Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLITICKÝ SYSTÉM Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová. Harmonogram přednášky Uvítání, slavnostní zahájení Akademie, Představení, úkoly Akademie Chod Akademie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLITICKÝ SYSTÉM Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová. Harmonogram přednášky Uvítání, slavnostní zahájení Akademie, Představení, úkoly Akademie Chod Akademie."— Transkript prezentace:

1 POLITICKÝ SYSTÉM Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová

2 Harmonogram přednášky Uvítání, slavnostní zahájení Akademie, Představení, úkoly Akademie Chod Akademie – 1x měsíčně, v objednaný termín – Politický systém, Veřejná správa, Věci veřejné, PR a komunikace s médii, Manažerské řízení a ekonomika Hodnocení – 50% docházka, 50% test (abcd, doplňování) – konec června Divoká karta Materiály – na webu v sekci AKADEMIE

3 Politický systém - harmonogram Ústavní systém ČR Stranický systém ČR Volební systém Přímá demokracie Praktické cvičení

4 ÚSTAVNÍ SYSTÉM

5 Ústavní systém ČR ČR jako parlamentní republika Srovnání parlamentární X prezidentský X poloprezidentský režim Základní dokument – Ústava ČR (platnost od 1. 1. 1993) Oddělení mocí – zákonodárná, výkonná, soudní

6 ČR v EU

7 Parlament - Poslanecká sněmovna ČR 200 poslanců, 4 roky, starší 21 let Poměrný volební systém (14 krajů) Předseda, místopředseda, výbory, kluby Role: – Zastupitelská (reprezentativní) funkce – Legislativní funkce – Kontrolní funkce (kontrola vlády a jí podřízených složek) – Kreační funkce (volba prezidenta, návrh na jmenování prezidenta viceprezidenta NKÚ…)

8 Separace mocí

9 Parlament ČR - Senát 81 senátorů, 6 let, min. 40 let většinový volební systém Role: – Pojistka (systém brzd a protivah) – v případě neexistence PS – zastupuje PS – Předseda Senátu v případě absence prezidenta ho zastupuje V ČR příliš nefunguje, nepopulární (nejnižší počet voličů, ankety…)

10 Vláda 18 členů – premiér, místopředsedové vlády, ministři - kolektivní orgán, výkon moci Odpovědna PS Předsedu jmenuje prezident, na jeho doporučení pak jmenuje ostatní členy vlády Do 30 dnů předstupuje před PS – žádá o důvěru Když vláda nezíská důvěru, prezident má 2.pokus, pakliže opět vláda neuspěje, má pokus jmenovat premiéra předseda PS, v případě nezískání důvěry – rozpuštění PS a nové volby

11 Prezident min. 40 let, na 5 let volen nepřímo (Senát + PS dohromady), neodpovědný Z ústavy – formální role Absolutní pravomoci (bez kontrasignace): jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, přijímá demisi, odvolává vládu, svolává zasedání PS, rozpouští PS, jmenuje soudce Ústavního soudu, předsedu a místopředsedy ÚS, NS, NKÚ, amnestie, suspensivní veto u zákonů, podepisuje zákony

12 ČR v EU 70% legislativy ČR pochází z EU 27 členských států Institucionální trojúhelník - Komise, Rada EU, Evropský parlament Komise – 27 komisařů, podává legislativní návrh Spolurozhodování – přijetí návrhu – Rada (ministři všech členských zemí) a EP Lisabonská smlouvy – efektivnější, demokratičtější Unie, právo lidové iniciativy, větší zapojení národních parlamentů

13 Zajímavé odkazy a literatura Ústava http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=6

14 SHRNUTÍ ČR jako parlamentní demokracie (X prezidentský, poloprezidentský systém) Hlavní dokument – Ústava Oddělení mocí: – Zákonodárná – Parlament (PS a Senát) – Výkonná – vláda, prezident – Soudní

15 VOLEBNÍ SYSTÉM

16 Volební systém Definuje volební zákon způsob zajištění voleb 2 základní logiky – poměrnost X akceschopnost 3 modely – poměrný volební systém - poměrnost – většinový volební systém - akceschopnost – polopoměrný systém

