Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Časné psychózy MUDr. Petr Příhoda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Časné psychózy MUDr. Petr Příhoda"— Transkript prezentace:

1 Časné psychózy MUDr. Petr Příhoda

2 O tzv. časných psychózách hovoříme tehdy, je-li schizofrenní onemocnění v začátku, máme na mysli prvních několik let jeho trvání, event. trvání prodromálních příznaků. Termín je chápán vývo- jově, je používán tehdy, propukne-li schizofrenie v čase pro ni typickém, tedy v adolescenci či mladé dospělosti (nikoli u pozdních forem). Vycházíme z předpokladu, že čím dříve je one- mocnění rozpoznáno a léčeno, tím je prognóza lepší.

3 Definice schizofrenie
Duševní onemocnění projevující se fundamen- tálním a svým způsobem charakteristickým na- rušením myšlení, popřípadě vnímání. Emotivita neodpovídá dané situaci nebo je oploštělá. Narušuje schopnost nemocného srozumitelně jednat a chovat se v souladu s okolnostmi. Psychopatologie je mnohotvárná, mění se v čase. Společná je porucha zpracování informací. Onemocnění má sklon k chronicitě a výrazně mění kvalitu života.

4 Počátek onemocnění Svět se pro nemocného začíná stávat nesrozumitelným, dochází ke změně vztahu ke skutečnosti, jako kdyby psychika nemocného nedokázala nadále používat dosavadní zkušenost. Věci se stávají nejasnými, jejich dosud pevně ukotvená vnitřní reprezentace se vytrácí, nabývají mnohoznačných či symbolických významů. Pocit ztráty kontroly nad skutečností a jakési inscenovanosti dění se projevuje hlubokými depersonalizačními a dereaizačními stavy.

5 Klinické formy Zdá se, že by mohlo jít o regresivní aktivi- zace adaptivních mechanismů psychiky Cílem je nastolit znovu kontrolu nad skutečností Jednotlivé formy pak podle toho, jak k tomu dojde Paranoidní (bludy a halucinace) Dezorganizovaná – hebefrenní (hravá, nesladěná aktivita, rozvolněné asociace, neadekvátní emoce) Katatonní (motorické příznaky, porucha volního jednání) Simplexní (stažení, otupení prožívání)

6 Typický průběh schizofrenie
psychopatologie A B C D E věk A - premorbidní dispozice B - prodromy C - první epizoda D - aktivní choroba E - reziduální stav

7 Prodromy a časné psychotické příznaky
Prodromy jsou nespecifické potíže, např. depresivní ladění, kolísavá úzkost, hloubavost, sklony ke vztahovačnosti... Mohou vést ke kontaktu se zdravotnictvím. Nejsou dost specifické ke stanovení diagnózy. Plynule přechází do symptomů psychotických Psychotické příznaky jsou již charakterizovány změnou vztahu k realitě. Nemocný se začíná vidi- telně měnit, hůř komuniku- je, uzavírá se do svého světa, mluví nesouvisle, nesrozumitelně, sám pro sebe, dělá podivné rituály, bývá podrážděný, ztrácí původní zájmy, experimen- tuje s drogami, je „divný“.

8 Spouštěče akutní fáze Předpoklad, že predisponovaní jedinci mají snížený práh vulnerability (zranitelnosti). Běžné životní události a předěly působí jako nezvládnutelný stres (změna školy, osamostatňování se, nástup do zaměstnání, vztahové problémy). Katalyzátorem může být užívání drog, včetně těch měkkých (cannabinoidy). Na zdravé lidi tyto látky nemusí mít devastující vliv, jinak tomu je u predisponovaných jedinců.

9 Začátek léčby Léčba začíná většinou hospitalizací v době vrcholu první epizody, kdy je kontakt s realitou zcela zpřetrhán. Přitom první psychotické symptomy je možné pozorovat 1-2 roky před vrcholem (neléčené období). První nápadnosti (prodromy) je možné zpětně vystopovat ještě dříve (2-5 let). Přitom předpokládáme, že čím dříve začne léčba, tím je prognóza lepší.

10 Proč začíná léčba tak pozdě?
Pozvolný nástup projevů - rodina nemocného se nejdříve snaží kompenzovat problém vlastními silami. Strach, popření hloubky potíží. Připisování původu potíží intenzivnějším projevům dospívání. Svádění podivností na užívání drog (mnohem vyšší prevalence v populaci, než schizofrenie). Strach z psychiatrie, stigmatizace oboru.

11 Co dělat? Mít na zřeteli možnost počínajícího psychotického onemocnění. Pokusit se získat důvěru, navázat kontakt. Pozor na proces stigmatizace, hrozí nebezpečí započetí kariéry psychiatrického pacienta. Zpočátku užíváme termíny jako „psychotická krize“ či „zkušenost“, nebezpečí rozvoje schizofrenie, edukujeme, naději vkládáme do správné léčby. Volíme tzv. „realistický optimismus“. Pracujeme s celou rodinou nemocného.

12 Farmakoterapie Volíme raději atypická antipsychotika (risperidon, olanzapin, ziprasidon, quetiapin, aripiprazol) - jsou dobře snášena, „přátelštější“ než staré preparáty. Počáteční dávka podle hloubky příznaků. V časných stadiích, kdy je kontakt s realitou aspoň částečně uchován a pacient spolupracuje malé dávky, při plném rozvoji psychózy střední i vyšší. Možná přídatná medikace (antidepresiva, benzodiazepiny).

13 Psychoterapie Získání důvěry, jednat jasně, srozumitelně.
Nebrat pacientovi jeho svět. Je možné dát najevo, že mé vidění světa je jiné. Projevit emoční účast. Práce s motivací – zachránit co se dá (škola, zaměstnání). Práce s celou rodinou. Psychoterapie individuální, skupinová, rodinná.

14 Mark Vonnegut o schizofrenii: Většinu chorob lze oddělit od lidského ega a vidět je jako cizí, rušivý prvek. Schizofrenie je v tomto ohledu poněkud nešťastná výjimka. Nastuzení, vředy, chřipku nebo rakovinu, to všechno můžete dostat. Ale schizofrenikem se člověk stane. Schizofrenie nahlodá základní stavební kameny vašeho já Jakoby to nestačilo, schizofrenie přijde jednou pomalu, jednou rychle, může trvat minutu nebo dny nebo roky, chvíli se cítíte jako v nebi a jindy je to peklo, umocní vaše schopnosti a vzápětí je zničí a tak pořád nahoru a dolů, třeba několikrát za den a přitom zůstává hluboko zavrtaná do spletité struktury vašeho já. Tahle nemoc může změnit váš život jen okrajově nebo ho celý obrátit vzhůru nohama a vy budete marně pátrat po tom, kdy přišla a kdy odešla, co jste ještě vy a co už je ona.


Stáhnout ppt "Časné psychózy MUDr. Petr Příhoda"

Podobné prezentace


Reklamy Google