměřuje se předev ší m na projekty finančně podporovan é krajem, B)mapov á n í a vyhodnocov á n í potřeb romských komunit v kraji.

5 Koncepčn í a iniciačn í činnost Na z á kladě analytick é činnosti zpracov á v á doporučen í pro org á ny kraje, pro vl á du nebo pro ú středn í spr á vn í ú řady k zaji š těn í potřeb romských komunit, zvl áš tě pak v oblasti soci á ln í politiky, politiky zaměstnanosti, bydlen í, š kolstv í, p é če o zdrav í, společensk é ho a kulturn í ho života. Pod í l í se na vněj ší m připom í nkov é m ř í zen í k z á konům, novel á m z á konů, vyhl áš k á m a dal ší m materi á lům týkaj í c í ch se soci á lně vyloučených romských komunit. Vyjadřuje se k ž á dostem o dotace z veřejných zdrojů. Na z á kladě analytick é činnosti koordin á tor pro romsk é z á ležitosti pro org á ny kraje zpracov á v á předev ší m tyto dokumenty:  střednědobou krajskou koncepci či strategii integrace romsk é komunity  průběžnou zpr á vu o naplňov á n í strategie či koncepce či zpr á vu týkaj í c í se romsk é problematiky v kraji,  z á věrečnou ročn í zpr á vu o pr á ci Komise, Rady či Výboru zastupitelstva kraje pro integraci romsk é komunity či n á rodnostn í men š iny Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti d á le spolupracuje při př í pravě rozvojových programů kraje a programů soci á ln í prevence.

6 Dotačn í politika Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti dle sv é ho pracovn í ho zařazen í realizuje grantovou politiku kraje pro integraci romsk é men š iny či pro n á rodnostn í men š iny nebo na t é to politice spolupracuje. Je vhodn é vyhla š ovat speci á ln í grantovou politiku pro integraci Romů. Realizace samostatn é ho dotačn í ho programu na podporu integrace Romů je doporučov á na Usnesen í m vl á dy ČR č.689 ze dne 7.6.2006. Krajsk á dotačn í politika spad á výhradně do samostatn é působnosti org á nů kraje. Komise rady kraje či výbor zastupitelstva pro integraci romsk é men š iny Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti je tajemn í kem či členem krajsk é komise či výboru pro integraci romsk é men š iny nebo komise či výboru pro n á rodnostn í men š iny.

7 Komunitn í pl á nov á n í na ú rovni obc í Při komunitn í m pl á nov á n í na ú rovni obce pln í koordin á tor pro romsk é z á ležitosti tyto ú koly:  ú častn í se komunitn í ho pl á nov á n í jako člen pracovn í skupiny,  poskytuje pracovn í m skupin á m informace či poradenstv í,  pod í l í se na př í pravě komunitn í ho pl á nov á n í, doporučuje ú častn í ky (poskytovatele a uživatele) komunitn í ho pl á nov á n í, oslovuje pro pr á ci ve skupině uživatele,  usiluje o zapojen í problematiky romských komunit do komunitn í ho pl á nov á n í (např. o ustaven í zvl áš tn í pracovn í skupiny pro integraci Romů), tam kde to vyžaduje situace,  snaž í se o respektov á n í principů genderov é ho mainstreamingu např. tak, že v ú časti na pracovn í skupině pro integraci Romů usiluje o rovnov á hu v zastoupen í mužů a žen.

8 Komunitn í pl á nov á n í na ú rovni krajů Z § 95 z á kona č. 108/2006 Sb., o soci á ln í ch služb á ch vyplýv á kraji povinnost zpracovat střednědobý pl á n rozvoje soci á ln í ch služeb. Při komunitn í m pl á nov á n í na ú rovni kraje může koordin á tor plnit tyto ú koly: je členem pracovn í skupiny pod í lej í c í se na př í prav á ch a tvorbě krajsk é ho komunitn í ho pl á nu, při pr á ci v t é to skupině usiluje o respektov á n í principů genderov é ho mainstreamingu např. tak, že se v ú časti na pracovn í skupině pro integraci Romů snaž í o rovnov á hu v zastoupen í mužů a žen, zpracov á v á zpr á vy, vyj á dřen í a doporučen í o situaci romsk é komunity v kraji, navrhuje možn á ře š en í situace.

