Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ATMOSFÉRA 1. ATMOSFÉRA je plynný obal Země je plynný obal Země je tvořena směsí plynů nazývanou vzduch, který je k Zemi připoután gravitační silou je.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ATMOSFÉRA 1. ATMOSFÉRA je plynný obal Země je plynný obal Země je tvořena směsí plynů nazývanou vzduch, který je k Zemi připoután gravitační silou je."— Transkript prezentace:

1 ATMOSFÉRA 1

2 ATMOSFÉRA je plynný obal Země je plynný obal Země je tvořena směsí plynů nazývanou vzduch, který je k Zemi připoután gravitační silou je tvořena směsí plynů nazývanou vzduch, který je k Zemi připoután gravitační silou v atmosféře najdeme částice plynného, kapalného (oblaka) i pevného skupenství v atmosféře najdeme částice plynného, kapalného (oblaka) i pevného skupenství atmosférické aerosoly: kosmický prach, vulkanický prach, antropogenní aerosoly (při vytápění bytů, při automobilové a letecké dopravě,..), sůl, atmosférické aerosoly: kosmický prach, vulkanický prach, antropogenní aerosoly (při vytápění bytů, při automobilové a letecké dopravě,..), sůl, mikroorganismy mikroorganismy atmosférické ionty - ionosféra atmosférické ionty - ionosféra 2

3 Chemické složení atmosféry o směs plynů = vzduch o N 2 78 % o O 2 21 % + O 3 0,000 004 % o vzácné plyny o znečišťující plyny  CO 2, SO 2, NO x, freony, aromatické uhlovodíky, CH 4 o vodní pára (proměnlivé množství 0 – 4 %) - má klimatický význam 3

4 4 plynobjemový podíl Dusík78,084% Kyslík20,946% Argon0,934% CO 2 0,035% Neon0,00182% Helium0,000524% Metan0,00017% Krypton0,00014% Vodík0,000055%

5 STAVBA ATMOSFÉRY 5

6 Fyzikální vlastnosti atmosféry (teplota, tlak, vlhkost,...) se mění jak ve směru vodorovném, tak i ve směru svislém. My nejčastěji pozorujeme změny teploty a tlaku s výškou. Podle rázu změn teploty s výškou vyčleňujeme v atmosféře charakteristické vrstvy: Fyzikální vlastnosti atmosféry (teplota, tlak, vlhkost,...) se mění jak ve směru vodorovném, tak i ve směru svislém. My nejčastěji pozorujeme změny teploty a tlaku s výškou. Podle rázu změn teploty s výškou vyčleňujeme v atmosféře charakteristické vrstvy: troposféra troposféra stratosféra stratosféra mezosféra mezosféra termosféra termosféra exosféra exosféra 6

7 7

8 TROPOSFÉRA TROPOSFÉRA přiléhá bezprostředně k zemskému povrchu přiléhá bezprostředně k zemskému povrchu 0 - 18 km (na pólech 8-9 km, na rovníku 18 km 0 - 18 km (na pólech 8-9 km, na rovníku 18 km teplota s výškou klesá (0,65 °C na 100 m) teplota s výškou klesá (0,65 °C na 100 m) s výškou klesá i hustota a tlak vzduchu s výškou klesá i hustota a tlak vzduchu 80 % hmotnosti atmosféry 80 % hmotnosti atmosféry probíhá zde většina meteorologických jevů a procesů (oblačnost, atmosférické srážky, atmosférické proudy) = počasí probíhá zde většina meteorologických jevů a procesů (oblačnost, atmosférické srážky, atmosférické proudy) = počasí 8

9 STRATOSFÉRA STRATOSFÉRA 18 - 50 km 18 - 50 km do výšky cca 30 km se teplota nemění, potom teplota s výškou roste do výšky cca 30 km se teplota nemění, potom teplota s výškou roste 25 - 35 km nad Zemí = nejvyšší koncentrace ozonu (O 3 ) v atmosféře → ozonosféra 25 - 35 km nad Zemí = nejvyšší koncentrace ozonu (O 3 ) v atmosféře → ozonosféra MEZOSFÉRA MEZOSFÉRA 50 - 80 km 50 - 80 km teplota s výškou klesá až na -100 °C teplota s výškou klesá až na -100 °C 9

