Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do PPP PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do PPP PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi."— Transkript prezentace:

1 Úvod do PPP PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi

2 1 Obsah  Obsah Co je to PPP? Typická struktura a znaky Proč PPP? Oblasti využití Institucionální zajištění - role regulátora a PPP Centra Legislativa a metodická podpora  Diskutovat Vaše dotazy a připomínky

3 2 Co je to PPP?  PPP je jedním ze způsobů jak zadat projekt zajištění veřejné služby nebo infrastruktury  Základem PPP projektu je dlouhodobý smluvní vztah, ve kterém veřejný a soukromý sektor vzájemně sdílejí užitky a rizika vyplývající ze zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb  Veřejný sektor svěřuje výkon určité služby soukromému sektoru a tím využívá jeho organizačních a odborných znalostí

4 3 Formy PPP  Neexistuje žádná jednotná definice  Termín PPP zahrnuje množství smluvních struktur, které mohou být pro realizaci projektu využity: Zdroj: PWC, 2004

5 4 Základní principy standardního PPP  Zadavatel svěřuje vybudování a provoz veřejné infrastruktury/služby soukromému partnerovi a přenáší na něj s tím související rizika;  Smluvní vztah trvá zpravidla 20-30 let;  Soukromý partner infrastrukturu financuje, postaví, provozuje, udržuje a zabezpečuje poskytování služeb;  Zadavatel za to platí pravidelné částky či umožní soukromému partnerovi vybírat úhrady od uživatelů nebo obojí;  Zadavatel má zájem na tom, aby smluvní vztahy pro něj byly zárukou stálé „hodnoty za peníze“, soukromý partner hledá maximální jistotu výnosu za poskytované služby a akceptovaná rizika.

6 5 Veřejná zakázka x PPP Klasický systém zakázek Komplexní dodání PPP – forma BOT / DBFO / Koncese Veřejný sektor PROJEKT FINANCO- VÁNÍ STAVBA PROVOZ ÚDRŽBA DEFINICE VÝSTUPŮ PROJEKT FINANCOVÁNÍ STAVBA PROVOZ ÚDRŽBA

7 6 Typická struktura PPP platba za dostupnost

8 7 Typická struktura  Zadavatel – Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek, jím zřízená příspěvková organizace a jiná právnická osoba splňující koncesním zákonem stanovené podmínky, § 2 koncesního zákona  SPV – „Special purpose vehicle“, účelově založená společnost pro realizaci projektu (obvykle akciová); model SPV umožňuje zadavateli snadný monitoring výkonu, transparentní účetnictví o předmětu koncesní smlouvy  Subdodavatelé – společnosti, které soukromý partner/SPV angažuje na plnění svých závazků ze smlouvy  Seniorní věřitelé – banky financují stavbu infrastruktury pomocí seniorního úvěru, který má přednostní právo splácení  Investoři - poskytují SPV kapitál, popřípadě i juniorní úvěr, často to bývají mateřské společnosti subdodavatelů výstavby a provozu

9 8 Proč PPP?  Vyšší schopnost soukromého partnera (SP) řídit některá významná rizika projektu (kalkulace nákladů životního cyklu)  Motivace a schopnost SP dodržet rozpočet a plánovaný harmonogram („platba za dostupnost“, platby až v okamžiku poskytování služby)  Zkušenosti a know how SP s dlouhodobými a kvalitními řešeními (inovace)  Komplexnost PPP (jedná se s jedním partnerem)

10 9 Proč PPP?  Platba za kvalitně poskytovanou veřejnou službu (specifikace výstupů nikoli vstupů)  Komfort uživatele veřejné služby (vyloučení údržby nebo opravy infrastruktury „nárazově“, rychlá reakce SP na odstranění poruch, závad)  Rozložení plateb za poskytované veřejné služby v čase  Realizace ÚSPOR pro veřejného zadavatele – PPP mohou být díky lepšímu řízení rizik nákladově efektivnější než veřejné zakázky

11 10 Výdaje na projekt - tradiční způsob Délka projektu Výdaje v Kč 1. Investiční výdaje, nese všechna stavební rizika 2. Provozní výdaje Tradiční způsob řešení – projekt ve vlastní režii veřejného sektoru z vlastních finančních zdrojů Tradiční způsob Zajištěná veřejná služba Investiční výstavba Výdaje veřejného sektoru – Tradiční způsob

12 11 Výdaje na projekt – PPP projekt Délka projektu Výdaje v Kč Projekt PPP Tradiční způsob 1. Nulové investiční výdaje, žádná rizika 2. Platby veřejného sektoru za užívání služby – platba za dostupnost Veřejný sektor platí pouze za užívání služby dle míry naplnění předem smluvně sjednané kvality Zajištěná veřejná služba Investiční výstavba Výdaje veřejného sektoru - PPP

13 12 Porovnání celoživotních výdajů Délka projektu Výdaje v Kč Projekt PPP Tradiční způsob 1. Překročení plánovaného rozpočtu 2. Překročení termínu dostavby 3. Překročení očekávaných provozních výdajů Dle zahraničních zkušeností: Projekty PPP dosahují o 10-25 % nižších celoživotních výdajů Zajištěná veřejná služba Investiční výstavba Výdaje investora – Projekt PPP Výdaje veřejného sektoru – Tradiční způsob

