Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Liberecký kraj Koloděje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Liberecký kraj Koloděje"— Transkript prezentace:

1 Liberecký kraj Koloděje 3. - 4. 11. 2004
Setkání Výboru zástupců resortů a krajských protidrogových koordinátorů Kateřina Gruntová, DiS. krajský protidrogový koordinátor

2 Obsah prezentace Liberecký kraj Regionální specifika z hlediska demografického rozložení Regionální specifika v oblasti užívání drog Stávající aktivity v rámci kraje Financování protidrogové politiky resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin Krajská protidrogová komise Rady Libereckého kraje Zdravotní politika Libereckého kraje Vize, cíle a priority v jednotlivých oblastech (PP, HR, léčba a resocializace, jiné aktivity)

3 Demografická data Liberecký kraj má 216 obcí 36 obcí se statutem města
Liberecký kraj tvoří 4,0 % celé České republiky rozloha 3 l63 km² (2.nejmenší kraj v republice) počet obyvatel obyvatel trvale žijících (1/2 r. 2004), (r. 2003) přistěhovalo se obyvatel (1/2 r. 2004) odstěhovalo se obyvatel (1/2 r. 2004) průměrná hustota 135,2 obyvatel na km2 mírně převyšuje republikový průměr (r. 2003) průměrný věk obyvatel kraje je 38,6 let, což je o 0,7 let méně než je republikový průměr (r. 2003) počet nezaměstnaných (srpen r. 2004) míra nezaměstnanosti dle ÚP 8,5 (srpen r. 2004) Liberecký kraj má 216 obcí 36 obcí se statutem města 10 obcí s rozšířenou působností – III. typu: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod (10 kontaktních osob) Liberecký kraj

4 Liberecký kraj Mapa Libereckého kraje členění dle obcí s rozšířenou působností III. stupně

5 Členění dle bývalých okresů
Liberecký kraj Členění dle bývalých okresů

6 Liberecký kraj Regionální specifika Informace o uživatelích drog poskytuje celkem 15 léčebných a kontaktních center, 5 zařízeních, které žádají o dotaci RVKPP (metodicky vedeny ze strany koordinátora, pravidelná setkávání): o.s. Pasant (K-centrum Česká Lípa) ADVAITA, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých při Terapeutické komunitě v Nové Vsi tři střediska příspěvkové organizace KÚ LK Centra sociálních služeb LK: Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec Preventivní a krizové centrum ARX (K-centrum a Centrum prevence alkoholové závislosti - bývalá AT poradna) Terapeutická komunita v Nové Vsi

7 Regionální specifika v oblasti užívání drog r. 2003
nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou mladiství ve věku let průměrný věk uživatelů je 19,6 roku (20,9 let u mužů a 17,5 roku u žen) nejvíce uživatelů žije s rodiči – 60% největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací nejužívanější drogou v Libereckém kraji je pervitin (49%), následuje marihuana (31%) a heroin (15%) uživatelů došlo k zásadní změně ve frekvenci užívání drogy – nejvíce osob kontaktujících L/K místo neužilo drogu v posledním měsíci (28% v rámci kraje, 31% v okr. Liberec), následuje skupina užívající drogu 1x týdně či méně (24% v rámci LK a 27% v okr. Liberec) a teprve na třetím místě jsou denní uživatelé (22% v rámci LK a 20% v rámci okr. Liberec) injekčně si aplikuje drogu 60% uživatelů v rámci kraje (56% uživatelů v okr. Liberec, 82% uživatelů v okr. Česká Lípa - zde nárůst o plných 39% oproti r. 2002) 95% uživatelů heroinu a 90% uživatelů pervitinu si aplikuje drogu i.v. 96 drogových trestných činů dle §187 a §187a a 28 tr. č. dle §188 a §188a). V roce 2003 bylo v porovnání s rokem 2002 ve čtyřech okresech Libereckého kraje zjištěno o 35 drogových trestných činů méně. Liberecký kraj

8 Regionální specifika v oblasti užívání drog r. 2003 SHRNUTÍ
Výše uvedená čísla o stavu drogové scény Libereckého kraje ukazují na klesající tendenci v celém Libereckém kraji. Zlepšuje se informovanost veřejnosti o zařízeních zabývajících se péčí o uživatele drog, vytíženost těchto zařízení stoupá díky zvyšující se kvalitě poskytovaných služeb stálým i novým klientům. Počet nových klientů v zařízeních včasné intervence klesá. Počet kontaktů je vyrovnaný. Stoupá zájem o resocializační služby a zvyšuje se jejich kvalita. Za celé hodnocené období nebylo zaznamenáno úmrtí související s užíváním drog. Liberecký kraj

