Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji v roce 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 1. 10. 2014 Sál A, 15. budova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji v roce 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 1. 10. 2014 Sál A, 15. budova."— Transkript prezentace:

1 FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji v roce Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne Sál A, 15. budova 14/15 Baťova institutu, Zlín

2 UPOZORNĚNÍ NA ADMINISTRATIVNÍ CHYBU V METODICE
Děkujeme poskytovatelům pečovatelské služby za upozornění na administrativní chybu v Metodice, a to: Strana 13, Tabulka č. 6 „Obvyklé výnosy terénních služeb sociální péče pro rok 2015“, sloupec „Obvyklé výnosy sociální služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku/rok (v Kč)“ – Uživatelé, sociální služba druhu „pečovatelská služba“ chybně uvedena hodnota Kč, správná hodnota Kč.

3 Harmonogram dotačního roku 2015
17. září Schválení Výzvy a Metodiky pro poskytovatele ve ZK (ZZK) 1. října – 13. října Podávání Žádostí poskytovatelů o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti do 15. listopadu Podávání Žádosti Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu 3. listopadu Schválení žádosti Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu (RZK) prosinec Předpoklad schválení státního rozpočtu 1. prosince Schválení Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro poskytovatele sociálních služeb (RZK) ROK 2015 leden Rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj leden – únor Schválení objemu finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům únor – březen Uzavření Veřejnoprávních smluv s poskytovateli sociálních služeb, uvolnění finančních prostředků poskytovatelům

4 Financování sociálních služeb na území ZK v roce 2015
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne schválilo: Výzvu k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 (dále jen Výzva) Metodiku pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 (dále jen Metodika) Na základě těchto schválených dokumentů byla na webových stránkách Zlínského kraje pro poskytovatele zveřejněna informace ve věci předkládání Žádostí o finanční podporu pro rok 2015 a výše uvedené dokumenty.

5 VÝZVA k předkládání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

6 VÝZVA 2. Způsob podání Žádosti 3. Termín podání Žádosti
1. Účel finanční podpory Poskytuje se k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, které jsou v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015. Nesmí být použita na zajištění fakultativních a ostatních činností. 2. Způsob podání Žádosti Poskytovatel zpracovává a podává jednu Žádost za kraj, která je dále členěna pro každou registrovanou službu, a to prostřednictvím k tomu určené webové aplikace OKslužby–Poskytovatel. 3. Termín podání Žádosti Termín uvedený ve Výzvě se změnil – Žádost bude možné podat v termínu od do včetně, a to z důvodu zpřístupnění webové aplikace od V případě změny termínu ze strany MPSV pro podání žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, bude o změně termínu pro podání Žádosti poskytovatele sociální služby rozhodovat Rada Zlínského kraje.

7 VÝZVA 4. Období, na které budou finanční prostředky poskytnuty
Finanční prostředky se poskytují na období od do , za podmínky přijetí Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Lze je použít na úhradu nákladů prokazatelně vzniklých v roce 2015 a uhrazených nejpozději do 5. Aplikace pro podání Žádosti Webová aplikace OK služby – Poskytovatel, část Žádost o dotaci. Struktura žádosti je stanovena touto aplikací (viz Uživatelská příručka aplikace, popř. možnost zúčastnit se semináře pořádaného MPSV dne v Praze). 6. Kontaktní osoby Kontaktní osoby uvedené ve Výzvě jsou kontaktními osobami ke konzultaci. 7. Příloha Výzvy Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015.

8 METODIKA pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015

9 METODIKA I. Úvodní ustanovení
Sociální služby, prostřednictvím kterých bude dostupnost sociálních služeb na území Zlínského kraje zajišťována v roce 2015, jsou definovány v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 (dále jen AP 2015), jenž je prováděcí částí Střednědobého plánu pro období 2012 – 2015. II. Zaměření finanční podpory, účel programu Finanční podpora se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s AP 2015. III. Vysvětlení základních pojmů Např. pojem finanční podpora, žadatel, žádost o finanční podporu, lůžkoden, podpořená osoba apod.

