Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"— Transkript prezentace:

1 stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Ing. Libor Dubčák

2 TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Energetická náročnost budov „Vyhláška č. 78/2013 Sb.“ Stavebník, vlastník budovy musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 78/2013 Sb.) Splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz"). Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 zákona nebo osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 318/2012 Sb.)

3 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Vyhláška č. 78/2013 Sb.
Stanoví požadavky, porovnávací ukazatele a výpočtovou metodu energetické náročnosti budov, obsah průkazu energetické náročnosti budov a způsob jeho zpracování

4 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov
Norma stanovuje tepelně technické požadavky pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí, které podle stavebního zákona zajišťují hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu. Platí pro nové budovy a pro stavební úpravy, udržovací práce, změny v užívání budov a jiné změny dokončených budov. Norma neplatí pro budovy převážně velkoplošně otevřené, nafukovací haly, stany, mobilní buňky, skleníky, stájové objekty, chladírny a pro stavby, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro budovy památkově chráněné nebo stávající budovy uvnitř památkových rezervací, anebo pro budovy postižené živelnými katastrofami platí norma přiměřeně možnostem tak, aby nedocházelo k poruchám a vadám při jejich užívání.

5 Norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov se člení na 4 části:
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV ČSN Tepelná ochrana budov Norma ČSN Tepelná ochrana budov se člení na 4 části: část 1 „Termíny a definice. Veličiny pro navrhování a ověřování", část 2 „Funkční požadavky", část 3 „Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování", část 4 „Výpočtové metody pro navrhování a ověřování". Je to jedna z klíčových norem pro navrhování a hodnocení budov, a to především z hlediska spotřeby energie na vytápění.

6 TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Stavební konstrukce musí dle ČSN splňovat: 1. Šíření tepla konstrukcí a)       nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce b)       součinitel prostupu tepla stavební konstrukcí c)       pokles dotykové teploty podlahy 2. Šíření vlhkosti v konstrukci a)       zkondenzovaná vodní pára v konstrukci b)       roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry v konstrukci 3. Šíření vzduchu konstrukcí a budovou a)       průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů b)    průvzdušnost ostatních spár a netěsností obv.pláště budovy c)       celková průvzdušnost obvodového pláště budovy 4. Výměna vzduchu v místnostech a)       intenzita výměny vzduchu v neužívané místnosti b)       intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti c)     zpětné získávání tepla z odp. vzduchu při nuceném větrání 5. Tepelná stabilita místnosti a)       pokles výsledné teploty v místnosti v zimním období b)       tepelná stabilita místnosti v letním období 6. Energetická náročnost budovy

7 součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) [W/m.K]
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla - přenos mezi dvěma tělesy Dotýkají-li se dvě tělesa, pak po určité době dojde k tomu, že částice teplejšího tělesa předají energii svého kmitavého pohybu částicím tělesa chladnějšího a teplota obou těles se vyrovná. Jak dobře hmota vede teplo je vyjádřeno veličinou nazvanou součinitel tepelné vodivosti λ (lambda) [W/m.K] Hodnota součinitele tepelné vodivosti představuje množství tepla, které projde za jednotku času krychlí o hraně 1 m při teplotním rozdílu 1 °C. Čím je hodnota nižší, tím daný materiál hůře vede teplo, to znamená, že tím má vyšší izolační schopnost.

8 Polystyren extrudovaný 30 0.034 Minerální vata 100 0.041
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Příklady hodnot součinitele tepelné vodivosti λ [W/m.K] Materiál Objemová hmotnost Součinitel tepelné ρ [kg/m3] vodivosti λ [W/m.K] Beton Polystyren extrudovaný Minerální vata Cihla plná POROTHERM YTONG

9 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla
Tepelný odpor stěny (respektive jednotlivé její vrstvy): R = d/λ [m2.K/W], kde d [m] je tloušťka stěny a λ [W/m.K] je součinitel tepelné vodivosti. Hodnota R je tím větší, čím je stěna (vrstva) silnější a čím je tepelná vodivost materiálu menší.

