Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace 1 Regionální knihovna Karviná. Základní pojmy Informační pramen – množina dat nebo informací, která je zaznamenána na „nosiči informací“ (kniha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace 1 Regionální knihovna Karviná. Základní pojmy Informační pramen – množina dat nebo informací, která je zaznamenána na „nosiči informací“ (kniha,"— Transkript prezentace:

1 Informace 1 Regionální knihovna Karviná

2 Základní pojmy Informační pramen – množina dat nebo informací, která je zaznamenána na „nosiči informací“ (kniha, zvuková nahrávka) Dokument – hmotný nosič informací (kniha, časopis) Primární informační pramen – informační zdroj, který přináší původní informace, data (texty knih, články) Sekundární informační pramen – informace o existenci primárních informačních pramenů, odkazy na ně Terciální informační pramen – informace o existenci sekundárních informačních pramenů

3 Dělení informačních pramenů Podle nosiče - tištěné dokumenty - elektronické dokumenty – na hmotném nosiči (diskety, CD- ROM, DVD), síťové (online, offline) - mikrografické dokumenty (mikrofilmy) Podle původnosti obsahu - primární informační prameny (původní informace nebo data) - sekundární informační prameny (informují o existenci primárních informačních pramenů) - terciální (informují o existenci sekundárních informačních pramenů)

4 Tištěné primární dokumenty Písemné dokumenty - kniha – duševní dílo tvořící myšlenkový a výtvarný celek, vychází neperiodicky, má knihařskou úpravu, ISBN, může mít tištěnou nebo elektronickou podobu - monografie – publikace systematicky zaměřené na jedno téma, jednu osobu, událost – jeden nebo více autorů - učebnice – výchovný a vzdělávací cíl, výklad poznatků z určité oblasti, pro různé stupně škol - skripta – prozatímní učební texty pro vysoké školy - příručky - encyklopedie – obsahují základní pojmy z oborů lidské činnosti, řazeny abecedně, systematicky - slovníky – vysvětlují nebo překládají jednotlivá slova, slovní spojení, zkratky - sborníky – obvykle neperiodická publikace, obsahující statě různých autorů, spojené tematicky

5 Periodické dokumenty Vychází v intervalu jednoho dne až půl roku, jednotná úprava, jednotné obsahové zaměření. Noviny – periodicita je 1 den až 1 týden, obsahují aktuální informace určené široké veřejnosti (regionální, celostátní, odborné, zábavné) Časopisy – mají delší periodicitu (1 týden až půl roku), lepší úpravu, kvalitnější papír, tematicky zaměřené (odborné, populárně-naučné) Periodické sborníky – obsahují původní texty, vychází v pravidelných nebo nepravidelných intervalech (vysoké školy, akademické instituce) Ročenky – publikace vycházející jednou za rok, není stanovena doba vydání, podává přehledný obraz určitého oboru, statistické údaje, ze všech oblastí společenského a hospodářského života

6 Speciální dokumenty patentové dokumenty – popisy vynálezů, objevů, zlepšovacích návrhů, ochranných známek normativní dokumenty – obsahují kritéria pro materiály, výrobky, postupy, služby tak, aby vyhovovaly danému účelu (technické normy, právní normy) firemní literatura – propagační informační a instruktážní funkci s cílem prodat výrobek, službu nebo činnost (prospekty, návody, ceníky) vědecko-kvalifikační práce – diplomové, disertační a habilitační práce materiály z konferencí – příspěvky přednesené na konferenci výzkumné zprávy – prezentují výsledky řešení výzkumného úkolu legislativní dokumenty – zákony, vyhlášky, předpisy

7 Obrazové primární dokumenty Obsah dokumentů je zachycen zobrazením výtvarným, fotografickým, schématickým, někdy je doplněn textem. Výhodou je srozumitelnost obsahu i v případě neznalosti písma, jazyka. Dokument je výstižnější, přehlednější, zajistí rychlý příjem informací. grafika – výtvarnými prostředky je znázorněn objekt, myšlenka, fakt (perokresba, plakáty, reprodukce výtvarných děl) mapy, atlasy – plošné a kartografické zobrazení zemského povrchu, hvězdné oblohy výkresy – zobrazení, schéma, grafické znázornění tělesa, stroje, stavby fotografické dokumenty – dokumenty vytvořené fotografickou cestou (umělecké, technické)

8 Zvukové primární dokumenty Zaznamenávají zvukový projev (hudební, slovesné, zvuky), který je pak reprodukován pomocí určitého technického zařízení na gramofonové desky, magnetofonové kazety, zvukové CD, DVD.