17 Většinový volební systém základní pravidlo – mandát získává pouze, kdo získal většinu otázka zda většina absolutní či relativní 2 varianty: – Relativně většinový systém – absolutně většinový (jednokolový)

18 Relativní většinový volební systém Jednokolový většinový systém – Nejužívanější model na světě, v anglicky mluvícím světě (VB, USA, Kanada, Nový Zéland, britské ex kolonie) – země rozdělena do 1 mandátových obvodů – vítěz automaticky bere mandát – Přehlednost, osobní vazba poslance na region, odpovědnost – Disproporčnost, nadprezentace velkých stran

19 Relativní většinový volební systém Blokové hlasování – Obdoba jednokolového systému, ale volí se vždy více poslanců (vícemandátové obvody) – volič tolik hlasů, kolik mandátů – Bermudy, Kuvajt, Thajsko, Filipíny Kumulativní hlasování – Modifikace blokového – volič může své hlasy kumulovat a dát všechny jednomu kandidátovi

20 Relativní většinový volební systém Bodové hlasování – Pozměněná varianta kumulativního, volič více hlasů než se v obvodu volí Stranické blokové hlasování – Volič má pouze 1 hlas, vybírá kandidátku strany nikoliv kandidáta – Vítězná strana pak má všechny mandáty – Nejvíce disproporční – Singapur, Tunisko, Libanon

21 Absolutní většinový volební systém Vítěz = kandidát s absolutní většinou (51%) Dvoukolový většinový systém – První kolo – nutné získat absolutní většinu, když nikdo – Druhé kolo – užší výběr kandidátů, stačí obyč.většina – Obvykle se volí dvakrát – rozhodující je 2. volba Prezidentský (uzavřený) dvoukolový systém Parlamentní (otevřený) dvoukolový systém

22 Dvoukolový většinový volební systém  Prezidentský (uzavřený) dvoukolový systém – Do 2. kola pouze 2 nejúspěšnější (Senát ČR) – pro volbu prezidenta (př. Francie)  Parlamentní (otevřený) dvoukolový systém – Není předem stanoven počet postupujících, ale hranice – Každá země, jiná hranice % hlasů (př. Francie - 12,5%)

23 Absolutní většinový volební systém Alternativní (australské) hlasování – jednokolová alternativa absolutní většiny, volič během 1 volby vyjádří i své další preference (pořadí, jak by další kandidáty volil, kdyby ten první neuspěl) – postupně se vyškrtávají kandidáti, než se najde kandidát, který má absolutní většinu – značná složitost systému

24 Poměrný volební systém Rozděluje mandáty v poměru k počtu hlasů 2 modely dle podoby hlasovacího lístku – Systémy listinné (kandidátní) – volba kandidátky stran – Jednojmenné přenosné hlasování – volba kandidátů pomocí preferencí

25 Jednojmenné přenosné hlasování Volič 1 hlas(první preference) dá kandidátovi (označí ho 1). Následně označí další kandidáty (další preference) Kandidát pro zvolení potřebuje určitý počet hlasů (když ho dosáhne, ostatní hlasy pro něj se přerozdělí dle dalších preferencí) Irsko, Malta

26 Listinný poměrný volební systém Strana (koalice stran) představí kandidátní listinu, volič nehlasuje přímo pro určité kandidáty, ale pro kandidátku (stranu) jako celek Voliči bez šance měnit pořadí nebo minimálně Každá země – vlastní specifika ČR – volba do PS, 4 preferenční hlasy Matematika přepočtu hlasů na mandáty: – Metody volebního kvocientu – Systémy volebního dělitele

27 Metody volebního kvocientu Typické, že v prvním přepočtu nerozdělí všechny mandáty Nutné dorozdělit v dalších kolech Pro přepočet nutno znát : – Celkový počet hlasů (H) – Počet mandátů (M) – Z toho počítám volební číslo (Q) Hareova metoda – nejjednodušší Q=H:M Hagenbach – Bischoffova metoda Q= H:(M+1)

