Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seznam OVM Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seznam OVM Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka."— Transkript prezentace:

1 Seznam OVM Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka

2  Seznam OVM – veřejně přístupná část  Seznam OVM – správa dat  Přístupnost webových stránek  Požadavky na obsah webových stránek

3 www.seznamovm.cz NOVĚ: Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále jen „Seznam držitelů datových schránek“). Seznam držitelů datových schránek je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedenému v § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,

4  Aktivační portál - Služba pro elektronické vyzvedávání přístupových údajů k uživatelskému účtu metodou tzv. virtuální obálky  Externí administrátor - Lokální administrátor, který má oprávnění spravovat vlastní subjekt i další (většinou podřízené) subjekty  ISDS - Informační systém datových schránek  Lokální administrátor - Osoba s oprávněním spravovat uživatele subjektu  MV ČR - Ministerstvo vnitra České republiky  OVM - Orgán veřejné moci  PDF průvodka - PDF soubor s průvodní žádostí o zpracování formuláře  Pověřená osoba - Osoba s přístupem do datové schránky subjektu  SOVM - Seznam OVM  Statutární zástupce - Osoba jednající jménem subjektu  Subjekt - Orgán státní správy, územní samosprávy nebo fyzická či právnická osoba působící v oblasti veřejné správy, jejíž údaje jsou spravovány v Seznamu OVM  ZFO - Formát formulářů programu 602XML Form Filler, komprimovaný

5  Účelem Seznamu OVM je: Poskytnout veřejnosti aktuální a ověřené informace o tom, jak se který úřad správně jmenuje, jeho působnost, sídlo, otevírací dobu, organizační strukturu atd. Poskytovat informace o změnách subjektu a jeho statutárním zástupci do informačního systému datových schránek. Umožnit správu uživatelů systému Czech POINT.

6  K datu spuštění Správy dat Seznamu OVM jsou zveřejněné údaje převzaty z existujících systémů ePUSA, Portál OVM a Administrace uživatelů Czech POINT.  Do 30. září 2011 bude Seznam OVM fungovat v tzv. náběhovém období. Ministerstvo vnitra proto jednorázově vyzvalo prostřednictvím datové zprávy všechny OVM, aby do tohoto data provedli aktualizaci svých dat, včetně jmenování lokálních administrátorů Správy dat Seznamu OVM. U každého subjektu je uvedeno datum poslední aktualizace údajů a také, zda subjekt svá data aktualizoval.

7

8  Orgány územní samosprávy  Orgány státní správy  Ostatní nově i  Fyzické osoby  Podnikající fyzické osoby  Právnické osoby

9  Základní údaje  Kontaktní osoby  Vnitřní organizační struktura  Sestava dle §5 z.č. 106/1999 Sb.  Zřizované organizace

10

11

12

13

14 Určité změny údajů nejdou dělat "pouhým" přihlášením do administrační sekce SOVM. Pro takovou změnu musí lokální administrátor odeslat pomocí DS na MV elektronický formulář (*.zfo stejný typ souboru jako v Czech POINTu). Na základě doručeného formuláře udělá MV změnu v portálu SOVM.  Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů - zasílá statutární zástupce  Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu

15 Elektronický formulář pro správu lokálních administrátorů subjektu  zřizování účtů nových lokálních administrátorů a správu těch stávajících  změnit údaje účtu nebo požádat o reset hesla či zrušení účtu  žádost odešleme přes datovou schránku našeho subjektu do další datové schránky MV ČR

16 Elektronický formulář pro aktualizaci údajů subjektu 1. Podání žádosti o naplnění formuláře daty 2. Odeslání 3. Příjem formuláře s naplněnými daty a aktualizace údajů úřadu 4. Zkontrolujeme údaje úřadu a podle potřeby je změníme 5. Odeslání vyplněného formuláře 6. Příjem odpovědi o zpracování formuláře

17 Přihlášení do Správy dat SOVM https://www.seznamovm.cz/spravadat/  Údaje stejné jako do ePusa  Možná změna role, výběr úřadu

18 Správa uživatelů  Přidání nového uživatele  Úprava údajů o uživateli  Přidělování rolí uživateli  Úprava osobních certifikátů uživatele  Zablokování nebo odblokování uživatele  Nastavení hesla uživateli  Nastavení nebo změna statutárního zástupce

19 Správa pracovišť úřadu  Přidání nového pracoviště  Úprava údajů o pracovišti

20  Vyhledávání  Filtrování  řazení

21 Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka

22 V ČR vychází právní úprava přístupnosti ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, podle kterého jsou jednotlivé subjekty povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i OZP. Specifické požadavky přístupnosti jsou pak stanoveny ve vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

23  vytváří předpoklady pro to, aby hendikepovaní uživatelé internetu nebyli jakkoliv diskriminováni při získávání informací od orgánů veřejné správy prostřednictvím webových stránek  hendikepovaní uživatelé mohou k obsahu webových stránek přistupovat buď standardními programovými prostředky nebo mohou využívat speciální programové prostředky asistivních technologií  stanovuje 33 pravidel tzv. přístupného webu, které se dělí na povinná a podmíněně povinná

24 Nevidomí uživatelé  hlasové nebo hmatové výstupy, pomocí kterých je jim buď hlasem předčítán nebo na speciálním zařízení (tzv. braillském řádku) v Braillově písmu zobrazován text Osoby zrakově postižené  používají tzv. softwarové lupy, pomocí kterých si jejich obsah zvětšují. Pokud zvětšení nedostačuje, je třeba upravit např. i barevné schéma či kontrast barev

25  Kromě zpřístupnění primární verze je umožňeno vyhláškou i vytvoření samostatné verze výhradně pro zdravotně postižené  U nových webových stránek je vyžadována jediná verze webové prezentace  http://blindfriendly.cz/clanky/vyhlaska-o-pristupnosti

26  Viz vyhláška

27 Zákon 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 v platném znění o svobodném přístupu k informacím  povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti s možností dálkového přístupu pro neomezený okruh žadatelů pomocí sítě nebo služby elektronických komunikací  Vyhláška Ministerstva informatiky 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o obci způsobem umožňujícím dálkový přístup (ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb.) - 17 bodová osnova

28 Nařízení vlády 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů nařizuje i obcím zřídit a používat elektronickou podatelnu a zaručený elektronický podpis.  V souvislosti s tímto opatřením je obec povinna též způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejnit informace potřebné k doručování datových zpráv orgánu veřejné moci.

29 Zákon 500/2004 Sb. ze dne 24. června 2004 Správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb.  Dle § 26 tohoto zákona má každý správní orgán (tedy i obec) za povinnost zřídit nepřetržitě přístupnou úřední desku, jejíž obsah se zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup - elektronickou úřední desku  Pokud není obec schopna ji zřídit a provozovat tak aby umožňovala dálkový přístup, uzavře s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

30 Zákon 101/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů  správce, který provádí zpracování osobních údajů (tedy obec) je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování …. byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou

31  Podle zákona 159/2006 Sb. ze dne 16. března 2006 o střetu zájmů má obec povinnost vést Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů.  Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

32  Dotazy ?  Bc. Jan Podloučka  podloucka@boskovice.cz


Stáhnout ppt "Seznam OVM Přístupnost webových stránek Bc. Jan Podloučka."

Podobné prezentace


Reklamy Google