Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA"— Transkript prezentace:

1 FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA
ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

2 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona: VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Účetnictví Tematický okruh: Úvod do účetnictví Sada: Číslo DUM: 17 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ročník: 3. Ověřující učitel: Ing. Dominika Tamelová

3 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE
Školní 664, Neratovice, tel.:  314, IČO: , IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, Neratovice tel.:  115, fax , Název listu: Úvod do účetnictví Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve ozřejmuje cíl účetnictví. Poté pojednává o účetnictví v plném, zjednodušeném rozsahu a daňové evidenci. Dále je rozebráno téma majetku a popsána rozvaha včetně přehledné struktury. V závěru je žákům 3. ročníku v rámci předmětu Účetnictví zadán příklad na sestavení rozvahy. Klíčová slova: Účetnictví v plném rozsahu, účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, vlastní zdroje, cizí zdroje, rozvaha Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci let Použitá literatura, zdroje: Prezentace byla zpracována dle přednášek na akreditovaném kurzu účetnictví v Centru služeb pro podnikání. Velikost 330 kb

4 ÚVOD – Cíl účetnictví Účetnictví sleduje stav a pohyb majetku a jiných aktiv, zdroje krytí, náklady a výnosy a výsledek hospodaření za celé účetní období

5 Vedení účetnictví Účetnictví v plném rozsahu
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Daňová evidence FO se stává ÚJ při překročení obratu 25 mil. Kč, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let

6 Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
FO – podnikatelé, kteří nemají povinnost auditu Účetní jednotky – PO, které nebyly založeny za účelem podnikání (nevýdělečné organizace) PO, jejichž činnost je zcela nebo zčásti financována ze státního rozpočtu (územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu)

7 Principy vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Pouze skupinové syntetické účty, účtový rozvrh může obsahovat jen účtové skupiny Spojení účtování v deníku s účtováním v hlavní knize Omezení tvorby rezerv a opravných daňových položek Neoceňuje se reálnou hodnotou Účetní závěrka ve zjednodušeném rozsahu

8 Účetnictví v plném rozsahu
Účtování podvojnými zápisy o všech skutečnostech, které s daným účetním obdobím věcně a časově souvisí

9 Prostředky k podnikání
Majetek 1. dlouhodobý 2. oběžný Kapitál (zdroje) 1. vlastní zdroje 2. cizí zdroje

10 Vlastní zdroje Podnikatel nebo vlastníci sami vloží do podnikání
Základní kapitál Nerozdělený zisk z minulých let Výsledek hospodaření (zisk) běžného období Oprávky Fondy (rezervní, sociální, kapitálové...)

11 Cizí zdroje Získané od jiných subjektů
Úvěry (krátko/dlouhodobé) u peněžních ústavů Závazky vůči dodavatelům (nezaplacené faktury) Závazky vůči zaměstnancům (nezaplacené mzdy) Závazky vůči FÚ (dlužné daně...)

12 Členění cizích zdrojů 1) krátkodobé (splatnost do 1 roku)
2) dlouhodobé (splatnost delší než 1 rok)

13 ROZVAHA Jeden z nejdůležitějších účetních dokladů
Přehled o majetku a zdrojích jeho krytí Rozvaha řádná (ke konci ÚO) Rozvaha mimořádná (založení, zrušení, sloučení, rozdělení či jiných změnách podniku) Rozvaha zahajovací (na základě inventarizace)

14 Význam rozvahy Pro podnikatele: přehled o majetku a zdrojích
Pro externí uživatele: banky, akcionáře, FÚ, statistické úřady...

15 Zásady tvorby rozvahy Aktiva = pasiva!!! Aktiva = složky majetku
Pasiva = zdroje Aktiva = pasiva!!!

16 Struktura rozvahy AKTIVA (MAJETEK) PASIVA (ZDROJE)
1) stálá aktiva (DM hmotný, nehmotný, finanční) 2) oběžná aktiva (peníze, zásoby, pohledávky, KFM) 3) ostatní aktiva (časové rozlišení a dohadné položky) PASIVA (ZDROJE) 1) vlastní kapitál (základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fond, ostatní fondy,VH) 2) cizí kapitál (úvěry a půjčky – krátk. a dlouh., závazky, rezervy) 3) ostatní pasiva (časové rozlišení a dohadné účty)

17 Položky rozvahy - aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek – pořizovací cena vyšší než ,- Dlouhodobý nehmotný majetek – pořizovací cena vyšší než ,- Dlouhodobý finanční majetek – cena nehraje roli... Výnos ve formě dividendy Peníze –pokladna, bankovní účet, ceniny (stravenky, kolky, poštovní známky) Krátkodobý finanční majetek – směnky, akcie... určeno k obchodování

18 Položky rozvahy - pasiva
Rezervní fond – při založení spol. nebo z 1. čistého zisku, použití pouze na krytí ztrát, s. r. o. min. 10 % ZK O rozdělení HV rozhoduje valná hromada, nerozdělená část = HV z minulých let, za daný rok = HV běžného období Úvěry: od bank x půjčky: od ostatních institucí Rezervy: lze tvořit na cokoli, daňově uznatelné jen na opravu DHM

19 Úkol – sestavte rozvahu dle zadání
Pokladna 10 Pohledávky 30 Bankovní úvěr 20 Bankovní účet 40 Budova 300 Závazky vůči dodavatelům 150 Základní kapitál = ???

20 Řešení úkolu Aktiva Pokladna 10 Bankovní účet 40 Pohledávky 30
Budova 300 Pasiva Závazky vůči dod. 150 Bankovní úvěr 20 ZK = 210


Stáhnout ppt "FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA"

Podobné prezentace


Reklamy Google