28 Metody volebního kvocientu Hagenbach – Bischoffova metoda Q= H:(M+1) Formule Imperiali Q= H:(M+2) Všechny tyto formule potřebují následnou proceduru, která přerozdělí zbývající hlasy – Metoda největšího zbytku – zbylé mandáty dostane strana, která má největší počet nevyužitých hlasů – Metoda největšího průměru – zbylé mandáty dostane ta strana, která vykáže ve volebním obvodu největší průměr hlasů na mandát

29 Systémy volebního dělitele Odstraňují problémy s nepřidělenými mandáty (mandáty rozděleny hned v 1.kole) Počet hlasů každé strany vydělen řadou čísel: – D´Hontův systém (1,2,3…) – zvýhodňuje velké strany – Saint – Laguev systém (lichá čísla – 1,3,5…) – lepší pro malé a střední strany – Imperialiho systém (2,3,4…) – zvýhodňuje velké strany

30 Polopoměrné volební systémy Nová kategorie, ne všichni s ní souhlasí Limitované hlasování – Volič má o 1 hlas méně, než kolik se volí mandátů Systém 1 nepřenosného hlasu – Limitované hlasování s 1 hlasem Systém (ne)souhlasného hlasu – Volič dává pozitivní (či negativní) hlas kolika kandidátům chce Smíšené systémy

31 Česká republika – volební systém PS Tradičně – poměrný volební systém (1.republika) Dříve do opoziční smlouvy reforma r. 2000 - Hagenbach – Bischoffova kvóta, 8 volebních obvodů (14 – 40 mandátů), 5% klauzule (2 členné koalice 7%, 3členné 9%, 4 členné 11%) Ústava č.18, volební zákon č. 247/1995 Listinný poměrný systém, 14 obvodů (200 mandátů) – dle voleb 2006 Praha (25), SČ, JM, MS (23),ÚsK(14), JČ (13), OlK,ZlK (12), KHK, PlK(11), PbK, Vys(10), Lib(8), KV(5)

32 Česká republika – volební systém PS Vázaná kandidátní listina – změny mohou voliči provádět pouze 4 preferenčními hlasy (min.5%vol.) Po uzavření vol.místností – všechny hlasy spočítány na celorepublikové úrovni – vypočítá se tzv. celorepublikové mandátové číslo (celkový počet mandátů odevzdaný všem pol.subjektům/celkový počet mandátů) Tím to číslem se následně vydělí počet hlasů získaný v každém kraji – výsledný počet ukazuje počet mandátů v kraji (5 – 25 mandátů)

33 Česká republika – volební systém PS Vyhodnotí se, které strany překročily celorepublikově 5% (tzv. aditivní klauzule pro koalice – 10%, 15%, 20%) Následné rozdělení mandátů probíhá na základě D´Hondtova volebního dělitele – Počet hlasů každé strany je vydělen řadou čísel (1, 2, 3…). Ze všech vypočtených podílů je pak vybrán takový počet největších, kolik má být rozděleno mandátů

34 Volební systém do PS - kritika Poměrný systém – Neakceschopnost a nestabilita vlád, složité hledání koalice, koaliční neodpovědnost, politika nesplněných slibů, absence alternace (KDU- ČSL téměř ve všech vládách) – Chybí vazba na region, voliče, přímá kontrola – Vyděračský potenciál malých stran – Enormní role stranických sekretariátů (nezáleží na kvalitě kandidátů, ale na značce strany)

35 Volby 2006 Nestejná váha hlasů voličů – Nestejná velikost hlasů vede k nestejné váze hlasů voličů – Porušení základního pravidla demokracie: jeden hlas – jedna váha – Aktuálně nastavený systém zvýhodňuje regionálně silné strany (KDU – ČSL), naopak voličsky rovnoměrně (po celé ČR) rozložené malé strany znevýhodňuje (Zelení) Výsledky voleb 2006 Politická stranaabsol.v %mandátymandáty v % Česká strana sociálně demokratická 1 728 82732%7437% Komunistická strana Čech a Moravy 685 32813%2613% Občanská demokratická strana1 892 47535%8141% KDU-ČSL386 7067%137% Strana zelených336 4876%63%

