Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ A PODNIK. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ A PODNIK. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:"— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ A PODNIK

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Podnikání a podnik Sada: 2 Číslo DUM: 8 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 4. 10. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 Název listu: Podniknání a podnik Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Prezentace pohlíží z různých hledisek na problematiku podnikání, podniku a osobnost podnikatele. Zapojuje také žáky, neboť jim klade řadu otázek podněcujících je k samostatnému uvažování o problematice při zapojení všeobecného přehledu a poznatků z dalších předmětů. Slouží k výkladu a opakování a prohlubování učiva Ekonomiky 1. a 2. ročníku. Kromě definice pojmu podnikání, členění podniků a požadavků na osobnost podnikatele se výukový materiál mj. zabývá i majetkem podniku či např. pojmem prokura. Klíčová slova: Podnikání, podnik, podnikatel, majetek podniku, prokura, plná moc Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO a dle publikace KUNZ, Vilém. Ekonomika pro střední školy: nejnovější moderní učebnice pro středoškoláky. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Mirago, 2001, 122 s. ISBN 978-80- 86617-30-52007. Velikost: 204 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4 C O JE TO PODNIKÁNÍ ? Pokuste se vlastními slovy formulovat definici slova „podnikání“!

5 C O JE TO PODNIKÁNÍ ? Podnikání je soustavná a systematická činnost prováděná podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za účelem dosažení zisku.

6 N ÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ Národní hospodářství tvoří podnikatelský sektor a veřejný sektor. Podnikatelský sektor vytváří ekonomické statky. Veřejný sektor vytváří veřejné statky. podnikatelský + veřejný sektor = smíšený sektor

7 E KONOMICKÝ STATEK X VEŘEJNÝ STATEK Ekonomický statek: je užitečný něco stojí Veřejný statek: je užitečný něco stojí hradíme jej společně

8 ÚKOL Vymyslete příklady služeb poskytovaných veřejným sektorem. Mohou být nějaké z těchto činností realizovány i v soukromém sektoru?

9 C O JE TO PODNIK ? Podnik je právní, ekonomická a organizační jednotka. jako právní jednotka: je schopna vlastním jménem uzavírat smlouvy jako ekonomická jednotka: vlastní nějaký majetek jako organizační jednotka: je uceleným útvarem, co se týče pracovních míst

10 ÚKOL Jaké významné podniky znáte ve vašem městě/ regionu? Čím se zabývají? Víte, kdo jsou nejvýznamnější zaměstnavatelé ve vašem městě? Jsou ze sféry veřejné/soukromé? Může i jedna osoba provádět podnikání?

11 Č LENĚNÍ PODNIKŮ 1) malé podniky (do 20 zaměstnanců) 2) střední podniky (do 100 zaměstnanců) 3) velké podniky (100 a více zaměstnanců)

12 S UBJEKTY V PODNIKÁNÍ OSVČ (FO; definuje živnostenský zákon + živnostenský rejstřík) Obchodní organizace (PO; obchodní rejstřík) Osobní Kapitálové Družstva Státní podniky

13 K DO JE PODNIKATELEM ? Podnikatel je osoba, která se účastní pracovně- právních vztahů. Podnikatelem je ten, kdo je zapsán v obchodním rejstříku. Podnikatelem je ten, kdo podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽL, koncesní listina) a je zapsán v živnostenském rejstříku. Podnikatelem je ten, kdo podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění  úkol: znáte nějaká svobodná povolání? Podnikatel je ten, kdo provozuje zemědělskou výrobu. Podnikatel je zahraniční osoba, která má oprávnění podnikat v zahraničí.

14 Ř EŠENÍ ÚKOLU svobodná povolání – advokát, notář, farmaceut, restaurátor, soudní exekutor, umělec, spisovatel, žurnalista, lékař, lékárník, veterinář… ; dále banky a provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání

15 Ú KOL Jaký by měl být dle Vašeho názoru (úspěšný) podnikatel? Je vhodné, aby měl podnikatel znalosti z dalších oborů kromě oboru svého podnikání? Popř. z jakých?

16 P OŽADAVKY NA OSOBNOST PODNIKATELE Charakterové vlastnosti a schopnosti (nápaditost, schopnost vyhledat a řídit spolupracovníky, schopnost získat a udržet zákazníky, schopnost nést riziko, prosadit svůj názor…) Dobrý zdravotní stav (význam tzv. duševní hygieny) Odborné předpoklady (splňovat podmínky dané živnostenským zákonem – např. vzdělání + praxe) Další znalosti (z oblasti práva, daní a účetnictví,personálního řízení, marketingu, managementu, psychologie…)

17 M AJETEK PODNIKU Vše, co je ve vlastnictví podniku a umožňuje provádět podnikatelskou činnosti Majetek = aktiva 1) dlouhodobý majetek 2) oběžný majetek

18 D LOUHODOBÝ MAJETEK Doba použitelnosti delší než 1 rok Cena vyšší než 40 000,- (popř. 60 000,- nehmotný majetek) Opotřebení (fyzické, morální) - odpisy Členění: DM hmotný (pozemky, budovy, stroje, stáda…) DM nehmotný (patenty, licence, práva, software…) DM finanční (dlouhodobé cenné papíry – akcie, obligace, vklady…)

19 O BĚŽNÝ MAJETEK Doba použitelnosti kratší než 1 rok Cena nižší než 40 000,- Členění: Zásoby Pohledávky Peněžní prostředky Cenné papíry

20 J EDNÁNÍ JMÉNEM PODNIKU 1) podnikatel FO : jedná osobně nebo prostřednictvím svého zástupce 2) podnikatel PO : statutární orgán (orgán oprávněn jednat jménem podniku ve všech záležitostech) Jednotlivec (např. ředitel) Kolektivní orgán (představenstvo, jednatelé)

21 P LNÁ MOC Lze udělit zmocněnci, aby jednal jménem podniku, pokud k tomu jinak není běžně oprávněn Plná moc musí být písemná Plná moc speciální (1 právní úkon) x generální (všechny právní úkony) Může být udělena 1 osobě x několika zmocněncům (= kolektivní plná moc)

22 PROKURA Zvláštní typ plné moci, kterou může udělit jen podnikatel, a to pouze FO (jedné nebo více) Prokurista je oprávněn ke všem úkonům při provozu podniku Nesmí zcizovat či zatěžovat nemovitosti Prokura se uvádí do Obchodního rejstříku


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ A PODNIK. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google