Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokument delivery services Gec/Matula 14. 10. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokument delivery services Gec/Matula 14. 10. 2008."— Transkript prezentace:

1 Dokument delivery services Gec/Matula 14. 10. 2008

2 DDS - definice Při definování služeb dodávání dokumentů ( v angličtině označované jako „document delivery services“, zkráceně DDS) použijeme definici Daniely Tkačíkové: „Document delivery se dnes zpravidla rozumí takové služby, jejichž cílem je buď rychlé doručení dokumentu za účelem jeho vypůjčení (může jít např. o služby v rámci sítě úzce spolupracujících knihoven nebo meziknihovní výpůjční službu) nebo dodání kopie dokumentu (jeho části) poštou, faxem či elektronicky místo výpůjčky (zakoupení) jeho originálu. V druhém případě může jít o způsob vyřízení požadavku v rámci MVS, ale také o službu specializované instituce nebo firmy, která ji poskytuje na komerčním základě.“[1][1]

3 DDS - typologie Tyto služby lze rozdělit na: 1.klasické meziknihovní výpůjční služby (MVS), kdy se přechází na objednávání knihovních jednotek prostřednictvím e-emailu 2.služby dodávající elektronické dokumenty, které nejsou v elektronické podobě trvale k dispozici (jde tedy elektronické kopie papírových dokumentů – nejčastěji záležitost knihoven) 3. služby typu document delivery poskytované komerčními dodavateli (databázovými centry, subskripčními agenturami a vydavateli).

4 DDS - typologie Ad 1. - v oblasti klasické MVS má hlavní vliv na zkvalitnění a urychlení této služby budování souborných katalogů a objednávky jednotlivých titulů prostřednictvím elektronické pošty. V současné době má většina AKS vytvořen speciální modul pro MVS, který umožňuje vyřizování jednotlivých požadavků rychle a uživatelsky příjemným způsobem.

5 DDS – typologie obr. 1

6 MVS - Doporučení Ústřední knihovnické rady 1. Zřizovatele a provozovatele knihoven (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon - dále jen KZ), aby se zdrželi účtování úhrady nákladů na dopravu knihovního dokumentu (dle § 14, odst. 4, třetí věty KZ) v rámci poskytování meziknihovních výpůjčních služeb mezi knihovnami v České republice (dožádaná knihovna nebude účtovat žádající knihovně); 2. Krajské knihovny a jejich zřizovatele (zejména dle §§ 3 a 11 KZ), aby jako krajská centra meziknihovních služeb (§ 11, odst. 2, písm. c) vytvořily podmínky pro fungování krajského systému meziknihovních služeb a v rámci svého regionu poskytovaly meziknihovní výpůjční služby ze svých knihovních fondů zdarma;

7 MVS - Doporučení Ústřední knihovnické rady 3.Národní knihovnu ČR, Moravskou zemskou knihovnu v Brně a Vědeckou knihovnu v Olomouci (příjemce úplného povinného výtisku neperiodických publikací - podle zákona č. 35/1995 Sb. o neperiodických publikacích ve znění zákona č. 320/2002 Sb. o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a příjemci úplného povinného výtisku periodických publikací podle zákona č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) -- aby nepožadovaly úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu ve smyslu § 14, odst. 4, třetí věty KZ a poskytovaly meziknihovní výpůjční služby ze svých knihovních fondů v celé České republice zdarma; 4. Všechny knihovny v České republice, aby primárně využívaly systém meziknihovních služeb svého regionu, kraje a příslušné krajské knihovny.

8 Ostatní doporučení dohodnutá pravidla pro MVSdohodnutá pravidla pro MVS sdružení SKAT – viz http://www.skat.cz/aktualit/MVS.htm http://www.skat.cz/aktualit/MVS.htm Problematikou MVS se zabývá rovněž článek H.Hemoly na http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id= 438&idr=3&idci=11 http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id= 438&idr=3&idci=11

9 DDS - typologie Ad 2. – služby dodávající elektronické dokumenty, které nejsou v elektronické podobě trvale k dispozici (tzv. „scanning on demand“). Tyto služby znamenají zlom v rychlosti vyřizování požadavků (viz tab. 2) a snižují náklady na manipulaci s fyzickými dokumenty. Vzhledem k tomu, že tyto služby jsou většinou záležitostí okruhu propojených knihoven, přináší uživatelům možnost využívat obrovské virtuální knihovny (prohledáváním souborných katalogů – ať již reálných nebo virtuálních). Jsou většinou provozovány za úhradu nákladů.