10 METODIKA IV. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory
Celkový finanční rámec je dán výší dotace poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV kraji. Finanční podpora je stanovena na základní jednotku služby (její výše je uvedena v AP 2015): lůžko – pro pobytové formy SSL (u azylových domů pro rodiny s dětmi byly bytové jednotky nahrazeny počtem lůžek) průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen průměrný přepočtený úvazek PP) – pro ostatní nepobytové formy SSL hodnoty odpovídají hodnotám uvedeným v aplikaci KISSOS: výkaz skutečnost 2013 nebo plán 2014 (v případě, že hodnoty ve výkazu skutečnost 2013 byly vyšší než ve výkazu plán 2014, byly použity hodnoty z výkazu plán 2014) jsou v nich započítány úvazky následujících pracovních pozic: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní poradci, další odborní pracovníci Příjemci finanční podpory budou Pověřeni krajem k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Finanční podpora bude poskytovateli SSL poskytnuta na základě Veřejnoprávní smlouvy.

11 METODIKA V. Žadatel o finanční podporu
O finanční podporu může žádat poskytovatel SSL v případě, že: sociální služba je registrovaná a/nebo zapsaná v registru poskytovatelů SSL v případě podané žádosti o změnu platné registrace, kdy ještě o této změně nebylo rozhodnuto a/nebo změna nebyla zapsána, bude tato žádost o změnu registrace SSL přiložena k formuláři Žádost (v případě, že toto nebude umožněno prostřednictvím webové aplikace OKslužby–Poskytovatel, bude nutno žádost o změnu registrace doložit KÚZK v listinné podobě) sociální služba je definovaná v AP 2015 Finanční podporu lze poskytnout jen poskytovateli SSL, který nemá: daňové nedoplatky nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti závazky po lhůtě splatnosti vůči kraji, orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám Tuto skutečnost musí poskytovatel SSL deklarovat formou prohlášení při podání Žádosti, které je součástí Žádosti ve webové aplikaci OKslužby–Poskytovatel.

12 METODIKA VI. Způsob stanovení finanční podpory
Způsob výpočtu finanční podpory (vyrovnávací platby) na jednotlivé druhy SSL upravuje Příloha č. 4 Akčního plánu pro rok 2015 (Mechanismus stanovení finanční podpory): při výpočtu se vychází z obvyklých (průměrných) nákladů příslušného druhu SSL na jednotku zjištěných v rámci analýzy dat z benchmarkingu, přičemž se zohledňují (odečítají) obvyklé výnosy služby (úhrady od uživatelů, výnosy od zdravotních pojišťoven, spolufinancování ze strany ÚSC, ostatní výnosy) Pro druhy a formy sociálních služeb je stanoven: počet jednotek = východisko pro stanovení celkové finanční podpory Maximální hodnota – nemůže být vyšší, než je uvedená kapacita konkrétní sociální služby v AP 2015 Minimální hodnota – představuje kapacitu, kterou poskytovatel sociální služby uvádí do Žádosti; je použita za předpokladu, že hodnota tohoto ukazatele je nižší, než je kapacita uvedená pro konkrétní sociální službu v AP 2015 indikátor/y = výkonové měřítko sociální služby, k jehož zajištění bude poskytovatel smluvně zavázán (příklady indikátorů – viz následující snímky) parametr dostupnosti a potřebnosti = minimální hodnoty budou použity v roce 2016 v rámci hodnocení SSL (benchmarking) za rok 2015; k jejich dodržení poskytovatel nebude smluvně zavázán obvyklé výnosy = výnosy od uživatelů, výnosy od zdravotních pojišťoven, ostatní (např. dary, Evropské zdroje, výnosy z Nadací a nadačních fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády apod.)