36 Volební systém do PS -kritika Nestejná váha hlasů voličů – Nestejná velikost hlasů vede k nestejné váze hlasů voličů – Porušení základního pravidla demokracie: jeden hlas – jedna váha – Pro zisk mandátu v KV nutno získat mnohem více než v Praze (KV – 61 000 hlasů X Praha 47 343 hlasů) Mandáty v jednotlivých krajích Krajmandátypočet obyvatel 1 mandát na obyv. Hlavní město Praha251 183 57647343 Středočeský231 166 53750719 Jihočeský13628 83148372 Plzeňský11552 89850263 Karlovarský5304 57360915 Ústecký14823 19358800 Liberecký8429 80353725 Královéhradecký11549 12249920 Pardubický10506 80850681 Vysočina10511 11451111 Jihomoravský231 130 99049173 Olomoucký12639 42653286 Zlínský12586 86948906 Moravskoslezský231 249 90954344

37 Volební systém do PS -problémy Poměrně nepoměrný systém – Se zvyšujícím se počtem mandátů roste poměrnost (hovoříme o poměrnosti lze až od 20 mandátových obvodů – Přirozený práh (Pha, SČ, MS, JM – pod 5% X KV, Lib – 12%) – Menší obvody – většinový charakter (KV, Lib) KV – 5 mandátů – 4 preferenční hlasy – téměř jmenovitý způsob volby, v ětší šanci získat preferenční hlas než v Pha

38 Volební systém do PS -problémy ODSČSSDKSČMKDU-ČSLSZ Krajhlasy%M %M %M %M %M Hl.m. Praha 317 22448.314152 96223.3651 9257,9231 8204,8160 3849,22 Středočeský kraj 243 01239.210190 60730.7879 96412,9330 2074,9137 2196,01 Jihočeský Kraj 123 80436.76102 83330.5445 09913,4227 6308,2119 9245,90 Plzeňský Kraj 105 39136.5591 60631.7440 57814,0216 3385,7017 0905,90 Karlovarský kraj 49 18935.9244 88732.7220 32314,814 7233,409 2066,70 Ústecký Kraj 130 36534.85132 89535.5660 17516,128 3652,2022 6166,01 Liberecký Kraj 83 64738.8463 18129.3324 82311,519 1314,2020 6469,60 Královéhrad ecký k. 111 46637.7589 20430.1434 09311,5119 8936,7119 8196,70 Pardubický kraj 91 11333.3490 26832.9433 95612,4124 0238,8117 1486,30 Vysočina 76 39327.7397 56835.4440 48014.7233 58712,2113 5144,90 Jihomoravsk ý kraj 186 77930.78200 61932.9883 68713.7367 86511,1337 7716,21 Olomoucký kraj 101 15130.34118 33435.4549 02614.7227 6098,3118 3985,50 Zlínský kraj 101 37631.74106 48133.3535 99811,3141 66313,0216 2245,10 Moravskosle zský k. 171 56528,67247 38240.51185 20113.9343 8527,2126 5284,31

39 Volební systém do PS -problémy D´Hondtův dělitel – zvýhodňuje velké strany

40 SHRNUTÍ Volební systémy – způsob a provedení voleb 2 hlavní varianty – poměrný X většinový Volební systém do PS – poměrně nepoměrný Volební systém do Senátu - většinový

41 DĚKUJEME ZA POZORNOST KRISTÝNA KOČÍ – k.koci@veciverejne.czk.koci@veciverejne.cz LENKA ANDRÝSOVÁ – l.andrysova@veciverejne.czl.andrysova@veciverejne.cz


Stáhnout ppt "POLITICKÝ SYSTÉM Kristýna Kočí, Lenka Andrýsová. Harmonogram přednášky Uvítání, slavnostní zahájení Akademie, Představení, úkoly Akademie Chod Akademie."

Podobné prezentace


Reklamy Google