10 DDS - EDD – formy dodání Objednání se provádí elektronicky, většinou přes formulář, který je k dispozici registrovaným uživatelům, dokument je dopravován k objednateli různými technologiemi jako: e-mail s přílohou (většinou s komprimací) e-mail – Post to Web (uživatel dostane e-mail s adresou webu a heslem odkud lze žádaný dokument stáhnout, počet stažení bývá limitován) přenosem souborů pomocí FTP chráněnými stránkami Web (http, https).

11 DDS – srovnání termínů dodání [1][1] Objednání v STK v zahraničíZpůsob vyřízení Počet dní pošta 22-30 poštaelektronickypošta10-15 poštaelektronicky 5-10 elektronickypošta 14-21 elektronicky pošta5-10 elektronicky 1-2

12 DDS - typologie Ad 3. Služby typu „document delivery“ poskytované komerčními dodavateli (zvláště zahraničními) jsou drahé, ovšem je nutno zvážit, zda je výhodnější platit řádově tisíce za jednotlivé články nebo desetitisíce za roční předplatné. Nejčastěji jsou prostřednictvím služeb dodávání dokumentů poskytovány kopie článků z časopisů nebo ze sborníků konferencí, normy, patenty, výzkumné zprávy a disertace.

13 Další možnosti on-line přístupu ke knihovním sbírkám sdílení zdrojů – je jednou z možností poskytování dokumentů na základě vytvořených kooperačních sbírek, které knihovny využívají pro potřeby svých uživatelů a čtenářů. Na základě smluvního vztahu tedy knihovny zpřístupňují vlastní tištěné i elektronické zdroje uživatelům jiných knihoven. vzdálený přístup k dokumentu a jeho dodání – je chápán jako komplexní proces, který obsahuje získání bibliografické informace o dokumentu, identifikaci konkrétního dodavatele, zprostředkování vzdáleného přístupu k dokumentu a jeho následné dodání. Tato forma zahrnuje také finanční stránku zprostředkování přístupu a dodání dokumentu.

14 Definice DDS a EDD (elektr. dodávání dokumentu) V českém prostředí nalezneme vysvětlení pojmu „dodávání dokumentů“ v terminologickém slovníku TDKIV. Termín DD je zde definován jako: „trvalé nebo dočasné zprostředkování plných textů dokumentů (např. časopiseckých článků nebo knih) v elektronické nebo tištěné podobě“. Normativní vyjádření vychází z označení „služba zprostředkování dokumentů“ a vyjadřuje „poskytnutí originálu nebo kopie dokumentu, kterou si uživatel informací ponechá, jako opak poskytnutí výpůjčního exempláře“. Uvedené služby zprostředkování dokumentů také zahrnují nákup fotokopií, obvykle časopiseckých článků, od dodavatelů. Souvisejícím pojmem je pak „elektronické dodávání dokumentů“, kterým se v TDKIV rozumí: „služba doručení plného textu dokumentu v elektronické podobě“.

15 Přehled systémů DDS v ČR SystémProvozovatelSoftwareZpůsob dodání Dostupnost Uživatelská skupina Vazba na vyhledání Účtování služby VPK – Virtuální polytechnická knihovna Koncorcium 35 knihoven. Systém hostuje v STK http://www.v pk.cz Vlastní, vyvinutý z INVIK a v rámci projektu LI200028, databázov ý systém Dataflex. soubor.pdf, celý dokument Registrovaní uživatelé konsorcia VPK Souborný katalog SK VPK- vyhledaný zdroj se přenáší do objednávk ového formuláře. Každý uživatel má své konto, cena většinou jednotná 2Kč/str. EDD CVUTKnihovny ČVUT http://edd.cv ut.cz/edd/rea dme.phphttp://edd.cv ut.cz/edd/rea dme.php a Vlastní vyvinutý v rámci projektu Tisk kopie na síťové tiskárně v rámci ČVUT Zaměstnanci a studenti ČVUT Z abstraktov é databáze Dialog bezplatné Document Delivery NK ČR NK ČR http://doc.nk p.cz/php/brid ge.php?CON =START AiP Safesoubor.tiff po stránkách Registrovaní uživatelé DD NK není vazbaKaždý uživatel má své konto, dokumenty starší 1936 5kč/str, ostatní 2 Kč/str.