13 METODIKA Indikátor u pobytových služeb sociální péče, sociální prevence a noclehárny = počet lůžkodnů/rok Jedním lůžkodnem se rozumí jedno obsazené lůžko za den nebo noc (pouze v případě služby druhu noclehárna) nebo fyzicky neobsazené lůžko (v případě hospitalizace uživatele nebo jeho pobytu mimo zařízení), za které je ale účtována úhrada. Příklad – stanovení počtu lůžkodnů (dle KISSOS): Služba je poskytována 365 dní v roce, kapacita 2 lůžka, ve sledovaném období 3 uživatelé: uživatel 1 byl ve službě celý rok = 365 dnů, uživatel 2 byl ve službě od 1.1. do = 90 dnů (31 leden, 28 únor, 31 březen), uživatel 3 byl ve službě od do = 260 dnů → počet lůžkodnů = 715 ( ) Příklady – stanovení indikátoru pro domov pro seniory – kapacita 20 lůžek: A. Kapacita 20 lůžek – od 1.1. do 20 lůžek x 365 dnů x 93% obložnost = lůžkodnů B. Kapacita 20 lůžek – od 1.2. do 20 lůžek x 334 dnů x 93% obložnost = 6.212,4 ≐ lůžkodnů C. Kapacita 20 lůžek – od 1.1. do 31.5., kapacita 28 lůžek – od 1.6. do (20 lůžek x 152 dnů x 93% obložnost) + (28 lůžek x 213 dnů x 93% obložnost) = lůžkodnů

14 Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015
METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Podíl uživatelů v III. a IV. stupni PnP Obložnost Domovy pro seniory počet lůžek počet lůžkodnů / rok 60 % 93 % Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Uživatelé FZP Ostatní Domovy pro seniory (51 – 100 lůžek) senioři lůžko 16 560 8 280

15 METODIKA Indikátor u ambulantních služeb sociální péče
= celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/rok Příklad: Minimální počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0 Roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) → celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 660 (3,0 x 220) Příklady – stanovení indikátoru pro centrum denních služeb – kapacita 4,2 průměrných přepočtených úvazků PP: A. Kapacita 4,2 úvazků – od 1.1. do 4,2 úvazků x 660 hodin přímé péče za rok = hodin přímé péče B. Kapacita 4,2 úvazků – od 1.2. do 4,2 úvazků x (660 – 55) hodin přímé péče za rok = hodin přímé péče sníženo o 1/12

16 Celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP / rok
METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP / rok Minimální počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek PP / den Centra denních služeb počet průměrných přepočtených úvazků PP 660 3,0 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Uživatelé Ostatní Centra denních služeb osoby se zdravotním postižením průměrný přepočtený úvazek PP 79 200 35 350

17 METODIKA Indikátor u terénních služeb sociální péče
= celkový počet hodin přímé péče bez cesty* na průměrný přepočtený úvazek PP/rok (* hodinou přímé péče bez cesty se rozumí skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonu) Příklad: Minimální počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) → celkový počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 990 (4,5 x 220) Příklad – pečovatelská služba: Pečovatelská služba je zajišťována 2,3 průměrnými přepočtenými úvazky v PP; minimální počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů → celkový počet hodin přímé péče na 2,3 průměrného přepočteného úvazku PP/rok = (990 x 2,3)

18 METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Celkový počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP / rok Minimální počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený úvazek PP / den Pečovatelská služba počet průměrných přepočtených úvazků PP 990 4,5 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Uživatelé Ostatní Pečovatelská služba senioři průměrný přepočtený úvazek PP 20 550

19 METODIKA Indikátor u ambulantních služeb sociální prevence
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok Příklad – služby následné péče: Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 1,8 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = (3,0 x 220 x 1,8) = celkový počet kontaktů na celkový počet jednotek služby/rok Příklad – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,3 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = (3,5 x 220 x 2,3)

20 Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP / den
METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP / den Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež počet průměrných přepočtených úvazků PP celkový počet kontaktů na celkový počet jednotek služby / rok 3,5 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Ostatní Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež rodiny s dětmi průměrný přepočtený úvazek PP 37 940