10 TERMOSFÉRA TERMOSFÉRA 80 - 500 (700) km 80 - 500 (700) km díky pohlcování UV záření může být teplota ve vrchní části termosféry až 1 400 °C díky pohlcování UV záření může být teplota ve vrchní části termosféry až 1 400 °C vyskytuje se zde polární záře vyskytuje se zde polární záře EXOSFÉRA EXOSFÉRA 500 (700) km - 20 000 (70 000) km 500 (700) km - 20 000 (70 000) km okrajová vrstva atmosféry - atomy vodíku a helia unikají do meziplanetárního prostoru okrajová vrstva atmosféry - atomy vodíku a helia unikají do meziplanetárního prostoru ionosféra - 50 - 550 km - část atmosféry, v níž jsou plyny v ionizovaném stavu - význam pro šíření radiových vln 10

11 POČASÍ A PODNEBÍ POČASÍ okamžitý stav atmosféry okamžitý stav atmosféry vyjádřený souborem hodnot meteorologických prvků: vyjádřený souborem hodnot meteorologických prvků: 1. sluneční záření 2. atmosférický tlak 3. teplota vzduchu 4. vlhkost vzduchu 5. oblačnost 6. atmosférické srážky 7. proudění vzduchu meteorologie meteorologie PODNEBÍ (KLIMA) dlouhodobý režim počasí dlouhodobý režim počasí vytváří se působením klimatogeografických činitelů: vytváří se působením klimatogeografických činitelů: 1. zeměpisná šířka 2. cirkulace atmosféry 3. vzdálenost od oceánu 4. oceánské proudy 5. vlastnosti zemského povrchu (nadmořská výška) 6. činnost člověka klimatologie klimatologie makroklima (1-4) X mikroklima (5-6) makroklima (1-4) X mikroklima (5-6) 11

12 POČASÍ 1) Sluneční záření  je hlavní zdroj energie pro fyzikální děje v atmosféře  solární konstanta = množství slunečního záření dopadající na horní hranici atmosféry  58 % sluneční energie je pohlceno  42 % je odraženo zpět do vesmíru  převážná část slunečního záření se při průchodu atmosférou a po dopadu na zemský povrch přeměňuje na tepelnou energii  díky tvaru Země se hodnoty slunečního záření rovnoměrně snižují od rovníku k pólům = klimatické pásy 12

13  povrch Země se zahřívá více než atmosféra  povrch souše se zahřívá více než oceán  radiační bilance = rozdíl příjmu a výdeje všech druhů výše uvedených záření mezi zemským povrchem a atmosférou  kladná radiační bilance = příjem energie je vyšší než výdej (ve dne)  záporná radiační bilance = příjem energie je nižší než výdej (v noci) 13

14 ultrafialové (krátkovlnné) : 7% viditelné : 48% infračervené (dlouhovlnné) : 45% 14

15 15

16 2) Teplota vzduchu  udává tepelný stav ovzduší  v meteorologii = teplota měřená 2 m nad zemským povrchem  udává v Celsiově teplotní stupnici  izoterma ? 16 3) Tlak vzduchu (atmosférický tlak)  síla vyvolaná hmotností vzduchového sloupce (molekul vzduchu), který sahá od výšky měření k horní hranici atmosféry  v hPa  na zemském povrchu je tlak nejčastěji v rozmezí 980 - 1040 hPa  s přibývající nadmořskou výškou tlak vzduchu klesá  čím je vzduch teplejší, tím má nižší hustotu a nižší tlak naopak  izobara ?

17 17

18 4) Oblačnost  Kromě výměny tepla probíhá mezi povrchem Země a atmosférou nepřetržitý oběh vody. Velké množství energie, která je obsažena ve vodních parách se spotřebovává při výparu. Naopak při kondenzaci se skryté teplo do atmosféry uvolňuje (atmosférické srážky)  nahromadění vodních par v atmosféře + pokles teploty = srážení vodních par = vznik oblaků  sloha = stratuskupa = cumulus  řasa = cirrusbouřkový mrak = cumulonimbus  oblaky obsahují kapičky vody, ledu nebo částice antropogenního původu  výskyt v troposféře  izohyety ? 18

19 19

20 20

21 5) Proudění vzduchu (vítr)  nerovnoměrné rozložení atmosférického tlaku je způsobené nerovnoměrným rozložením tepla na zemském povrchu i v atmosféře  proto vzniká „vítr“, aby tyto rozdíly vyrovnal  přemisťování vzduchu na Zemi v planetárním měřítku = všeobecná (planetární) cirkulace atmosféry  vítr proudí z míst vyššího tlaku vzduchu do míst nízkého tlaku vzduchu  v meteorologii se měří směr a rychlost větru  vzduch postupuje z tlakových výší do tlakových níží 21