16 Přehled systémů DDS v ČR SystémProvozovatelSoftwareZpůsob dodání Dostupnost Uživatelská skupina Vazba na vyhledání Účtování služby VŠE a CergeVŠE CIKS a Cerge http://ciks.vs e.cz/Veda_v yzkum/edd.a sp AiP Safesoubor.tiff Zaměstnanci a studenti VŠE a CERGE Do formuláře zapsat dílo z fondu CIKS, CERGE + Souborný katalog bezplatné EDD SVK HKhttp://www.s vkhk.cz/zobr az.asp?id=1 12 Ruční zpracování soubor.pdf, celý dokument knihovny jako nahrada za MVS objednávk a e-mailem 2 Kč/str. EODDTU VŠB Ostrava http://knihov na.vsb.cz/eo dd/index.htm l Vlastnísoubor.pdf Zaměstnanci a studenti VŠB-TU, registrované knihovny Možno vložit z online katalogu ÚK VŠB- TUO nebo z formuláře bezplatné EDD 2. LF UK2. LF ÚVI UK http://www.lf 2.cuni.cz/win /Ustavy/uvi/sl izby/edd.html Ruční zpracování soubor.pdf zaměstnanci + MVS vazba není, objednávk a e-mailem nebo formuláře m z fondu ÚVI, bezplatné

17 Přehled systémů DDS v ČR e-PK (www.epk.cz) MEDVIK (www.medvik.cz)

18 Právní rámec MS – knihovní zákon a navazující vyhláška  § 4 KZ  Veřejné knihovnické a informační služby  Veřejné knihovnické a informační služby spočívají ve a. ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny  Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb:  § 2 Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu  § 3 Určení provozovatelů knihoven k zajištění mezinárodní meziknihovní služby

19 VYHLÁŠKA 88/2002 Sb. provedení zákona č. 257/2001 Sb. § 2 - Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu (1) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu se podává v písemné, popřípadě elektronické formě a obsahuje a. údaje umožňující identifikaci knihovního dokumentu, např. název, označení autora, označení vydavatele, místo, pořadí a rok vydání, číslo knihovního dokumentu v mezinárodních registračních systémech, b. údaje umožňující identifikaci žádající knihovny, například její název a adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu, c. údaje umožňující identifikaci dožádané knihovny, d. požadavky na způsob zprostředkování knihovního dokumentu, e. lhůtu, ve které má být žádost vyřízena. (2) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu, který nemá charakter tiskoviny, obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 rovněž technickou specifikaci knihovního dokumentu.

20 Právní rámec - autorský zákon - kopie pro uživatele z knihovny  MRS (na papíře, mikrofilmu atd.) žádný rozdíl oproti přítomnosti čtenáře v knihovně  Přímé dodávání kopií (DoDo), jde-li o dodávku poštou nebo faxem u disertací apod. - pouze v rámci MRS, nikoli přímé dodání kopie  Elektronické dodávání dokumentů – zásadní odlišnost z hlediska AZ zcela jiné užití vyžaduje souhlas držitelů práv (autora, nakladatele) novela - oprávnění kolektivnímu správci uzavřít s knihovnami rozšířenou hromadnou licenční smlouvu vyňata díla, pokud jsou dodávána on-line na základě licence (vydavatelem...) nebo pokud to vydavatel apod. zakázal třeba počítat s limitem počtu vytištěných kopií

21 Autorský zákon – stav v SRN Mnichovský vrchní zemský soud uplatnil právní názor, že zažalované dodávání dokumentů v rámci meziknihovních služeb vlastně postrádá zákonného zakotvení! Současně usoudil, že po desetiletích, kdy byla služba poskytována, aniž by byla držiteli práv napadena, zde vzniklo pro dodávku poštou nebo faxem právo zvykové.

22 Autorský zákon – stav v SRN Na elektronické dodávání kopií v rámci meziknihovních služeb, jako novou skutkovou podstatu, tento výklad ale odmítl uplatnit - a shledal je tedy v rozporu s právem. Obě strany sporu se odvolaly, ovšem uspokojivě se posléze dohodly, že část sporu týkající se dodávání kopií (nikoli elektronickou cestou) v rámci mezinárodních meziknihovních služeb "nechají spát". Ba dokonce došlo k porozumění o tom, že tantiéma u kopií zasílaných do zemí východní Evropy se bude pohybovat v nižším pásmu jednociferných částek.