9 Audiovizuální primární prameny Dokumenty zaznamenávající současně obraz i zvuk. Výhodou je dobrá pochopitelnost a srozumitelnost, atraktivnost, emocionální působení, vliv na lepší zapamatování informace. (zvukový film, videokazety, DVD, multimédia)

10 Sekundární prameny Obsahují informace o existenci primárních pramenů. Sekundární prameny obsahují tedy pouze odkazové (nepřímé) informace. katalogy knihoven – lístkové, elektronické, souborné bibliografie – soupisy literatury na dané téma referátové časopisy – předchůdci bibliografických databází – záznamy o primárních dokumentech v tištěné podobě bibliografické databáze – záznamy o primárních dokumentech Current Contents – informují o obsazích jednotlivých čísel vybraných časopisů Nakladatelské katalogy

11 Katalogy knihoven Knihovní katalog = soubor záznamů o existenci primárních pramenů Dělení lístkových katalogů (v některých knihovnách zachovány) - jmenné/autorské – řazeny abecedně podle příjmení autorů nebo podle prvních slov z názvů - názvové – řazeny abecedně podle prvního slova z názvu dokumentu - předmětové – řazeny abecedně podle předmětových hesel - systematické – řazeny podle klasifikačního systému, kterým je obvykle MDT (Mezinárodní desetinné třídění)

12 Elektronický katalog (OPAC – online public access catalogue) Veřejně dostupný online katalog. Dělení elektronických katalogů: - katalog jedné knihovny (např.http://katalog.rkka.cz/)http://katalog.rkka.cz/ - souborný katalog více knihoven (např. http://katalog.rkka.cz/)http://katalog.rkka.cz/

13 Bibliografie Seznam dokumentů na určité téma. Česká národní bibliografie – dostupná v elektronické podobě na internetu, CD nebo DVD - nejucelenější zdroj bibliografických informací o produkci vydané na území ČR. Obsahuje databáze – české knihy, články v českých novinách, časopisech, sbornících, periodika vydávaná na území ČR, zahraniční bohemika, speciální dokumenty, disertace a autoreferáty (http://aip.nkp.cz)http://aip.nkp.cz

14 Current Contents (obsahové periodikum) Seriálový dokument reprodukující obsahy nejnovějších čísel významných vědeckých časopisů z určité oblasti nebo oboru, s cílem informovat o aktuální článkové odborné literatuře. Stejným termínem se označuje i elektronická forma tohoto informačního zdroje. (Institute for Scientific Informaction )Institute for Scientific Informaction Nejvýznamnější databázový zdroj sekundárních informací, Pro sedm řad týdně aktualizovaných Current Contents je excerpováno okolo sedmi tisíc časopisů z oblasti vědy, techniky, sociálních a humanitní věd i umění. Právem lze tvrdit, že tento zdroj může uspokojit informační potřeby odborníků z nejrůznějších oblastí.

15 Referátový časopis Bibliografické periodikum, většinou produkt činnosti referátové agentury, obsahující záznamy o dokumentech s referáty nebo jen s referujícími anotacemi, které se týkají vymezené oblasti vědy nebo techniky. Záznamy o primárních dokumentech zpracované v tištěné formě (předchůdci bibliografických databází).

16 Nakladatelské katalogy Ediční plány, které vydává nakladatel, aby informoval veřejnost o vydavatelské činnosti pro nastávající časové období. Katalogy obsahují údaje o vydaných, dostupných nebo k vydání připravovaných titulech nakladatelství a adresné informace týkající se nakladatelství. (www.grada.cz)www.grada.cz

17 Bibliografické databáze Databáze obsahující bibliografické informace. Základní typy bibliografických databází v současné době představují elektronické katalogy knihoven a archivů.

18

19 Terciální prameny Neobsahují přímé informace, ale zaznamenávají údaje o existenci sekundárních pramenů. Bibliografie bibliografií – obsahuje záznamy publikovaných bibliografií, slouží jako referenční zdroj Databáze databází – obsahují záznamy o existujících databázích

20

21

22 Použitá literatura NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P., ŠKYŘÍK, P. Kde hledat informace I. [online]. c2007 [cit. 29. července 2008]. Dostupný z World Wide Web:. Příručka knihovníka, MSVK Ostrava, 2007. Grosserová, Helena. O Current Contents je zájem především na přírodovědeckých a lékařských fakultách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [cit. 2008-08-18]. Dostupný na World Wide Web:. URN-NBN:cz-ik1142. ISSN 1212-5075. Grosserová, Helenahttp://www.ikaros.cz/node/1142 http://www.aip.cz/produkt.php?produkt=1072 http://www.vkol.cz/obzory/942_13.htm

23 Děkuji za pozornost. Sestavila: Bc. Markéta Kukrechtová


Stáhnout ppt "Informace 1 Regionální knihovna Karviná. Základní pojmy Informační pramen – množina dat nebo informací, která je zaznamenána na „nosiči informací“ (kniha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google