22 tlaková výše (anticyklóna) tlaková výše (anticyklóna) vzduch klesá a spirálovitě se roztéká od středu k okrajům vzduch klesá a spirálovitě se roztéká od středu k okrajům na severní polokouli ve směru pohybu hodinových ručiček na severní polokouli ve směru pohybu hodinových ručiček na jižní polokouli opačně na jižní polokouli opačně PROČ ? PROČ ? při sestupu vzduchu se rozpouští oblačnost a snižuje vlhkost → jasné suché počasí (v zimě mrazy, v létě vysoké teploty) při sestupu vzduchu se rozpouští oblačnost a snižuje vlhkost → jasné suché počasí (v zimě mrazy, v létě vysoké teploty) 22

23 tlaková níže (cyklóna) tlaková níže (cyklóna) vzduch vystupuje do výšky (zmenšuje se tlak) vzduch vystupuje do výšky (zmenšuje se tlak) do cyklóny vzduch vtéká spirálovitě od okrajů ke středu do cyklóny vzduch vtéká spirálovitě od okrajů ke středu na severní polokouli proti směru pohybu hodinových ručiček na severní polokouli proti směru pohybu hodinových ručiček na jižní polokouli opačně na jižní polokouli opačně stoupající vzduch se ochlazuje, roste jeho vlhkost → oblačnost + srážky stoupající vzduch se ochlazuje, roste jeho vlhkost → oblačnost + srážky 23

24 tropické cyklony tropické cyklony nad silně prohřátými vodami oceánů mezi 5° - 20° s.š. i j.š., kde intenzivně vystupuje horký a vlhký vzduch nad silně prohřátými vodami oceánů mezi 5° - 20° s.š. i j.š., kde intenzivně vystupuje horký a vlhký vzduch v horní části vzduch z cyklony vytéká a tlak klesá na extrémně nízké hodnoty v horní části vzduch z cyklony vytéká a tlak klesá na extrémně nízké hodnoty menší rozsah (200-500km) ale ničivá síla (100m/s) + přívalové srážky menší rozsah (200-500km) ale ničivá síla (100m/s) + přívalové srážky Regionální názvy tropických cyklón: Regionální názvy tropických cyklón: Sev. Amerika a karibská oblast – hurikán Sev. Amerika a karibská oblast – hurikán Indický oceán – cyklon Indický oceán – cyklon Západní tichomoří – tajfun Západní tichomoří – tajfun Austrálie a N. Zéland – Willy-willy Austrálie a N. Zéland – Willy-willy Filipíny – baguio Filipíny – baguio 24

25 25 oblasti výskytu tropických cyklon

26 Všeobecná (planetární) cirkulace atmosféry Je vyvolána vlivem nerovnoměrného rozložení tlaku, pevnin a moří na zemském povrchu, dále rotací Země a třením. Je vyvolána vlivem nerovnoměrného rozložení tlaku, pevnin a moří na zemském povrchu, dále rotací Země a třením. důležité působení coriolisovy síly důležité působení coriolisovy síly na severní polokouly se vzduchové hmoty stáčejí napravo od směru pohybu na severní polokouly se vzduchové hmoty stáčejí napravo od směru pohybu na jižní polokouli nalevo od směru pohybu na jižní polokouli nalevo od směru pohybu vzduchové hmoty se vždy pohybují z oblasti vyššího tlaku do oblasti nižšího - z míst relativně chladnějších do míst relativně teplejších vzduchové hmoty se vždy pohybují z oblasti vyššího tlaku do oblasti nižšího - z míst relativně chladnějších do míst relativně teplejších 26

27 Cirkulace atmosféry 27

28 MONZUNY všeobecná cirkulace vzduchu je v některých částech světa narušena sezonními vzdušnými proudy, které v průběhu roku mění směr. všeobecná cirkulace vzduchu je v některých částech světa narušena sezonními vzdušnými proudy, které v průběhu roku mění směr. Jedná se o vyrovnávání tlaku vzduchu mezi mořem a pevninou = MONZUN Jedná se o vyrovnávání tlaku vzduchu mezi mořem a pevninou = MONZUN Letní monzun = vane z chladnějšího oceánu do nitra pevniny. Přináší velké množství srážek Letní monzun = vane z chladnějšího oceánu do nitra pevniny. Přináší velké množství srážek Zimní monzun = vane z prochladlé pevniny na teplejší oceán. Přináší období sucha. Zimní monzun = vane z prochladlé pevniny na teplejší oceán. Přináší období sucha. 28