23 Autorský zákon – stav v SRN Jak sděluje síťové vydání týdeníku německého knižního obchodu Börsenblatt online, 22 nakladatelství a nakladatelských skupin podepsalo dohodu se spolkem "subito" stanovující pravidla odměn pro zasílání kopií vědeckých statí. "subito" je formálně registrovaný spolek (obdoba občanského sdružení v České republice) zastřešující službu dodávání dokumentů německých knihoven v rámci Německa i v mezinárodním měřítku. "subito" čelí po dvě léta žalobám nakladatelů směřujícím k zastavení uvedených služeb, především v Německu.síťové vydání týdeníku německého knižního obchodu Börsenblatt online

24 Autorský zákon – stav v SRN Při uzavření dohody byl určujícím subjektem International Association of Scientific Technical & Medical Publishers. Smlouva rozlišuje mezi dodávkou jiným knihovnám (pevná sazba poplatku 5 EUR) a dodávkou konečným uživatelům (individuální poplatky v závislosti na nakladatelství a titulu časopisu). Pro zasílání elektronickou poštou se "subito" zavazuje k zavedení systému správy digitálních práv (DRM-System), aby se zamezilo zneužití. Smlouva ovšem zahrnuje pouze dodávání do zemí mimo německou jazykovou oblast (tj. mimo Německo, Rakousko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko).

25 EDD – náležitosti služby HW a SW vybavení servisního centra Uživatelské rozhraní Digitalizační pracoviště Dělba práce mezi kooperujícími knihovnami

26 Fáze EDD Typickou službu EDD je možno rozložit na tyto elementární služby: Vyhledání dokumentu Objednání kopie Digitalizace objednaného dokumentu Dálkové doručení dokumentu Vyúčtování poskytnuté služby

27 EDD na příkladu VPK – HW a SW Servisní centrum VPK je programováno v jazyce Java2, v OS Linux RH, databáze DB Oracle, která je však programována tak aby celý systém byl realizovatelný i na databázi FireBird for Linux. Využívá OpenSource SW, aby nebyl zatížen vysokými finančními poplatky pro provozovatele. STK ho řešila v rámci grantu VISK3 a je schopna (dokonce povinna) ho dodat v rámci tohoto grantu bezplatně kterékoliv české registrované knihovně, která projeví zájem o vlastní servisní centrum.

28 Uživatelské rozhraní Systém DDS neřeší univerzální vyhledávání dokumentů, protože dokumenty si čtenář vyhledává v katalozích patřičné knihovny nebo ve specializovaných databázích, portálech nebo vyhledávačích (např. Google Scholar) a pomocí vyhledávacích protokolů. U těchto katalogů samozřejmě nelze obecně zaručit jejich jednotnou strukturu a přístup. Proto je nutné upozornit na důležitost oddělení vyhledávání a objednání kopie dokumentu.

29 Uživatelské rozhraní Toto oddělení je samozřejmě pro čtenáře dost nepohodlné – protože údaje o nalezeném dokumentu by musel ze souborného katalogu přepisovat do objednávkového formuláře. Existují však možnosti, s jejichž pomocí lze souborný katalog upravit tak, aby spolupracoval se systémem DDS. Vyhledaná metadata o dokumentu je třeba předat do objednávkového systému. S vyhledanými metadaty je třeba zakódovat i informaci o umístění vyhledaného dokumentu (umístění fondu). Přenos metadat o vyhledaném dokumentu do objednávkového formuláře zajistí standard OpenURL rozšířený o předávání lokace dokumentu.

30 Uživatelské rozhraní Přestože se od sebe souborné katalogy knihoven mohou lišit, tak v zásadě obsahují shodné údaje:  Druh dokumentu (obvykle kniha či časopis, nebo článek)  Datum vydání  ISSN či ISBN  Název dokumentu  Označení knihoven, které tento dokument vlastní (u časopisu zde bývá navíc údaj od kdy do kdy knihovna časopis odebírala). OpenURL je vlastně přepsáním těchto údajů do jednotné formy, kterou lze předat jako informaci ze souborného katalogu do objednávkového formuláře (a to i když souborný katalog obsahuje jenom část vyjmenovaných údajů). Kromě výše uvedených bude tato informace předávaná v OpenURL obsahovat i údaj o souborném katalogu, kde se tyto údaje nacházejí.