9 Poradenstv í a informačn í činnost Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti poskytuje poradenstv í a informace romským poradcům či pracovn í kům pověřeným agendou integrace př í slu š n í ků romských komunit na obecn í ch ú řadech obc í s roz ší řenou působnost í. Relevantn í informace a poradenstv í poskytuje d á le v š em organizac í m, kter é na ú rovni kraje usiluj í o integraci romských komunit nebo nab í zej í soci á ln í služby, jejichž uživateli mohou být Romov é. Před á v á tak é informace o možnostech čerp á n í finančn í ch prostředků v r á mci kraje, Česk é republiky i Evropsk é unie. Ú kolem koordin á tora pro romsk é z á ležitosti je tak é ovlivňov á n í veřejn é ho m í něn í a podpora vytv á řen í tolerantn í ho prostřed í bez předsudků a zlep š ov á n í vz á jemn é ho soužit í. K tomuto c í li může přispět průběžn é informov á n í veřejnosti o situaci romsk é komunity, ale předev ší m medializace ú spě š ných aktivit a projektů. Koordin á torovi př í slu ší komunikovat s m é dii pouze v rozsahu a způsobem specifikovaným v organizačn í m ř á du krajsk é ho ú řadu.

10 Vzděl á vac í činnost Koordin á tor pro romsk é z á ležitosti zji š ťuje vzděl á vac í potřeby romských poradců, ter é nn í ch soci á ln í ch pracovn í ků/ ter é nn í ch pracovn í ků či asistentů pedagoga a zprostředkov á v á jim nab í dku vzděl á v á n í podle jejich aktu á ln í ch potřeb. Reaguje tak é na dotazy a vzděl á vac í potřeby představitelů dal ší ch organizac í, kter é se vztahuj í k aktivit á m usiluj í c í m o integraci romských komunit.

11 V r á mci vzděl á vac í činnosti vykon á v á předev ší m tyto aktivity: organizuje a vede porady, poř á d á semin á ře a š kolen í, zaji š ťuje vzděl á vac í akce, zaji š ťuje š kolen í asistentů pedagoga (např. z í sk á n í pedagogick é ho minima), participuje na obsahu vzděl á v á n í pro poskytovatele a zadavatele soci á ln í ch služeb (nejde jen o vzděl á v á n í romských poradců a TSP/TP, ale tak é o zvý š en í informovanosti ostatn í ch pracovn í ků působ í c í ch se sf é ře soci á ln í ch služeb, d á vkových syst é mů a soci á lně-pr á vn í ochrany dět í ).

12 Pracovn í ci přisp í vaj í c í k integraci Romů – jejich kompetence

13 Ter é nn í soci á ln í pracovn í ci a ter é nn í pracovn í ci Obecně lze za c í le ter é nn í soci á ln í pr á ce považovat:  prevenci soci á ln í ho vyloučen í a jeho prohlubov á n í,  prevenci soci á lně rizikových jevů,  soci á ln í začleňov á n í, m í rněn í negativn í ch důsledků a rizik životn í ch situac í klientů, včetně jejich dopadu na společnost, zm í rňov á n í nerovnost í, včetně nerovn é ho př í stupu ke služb á m, pomoc klientům z í sk á vat/znovu nabývat soci á ln í kompetence, před á v á n í informac í.

14 Služby soci á ln í prevence napom á haj í zabr á nit soci á ln í mu vyloučen í osob, kter é jsou j í m ohroženy pro krizovou soci á ln í situaci, životn í n á vyky a způsob života vedouc í ke konfliktu se společnost í, soci á lně znevýhodňuj í c í prostřed í a ohrožen í pr á v a opr á vněných z á jmů trestnou činnost í jin é fyzick é osoby. C í lem služeb soci á ln í prevence je napom á hat osob á m k překon á n í jejich nepř í zniv é soci á ln í situace a chr á nit společnost před vznikem a ší řen í m než á douc í ch společenských jevů. Ter é nn í ch forem může nabývat řada soci á ln í ch služeb. Pod í v á me se v š ak bl í že na ty, pro kter é je realizace v přirozen é m prostřed í uživatelů podstatou, jsou to zejm é na ter é nn í programy a soci á lně aktivizačn í služby pro rodiny s dětmi.