21 METODIKA Indikátor u terénních služeb sociální prevence
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok Příklad – raná péče: Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 4,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,5 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = (4,5 x 220 x 2,5) = celkový počet kontaktů na celkový počet jednotek služby/rok Příklad – tlumočnické služby: Počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 0,75; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,6 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 99 (0,75 x 220 x 0,6)

22 METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP / den Raná péče počet průměrných přepočtených úvazků PP celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby / rok 4,5 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Ostatní Raná péče rodiny s dětmi průměrný přepočtený úvazek PP

23 METODIKA Indikátor u ambulantních a terénních služeb sociální prevence
V případě sociálních služeb druhu intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace–ambulantní jsou z důvodu sledování dat pro MPSV stanoveny dva indikátory: = 1. celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok Příklad – intervenční centra: Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,0; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,9 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = 594 (3,0 x 220 x 0,9) = 2. počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok Podpořenou osobou se rozumí osoba, která má uzavřenu písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby. Opakující se uživatel je ve sledovaném období počítán jako jeden. Uživatel musí vždy využívat alespoň jednu základní činnost (kdo využívá pouze fakultativní činnost, není uživatel – podpořená osoba). Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 50; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 0,9 → celkový počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok = 45 (50 x 0,9)

24 Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP / rok
METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek 1. Indikátor 2. Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP / rok Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP / den Intervenční centra počet průměrných přepočtených úvazků PP celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby / rok 50 4,5 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Ostatní Intervenční centra rodiny s dětmi průměrný přepočtený úvazek PP 11 320

25 METODIKA Indikátor u služeb sociálního poradenství
= celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok Příklad: Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/den = 3,5; roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči = 220 dnů (tj. 251 pracovních dnů roku 2015 bez svátků mínus 3 dny vzdělávání dle §§ 111 a 116 zákona o sociálních službách mínus 20 dnů dovolené mínus 8 dnů průměrné pracovní neschopnosti (3%)) ; počet průměrných přepočtených úvazků v PP = 2,8 → celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby/rok = (3,5 x 220 x 2,8)

26 METODIKA PŘÍKLAD: Počet jednotek, indikátor a parametr dostupnosti a potřebnosti pro následné hodnocení SSL za rok 2015 Obvyklé výnosy Druh sociální služby Počet jednotek Indikátor Parametr dostupnosti a potřebnosti pro rok 2015 Počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP / den Odborné sociální poradenství počet průměrných přepočtených úvazků PP celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet jednotek služby / rok 3,5 Druh sociální služby Cílová skupina Jednotka služby Obvyklé výnosy služby (mimo výnosů z územních samosprávných celků) na jednotku / rok (v Kč) Ostatní Odborné sociální poradenství osoby ohrožené sociálním vyloučením průměrný přepočtený úvazek PP 74 700

27 METODIKA VII. Náklady sociální služby Finanční podporu lze použít:
pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních činností sociální služby stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly v roce 2015 a budou uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2016 v souvislosti s poskytováním základních činností služby Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních a ostatních činností. Uznatelné náklady jsou: osobní a provozní náklady, které souvisí s poskytováním základních činností služby vynaloženy pouze na základní činnosti společné náklady, které vznikají v souvislosti s poskytováním více sociálních služeb nebo ve vztahu k jiným činnostem poskytovatele (pokud se náklady vztahují k příslušné sociální službě pouze částečně, musí být rozděleny na základě prokazatelného kritéria na náklady související s příslušnou službou a na náklady s ní nesouvisející) Příklady – viz následující snímky Neznatelné náklady (nelze je hradit z poskytnuté finanční podpory): jsou shodné s neuznatelnými náklady definovanými v Metodice MPSV pro rok 2014