29 29

30 30

31 VZDUCHOVÉ HMOTY A FRONTÁLNÍ SYSTÉMY Vzduchová hmota Vzduchová hmota masa vzduchu, která podle místa svého původu získala stykem se zemským povrchem specifické fyzikální vlastnosti, hl. teplotu a tlak. masa vzduchu, která podle místa svého původu získala stykem se zemským povrchem specifické fyzikální vlastnosti, hl. teplotu a tlak. dělí se na oceánské a pevninské dělí se na oceánské a pevninské Základní typy : arktická (antarktická), polární (mírných zeměpisných šířek), tropická, rovníková (ekvatoriální) Základní typy : arktická (antarktická), polární (mírných zeměpisných šířek), tropická, rovníková (ekvatoriální) teplá vzduchová hmota = proudí do chladnějšího prostředí, než je sama - oteplení teplá vzduchová hmota = proudí do chladnějšího prostředí, než je sama - oteplení studená vzduchová hmota = proudí do teplejších míst - přináší ochlazení studená vzduchová hmota = proudí do teplejších míst - přináší ochlazení Vzduchové hmoty jsou od sebe odděleny atmosférickými frontami Vzduchové hmoty jsou od sebe odděleny atmosférickými frontami arktická fronta = mezi arktickou a polární arktická fronta = mezi arktickou a polární polární = mezi polární a tropickou polární = mezi polární a tropickou tropická = mezi tropickou a rovníkovou tropická = mezi tropickou a rovníkovou 31

32 Studená fronta Studená fronta studená vzduchová hmota postupuje směrem do teplejší studená vzduchová hmota postupuje směrem do teplejší teplejší vzduch je vyzvednut vzhůru teplejší vzduch je vyzvednut vzhůru kratší intenzivní srážky, bouřky kratší intenzivní srážky, bouřky pohybuje se rychleji, než fronta teplá pohybuje se rychleji, než fronta teplá 32

33 Teplá fronta Teplá fronta nasunutí teplejšího vzduchu nasunutí teplejšího vzduchu teplejší vzduch pozvolna stoupá po chladnějším teplejší vzduch pozvolna stoupá po chladnějším přináší oblačnost a trvalejší méně intenzivní srážky přináší oblačnost a trvalejší méně intenzivní srážky 33

34 Okluzní fronta Okluzní fronta když rychlejší studená fronta dožene pomalejší teplejší a vyzdvihne ji od zemského povrchu když rychlejší studená fronta dožene pomalejší teplejší a vyzdvihne ji od zemského povrchu rozpad cyklóny rozpad cyklóny 34

35 35

36 Cyklogeneze Studená vzduchová hmota se setkává s teplou Studená vzduchová hmota se setkává s teplou Teplý vzduch stoupá nad chladný, oblast nízkého tlaku, do ní postupuje studená fronta Teplý vzduch stoupá nad chladný, oblast nízkého tlaku, do ní postupuje studená fronta

37 Ve stoupajícím vzduchu se tvoří oblaka a srážky, fronty začínají rotovat Ve stoupajícím vzduchu se tvoří oblaka a srážky, fronty začínají rotovat Rychlejší studená fronta dohání teplou, tlak ještě klesá, zesilují se srážky Rychlejší studená fronta dohání teplou, tlak ještě klesá, zesilují se srážky

38 Studená fronta dostihne teplou, vzniká okluzní fronta, proměnlivé počasí Studená fronta dostihne teplou, vzniká okluzní fronta, proměnlivé počasí Plně vyvinutá okluzní fronta, ukončí přísun teplého vzduchu, vítr a srážky ustávají, cyklóna se rozpadá, celý proces může začít znovu Plně vyvinutá okluzní fronta, ukončí přísun teplého vzduchu, vítr a srážky ustávají, cyklóna se rozpadá, celý proces může začít znovu

39 39


Stáhnout ppt "ATMOSFÉRA 1. ATMOSFÉRA je plynný obal Země je plynný obal Země je tvořena směsí plynů nazývanou vzduch, který je k Zemi připoután gravitační silou je."

Podobné prezentace


Reklamy Google