31 Uživatelské rozhraní Údaje, které obsahuje souborný katalog lze snadno přeložit do tvaru OpenURL. Takto zformulovanou informaci potom může systém DDS snadno zpracovat. Jak bylo výše uvedeno – nelze ovlivnit a přepsat souborné katalogy cizích knihoven, ale ve spolupráci s jejich správci je lze snadno upravit pro komfortní práci se systémem DDS tím, že tyto vyhledávací katalogy budou vybaveny odkazem na DDS s generací OpenURL. Pokud by patřičný katalog nebylo možné ani takto jednoduše upravit, potom bude muset uživatel přepisovat vyhledané údaje ručně, což je v zásadě vždy možné, ale nepohodlné řešení.

32 Uživatelské rozhraní Pokud by DDS měla být uživatelsky přívětivá je třeba, aby každý katalog nabízel všechna centra DDS jako odkaz, a to bez ohledu na příslušnost vyhledaného dokumentu k centru DDS. Kromě umístění vyhledaného dokumentu, je nutné si uvědomit další důležitou věc – a to je místo, kde si čtenář dokument objednává (a tedy místo, kde je registrován a kde za službu platí). Z toho plyne by každý takový katalog musel obsahovat nabídku všech těchto systémů, které nabízejí uživatelům dodání dokumentu (DDS systémů).

33 Uživatelské rozhraní

34 Digitalizace objednaného dokumentu Tuto službu provede digitalizační pracoviště, které bude pravděpodobně umístěné poblíž skladu, či jiného místa, kde jsou uložené dokumenty. Zde ani tolik nezáleží na „standardizaci činnosti obsluhy“, ale na výsledku digitalizace dokumentu, tj. na formátu digitálních dat a jejich kvalitě. Digitalizační pracoviště by také mělo adekvátně reagovat na doplňující požadavky, jako je rychlost vyhotovení kopie, způsob odeslání či grafický formát. Výsledkem práce je tedy digitalizovaný dokument, doplňující informace a cena za službu. Většinou se používají grafické formáty.tiff, nebo.pdf, černobílé, v odstínech šedi nebo barevné. Technický protokol komunikace mezi digitalizačním pracovištěm a centrem DDS může být různý, a to obvykle předáváním informací pomocí bloků XML (jak to používá VPK nebo systém používaný na ČVUT) nebo pomocí formuláře html (jak jej používá AiPSafe).

35 Dělba práce mezi kooperujícími knihovnami – na příkladu VPK Ústředním uzlem VPK je tzv. Servisní (multifunkční) centrum pro techniku a související přírodní vědy (dále jen Servisní centrum). Funkcí Servisního centra se ujímá na základě předběžné dohody s ostatními knihovnami (institucemi), zúčastněnými v projektu, Státní technická knihovna, jejíž projekt INVIK STK - Integrovaná virtuální knihovna (a z něj získané praktické - i teoretické, zejména autorsko-právní - zkušenosti) tvoří základ (platformu, prostředí) pro záměry a cíle VPK. VPK se ve všech účastnických knihovnách a v Servisním centru jeví jako jednotná webovská prezentace (rozdíly mohou být v sortimentu nabízených služeb), tím se rozumí zřetelně vyznačený přístup k funkcím (k službám, do SK VPK, atd. vedle běžných informací, katalogů a služeb dané knihovny).

36 Uživatelé a) uživatelé služeb VPK vstupují do smluvního vztahu se Státní technickou knihovnou jako Servisním centrem VPK: - registrovaní - majitelé uživatelských kont (fyzické i právnické osoby) - neregistrovaní (perspektivně) – s podmínkou použití uznávané platební karty[1] (dále jen jednorázoví uživatelé)[2][1][2] b) uživatelé informací VPK využívající informační aparát VPK pro své jiné potřeby c) uživatelé multilicencí v rámci VPK (podmínky lze stanovit po uzavření licenčních dohod) speciálními uživateli služeb VPK jsou Servisní centrum a účastnické knihovny jako majitelé uživatelských kont v roli zprostředkovatele meziknihovních služeb