9 Stávající aktivity v rámci kraje
Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r a 2004) Předmět podpory aktivit protidrogové politiky a prevence sociálně patologických jevů podpora prevence negativních sociálně patologických jevů (gamblerství, záškoláctví, vandalismus, atd.) prevence kriminality (prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů) podpora aktivit protidrogové politiky (podpora terapeutických komunit, doléčovacích center a nízkoprahových zařízení) podpora specifické primární prevence užívání drog, tabákových výrobků, alkoholu a dalších preventivních programů podpora osvětových kampaní na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o rizicích užívání drog, tabákových výrobků a alkoholu pro zdraví, zaměřených na změnu postojů a chování ve prospěch zdravého způsobu života (v souladu s cílem č. 10 Zdravotní politiky Libereckého kraje – snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem) Liberecký kraj

10 Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r. 2003 a 2004)
Financování protidrogové politiky v rámci resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin (grantový program r. 2003, grantový fond r. 2004): Rok Počet zaregistrovaných projektů Výše požadavku v Kč Počet podpořených projektů Výše vyplacených finančních prostředků v Kč 2003 8 ,- 5 ,- 2004 17 ,- 10 ,- Liberecký kraj

11 Finanční podpora resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin KÚ LK (r a 2004) aktivity v rámci kraje Financování protidrogové politiky, finanční prostředky přidělené přímo z rozpočtu resortu pro 3 střediska příspěvkové organizace LK v roce 2004: Organizace Celkový rozpočet Dotace RVKPP Dotace zřizovatele % podíl LK vůči SR Terapeutická komunita pro drogově závislé v Nové Vsi ,- ,- ,- 45,88% Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou Liberec ,- ,- ,- 53,42% PKC ARX  Jablonec n./N. ,- 60.000,- ,- 97,65% Celkem ,- ,- ,- Liberecký kraj

12 Krajská protidrogová komise Rady Libereckého kraje
V dubnu 2002 byla obsazena funkce protidrogového koordinátora Libereckého kraje (pověřen i plněním dalších úkolů na úseku prevence sociálně patologických jevů) Od nově ve funkci stávající protidrogová koordinátorka (agenda: dotace resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, dotační řízení MPSV, komunitní plánování, spolupráce s NROS při implementaci Globálního grantu) V rámci LK byla zřízena Protidrogová komise Rady Libereckého kraje dle §80 zákona č. 129/00 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, usnesením rady Libereckého kraje č. 657/02/RK ze dne Zastoupení: 9 členů (z řad odborné veřejnosti LK) předseda (z řad členů zastupitelstva) místopředseda (zaměstnanec KÚ LK) tajemník (protidrogový koordinátor) Svoji činnost ukončila komise dne Liberecký kraj

13 Liberecký kraj Zdravotní politika LK Krajský protidrogový koordinátor se spolupodílí na realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, která vychází z dokumentu WHO „Zdraví 21“ (dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel). Výchozím podkladem ke zpracování jednotlivých kapitol byla zpráva "Zdravotní stav obyvatel Libereckého kraje", kterou v listopadu 2001 předložila Krajská hygienická stanice. Tímto byly konstatovány zejména následující skutečnosti: Průzkum rizikových faktorů životního stylu v Libereckém kraji ukázal, že stoupá počet mladistvých, kteří kouří, pijí alkohol a užívají drogy, zejména marihuanu a snižuje se věk prvních pokusů s těmito návykovými látkami. Bylo zjištěno, že kouření v domácnosti se vyskytuje u 50% rodin. Krajský protidrogový koordinátor zodpovídá za realizaci cíle č. 10, který zahrnuje prevenci škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem.

14 Priority, vize, cíle LK Priority udržet stávající síť služeb
Liberecký kraj Priority, vize, cíle LK Priority udržet stávající síť služeb opětovně ustanovit protidrogovou komisi Rady LK (zrealizovat 4 pracovní skupiny v souladu se 4 pilíři protidrogové politiky) začlenit protidrogovou politiku do struktury komunitního plánování kraje

