Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #1 Můstková certifikační autorita (Bridge Certification Authority) Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #1 Můstková certifikační autorita (Bridge Certification Authority) Mgr."— Transkript prezentace:

1 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #1 Můstková certifikační autorita (Bridge Certification Authority) Mgr. Pavel Vondruška špecialista na poskytovanie certifikačných služieb ČESKÝ TELECOM, a.s. pavel.vondruska@ct.cz www.telecom.cz ( crypto-world.info )

2 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #2 Obsah prezentace 1)„Topologie PKI“ 2)Princip můstkové CA 3)Můstkové CA ve světě ----------------------------------------------------------- [A] Vondruška,P.: Navázání vztahu důvěry mezi certifikačními autoritami, Data Security Management, DSM 5/2003, Praha [B] Vondruška,P.: Vztah důvěry mezi můstkovými certifikačními autoritami, Data Security Management, DSM 6/2003, Praha [C] Vondruška,P.: Teze požadavků na účastníky Můstkové certifikační autority, Informace 1/2004, projekt „BCA Czech Telecom“

3 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #3 1.„Topologie PKI“ obecný model PKI hierarchický model konstrukce validační cesty křížová certifikace síťové PKI – mesh propojení struktur hub-and-spoke

4 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #4 CA (Certifiaction Authority) – Certifikační autorita (poskytovatel certifikačních služeb) –Poskytovatel certifikačních služeb je subjekt, který vydává certifikáty a vede jejich správu. Zejména zveřejňuje seznamy vydaných certifikátů a seznamy certifikátů, které byly zneplatněny - CRL (Certificate Revocation List). BCA (Bridge Certification Authority) – Můstková certifikační autorita –speciální certifikační autorita, která zajišťuje navázání vztahu důvěry mezi uživateli různých CA PKI (Public Key Infrastructure –PKI je kombinace znalostí, soubor představ, dohod, konvencí, speciálního hardware a software, aplikací, které PKI využívají, standardů, norem, prováděcích směrnic, legislativy a osob….

5 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #5 Obecný model PKI „řízená důvěra“ subjekty certifikační cesta (viz dále)

6 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #6 Hierarchická struktura podřízenost-nadřízenost CA výhody nevýhody certifikační cesta

7 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #7 -Konstrukce certifikační cesty mezi ověřovaným certifikátem a důvěryhodným certifikátem CA (singulární bod důvěry) a ověření každého certifikátu v této cestě. -Oficiální standardy a doporučení pro validaci certifikátu jsou součástí doporučení X.509.4 vydání (ekvivalentní k ISO/IEC 9594-8) a RFC3280. -Konstrukce certifikační cesty zahrnuje vytvoření jedné nebo několika cest, které jsou nejenom formálně správně zřetězeny, ale vyhovují i dalším požadavkům, například maximální přípustné délce cesty, omezením jmen nebo certifikační politiky. -Základní metodou konstrukce cesty je zřetězení jmen od důvěryhodné CA až k posuzovanému subjektu. Konkrétně to znamená, že hodnota atributu Subject Name v jednom certifikátu musí být shodná s hodnotou Issuer Name v následujícím certifikátu v cestě. Konstrukce a validace certifikační cesty

8 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #8 -Zřetězení jmen je vyhovující v případě, kdy je zaručena jedinečnost páru veřejného a privátního klíče CA. ( ) -V budoucnu je nutné počítat s procesy výměny klíčů CA (key rollover), kdy jedinečnost klíčů nebude zaručena a zřetězení jmen nevyhoví. -Alternativní metodou konstrukce cesty je zřetězení identifikátorů AKID a SKID uvedených v extenzích certifikátů -AKID (Authority Key Identifier) je jednoznačný identifikátor veřejného klíče CA -SKID (Subject Key Identifier) je jednoznačný identifikátor certifikátu, obsahující specifický veejný klíč. -Konstrukce cest pomocí zřetězení AKID a SKID je zcela analogická postupu při zřetězení jmen. Existuje několik možností pro výpočet AKID a SKID, například SHA-1 otisk veřejného klíče nebo monotónně rostoucí sekvence čísel. Konstrukce a validace certifikační cesty

9 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #9 Křížová certifikace (jedno/ dvoustranná) výhody nevýhody (křížová certifikace s „podřízenou CA“)

10 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #10 Tato struktura vzniká jednak tehdy, kdy není možné se dohodnout na vztahu podřízenosti a nadřízenosti jednotlivých CA nebo není možné takovýto vztah budovat. Akreditace CA x akreditační orgán (NBÚ SR) Síťové PKI - mesh

11 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #11 Problémy, které nastávají v případě síťové struktury PKI – především propojení velkého počtu autorit a propojení různých struktur, řeší zatím nejobecnější struktura důvěry mezi autoritami – můstková certifikační autorita …. Propojení struktur (hub-and-spoke)

12 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #12 nejjednodušší BCA (uživatelské PC ) „řízená důvěra“ BCA – různé varianty „řízení důvěry“ v CA, princip administrativní principy začlenění do můstkové CA 2.Princip můstkové certifikační autority

13 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #13

14 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #14

15 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #15 Problém při ověřování certifikátů vydaných různými CA by neměl být řešen na úrovni uživatelů (viz předchozí případ), ale na úrovni správců CA….