28 METODIKA PŘÍKLAD Společné náklady vznikající s poskytováním více sociálních služeb Poskytovatel č. 1 Poskytuje v jednom objektu 2 pobytové SSL o celkové kapacitě 80 lůžek, z toho: domovy pro seniory – 50 lůžek domovy se zvláštním režimem – 30 lůžek Společnými náklady jsou: energie – 3 mil. Kč ( Kč/lůžko) nájemné – 200 tis. Kč (2.500 Kč/lůžko) osobní náklady (např. ředitel, ekonom) – 450 tis. Kč (5.625 Kč/lůžko) Prokazatelným kritériem pro rozdělení nákladů související s příslušnou službou může být např. počet lůžek, tj.: domovy pro seniory: energie – tis. Kč, nájemné – 125 tis. Kč, osobní náklady – 281 tis. Kč domovy se zvláštním režimem: energie – tis. Kč, nájemné – 75 tis. Kč, osobní náklady – 169 tis. Kč

29 METODIKA PŘÍKLAD Společné náklady vznikající s poskytováním více služeb Poskytovatel č. 2 Poskytuje v jednom objektu služby o celkové kapacitě 3,2 průměrného přepočteného úvazku PP, z toho: sociálně terapeutická dílna – 2,2 průměrného přepočteného úvazku PP chráněná dílna – 1,0 průměrného přepočteného úvazku PP Společnými náklady jsou: energie – 300 tis. Kč ( Kč/průměrný přepočtený úvazek PP) nájemné – 100 tis. Kč ( Kč/průměrný přepočtený úvazek PP) Prokazatelným kritériem pro rozdělení nákladů související s příslušnou službou může být např. průměrný přepočtený úvazek v přímé péči, tj.: sociálně terapeutická dílna : energie – 206 tis. Kč, nájemné – 69 tis. Kč chráněná dílna: energie – 94 tis. Kč, nájemné – 31 tis. Kč

30 METODIKA VIII. Vedení účetnictví
Poskytovatel sociální služby je povinen vést správné, úplné a průkazné účetnictví. Poskytovatel sociální služby je povinen vést účetnictví tak, aby samostatně a odděleně sledoval výnosy a náklady (např. analytické účty, účetní střediska, zakázky) Účetní doklady musí být vystaveny v souladu se zákonem o účetnictví a musí obsahovat všechny požadované náležitosti. Každý účetní doklad, který se vztahuje k poskytování sociální služby a je zároveň hrazen z poskytnuté finanční podpory, je poskytovatel sociální služby povinen označit uvedením „Zajištění dostupnosti“. Účetní knihy, příp. soupisy účetních dokladů, originály účetních dokladů včetně jejich příloh a podkladů a účetní výkazy musí být k dispozici u poskytovatele sociální služby pro případ kontroly nejméně po dobu 10 let následujících po období po ukončení období, na které byla finanční podpora poskytnuta.

31 METODIKA IX. Přiměřený zisk
Zisk, tj. rozdíl mezi skutečnými výnosy a náklady poskytovatele sociální služby, který nepřekračuje příslušnou swapovou sazbu navýšenou o 100 bazických bodů, se považuje za přiměřený. Výše přiměřeného zisku pověřeného poskytovatele je stanovena 1,45 % p.a. Pokud zisk poskytovatele sociální služby: je přiměřený, tak poskytovatel sociální služby využije tyto finanční prostředky ve prospěch poskytovaných sociálních služeb (pro další období) je nepřiměřený, tak poskytovatel sociální služby je povinen nadměrnou platbu ve výši nepřiměřeného zisku vrátit kraji Příklady – viz následující snímek

32 METODIKA PŘÍKLAD: Výpočet přiměřeného zisku
ZISK (Z) = PŘIMĚŘENÝ ZISK (PZ) Kč = 0,7 % = 0,75 % ZISK (Z) = 25 % PŘIMĚŘENÝ ZISK (PZ) 5.800 Kč = 1,45 % VÝNOSY (V) = 100,7 % VÝNOSY (V) = 125 % NÁKLADY (N) = 100 % NÁKLADY (N) = 100 % Kč (V)– Kč (N)= Kč (Z) Kč (N) x 101,45 % = Kč → Kč (PZ) → zisk přesahuje výši přiměřeného zisku, tzn. poskytovatel vrátí nepřiměřený zisk ve výši Kč kraji Kč (V)– Kč (N)= Kč (Z) Kč (N) x 101,45 % = Kč → Kč (PZ) → zisk nepřesahuje výši přiměřeného zisku, tzn. poskytovatel využije zisk ve výši Kč ve prospěch poskytovaných SSL