37 Služby Servisního centra majitelům uživatelských kont a) služby reprografické požadované prostřednictvím SK VPK z fondu STK (pozn.: STK uvažuje poskytovat v rámci Servisního centra reprografické služby i jednorázovým uživatelům – vázáno na vyřešení technologie platebních karet[1])[1] b) přístup k elektronickým zdrojům na základě licencí dojednaných účelovým konsorciem (pozn.: členství v konsorciu se nemusí plně krýt s členstvím ve VPK) C) vyúčtování služeb majitelům uživatelských kont (tj. uživatelům i účastnickým knihovnám)

38 Typy služeb Doba vyřízení požadavku je dána typem služby a dostupností dokumentu: Standardní služby Kopie doručované elektronickou cestou:  z fondů účastnických knihoven VPK: max. 48 – 72 (96) hodin Papírové kopie: z fondů účastnických knihoven VPK: budou odeslány do dvou pracovních dnů, uživatel by je měl obdržet cca do týdne (Papírové kopie mohou být uživateli doručeny i faxem, tuto službu však nemusí poskytovat každá knihovna. Při zaslání faxem se k ceně kopií připočítává “faxovné” podle platných tarifů.)

39 Postup při vyřízení žádosti a)účastnická knihovna dostane od Servisního centra objednávku b) systém příjmu a distribuce objednávek rozliší objednávku ze SK VPK a objednávku na základě lokálních katalogů c) objednávka obsahuje údaje o titulu a specifikaci požadovaného formátu služby d) číslem, další údaje jsou zveřejněny pouze u služeb, které je vyžadují  pokud je výsledkem služby xerokopie doručovaná klasickou poštou, obsahuje objednávka také adresu, na kterou má být dokument poslán e) pokud dokument vlastní více knihoven, řídí se systém buď předem určeným pořadím knihoven nebo přáním uživatele[1][1] účastnická knihovna zhotoví kopie a elektronickou cestou je předá domluveným způsobem na domluvené místo do Servisního centra, které zajistí přesun na konto, ze kterého byly kopie objednány  po vložení souborů (kopií) na příslušné konto systém odečte fakturovanou částku z tohoto konta a částku připíše na konto knihovny, která kopie zhotovila

40 Základní funkce Servisního centra a) vedení a správa SK VPK b) vedení a správa uživatelských kont (+ další vývoj a údržba této technologie) c) poskytování služeb v rozsahu specifikovaném dále d) zajištění a provoz dalších souvisejících technologií (distribuce požadavků, finanční účty apod.) zajišťování multilicencí (na základě mandátu účastnických knihoven)

41 Práva a povinnosti STK z titulu funkce Servisního centra  uzavírá smlouvy s účastnickými knihovnami  uzavírá smlouvy o zřízení uživatelských kont  poskytuje služby jako účastník VPK  zajišťuje multilicence pro VPK  dle podmínek multilicencí zajišťuje chráněný přístup uživatelů k elektronickým zdrojům  je provozovatelem a správcem SK VPK  je provozovatelem a správcem uživatelských kont  vede příslušné statistiky výkonů VPK  zajišťuje finanční operace a výkaznictví

42 Základní funkce účastnických knihoven a) poskytování služeb b) aktualizace dat SK VPK podle podmínek multilicencí a podle typu účastnické knihovny zpřístupňování elektronických inf. zdrojů[1][1]

43 Práva a povinnosti - účastnické knihovny  uzavírají smlouvu s STK jako Servisním centrem VPK  mají k dispozici uživatelské konto se zvláštním režimem  zvláštním režimem se rozumí konto, na kterém probíhají finanční transakce nejen v rámci využívání služeb (jednorázové vklady na konto a úhrady objednaných služeb), ale současně v rámci poskytování služeb (příjmy za poskytnuté služby)  účastní se tvorby a aktualizace SK VPK  poskytují služby v rámci daném podmínkami smlouvy  zajišťují přístup uživatelů k elektronickým zdrojům za podmínek daných multilicencemi VPK  účastní se koordinace akvizice dbají o aktuálnost informací nutných pro správu a provoz VPK

44 Statistika VPK Služby poskytované prostřednictvím uživatelského konta VPK zaznamenávají neustálý nárůst požadavku, vzrostl i počet majitelů uživatelských kont na současných 350, z nichž je 173 právnických osob a 177 fyzických osob. Z 14 542 zaslaných požadavku bylo vyřízeno 7 564 požadavku z fondu STK a zhotoveno 47 925 souborů elektronicky dodaných kopií dokumentu.

