Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKCIOVÁ SPOLEČNOST. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKCIOVÁ SPOLEČNOST. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:"— Transkript prezentace:

1 AKCIOVÁ SPOLEČNOST

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Akciová společnost Sada: 2 Číslo DUM: 7 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 2. 12. 2013Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. Květa Holečková

3 Název listu: Akciová společnost Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve definuje pojem akciová společnost a tyto společnosti člení (a. s. s veřejnou nabídkou akcií nebo bez veřejné nabídky akcií). Poté se podrobněji zabývá možnostmi založení společnosti. Vysvětlen je významný pojem akcie, akcie jsou klasifikovány a jsou uvedena práva, která se k těmto cenným papírům váží. Prezentace také zahrnuje fotografie příkladů akcií. Materiál dále uvádí orgány a. s., zabývá se opět zrušením a zánikem společnosti. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky druhého ročníku. Klíčová slova: Valná hromada, rezervní fond, akcie, akcionář Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla volně zpracována dle přednášek na VŠO, byly použity obrázky s internetu se zdroji uvedenými v prezentaci. Velikost: 241 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4 DEFINICE A.s. je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě Jsou to společnosti podnikající ve velkém rozsahu (např. banky…) A.s. odpovídá za závazky celým svým majetkem a akcionáři za závazky neručí a nemají ani povinnost hradit příp. ztrátu ZK: Bez veřejné nabídky akcií: 2 000 000,- S veřejnou nabídkou akcií: 20 000 000,-

5 D EFINICE Dodatek v názvu: akciová společnost akc. spol. a. s.

6 R EZERVNÍ FOND Je a. s. povinně vytvářen Tvořen ze zisku nebo dobrovolným vkladem akcionářů Slouží ke krytí případných ztrát

7 Z ALOŽENÍ A. S. Může mít: 1 zakladatele – PO; alespoň 2 FO; 1 FO a 1 PO (nebo více zakladatelů) Zakladatelský dokument ve formě notářského zápisu Převod akcií na 1 FO je možný

8 F ORMY ZALOŽENÍ A. S. 1) založení bez veřejné nabídky akcií 2) založení s veřejnou nabídkou akcií

9 1) Z ALOŽENÍ BEZ VEŘEJNÉ NABÍDKY AKCIÍ Všichni zakladatelé se dohodnou, že svými vklady zaplatí všechny vydané akcie (toto tvoří celý základní kapitál – 2 000 000,-)

10 2) Z ALOŽENÍ S VEŘEJNOU NABÍDKOU AKCIÍ Zakladatelé nemají dostatek majetku, aby složili 2 000 000,- Pak bude základní kapitál 20 000 000,- Učiní veřejnou nabídku potenciálním akcionářům a musí nabídku publikovat v celostátním deníku (zájemci zapsány do Listiny upisovatelů) Vklady pouze peněžité!

11 U STAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA Po upsání všech akcií se musí konat ustavující valná hromada A. s. je založena, jestliže ustavující valná hromada rozhodne o jejím založení Valná hromada musí také schválit stanovy a zvolit orgány a. s. A. s. vznikne zápisem do Obchodního rejstříku

12 AKCIE Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons /thumb/9/95/Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG/220 px-Hromadn%C3%A1_akcie1.JPG

13 A KCIE Zdroj: http://www.akcieweb.cz/wp-content/gallery/akcie/akcie-1.jpg

14 AKCIE Akcie je cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře 1) podílet se na řízení společnosti 2) na podíl na zisku 3) na podíl na likvidačním zůstatku

15 T YPY AKCIÍ A) prioritní akcie : právo na přednostní akcie (toto právo vyjadřuje opční list) B) kmenové akcie : nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva C) zaměstnanecké akcie : zaměstnanci je nabývají za výhodnějších podmínek D) akcie, s nimiž je spojeno zvláštní právo státu hlasovat na valné hromadě : v a. s., kde má stát podíl

16 Č LENĚNÍ AKCIÍ DLE FORMY A) akcie na doručitele : práva spojená s akcií má ten, kdo akcii předloží a.s.; k převodu stačí předání B) akcie na řad : držitel musí prokázat právo, na akcii je uvedeno jméno držitele; převod rubopisem (na rub akci se napíše jméno nového akcionáře) C) akcie na jméno : a. s. vede seznam akcionářů; k převodu je třeba sepsat smlouvu (proto nejméně oblíbená forma)

17 Č LENĚNÍ AKCIÍ DLE FORMY A) listinné akcie B) zaknihované akcie

18 P RÁVA AKCIONÁŘŮ Práva majetkové povahy Společenstevní práva (nemajetkové povahy) Zvláštní práva

19 M AJETKOVÁ PRÁVA Právo na podíl na zisku Právo na přednostní upisování akcií Právo na podíl na likvidačním zůstatku

20 S POLEČENSTEVNÍ PRÁVA Právo účastnit se valné hromady Právo hlasovat na valné hromadě Právo být volen do orgánů společnosti Právo předkládat a. s. návrhy, žádat vysvětlení

21 Z VLÁŠTNÍ PRÁVA Pouze akcionáři držící určitý podíl na ZK Právo požadovat, aby a. s. kdykoli svolala valnou hromadu

22 O RGÁNY A. S. Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada

23 V ALNÁ HROMADA Nejvyšší orgán ; právo účastnit se a hlasovat má každý akcionář VH svolává představenstvo min. 1 x za rok pozvánkou Řeší změny spol. smlouvy, změny ZK, schvalování účetní závěrky, volbu správní a dozorčí rady (usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři držící min. 30 % ZK; rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou přítomných)

24 PŘEDSTAVENSTVO Statutární orgán a. s. (jedná za ni navenek) Minimálně 3 členi voleni valnou hromadou na 5 let Funkci musí vykonávat s péčí řádného hospodáře, mají povinnost mlčenlivosti a zákazu konkurence

25 D OZORČÍ RADA Má kontrolní funkci Min. 3 členi (nesmí být zároveň členy představenstva) Právo nahlížet do všech dokladů, kontrolují účetní závěrku Zákaz konkurence

26 Z RUŠENÍ A ZÁNIK A. S. O zrušení rozhodne valná hromada nebo soud Zrušení s nebo bez likvidace Zánik = výmaz z OR


Stáhnout ppt "AKCIOVÁ SPOLEČNOST. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO:"

Podobné prezentace


Reklamy Google