33 METODIKA X. Postup při zpracování, podávání a posuzování Žádosti
Poskytovatel sociální služby zpracovává a podává jednu Žádost za kraj, která je členěna pro každou registrovanou sociální službu (nebo službu zapsanou v registru poskytovatelů sociálních služeb), a to prostřednictvím k tomu určené webové aplikace OKslužby–Poskytovatel. Přílohy Žádosti: specifická část (vzor – viz následující snímek) prohlášení o bezdlužnosti kopie rozhodnutí o registraci SSL (v případě registrace jiným krajem) žádost o změnu registrace SSL (pokud je v souladu s AP 2015 a nebyla doposud schválena registrujícím orgánem) Žádost poskytovatel předkládá ve stanoveném termínu na základě vyhlášené Výzvy, tj. v termínu od do včetně. V případě potřeby (tj. vznik nových služeb v roce 2015 v souladu s AP 2015) kraj může v průběhu roku 2015 vyhlásit další Výzvu pro předložení Žádosti.

34 VZOR specifické části Žádosti
METODIKA VZOR specifické části Žádosti

35 METODIKA Posuzování Žádosti:
Formální kontrola povinných náležitostí Žádosti Žádost byla podána prostřednictvím webové aplikace OKslužby–Poskytovatel Žádost byla podána ve stanoveném termínu Jsou dodány všechny požadované přílohy Žádost je verifikována oprávněnou osobou Žádost je podána pouze na registrované služby Věcné hodnocení sociální služby Kritérium č. 1 = zásadní kritérium – soulad SSL s AP 2015 Kritérium č. 2 – uznatelnost nákladů na zajištění základních činností SSL Kritérium č. 3 – SSL je zajišťována v kapacitě (rozsahu) dle AP 2015 Kritérium č. 4 – kalkulace nákladů a výnosů financování SSL

36 METODIKA XI. Pověření k výkonu závazku sociální služby dle Rozhodnutí SGEI Žadatelé, jejichž Žádosti splní formální a věcná kritéria budou orgánem kraje pověřeni k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015. Náležitosti Pověření: identifikační údaje kraje identifikační údaje poskytovatele identifikace sociální/ch služby/eb časové období, na které je Pověření platné odkaz na Rozhodnutí SGEI a schválené dokumenty kraje popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet vyrovnávací platby dle schváleného Mechanismu vyrovnávací platby datum a podpis pověřovatele a pověřeného Po rozhodnutí Rady Zlínského kraje, kterým bude Pověření schváleno, bude Pověření bez zbytečného odkladu doručeno tak, aby mohl statutární orgán poskytovatele sociální služby podepsat jeho přijetí nejpozději do

37 METODIKA XII. Rozhodování o výši finanční podpory
Na základě Rozhodnutí MPSV o přidělení účelové dotace ze státního rozpočtu pro Zlínský kraj a v souladu s Mechanismem vyrovnávací platby bude o výši finanční podpory pro pověřené poskytovatele na jednotlivé sociální služby rozhodovat orgán kraje.

38 METODIKA XIII. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory
Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), pouze s pověřenými poskytovateli sociálních služeb. Před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy poskytovatel sociální služby doloží Prohlášení o skutečnostech obsažených ve formuláři „Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy“ (jeho předmětem je, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti) Náležitosti Veřejnoprávní smlouvy, např.: identifikační údaje kraje vč. čísla bankovního účtu identifikační údaje poskytovatele vč. čísla bankovního účtu identifikace sociální/ch služby/eb vč. konkrétní výše indikátorů celková částka finanční podpory vč. rozpisu částek pro jednotlivé služby, výše splátek a termíny jejich poskytnutí časové období, na které je Veřejnoprávní smlouva platná ( – ) vymezení neuznatelných nákladů ustanovení o sankcích atd.