15 Ter é nn í programy Jsou vymezeny z á konem č. 108/2006 Sb., o soci á ln í ch služb á ch, § 69 jako ter é nn í služby poskytovan é osob á m, kter é vedou rizikový způsob života nebo jsou t í mto způsobem života ohroženy. - uživatel é n á vykových nebo omamných psychotropn í ch l á tek, - osoby bez př í stře ší, - osoby žij í c í v soci á lně vyloučených lokalit á ch, - a jin é soci á lně ohrožen é skupiny

16 C í lem služby je tyto osoby vyhled á vat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osob á m poskytov á na anonymně. Obsahuje tyto z á kladn í činnosti: a) zprostředkov á n í kontaktu se společenským prostřed í m, b) pomoc při uplatňov á n í pr á v, opr á vněných z á jmů a při obstar á v á n í osobn í ch z á ležitost í, jako je: 1.pomoc při vyřizov á n í běžných z á ležitost í, 2. pomoc při obnoven í nebo upevněn í kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dal ší ch aktivit á ch podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob, 3. soci á lně terapeutick é činnosti, jejichž poskytov á n í vede k rozvoji nebo udržen í osobn í ch soci á ln í ch schopnost í a dovednost í, podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob, 4. poskytov á n í informac í o rizic í ch spojených se současným způsobem života a snižov á n í těchto rizik; v př í padě uživatelů n á vykových nebo omamných a psychotropn í ch l á tek prostřednictv í m metod př í stupu minimalizace š kody.

17 Soci á lně aktivizačn í služby pro rodiny s dětmi Služba z á vazně obsahuje tyto z á kladn í činnosti: a) výchovn é, vzděl á vac í a aktivizačn í činnosti, b) zprostředkov á n í kontaktu se společenským prostřed í m, c) soci á lně terapeutick é činnosti, d) pomoc při uplatňov á n í pr á v, opr á vněných z á jmů a při obstar á v á n í osobn í ch z á ležitost í.

18 Kromě služeb soci á ln í prevence obsahuj í soci á ln í služby soci á ln í poradenstv í, kter é podle § 37 z á kona č. 108/2006 Sb., o soci á ln í ch služb á ch zahrnuje: a) z á kladn í soci á ln í poradenstv í, b) odborn é soci á ln í poradenstv í. Z á kladn í soci á ln í poradenstv í poskytuje osob á m potřebn é informace přisp í vaj í c í k ře š en í jejich nepř í zniv é soci á ln í situace. Z á kladn í soci á ln í poradenstv í je povinnou činnost í při poskytov á n í v š ech druhů soci á ln í ch služeb, tzn., že poskytovatel soci á ln í služby je vždy povinen tuto činnost zajistit. Odborn é soci á ln í poradenstv í je poskytov á no se zaměřen í m na potřeby jednotlivých okruhů soci á ln í ch skupin osob v občanských poradn á ch, manželských a rodinných poradn á ch, poradn á ch pro seniory, poradn á ch pro osoby se zdravotn í m postižen í m, poradn á ch pro oběti trestných činů a dom á c í ho n á sil í ; zahrnuje t é ž soci á ln í pr á ci s osobami, jejichž způsob života může v é st ke konfliktu se společnost í. Souč á st í odborn é ho poradenstv í je i půjčov á n í kompenzačn í ch pomůcek.

19 Kompetence ter é nn í ho soci á ln í ho pracovn í ka Ter é nn í soci á ln í pracovn í k vykon á v á soubory činnost í na ú rovni: I.př í m é pr á ce s uživatelem II.nepř í mých aktivit ve prospěch uživatelů III.aktivit nutných pro realizaci a rozvoj soci á ln í služby IV.metodick é ho veden í ter é nn í ch pracovn í ků podle organizačn í ho uspoř á d á n í organizace V.aktivit ve prospěch vlastn í ho profesn í ho rozvoje

20 I.Na ú rovni př í m é pr á ce s uživatelem ter é nn í soci á ln í pracovn í k: A. Prov á d í depist á ž -aktivn í vyhled á v á n í a kontaktov á n í potenci á ln í ch uživatelů, Nav á z á n í kontaktu může m í t různ é podoby  aktivn í osloven í jednotlivce či skupiny v ter é nu,  vyčk á v á n í na osloven í c í lovou skupinou, kdy pracovn í k tr á v í v jej í bl í zkosti určitý čas a z í sk á v á si důvěru,  kontakt je zprostředkov á n třet í osobou – jiným uživatelem služby, rodinným př í slu š n í kem, autoritou v lokalitě,  nepř í mo – vytv á ř í a roz š iřuje let á ky a jin é ti š těn é materi á ly s nab í dkou ter é nn í ch služeb, Již v r á mci navazov á n í kontaktu soci á ln í pracovn í k vystupuje transparentně s nab í dkou služby, nikoli osobn í ho vztahu.