14 13 Platební mechanismy  Platba za dostupnost (Availability based payments) – platby zadavatele dodavateli za to, že je infrastruktura nebo služba dostupná v požadované kvalitě, SP nese riziko dostupnosti projekty administrativních budov, nemocnic, škol  Uživatelské platby (User charges) – platby, které dodavatel obdrží přímo od koncových soukromých uživatelů infrastruktury nebo služby, SP nese riziko poptávky po veřejné službě zpoplatnění vjezdu do centra města,volnočasová infrastruktura, jízdné, platby za teplo a dodávky vody, parkování)  Platby za užívání (Usage based payments) – platby zadavatele dodavateli, které se liší podle toho, do jaké míry je infrastruktura nebo služba využívána stínové mýtné na dálnicích (dle průjezdu kamionů)  Kombinace + příjmy z komerční činnosti  Kdo? (zadavatel/uživatelé), kolik a mohu si to dovolit?, za jakých podmínek? (kvalita, čas), jak dlouho? (délka projektu), garance?

15 14 Využití PPP  V Evropě nejvíce využívané PPP v dopravě a ve zdravotnictví

16 15 SWOT PPP projektů Silné stránky Efektivnější a levnější realizace, kvalita Zachování kontroly Přenos rizik a motivace Kalkulace nákladů životního cyklu Odborné znalosti zkušenosti soukromého sektoru Možnost realizovat projekt i v situaci, kdy v rozpočtu chybí peníze Slabé stránky Časově náročná a nákladná příprava Konečná zodpovědnost zadavatele Dlouhodobý závazek veřejného zadavatele Příležitosti Lidské zdroje Rozvoj trhu Generování dalších příjmů Stabilizace výdajů na infrastrukturu Lepší organizační a provozní řízení investice Hrozby Nedostatečná flexibilita smlouvy k adaptaci změn během trvání projektu (vhodná služba, která vyžaduje málo změn) Nevyvážený přenos rizik Možnost skrytého zadlužení (fiskální rizika)

17 16 Kdy je vhodné využít PPP?  PPP je vhodné zvažovat u projektů, které splňují následující podmínky: typově osvědčený projekt projekt je dlouhodobou prioritou, jeho realizace je odůvodněná a potřeba zabezpečení veřejné služby dlouhodobě předvídatelná pro poskytování služby je vhodný dlouhodobý smluvní vztah (málo změn) dostatečné odborné zázemí pro realizaci projektu (vlastní zdroje či externí poradci, projektový manažer!) o projekt existuje na trhu zájem projekt je pro zadavatele finančně dostupný!

18 17 Mýty o PPP I. 1. PPP je pouze jiný způsob financování  Při PPP se infrastruktura kupuje jako SLUŽBA – tu zajistí soukromý sektor  PPP je o schopnosti soukromého sektoru zajistit a provozovat veřejnou službu lépe a efektivněji, než dokáže sám veřejný sektor  PPP by se mělo používat pouze tehdy, je-li to pro veřejný sektor výhodnější, nikoli když chybí peníze (povinnost prokazovat, že je PPP ekonomicky výhodnější)  PPP je o rozdělení rizik mezi strany, které je dokáží lépe řídit:  Soukromý sektor nese rizika stavební, provozní, finanční …  Veřejný sektor nese riziko využití služby, riziko výkupu pozemků … OMYL!

19 18 Mýty o PPP II.  Ano, veřejný sektor má přístup k levnějším zdrojům, ale to nezabrání předražování a opožďování zakázek, v konečném důsledku je potřeba mnohem více zdrojů, byť levnějších  Soukromý sektor dokáže provozovat efektivněji než veřejný sektor  V současnosti je jednoduché porovnávat projekty dle výše stavebních nákladů, ale ve skutečnosti se přesně neví, kolik nás stojí údržba a opravy v dlouhém období - výhodou PPP je komplexní pohled na celoživotní náklady projektu v řádu 20-30 let 2. Veřejný sektor postaví levněji, protože má levnější zdroje NEMUSÍ!

20 19 Mýty o PPP III. 3.PPP projekt si na sebe musí vydělat NEMUSÍ!  Výběr plateb od uživatelů služby je pouze jeden z možných příjmů  Rozhodnutí o způsobu placení je koncepční a politické rozhodnutí  Ve světě se nejčastěji využívají tyto typy příjmů: Platba za dostupnost – veřejný sektor platí dle roční platby za dodržení podmínek technické kvality, dostupnosti služby … atd. Reálné mýto – vybírá se od konečných uživatelů Stínové mýto – za uživatele platí veřejný sektor dle skutečného provozu