39 METODIKA XIV. Změny Veřejnoprávní smlouvy Údaje, které nelze měnit:
změna právní formy poskytovatele sociální služby, změna v osobě poskytovatele SSL účel Veřejnoprávní smlouvy cílová skupina uživatelů SSL (dle AP 2015, tj. senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením) druh a forma sociální služby Podstatné změny sociální služby (žádost musí být kraji předložena nejpozději 2 měsíce před datem předpokládané změny, a to na předepsaném formuláři, nejpozději do ): změna místa poskytování sociální služby, územní dostupnosti služby změna výše indikátorů zkrácení časového období platnosti Veřejnoprávní smlouvy (např. zánik nebo zrušení oprávnění k poskytování SSL) změny ovlivněné podmínkami registrace poskytovatele SSL (např. bezúhonnost statutárního zástupce, zajištění hygienických podmínek, majetkoprávní vztah k objektu) Nepodstatné změny sociální služby: změny názvu poskytovatele sociální služby, sídla poskytovatele SSL kontaktních údajů poskytovatele SSL statutárního zástupce organizace změny týkající se plátcovství DPH poskytovatele sociální služby bankovního spojení poskytovatele SSL

40 METODIKA XV. Ukončení Veřejnoprávní smlouvy
Uplynutím doby, na kterou je sjednána Na základě písemné dohody smluvních stran Výpovědí kraj může Veřejnoprávní smlouvu vypovědět v průběhu roku, na který je sjednána o výpovědi rozhoduje příslušný orgán kraje výpovědním důvodem je porušení povinnosti poskytovatele SSL stanovených Veřejnoprávní smlouvou nebo obecně závaznými předpisy Z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) správního řádu.

41 METODIKA XVI. Oznámení dalších výnosů financování sociální služby
Poskytovatel sociální služby je povinen písemně oznámit Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje do 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci právního aktu, kterým je finanční podpora z jiného zdroje poskytovateli sociální služby přidělena, další významné výnosy financování sociální služby, které mohou mít vliv na výši schválené finanční podpory v souvislosti s rizikem přefinancování poskytovatele sociální služby (formulář „Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou“). Významný výnos = jakýkoliv výnos vyšší než předpokládaný procentuální výnos uvedený v modelové struktuře. U každého dalšího výnosu financování služby poskytovatele sociální služby uvede druh výnosu, název subjektu, který finanční podporu poskytl, účel, výši výnosu a případně další podmínky. Součástí oznámení dalšího výnosu je i promítnutí výnosu do rozpočtu sociálních služeb. Výše dalších výnosů může zakládat důvod pro změnu Veřejnoprávní smlouvy.

42 METODIKA XVII. Způsob poskytování finanční podpory
První záloha je vyplacena ve výši 60 % poskytnuté finanční podpory po uzavření Veřejnoprávní smlouvy, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření Veřejnoprávní smlouvy. Druhá záloha je vyplacena ve výši 40 % poskytnuté finanční podpory, a to do 10 pracovních dnů od obdržení splátky kraje ze státního rozpočtu. Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých záloh finanční podpory, a to pouze v případě, že došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu s § 101a zákona o sociálních službách a Rozhodnutí o poskytnutí dotace kraji.

43 METODIKA XVIII. Vyúčtování finanční podpory
Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí KÚZK vyúčtování v termínu do 5. února Vyúčtováním se rozumí zpracování požadovaných informací o skutečnostech prostřednictvím Výkazu v aplikaci KISSOS. V případě, že dojde k ukončení nebo změně Veřejnoprávní smlouvy a tato skutečnost má vliv na výši finanční podpory (zejména se jedná o situace kdy k změně či ukončení dochází v průběhu období, na které byla finanční podpora poskytnuta), je poskytovatel sociální služby povinen předložit Odboru sociálních věcí Výkaz prostřednictvím aplikace KISSOS o poskytování sociální služby, a to do 30 kalendářních dnů od účinnosti ukončení nebo změny Veřejnoprávní smlouvy. Poskytovatel sociální služby je v rámci vyúčtování povinen vyčíslit případný přeplatek vyplývající z poskytnutých záloh. Výkaz kraji umožní zejména získat základní přehled o poskytované sociální službě a čerpání přidělené finanční podpory. Je zároveň nástrojem kontroly pro zamezení nadměrnému financování poskytovatele sociální služby a podkladem pro hodnocení služeb v rámci systému benchmarking.

