Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ"— Transkript prezentace:

1 ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ
KA 04 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY

2 Pokus Praktická ukázka Integrované bloky Tematické oblasti
Výběr témat pro MŠ Ukázky zdrojů WEBINÁŘ Práce s Lync jsou vloženy odkazy Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 1. POKUS PRAKTICKÁ UKÁZKA JAK NA POLYTECHNICKOU VÝCHOVU
3 Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Šíření světla

5 Výukový materiál CO SEM NEPATŘÍ?
Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 2. INTEGROVANÉ BLOKY 6 Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Polytechnická výchova a vzdělávání v návaznosti na oblasti ŠVP
DÍTĚ A JEHO TĚLO biologická Oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA psychologická DÍTĚ A TEN DRUHÝ interpersonální Oblast sociálně –kulturní DÍTĚ A SPOLEČNOST enviromentální DÍTĚ A SVĚT

8 ŠVP a rámcové cíle 3 ZÁKLADNÍ CÍLE ŠVP
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

9 ŠVP a polytechnická výchova
ŠVP může směrovat polytechnickou výchovu a vzdělávací činnost k rozvoji každého dítěte po stránce: Fyzické Psychické Sociální Polytechnický vzdělávací proces má dítě připravit pro život tak, aby bylo samostatnou osobností kompetentní zvládat aktivně a s osobním uspokojením nároky života, které jsou na něho kladeny a které ho v budoucnu očekávají

10 ŠVP a klíčové kompetence
Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směrovat veškeré vzdělávání , tedy i polytechnické. Pro etapu předškolního vzdělávání považujeme za klíčové: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské

11 ŠVP a očekávané výstupy
Očekávané výstupy jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Konkretizované výstupy v návaznosti na polytechnickou výchovu a vzdělávání jsou předmětem spolupráce a aktivního zapojení vedoucích pracovníků a pedagogů mateřských škol. Následující nabídka je inspirací pro Vaši vlastní účast na tvorbě konkretizovaných výstupů v návaznosti na polytechnickou výchovu a vzdělávání

12 Podoblast - Fyzický rozvoj a pohybová koordinace
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO Podoblast - Fyzický rozvoj a pohybová koordinace OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP správné držení těla základní pohybové dovednosti a prostorová orientace vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem NÁVRHY KONKRETIZOVANÝCH VÝSTUPŮ Postavit se zpříma a udržet správné držení těla Běhat, skákat, udržovat rovnováhu Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů

13 Jemná motorika, koordinace ruky a oka
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO Jemná motorika, koordinace ruky a oka OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Koordinace ruky a oka Zacházet s běžnými předměty denní potřeby (hračky, předměty, materiály NÁVRHY  Upřednostňování pravé či levé ruky Napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary Jednoduché úkony s technickými pomůckami

14 Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO
Sebeobsluha OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Zvládat sebeobsluhu Základní hygienické návyky NÁVRHY  Pečovat o osobní hygienu Samostatně se obléct, zavázat tkaničky Postarat se o své věci – hračky Udržovat pořádek

15 Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO TĚLO
Zdraví, bezpečí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Pojmenovat části těla Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí Být obezřetný při styku s cizími lidmi NÁVRHY  Pojmenovat části těla Znát základní zásady zdravého životního stylu Uvědomovat si, co je nebezpečné Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám

16 Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Jazyk a řeč NÁVRHY  Spontánně vyprávět zážitky Znát většinu slov a výrazů používaných v  prostředí dítěte Řečová kázeň Předat vzkaz Chápat jednoduché hádanky Znát, že jsou i jiné jazyky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Domluvit se slovy Porozumět slyšenému Sledovat a vyprávět příběh, pohádku Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti

17 Poznávací schopnosti - vnímání
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti - vnímání OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Vědomě využívat všech smyslů Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité NÁVRHY  Zaregistrovat změny ve svém okolí Rozlišit zvuky Rozlišit tvary předmětů Rozlišit hmatem vlastnosti předmětu Rozlišit známé chutě, vůně i zápach

18 Poznávací schopnosti - pozornost, soustředěnost, paměť
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti - pozornost, soustředěnost, paměť NÁVRHY  Soustředěně poslouchat Neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu Uplatňovat postřeh a rychlost Pamatovat si postup řešení Uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Záměrně se soustředit a udržet pozornost Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení Naučit se nazpaměť krátké texty

19 Poznávací schopnosti - tvořivost, vynalézavost, fantazie
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Poznávací schopnosti - tvořivost, vynalézavost, fantazie OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech NÁVRHY  Rozvíjet a obohacovat hru s využitím vlastní představivosti Spontánně vyprávět zážitky Dokreslit chybějící části na obrázku Experimentovat s výtvarně netradičními materiály

20 Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
Poznávací schopnosti – Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci NÁVRHY  Rozlišit a umět použít značky, piktogramy a symboly Sledovat očima zleva doprava Napodobit základní geometrické znaky a tvary Poznat napsané své jméno

21 Poznávací schopnosti - Časoprostorová orientace
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA NÁVRHY  Rozlišovat vpravo – vlevo Rozlišovat a používat základní prostorové pojmy Orientovat se v řadě Orientovat se v časových údajích v rámci dne Rozlišovat roční období OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy Orientovat se v prostoru i v rovině Částečně se orientovat v čase Poznávací schopnosti - Časoprostorová orientace