10 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla
Postup výpočtu: Tepelný odpor konstrukce Rt = Rsi + R + Rse m2.K/W kde Rsi a Rse jsou odpory při přestupu tepla na vnitřní a vnější straně stěny a R je tepelný odpor stěny. Směr toku tepla nahoru vodorovně dolů Rsi [m2.K/W] 0,10 0,13 0,17 Rse [m2.K/W] 0,04 Hodnoty Rsi a Rse jsou ČSN a závisejí na směru tepelného toku

11 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Způsoby přenosu tepla
Množství unikajícího tepla z budovy závisí na: rozdílu teplot Δt [°C] ploše stěny A [m2] a konečně na součiniteli prostupu tepla U [W/m2.K]

12 čím je vyšší, tím více tepla se přenese
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] Hodnota součinitele přestupu tepla se rovná množství tepla, které projde 1 m2 plochy stěny za 1 sekundu; čím je vyšší, tím více tepla se přenese U = 1 / (Rsi + ΣRi + Rse)

13 jako požadovaná nebo doporučená
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U Hodnota Un je hodnota daná normou ČSN jako požadovaná nebo doporučená Slouží k porovnání součinitele prostupu tepla posuzované konstrukce a následnému vyhodnocení tepelně izolační vlastnosti materiálu či konstrukce.

14 Střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° 0,24 0,16
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV POŽADOVANÉ A DOPORUČENÉ HODNOTY U KONSTRUKCE POŽADOVANÁ HODNOTA U DOPORUČENÁ HODNOTA U Střechy ploché a šikmé se sklonem do 45° 0,24 0,16 Venkovní stěny lehké 0,30 0,20 těžké 0,38 0,25 Střechy se sklonem nad 45° Podlaha přilehlá k zemině 0,60 0,40 Okna svislá 1,70 1,20 Okna střešní 1,50 1,40

15 kde U je U = 1/ (Rsi + R + Rse)
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1] Konstrukce vytápěných nebo klimatizovaných budov musí mít v prostorech s relativní vlhkostí vzduchu  i  60 % součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2K) takový, aby splňoval podmínku: U  Un, kde U je U = 1/ (Rsi + R + Rse) SKLADBA KONSTRUKCE U (W/m2.K) R (m2.K/W) Cihelná stěna 450 mm s omítkami 1,450 0,520 bloky POROTHERM tl.450 mm 0,30 3,2 tvárnic YTONG tl 400 0,2 4,6 Šikmá střešní konstrukce s deskami ORSIL tl.160 mm 0,3 3,200

16 TEPENÉ IZOLACE STA 36 - 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV UKÁZKA HODNOT Z ČSN 73 0540 – LISTOPAD 2011
Budova - běžná s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim = 18°C až 22°C Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN [W/(m2.K)]  Požadované UN,20 Doporučené UN,20 Doporučené hodnoty pro pasivní budovy UN,20 Typ konstrukce Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně Strop nad venkovním prostorem, s podlahou 0,24 0,16 0,15 - 0,10 Strop pod nevytápěnou půdou se střechou bez tepelné izolace 0,30 0,20 Vnější stěna lehká (těžká) - vnější vrstvy od vytáp. Střecha strmá se sklonem 45° lehká (těžká) Stěna k nevytápěné půdě 0,20 (0,25) 0,18 - 0,12

17 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W]
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV PŘÍKLAD ZDIVA POROTHERM POROTHERM POROTHERM P+D T -PROFI 3,00 0,14 0,28 Tepelný odpor zdiva bez omítek Ru [m2K/W] Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu [W/mK] Součinitel prostupu tepla bez omítek Uext [W/m2K] 5,67 0,075 0,17

18 ZTRÁTA OBVODOVÝM PLÁŠŤĚM 20 ZTRÁTA OKNY 30 ZTRÁTA STŘECHOU 19
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV PODÍL ZTRÁT TEPLA PODLE TYPU KONSTRUKCE PODÍL V % ZTRÁTA OBVODOVÝM PLÁŠŤĚM ZTRÁTA OKNY ZTRÁTA STŘECHOU ZTRÁTA PODLAHOU ZTRÁTA VĚTRÁNÍM

19 Seznam použitých zdrojů
TEPENÉ IZOLACE STA TEPELNÁ OCHRANA BUDOV Seznam použité literatury Seznam použitých zdrojů ČSN –Tepelná ochrana budov – část 2: požadavky VLASTNÍ FOTODOKUMENTACE DOKUMENTACE PŘEVZATÁ ZE STRÁNEK (volně přístupné): Obrázky: od firmy Fasády s.r.o. Zlín, tř. T. Bati 5334, Zlín


Stáhnout ppt "stavebnictví POZEMNÍ STAVBY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE STA 36"

Podobné prezentace


Reklamy Google