21 B. Poskytuje soci á ln í služby B. 1.) poskytuje poradenstv í ve smyslu: - z á kladn í ho soci á ln í ho poradenstv í podle § 3 vyhl.č. 505/2006, kterou se prov á děj í někter á ustanoven í z á kona o soci á ln í ch služb á ch, toto poradenstv í obsahuje: a) poskytnut í informace směřuj í c í k ře š en í nepř í zniv é soci á ln í situace b) poskytnut í informace o možnostech výběru druhu soci á ln í ch služeb c) poskytnut í informace o z á kladn í ch pr á vech a povinnostech uživatele, d) poskytnut í informace o možnostech podpory členů rodiny v př í padech, kdy se spolupod í lej í na p é či o osobu, a to jak ve formě p é če o osobu ve společn é dom á cnosti, tak ve smyslu z á jmu o ře š en í jej í situace.

22 - odborn é ho soci á ln í ho poradenstv í podle § 4 vyhl áš ky č. 505/2006, kterou se prov á děj í někter á ustanoven í z á kona o soci á ln í ch služb á ch, toto poradenstv í obsahuje: a) zprostředkov á n í kontaktu se společenským prostřed í m, zejm. zprostředkov á n í navazuj í c í ch služeb a kontaktů, b) soci á lně terapeutick é činnosti: jako je poradenstv í v oblastech orientace v soci á ln í ch syst é mech, pr á va, psychologie a v oblasti vzděl á v á n í, c) pomoc při uplatňov á n í pr á v, opr á vněných z á jmů a při obstar á v á n í osobn í ch z á ležitost í : - pomoc při vyřizov á n í běžných z á ležitost í - pomoc při obnoven í nebo upevněn í kontaktu s přirozeným s oci á ln í m prostřed í m.

23 B. 2.) poskytuje službu ter é nn í programy je-li organizace poskytovatelem ter é nn í ch programů, je podle § 34 vyhl áš ky č. 505/2006, kterou se prov á děj í někter á ustanoven í z á kona o soci á ln í ch služb á ch, z á kladn í činnost í t é to služby: a) zprostředkov á n í kontaktu se společenským prostřed í m: činnost zahrnuje zejm. aktivity umožňuj í c í lep ší orientaci ve vztaz í ch odehr á vaj í c í ch se ve společensk é m prostřed í, b) pomoc při uplatňov á n í pr á v, opr á vněných z á jmů a při obstar á v á n í osobn í ch z á ležitost í : - pomoc při vyřizov á n í běžných z á ležitost í, - pomoc při obnoven í nebo upevněn í kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dal ší ch aktivit á ch podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob, - soci á lně terapeutick é činnosti, jejichž poskytov á n í vede k rozvoji nebo udržen í osobn í ch a soci á ln í ch schopnost í a dovednost í, podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob, - poskytov á n í informac í o rizic í ch, spojených se současným způsobem života a snižov á n í těchto rizik, včetně př í padn é ho poskytov á n í materi á ln í ch prostředků ke snižov á n í těchto rizik.

24 B. 3.) poskytuje službu soci á lně aktivizačn í služby pro rodiny s dětmi a) výchovn é, vzděl á vac í a aktivizačn í činnosti: pracovně výchovn á činnost s dětmi, pracovně výchovn á činnost s dospělými, např í klad podpora a n á cvik rodičovsk é ho chov á n í včetně veden í hospodařen í a udržov á n í dom á cnosti, podpora a n á cvik soci á ln í ch kompetenc í v jedn á n í na ú řadech, š kol á ch, š kolských zař í zen í ch, n á cvik a upevňov á n í motorických, psychických a soci á ln í ch schopnost í a dovednost í d í těte, zaji š těn í podm í nek a poskytnut í podpory pro přiměřen é vzděl á v á n í dět í, zaji š těn í podm í nek pro společensky přijateln é volnočasov é aktivity b) zprostředkov á n í kontaktu se společenským prostřed í m: doprov á zen í dět í do š koly, š kolsk é ho zař í zen í, k l é kaři, na z á jmov é aktivity a doprov á zen í zpět, c) soci á lně terapeutick é činnosti: socioterapeutick é činnosti, jejichž poskytov á n í vede k rozvoji nebo udržen í osobn í ch a soci á ln í ch schopnost í a dovednost í podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob, d) pomoc při uplatňov á n í pr á v, opr á vněných z á jmů a při obstar á v á n í osobn í ch z á ležitost í : pomoc při vyřizov á n í běžných z á ležitost í, pomoc při obnoven í nebo upevněn í kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dal ší ch aktivit á ch podporuj í c í ch soci á ln í začleňov á n í osob.