45 Zahraniční služby DDS Nejznámějšími poskytovateli, jsou BLDSC (British Library Document Supply Center http://www.bl.uk/services/document/dsc.html), Subito (http://www.subito-doc.de SRN), REDD (Regional Electronic Document Delivery Australie, Quensland http://www.ariadne.ac.uk/issue9/redd/ ), CISTI -Canada - http://cisti-icist.nrc- cnrc.gc.ca/cisti_e.shtml, INIST –France, http://services.inist.fr a další. Používané tuzemské EDD systémy byly popsány v úvodu článku. http://www.bl.uk/services/document/dsc.htmlhttp://www.subito-doc.de http://www.ariadne.ac.uk/issue9/redd/http://cisti-icist.nrc- cnrc.gc.ca/cisti_e.shtml http://services.inist.fr

46 BLDSC Centrum pro dodávání dokumentů Britské knihovny (British Library Document Supply Centre – BLDSC): www.bl.uk/services/document/dsc.html Vzniklo v roku 1973 jako oddělení pro výpůjčky (British Library Lending Division) sloučením Národní ústřední knihovny (National Central Library) v Londýně a Národní vědecké a technické knihovny pro výpůjčky (National Lending Library for Science and Technology), v městě Boston Spa na severu Anglie. Jeho prvotní funkcí bylo poskytovat výpůjčky a kopie dokumentů pro celý knihovní systém Velké Británie. V 70. letech se postupně rozšiřoval rozsah služeb, které oddělení poskytovalo a tyto se zpřístupnily i zahraničním zákazníkům. Stejně tak začaly do poskytování služeb pronikat nové technologie, které se stali jeho neoddělitelné součástí. V roku 1985 se změnil název oddělení na Centrum dodávání dokumentů Britské knihovny – British Library Document Supply Centre.

47 BLDSC Internetové rozhraní poskytuje přímý přístup k sbírkám BLDSC, všem informacím o nich a službám dodávání dokumentů. Požadavky se BLDSC snaží vybavit do 48 hodin. Kromě toho nabízí i expresní službu (Rush Service), což je nepřetržitá služba, která zaručí odeslání dokumentu do 2 hodin. Většina požadavek registrovaných zákazníků je vybavená prostřednictvím letecké pošty, ale oblíbenými jsou i dodávky prostřednictvím systému Ariel a faxu.

48 BLDSC Objednávání dokumentů pro registrované uživatele může být uskutečněné dvěmi základnými způsoby a dalšími dodatečnými metodami: Po vyhledání dokumentu v online katalogu Britské knihovny (British Library Public Catalogue – http://blpc.bl.uk/) se uživatelů nabízí možnost objednání dokumentu, objednávka se potom odešle přímo do BLDSC. Prostřednictvím elektronické žádanky ARTTel v službě ARTWeb (www.bl.uk/services/document/artwebin.html). Tento způsob je nejrychlejší a poskytuje i možnost zrušení objednávky do 15 minut od jej zadání.

49 BLDSC Za registraci v BLDSC se neplatí, platí se jen za dodávání dokumentů a další poskytnuté služby. Po registraci získá zákazník zákaznické číslo (Customer Code) a heslo, které umožňuje přístup k automatickým objednávacím systémům. Platby za poskytnuté služby je možné uskutečnit dvěma způsoby: depozitní konto (deposit account) nabízí možnost plateb napřed tak, že zákazník vloží na svoje konto určitou sumu. Každý měsíc potom dostává výpis ze svého účtu s podrobným rozpisem všech výpůjček a plateb. Druhou možností jsou platby prostřednictvím faktur (billing account), které jsou odesílané každý měsíc anebo podle využitých služeb. V ceně za dodání dokumentů nejsou zahrnuté poplatky za autorské práva. Ty se účtují při zasílání jen některých kopií dokumentů (v závislosti od dohod s Úřadem pro udělování autorských práv a Centrem pro autorizaci dokumentů). Při každém dokumentu mohou být různé, často závisí i od datumu vydání dokumentu. Za výpůjčky knih se neplatí žádné poplatky za autorské práva. Za dodání článku leteckou poštou se platí v BLDSC 12 Eur.