21 20 Mýty o PPP IV. 5.Soukromý sektor vydělá „nehorázný“ zisk  Soukromý sektor už teď „má možnost“ zisku na všech zakázkách, protože je realizuje  Když dokáže lépe, levněji a s inovací zajistit dlouhodobý projekt, tak ať to dělá a má zisk na tom, co veřejnému sektoru uspoří 4. Oba sektory mají rozdílné cíle  Soukromý sektor chce vydělat co nejvíce, veřejný chce platit co nejméně  PPP je o dobře nastaveném vyrovnaném vztahu, ve kterém ani jedna strana nezíská přesilu  Veřejný sektor si to musí umět vyjednat a pohlídat!!! Základem je připravenost a odborná způsobilost zadavatele

22 21 Mýty o PPP V. 6.PPP umožňuje skryté zadlužování veřejného sektoru  Možnost klasifikovat aktiva mimo bilanci veřejného sektoru (nepromítají se do veřejného dluhu)  Pouze za určitých podmínek: soukromý partner nese riziko výstavby a soukromý partner nese minimálně jedno z rizik – riziko dostupnosti anebo riziko poptávky  Fiskální regulace 7. Nový prostor pro korupci  x Kalkulace životních nákladů  x Transparentní soutěž  x Prokazování výhodnosti PPP oproti veřejné zakázce

23 22 Stručně o praxi v České republice  Institucionální zajištění  Legislativa  Metodická činnost

24 23 Role Regulátora, MMR a PPP Centra Ministerstvo financí - Regulátor ROZPOČTOVÝ DOHLED REGULACE  Monitorování a regulace závazků z PPP  Účast v řídících výborech pilotních projektů  Schvalování a zveřejňování metodik  Rozpočtový dohled nad municipalitami PPP Centrum PROJEKTOVÁ PODPORA  Praktické poradenství veřejnému sektoru při přípravě a realizaci projektů, tvorba metodik a podpora vzdělávání Ministerstvo pro místní rozvoj LEGISLATIVA  Garant zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona

25 24 Legislativa  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (ZVZ)  Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (KZ)  Koncesní smlouva (§16 KZ) a „kvazikoncesní smlouva“ (§1 odst. 2, KZ)  Povinnost zpracovat a schválit „koncesní projekt“ (studie proveditelnosti) (§21 a §22 KZ)  Povinnost schválit před podpisem koncesní/kvazikoncesní smlouvu (§23)  Povinná žádost o stanovisko MF pro projekty ÚSC (§30 KZ)

26 25 Koncesní projekt  Dokument, který prověří ekonomickou, technickou a právní proveditelnost projektu formou PPP  Obsah koncesního projektu je upraven v §21, odst. 2 a vyhlášce ke koncesnímu zákonu č. 217/2006  Výstupem je zjištění, zda je zadání formou PPP ekonomicky výhodnější než veřejná zakázka  „PPP dosahuje hodnoty za peníze“  Kvantitativní zhodnocení pomocí porovnání dvou finančních modelů, které modelují cash flow projektu po celou dobu trvání projektu v případě jeho zadání: veřejnou zakázkou – model „model PSC“ (Komparátor veřejného sektoru) formou PPP – „model PPP“

27 26 Finanční porovnání  Výstupem obou modelů je čistá současná hodnota finančního plnění od zadavatele. Porovnáním zjistíme, která z variant je pro zadavatele levnější Model PPP Hodnota plateb zadavatele za služby Model PSC Nepřevoditelná rizika Kapitálové výdaje a výdaje na provoz Výdaje na financování Převoditelná rizika Hodnota za peníze

28 27 Metodická podpora v oblasti PPP Zveřejněno na www.mfcr.cz a www.pppcentrum.cz:  Hodnota za peníze a případová studie  Metodika vypracování koncesního projektu  Metodika řízení rizik v projektech PPP + Katalog rizik  Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze  Vzorová koncesní smlouva a Manuál PPP  Metodika k zákonu č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení  Komunikační strategie PPP projektu

29 28 + Koncesní zákon účinný od července 2006 + Řada pilotních projektů a municipálních projektů z různých sektorů + Zveřejněné metodiky + Vzorová koncesní smlouva – konzultace s trhem + Podpora MF, PPP Centrum + Podpora Asociace PPP – 60 členů + Podpora konceptu PPP v rámci evropských struktur + Zájem trhu (investorů i bank) Přehled rozvoje trhu PPP v ČR – Chybí politická vůle – Přetrvávají mýty ohledně aplikace PPP – Strach z „nového“ způsobu zadávání (proč to dělat nově, když mohu postaru) – Někdy až příliš komplikovaná legislativa (potřeba vyjasnění definice koncese, poptávka po zjednodušení dvoustupňového schvalovacího procesu, možné nejasnosti ve speciálních předpisech) – Málo dokončených projektů sloužících jako příklad

30 29 www.pppcentrum.cz Ing. Jan Škurek Ředitel, tel: 234 155 350, jan.skurek@pppcentrum.cz PhDr. Michaela Kubištová Vedoucí metodiky a zahraničních vztahů, tel: 234 155 357, michaela.kubistova@pppcentrum.czjan.skurek@pppcentrum.cz michaela.kubistova@pppcentrum.cz


Stáhnout ppt "Úvod do PPP PhDr. Michaela Kubištová Seminář PPP projekty v praxi."

Podobné prezentace


Reklamy Google