16 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #16 členství Bridge CA CA C členství CA A CA B CA C … (signed bridge CA) Validation authority CA B Spoléhající se strana Dotaz na status Spoléhající se strana Dotazy na kořenový certifikát členství Oblast B Oblast A Oblast B Spoléhající se strana Lokální ověření Základní způsoby ověřování certifikátů v můstkové CA

17 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #17 Postup začlenění nové struktury PKI není nijak komplikovaný…. Nejprve se žádá formou registrace u můstkové autority o ověření důvěryhodnosti organizace (splnění vyhlášené certifikační politiky můstkové CA). Po ověření následuje předání rootových certifikátů ostatních CA; certifikát nové autority je distribuován všem ostatním účastnickým organizacím, jejichž důvěryhodnost již byla dříve stejným způsobem ověřena. Žadatel o vstup obdrží seznam důvěryhodných certifikátů účastnických organizací. (TSL, CTL, ZIP/Signed, …) Provedením importu doručených certifikátů se nová organizace stává plnohodnotným účastníkem a může bezprostředně zahájit bezpečnou komunikaci s ostatními účastníky.

18 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #18 Můstková autorita zajišťuje i řadu úloh kolem implementace jednotlivých řešení, disponuje společným know-how, může zajišťovat bezpečnostní (nebo auditní) dohled nad CA atd. Nový člen může bezprostředně po přijetí začít komunikovat důvěryhodným způsobem se všemi ostatními přihlášenými účastníky – bez toho, aby musel vést zdlouhavá dvoustranná jednání či uzavírat smlouvy o vzájemném uznávání (certifikátů). Koncepce můstkové CA je založena na využití stávajících PKI a již vydaných certifikátů a tím chrání původní vynaložené investice účastníků.

19 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #19 3.Můstkové certifikační autority ve světě – US Federal Bridge CA (FBCA) – The European Bridge-CA organised by German companies – IDA (PKICUG)

20 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #20 http://www.cio.gov/fbca/ http://www.cio.gov/fpkisc Z technologického hlediska jsou PKI jednotlivých entit křížově certifikovány s FBCA. Samotná CA pracuje off-line. Základní metodou šíření důležitých dat pro spoléhající subjekty je využití adresářové služby, která má zaručenou dostupnost on-line 24 x 7 x 365. Z důvodu zajištění nepřetržité dostupnosti jsou adresářové služby budovány duálně (1. dc=gov, 2. o=U.S. Government, c=US ). Federální můstková certifikační autorita (The Federal Bridge Certification Authority)

21 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #21

22 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #22 http://www.bridge-ca.org/ Vznikla z podnětu Deutsche Telekom a Deutsche Bank v květnu roku 2000. V současné době (1.11.2004) združuje 90 organizací. Distribuovaná data se zazipují a elektronicky podepíšou příslušnou autoritou. Data se potom rozesílají vložená do e-mailu jako příloha. Tento e-mail je zašifrován pro příslušného příjemce a podepsán konkrétním odesílatelem. V nejbližší době se předpokládá nahrazení této metody důsledným využíváním protokolu CTL. Je to proprietární standard firmy Microsoft, který je založen na de-facto standardu firmy RSA Security - PKCS #7 (Cryptographic Message Syntax Standard). Evropská můstková certifikační autorita (European Bridge Certification Authority)

23 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #23 http://www.bridge-ca.org/ Evropská můstková certifikační autorita (European Bridge Certification Authority)

24 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #24 http://europa.eu.int/ida/ http://europa.eu.int/ida/servlets/Doc?id=17261 Cílem je bezpečná komunikace a bezpečná výměna elektronicky podepsaných dokumentů mezi státními orgány jednotlivých členských zemích Společenství. Z technického hlediska se vztah důvěry zajišťuje opět především cross- certifikací certifikačních autorit jednotlivých subjektů (národních certifikačních autorit) s IDA. Předávaný seznam TSL (Trust Status List) a způsob jeho ověření je podrobně popsán v draftu standardu ETSI TS STF 220-1 (9/2003) Můstková certifikační autorita IDA (Interchange of Data between Administrations, PKICUG, Bridge/Gateway CA)

25 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #25 CTL CertificateTrustList ::=SEQUENCE Version Version DEFAULT v1, subjectUsage Subject Usage, listIdentifierListIdentifierOPTIONAL sequenceNumberINTEGEROPTIONAL thisUpdateChoiceOfTime, nextUpdateChoiceOfTime, subjectAlgorithm AlgorithmIdentifier, trustedSubjectsTrustedSubjects, extensionsextensionsOPTIONAL Definice CTL pomocí ASN 1. x Vyu ž ití TSL při ověření transakce v modelu m ů stkové certifikační autority

26 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #26 ??? Otázky?

27 Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #27 Děkuji za pozornost. Mgr. Pavel Vondruška špecialista na poskytovanie certifikačných služieb ČESKÝ TELECOM, a.s. pavel.vondruska@ct.cz www.telecom.cz ( crypto-world.info )


Stáhnout ppt "Můstková certifikační autorita11. novembra 2004, Hotel Holiday Inn, Bratislava #1 Můstková certifikační autorita (Bridge Certification Authority) Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google