15 Cíle v oblasti primární prevence v roce 2005-2009
Liberecký kraj Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti primární prevence v roce Rozvíjení funkčního propojení jednotlivých úrovní vertikální koordinace Zajistit přenos informací o obsahové složce preventivních aktivit, organizace odborného vzdělávání Zajistit metodickou podporu pro školní metodiky prevence, realizace seminářů zaměřených na přenos informací mezi jednotlivými úrovněmi, seminářů zaměřených na implementaci nových koncepčních dokumentů Zajistit přenos informací o možnostech financování projektů, rozvoj schopností řídit projekty Rozvíjení horizontální koordinace Zmapování jednotlivých rizikových oblastí v oblasti primární prevence Zkompletování drogové epidemiologie jako základního analytického nástroje pro plánování projektů V závislosti na analýze provést cílenou intervenci v oblasti protidrogové primární prevence Zprostředkování dat odborné i široké veřejnosti Důraz položit na problematiku užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) Zmapovat celou oblast poskytovaných služeb v primární prevenci Systematické začleňování jednotlivých forem pedagogického působení do běžného kurikula spojených se zvýšeným podílem aktivizačních metod. Rozvíjení a širší uplatňování metod aktivního sociálního učení, výchovy k prosociálnosti a sociálně psychologického výcviku u žáků základních škol a studentů škol středních Supervize Vzdělávání všech pedagogických pracovníků (základní semináře) – metodika „Zdravá škola“ cílem Zdravotní politiky Libereckého kraje (zapojení více škol, otázka atmosféry ve škole)

16 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti harm reduction v roce 2005-2009
Liberecký kraj Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti harm reduction v roce VIZE: Poskytovat kvalitní péči nejen uživatelům drog v celém Libereckém kraji Krátkodobé pravidelné setkávání pracovníků HR rozšíření terénní práce na obce II. a I. stupně zmapování sítě uživatelů (navázat spolupráci s lékárnami – poskytnutí dotazníků, kampaň pro získání nových klientů) udržet a rozšířit působnost na ostatní části jablonecko semilské oblasti Libereckého kraje a činnost programu koordinovat v budoucnu podle charakteru drogové scény (nové typy drog, věková struktura) úzká spolupráce se zdravotním ústavem Střednědobé a dlouhodobé mapování sítě uživatelů

17 Cíle v oblasti léčby a resocializace v roce 2005-2009
Liberecký kraj Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti léčby a resocializace v roce VIZE: Funkční a dosažitelný systém léčby a resocializace, založený na vzájemné spolupráci, částečná či úplná abstinence od návykových látek, včetně alkoholu, kvalitní a dosažitelné služby Poskytování odborné péče podle potřeb a poptávky Zlepšení spolupráce se zařízeními, poskytujícími ústavní péči o pacienty s problematikou AT. Krátkodobé cíle do roku 2005 rozšíření ambulantního poradenství v Advaitě o alkoholovou závislost v kombinaci s užíváním nealkoholových drog bezdrogová zóna ve Věznici Liberec vytvoření pracovní skupiny pro léčbu a resocializační program vytvoření databáze uživatelů Subutexu Dlouhodobé cíle do roku 2009 chráněné bydlení pro ADVAITu, o.s. pro pracovní a sociální rehabilitaci drogově závislých obnovení záchytné stanice střednědobá léčba pro drogově závislé ambulantní léčba pro závislé na drogách i alkoholu, včetně provádění ambulantní ochranné léčby služba pro mladistvé a nezletilé klienty závislé na drogách od detoxu po střednědobou léčbu ambulantní zařízení (psychoterapeutická, psychologická, poradenská a režimová od 15 let) pro závislé na drogách i alkoholu, včetně gamblingu Dlouhodobé cíle od roku 2009 chráněné bydlení a domy na půli cesty

18 Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti jiných aktivit 2005-2009
Liberecký kraj Priority, vize, cíle LK Cíle v oblasti jiných aktivit VIZE: KPPL je součástí veřejného života efektivní předávání informací a požadavků, centralizace – informační servis kraj bude nabízet obci odborné metodické vedení propagace/prezentace protidrogové politiky v médiích vůči veřejnosti organizace odborných konferencí, pravidelná setkávání adresář zařízení poskytující služby v oblasti protidrogové politiky pověsit na webové stránky kraje vytvořit internetovou ( ovou) konferenci vytvořit optimální podmínky pro rozšiřování krajské protidrogové politiky na regionální úroveň analýza potřeb

19 Děkuji za pozornost Kateřina Gruntová, DiS.
krajský protidrogový koordinátor Krajský úřad Libereckého kraje Odbor sociálních věcí a problematiky menšin U Jezu 642/2a Liberec 2 tel.: Liberecký kraj


Stáhnout ppt "Liberecký kraj Koloděje"

Podobné prezentace


Reklamy Google