50 subito (subito, ital. – hned, okamžitě): www.subito-doc.com V německém projektu Subito se spojilo 26 knihoven z Německa, Rakouska a Švýcarka, aby vytvořili společný systém pro dodávání dokumentů. Zahraniční knihovny mohou využívat Službu pro knihovny (Library Service) systému. V tomto typu služby je možné objednávat jen dodávání článků a kopií statí z knih a sborníků v běžné dodací lhůtě (nejsou je možné žádat výpůjčky knih ani expresní dodávání dokumentů). V Službě pro knihovny se mohou zaregistrovat národní knihovny, státní knihovny, univerzitní knihovny, regionální knihovny, knihovny vysokých a středních škol, veřejné knihovny, specializované knihovny (podporované z veřejných prostředků). Registrovaní uživatelé přes uživatelské rozhraní mohou prohledávat tyto databáze: časopisy (SUBITO ZDB), články (ADI), jako i katalogy knih, sborníků a disertačních prací: souborný katalog VK97, souborný katalog regionu Bavorska BVB, souborný katalog regiónu jihozápadního Německa SWB,

51 SUBITO pokr. - souborný katalog regiónu severozápadního Německa GBV a lokální katalog Německé ústřední knihovny pro medicínu v Kolíne DZBMed. Subito nabízí dvě možnosti způsobu elektronického dodání objednaných článků: emailem nebo vystavením na internetu, s možností stáhnutí na počítač uživatele (FTP). Dále je možné dodat dokumenty poštou anebo faxem. Uživatel si může vybrat jakoukoliv z uvedených možností. Při dodávaní prostřednictvím emailu si uživatel může vybrat formát dokumentu: PDF anebo vícestránkový TIFF. V případe, že objednávka nemůže být uspokojena, nebo byly uvedeny nesprávné bibliografické údaje, dostane uživatel oznámení na emailovou adresu.

52 Library TU Delft - http://www.library.tudelft.nl Knihovna zpřístupňuje své fondy prostřednictvím výpůjček, dodáváním xerokopií a digitálních kopií registrovaným uživatelům. Digitální kopie jsou objednávány elektronickým formulářem přístupným z webovských stránek knihovny. Jsou dodávány elektronickou poštou (MIME příloha) jako vícestránkový soubor ve formátu PDF. K zobrazení a vytištění PDF souboru potřebujete prohlížeč Adobe Acrobat Reader, který je volně stažitelný z Internetu. Dodávané soubory mohou být značně velké ( až 10 Megabyte). Cena digitální kopie je stejná jako cena xerokopie. Platby za poskytnuté služby mohou být provedeny několika způsoby (úhradou jednotlivých faktur, měsíčních hromadných faktur či odečtením částky z depozitního účtu, což je nejvýhodnější, neboť majitelům depozitů není účtován manipulační poplatek za vystavení faktury).

53 MedPilot: www.medpilot.de/ Jde o systém dodávání dokumentů zaměřený převážně na medicínu a příbuzné odbory. Vznikl z iniciativy Německé ústřední knihovny pro medicínu v Kolíne (DZBM – Deutsche Zentralbibliothek für Medizin) a Německého institutu pro informace a dokumentaci v medicíně (DIMDI – Deutsches Institut für Medizinische Information und Dokumentation). Registrovaným uživatelům systém umožňuje vyhledávat a objednávat dokumenty z fondů DZBM i jeho oddělení pro výživu a životní prostředí v Bonnu, a to kopie článků a častí knih, jakož i výpůjčky knih. Protože Matal DZBM katalogy začleněné i v databázích systému Subito, články a knihy z fondu DZBM je možné objednávat i v tomto systému. Vyskytly se však už případy, že konkrétní článek nebylo možné objednat přes Subito, avšak MedPilot to umožňoval. Okrem katalogů DZBM umožňuje prohledávat i různé databáze, například Medline, databáze vydavatelů časopisů, jako jsou Springer, Thieme anebo Kluwer, katalog americké Národní lékařské knihovny a pod.

54 Použitá literatura Šmilauer, Bohdan. VPK - Document delivery. Dostupný z WWW: http://www.mzk.cz/CASLIN05/dokumenty/smil auer.doc http://www.mzk.cz/CASLIN05/dokumenty/smil auer.doc Marušiaková, Katarína. Systémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/inforum2004/prispevek. php-prispevek=45.htmSystémy dodávania dokumentov využívané v slovenských knižniciach


Stáhnout ppt "Dokument delivery services Gec/Matula 14. 10. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google