Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Šablona klíčové aktivity III/2 Sada Dějepis Název Velkomoravská říše Klíčová slova Velká Morava, Cyril a Metoděj, hlaholice Pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad, samostatná práce Stupeň a typ vzdělání II. stupeň základní školy Potřebný čas 1 vyučovací hodina Velikost 2, 85 MB Zdroje Viz Literatura

2 Dějepis 7. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12
Ze života Mojslava a jeho velkomoravských současníků Velkomoravská říše Dějepis 7. ročník PaedDr. Mgr. Jana Pelikánová, 2011/12

3 833–906/907 náušnice VM za Svatopluka I.
Velkomoravské šperky 833–906/907 náušnice Velkomoravská říše - užívá se také označení Velká Morava, stát Mojmírovců, latinsky Moravia Magna prvním známým západoslovanským státem, ve své době nejmocnějším a nejsilnějším ve střední Evropě existovala převážně na území dnešního Česka, Slovenska, Maďarska hlavní město: Veligrad obyvatelstvo jazyky: staroslověnština, latina náboženství:pohanství, křesťanství vznik:833 zánik:906/907 předcházející státy: Sámova říše Moravské knížectví, Nitranské knížectví, Avarský kaganát nástupnické státy: České knížectví Uhersko VM za Svatopluka I.

4 Název je pozdějšího data, poprvé byl zmíněn byzantským císařem Konstantinem VII. Porfyrogennetem v roce 950 v jeho díle De administrando imperio (O spravování říše): "hé megalé Morabia„ přídavné jméno Velká odkazuje na vlastní mocenské jádro a zároveň okolní teritoria získaná územní expanzí v 9. stol v 9. století se většinou používaly jednoduché názvy: "M.ráwa.t, Marava, Murava, Marawa, Marauia, Maraha (Morava), Maroara lond, terra Marauorum (Moravská země), terra Marahensium (země Moravanů), regnum Marauorum, regnum Marahauorum, regnum Margorum, regnum Marahensium (království Moravanů), popř. regnum Rastizi (království Rostislavovo), regnum Zuentibaldi (království Svatoplukovo) “ Velkomoravská říše je označení moderní historické vědy název může vycházet také z toho že všechny státní útvary za hranicemi Byzance se označovaly přídavným jménem velká/velký a „provincie“ uvnitř hranic přídavným jménem malý/malá

5 Dějiny Mojmír Pribina 7. stol.- existence předchůdce státního útvaru a to Sámova říše (pravděpodobně v povodí řeky Moravy a na JZ Slovensku- kde v 9. stol. vzniklo Moravské a Nitranské knížectví);od zániku Sámovy říše do vzniku VM historické prameny mlčí konec 8. stol- zhroucení avarského kaganátu (územně správní celek zejm. turkických národů v čele s kaganem ustaven u Avarů, na přelomu 8. a 9. stol. u východních Slovanů a od 13. stol. u Mongolů )- možnost západoslovanských kmenů vytvořit státní útvar počátek 9. stol- objev 2 knížectví Moravské knížectví- centrum v Mikulčicích, sídlo knížete Mojmíra, 831 byl Mojmír spolu „se všemi Moravany“ pokřtěn pasovským biskupem Reginharem Nitranské knížectví- centrum Nitra (JZ Slovenska), sídlo knížete Pribiny 833-vypuzení Pribiny Mojmírem-tento krok je označován za vznik VM Mojmír- stal se 1. VM panovníkem po Mojmírově smrti byl 846 Ludvíkem Němcem dosazen na moravský stolec Rastislav

6 Ludvík Němec se syny Rastislav
Ludvík Němec považoval Rastislava za svého chráněnce, předpokládal, že se velkomoravský kníže bude podřizovat jeho politickým zájmům ve střední Evropě 850- Rastislav přerušil styky s východofranskou říší a začal podporovat Ludvíkovu opozici 855- Ludvík Němec- pokus o potrestání Rastislavovy neposlušnosti- vpád na VM, vojsko došlo až k Rastislavově hlavní pevnosti, kde však VM vojsko podniklo úspěšný protiútok. Rastislav pak pronásledoval východofranské vojáky až za hraniční řeku Dunaj a vyplenil východofranské území na druhém břehu 858 se Rostislav spojil s Karlomanem (synem Ludvíka Němce). Díky tomuto spojenectví získává některá území v dnešním Maďarsku 861 spolu znovu zaútočili na síly Ludvíka Němce. Proti spojenectví Karlomana s Rastislavem uzavírá Ludvík spojenectví s Bulhary. Karloman je nakonec poražen a musí se svému otci podrobit to už však Rastislav jedná jako suverénní panovník a nazývá se králem. K úplnému osamostatnění své země potřebuje ještě vytvořit vlastní církev

7 VM a Cyril s Metodějem 860- Rastislav vyslal poselstvo k papeži Mikuláši I. – žádost o „učitele“, který měl zajistit prohloubení křesťanské víry na Velké Moravě, dále vzdělání dostatečného množství domácích kněží vyslání učitele se mělo stát jen prvním krokem na cestě k vytvoření samostatné církevní organizace na Moravě v čele s arcibiskupem Papež potřeboval spojenectví císaře Ludvíka Němce a nedovolil si podniknout nic, co by mohlo poškodit bavorský episkopát a popudit Ludvíka Němce ( z rodu Karlovců byl první východofranský král). Jeho odpověď na Rostislavovu žádost tak byla pravděpodobně negativní Kaple svatého Cyrila a Metoděje (Radhošť)