44 METODIKA XIX. Publicita
Poskytovatel sociální služby je povinen viditelně uvádět při veřejné prezentaci údaj o tom, že sociální služba je poskytována za finanční podpory kraje. Tuto skutečnost je poskytovatel sociální služby povinen popsat v příslušné části Výkazu v aplikaci KISSOS. Poskytovatel sociálních služeb odpovídá za správnost loga kraje, pokud je uvedeno na propagačních materiálech.

45 METODIKA XX. Sankční ustanovení Porušením rozpočtové kázně se rozumí:
využití finanční podpory v rozporu se stanovým účelem využití finanční podpory na neuznatelné náklady využití finanční podpory na náklady, které se netýkají období, na které je finanční podpora poskytnuta neprovedení vyúčtování ve stanoveném termínu nevrácení přeplatku finanční podpory v termínu stanoveném na základě vyúčtování neumožnění veřejnosprávní kontroly nedoložení účetnictví v rámci veřejnosprávní kontroly v období 10 let od ukončení období, na které byla finanční podpora poskytnuta Na výši přidělené finanční podpory má vliv nenaplnění rozsahu stanovených indikátorů. V případě neplnění dalších povinností stanovených ve Veřejnoprávní smlouvě může kraj uložit poskytovateli sociální služby sankci ve výši Kč za každou nesplněnou povinnost. Způsob výpočtu krácení finanční podpory – viz následující snímek

46 1% – 30% snížení finanční podpory Vrácení finanční podpory v plné výši
METODIKA Způsob výpočtu krácení finanční podpory Naplnění indikátoru (In) 100% > In ≥ 80% 80% > In ≥ 50% 50% > In Sankce Neukládá se 1% – 30% snížení finanční podpory Vrácení finanční podpory v plné výši Komentář Je tolerováno plnění indikátorů alespoň 80 %. Finanční podpora bude snížena o rozdíl mezi spodní hranicí tolerovaného nenaplnění a dosaženým % naplnění indikátorů. Plnění indikátorů nižší než 50 % se nepřipouští. Příklad Indikátor naplněn na 86 %. Finanční podpora není krácena. Indikátor naplněn na 65 %. 80 – 65 = 15 Finanční podpora je krácena o 15%. Indikátor naplněn na 49 %. Finanční podpora krácena o 100%, tj. vrácení finanční podpory v plné výši.

47 METODIKA XXI. Kontrola Z časového hlediska lze rozlišit tři základní druhy kontrol: Předběžná – provádí ji pracovníci Odboru sociálních věcí KÚZK před Pověřením poskytovatele SSL a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy Průběžná – je prováděna v průběhu období trvání Veřejnoprávní smlouvy až do doby vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání Následná – je prováděna po vyúčtování finanční podpory a jejího vypořádání Je prováděna jako: Administrativní kontrola Kontrola na místě

48 METODIKA XXII. Přílohy XXIII. Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1: Prohlášení poskytovatele sociální služby před uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v souladu s článkem XIII. bodem 2. Metodiky Příloha č. 2: Hlášení změn poskytovatele sociální služby v souladu s Metodikou XXIII. Závěrečná ustanovení V případě změn ze strany MPSV vůči krajům týkajících se vyhlášeného „Dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, bude kraj na tyto změny reagovat. Další doplňující informace a formuláře budou zveřejňovány na webových stránkách Zlínského kraje

49 vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Děkujeme za pozornost. Mgr. Jana Chovancová vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje tel:


Stáhnout ppt "FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve Zlínském kraji v roce 2015 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji dne 1. 10. 2014 Sál A, 15. budova."

Podobné prezentace


Reklamy Google