25 B. 4.) prov á d í case management Ke koordinaci soci á ln í ch, pedagogických, psychologických, zdravotnických a dal ší ch služeb v z á jmu uživatele, jehož potřeby přesahuj í možnosti jedin é služby a je pro něj nutn é ú čelně koordinovan é ho postupu několika poskytovatelů služeb, p é če či pomoci, může ter é nn í soci á ln í pracovn í k využ í vat metody case managementu. Př í padov é ř í zen í je obvykle realizov á no v r á mci multidisciplin á rn í ho týmu různých poskytovatelů služeb, kdy case manager monitoruje, zhodnocuje a obhajuje komplex služeb pro naplněn í specifick é ho souboru potřeb uživatele. Case management uskutečňovaný v r á mci soci á ln í pr á ce je charakteristický t í m, že se obrac í na obě ú rovně – jak na ú roveň klienta a jeho rodiny, tak na syst é m, ve kter é m se realizuje.

26 II. Nepř í m é aktivity ve prospěch uživatelů A. Podle typu a c í lů služby ter é nn í soci á ln í pracovn í k mapuje situaci v prostřed í, kde:  vyhled á v á dostupn é zdroje potřebn é k dosažen í c í lů  mapuje rizika B. Koordinuje zdroje a iniciuje změny v z á jmu c í lov é skupiny, podle pověřen í nadř í zeným pracovn í kem se ú častn í procesů tvorby soci á ln í politiky, zejm. na lok á ln í ú rovni, připom í nkuje n á vrhy z á konů. C. Prov á d í opatřen í v oblasti prevence – participuje na besed á ch, vzděl á v á n í, roz š iřuje osvětov é materi á ly apod., v rozsahu vyplývaj í c í m z pověřen í nadř í zeným pracovn í kem. D. V z á jmu c í lov é skupiny spolupracuje s př í slu š nými organizacemi.

27 III. Ter é nn í soci á ln í pracovn í k vykon á v á aktivity nutn é pro realizaci a rozvoj soci á ln í služby:  spolupracuje na tvorbě projektů, dod á v á podklady pro rozvoj služby, včetně podkladů pro evaluaci, př í padně se na evaluaci př í mo pod í l í,  pod í l í se na propagaci a medializaci aktivit organizace, je-li pověřen nadř í zeným pracovn í kem.

28 IV. Ter é nn í soci á ln í pracovn í k metodicky vede ter é nn í pracovn í ky V r á mci metodick é ho veden í poskytuje ter é nn í m pracovn í kům př í padov é veden í, vzděl á v á je, napom á h á jim při naplňov á n í standardů kvality soci á ln í ch služeb, uv á d í do praxe nastupuj í c í ter é nn í pracovn í ky a pom á h á zvy š ovat jejich kompetence prostřednictv í m doprov á zen í, intervize, mentoringu, tutoringu, metodických porad a jiných n á strojů. Metodickým veden í m mohou být v organizaci pověřeni i jin í soci á ln í pracovn í ci, v z á vislosti na organizačn í struktuře projektu či organizace. Podle z á kona č. 108/2006 Sb., o soci á ln í ch služb á ch může ter é nn í pracovn í k vykon á vat určit é činnosti pouze pod veden í m soci á ln í ho pracovn í ka.

29 V. Ter é nn í soci á ln í pracovn í k vyv í j í aktivity ve prospěch vlastn í ho profesn í ho rozvoje Ter é nn í soci á ln í pracovn í k se průběžně vzděl á v á, pracuje na sv é odborn é způsobilosti, ú častn í se superviz í a dal ší ch rozvojových aktivit v r á mci organizace, přičemž za formu vzděl á v á n í lze považovat i odborn é a metodick é konzultace. Ter é nn í soci á ln í pracovn í k dodržuje povinnost mlčenlivosti o v š ech informac í ch, se kterými při š el do styku v průběhu plněn í svých ú kolů, a tato povinnost trv á i po skončen í pracovn í ho poměru. Aby mohl ter é nn í soci á ln í pracovn í k efektivně ř í dit či metodicky v é st ter é nn í pracovn í ky, mus í zn á t tak é jejich kompetence, odpov í daj í c í niž ší mu odborn é mu vzděl á n í ter é nn í ch pracovn í ků.


Stáhnout ppt "Ostravská univerzita v Ostravě – katedra sociální práce Alice Gojová Kompetence koordinátorů pro romské záležitosti Metodick á činnost Koordinačn í činnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google