22 Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit NÁVRHY  Rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník Porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla Orientovat se v číselné řadě 1-10 Poznávací schopnosti -  Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

23 Poznávací schopnosti - Řešení problémů, učení
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Řešit problémy, úkoly a situace Nalézat nová řešení Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného NÁVRHY  Slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“ Samostatně se rozhodnout v některých činnostech Projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy Nechat se získat pro záměrné učení Poznávací schopnosti - Řešení problémů, učení

24 Poznávací schopnosti - Sebevědomí a sebeuplatnění
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci Podílet se na organizaci hry a činnosti NÁVRHY  Přijímat pobyt v MŠ jako běžnou součást života Zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi a známými dospělými Samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci Respektovat a přijímat autoritu dospělých Poznávací schopnosti - Sebevědomí a sebeuplatnění

25 Poznávací schopnosti - Sebeovládání a přizpůsobivost
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování Uvědomovat si svoje možnosti a limity Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) NÁVRHY  Reagovat přiměřeně na danou situaci Odhadnout, na co stačí, vědět, co mu nejde, co je pro ně obtížné Plánovat přiměřeně věku Přijímat drobný neúspěch Umět se přizpůsobit změnám Poznávací schopnosti - Sebeovládání a přizpůsobivost

26 Poznávací schopnosti - Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy
Vzdělávací oblast DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování Těšit se z hezkých a příjemných zážitků Zachytit a vyjádřit své prožitky NÁVRHY  Odložit splnění osobních přání na pozdější dobu Odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit Plnit činnosti podle instrukcí Potlačit projev agrese Projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým Rozhodovat sám o sobě Poznávací schopnosti - Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy

27 Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ
NÁVRHY  Navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) Spolupracovat s dospělým Respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a podmínky) Obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. Rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Navazovat kontakty s dospělými Komunikace s dospělým

28 Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech
Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ NÁVRHY  Aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů Chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat Vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role Spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem Spolupracovat s ostatními   Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech

29 Vzdělávací oblast DÍTĚ A TEN DRUHÝ
NÁVRHY  Obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na kompromisním řešení Všímat si, co si druhý přeje či potřebuje Chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené K mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně Uvědomit si vztahy mezi lidmi OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého Respektovat potřeby jiného dítěte Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný   Sociabilita

30 Společenská pravidla a návyky
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST NÁVRHY  Umět pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci Dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužit Chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her Pojmenovat povahové vlastnosti Pochopit funkci rodiny a jejich členů OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování   Společenská pravidla a návyky

31 Zařazení do třídy /do skupiny/
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST     Zařazení do třídy /do skupiny/ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy NÁVRHY  Orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin Reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných strategií Cítit se plnohodnotným členem skupiny Projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí Být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých

32 Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST
    Kultura a umění Vzdělávací oblast DÍTĚ A SPOLEČNOST OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností NÁVRHY  Pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci Vyjádřit a zhodnotit prožitky V kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní při vnímání Všímat si kulturních památek kolem sebe

33 Poznatky, sociální informovanost
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT     Poznatky, sociální informovanost OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný NÁVRHY  Orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí Zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují Rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává Mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává

34 Adaptabilita ke změnám
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT     Adaptabilita ke změnám OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim NÁVRHY  Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje, běžně proměnlivé okolnosti v MŠ vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat

35 Vztah k životnímu prostředí
Vzdělávací oblast DÍTĚ A SVĚT OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí NÁVRHY  Znát, co je škodlivé a nebezpečné Uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na životní prostředí Všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu Spoluvytvářet pohodu prostředí Být citlivý k přírodě     Vztah k životnímu prostředí

36 Cíle polytechnické výchovy
Vliv techniky na společnost a přírodu Získávání základních pracovních dovedností a návyků Postavení techniky a technických oborů v životě lidstva Základní poznatky o technice Hodnocení a sebehodnocení Rozvoj myšlenkového potenciálu dítěte Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

37 4. PRÁCE SE ZDROJI KDE HLEDAT INSPIRACI
37 Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

38 Inspirace pro Vás …. https://www. youtube. com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=jlmW1ozwe8E Pokud neznáte cíl, je těžké hledat cestu... Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

39 5. WEBINÁŘ 39 Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

40 Účastníci se hlásí přes své PC z domova, práce...
Co je webinář Webový seminář Účastníci se hlásí přes své PC z domova, práce...

41 Výhody webináře Nemusíte nikam cestovat Šetříte náklady Úspora času
Komunikace je interaktivní Hlasem, písmem Sdílení dokumentů, vizualizace Z webináře lze pořídit záznam Lze znovu přehrát Připomenutí detailů

42 Webinář v projektu „Jak co funguje“
Využíváme aplikaci Lync Web App Podrobný návod jak se přihlásit na mateřinky.dumy.cz

43 materinky.dumy.cz Soubory a dokumenty Materiály ke stažení Metodiky
METODIKCÝ POKYN jak se přihlásit na Webinář Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

44 Jsme vám k dispozici pro dotazy
Děkujeme za pozornost Jsme vám k dispozici pro dotazy Projekt CZ.1.07/1.3.00/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ZAVÁDĚNÍ POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY DO PROSTŘEDÍ MŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google