8 Hlaholice po neúspěchu v Římě vyslal Rastislav obdobné poselstvo k byzantskému císaři Michalovi III., který jeho žádosti vyhověl a na Moravu vyslal v roce 863 (asi na podzim) misii vedenou jedním z tehdy nejvýznamnějších byzantských Konstantinem Filosofem a opatem Metodějem přinášejí písmo a evangelia přeložená do staroslověnštiny,působí zde necelé čtyři roky jaro 867- odchod bratrů přes Kocelovo Blatensko a Benátky do Říma, aby mohli být vysvěceni na kněžství koncem roku 868 Konstantin v Římě onemocní, odchází do kláštera a přijímá mnišské jméno Cyril, v únoru následujícího roku umírá, Metoděj se vrací na Moravu jako arcibiskup panonský se sídlem v Sirmiu (Srěmska Mitrovica - na řece Sávě západně od Bělehradu) vybaven příslušným listem od papeže Hadriána II. přestože z Byzance nešlo očekávat založení (arci)biskupství, několikaletá intenzivní misijní činnost Konstantina a Metoděje položila nezbytné základy pro následné budování samostatné církevní organizace

9 Svatopluk srpen 864- Ludvík němec opět napadl VM, obklíčil Rastislava na hradišti Dowina (pravděpodobně Devín), Rastislav byl přinucen uznat své vazalství vůči východofranské říši 869- opětovný útok Ludvíka němce na VM- dostal se až k Velehradu, ale nedobyl ho 870- Svatopluk zajal svého strýce Rastislava-vydal ho frankům (byl posléze oslepen) a sám se ujal vlády- po krátkém vojenském konfliktu s východofranskou říší uznal její ochranu a zavázal se k placení tributu červen 880- papež Jan VIII. vydal bulu Industriae tuae, která zaručovala nezávislost Velké Moravy s vlastní arcidiecézí v čele s arcibiskupem Metodějem,rovněž jmenoval Němece Wichinga jako biskupa Nitry po smrti Metodějově (885) byl východofranskými biskupy přesvědčen, aby žáky bratrů Konstantina a Metoděje ze země vyhnal a začal podporovat latinskou (tj. západní) liturgii namísto staroslověnské staroslověnština byla uznána jako čtvrtý liturgický jazyk společně s latinou, řečtinou a hebrejštinou Papežská bula Industriae tuae adresovaná knížeti Svatoplukovi Svatopluk

10 v době svého největšího rozmachu říše zaujímala
přibližně následující území: dnešní Morava, Slovensko (s mocenským jádrem při středním a dolním toku řeky Moravy) dnešní Čechy (se závislým knížectvím Přemyslovců) dnešní Horním a zejména Dolní Rakousy (jejich části severně od Dunaje) tehdejší Panonie (byla mezi léty provincií římské říše, jež zhruba do poloviny 1. století nesla název Illyricum inferius, na severu a východě byla Panonie ohraničena řekou Dunajem, která ji oddělovala od krajů obývaných germánskými a sarmatskými kmeny, na západě sousedila s Noricem a Itálií, zatímco na jihu a jihovýchodě s Dalmácií a Moesií, provincie zahrnovala západní polovinu dnešního Maďarska, Burgenland a část Vídeňské pánve v Rakousku, Srem,v Srbsku a slovinské a chorvatské území mezi řekami Drávou a Sávou) Červená Rus neboli Halič (ležící na východní hranici, dnes součást Ukrajiny) oblasti při horní Visle (dnešní Malopolsko) a Odře (dnešní Horní Slezsko) dnešní Lužice neboli Lužické Srbsko (na západě zhruba až po Sálu)

11 Střední Evropa v roce 870. Východní Franky jsou označeny modře, Bulharsko oranžově, Velká Morava za vlády Rostislava zeleně, zelená linie naznačuje hranice Velkomoravské říše po teritoriální expanzi Svatopluka I. (894)

12 Mojmír II. 894- úmrtí Svatopluka- nástupce- Mojmír II.
obnova staroslověnského biskupství, přesto se od říše začaly odtrhávat některé kmeny (české kmeny se v roce 895 přidaly na stranu Východofranské říše a dále se odtrhly i kmeny v Lužickém Srbsku) po urovnání vnitřního rozporu s bratrem Svatoplukem II. vyhrává několik bitev s Franskou říší, přičemž obě dvě tehdejší středoevropské velmoci střídavě užívají pomoci ugrofinských kmenů zpoza Karpat, které se po Svatoplukově smrti častěji objevují v Panonii zásadní bitva mezi Moravany a Maďary není známa, bylo jim poručeno králem Mojmírem II. nebo jeho výbojným bratrem Svatoplukem II. osídlit panonskou kotlinu po roce 907 se už Velkomoravská říše v historických dokumentech nevzpomíná (říše nejspíše byla slabá kvůli sérii mohutných povodní, které na přelomu 9. a 10. století postihly její moravské a rakouské jádro a silně je zdevastovaly)

13 Sídla pevněné slovanské osady – hradiště
Základy velkomorav-ského kostela- Mikulčice Křesťanský křížek nalezený v Mikulčicích, stol. pevněné slovanské osady – hradiště na dnešní Moravě: Mikulčice-Valy (palác velmože, 12 kostelů), Staré Město u Uherského Hradiště (obchodní centrum, křižovatka důležitých cest, uváděno jako Velehrad), Sady (Uherské Hradiště) (klášter či snad „arcibiskupská“ bazilika), Pohansko u Břeclavi, Staré Zámky u Líšně, Olomouc, Znojmo na dnešním Slovensku: Devín, Nitra, Bratislava, Ducové, Bojná v dnešním Maďarsku: Ostřihom, Feldebrő, Blatnohrad (dnešní Zalavár) 833–907 n. l. Velkomoravský kostel sv. Margity v Kopčanech

14 Metodické poznámky Prezentace je určena žákům 7. ročníku základní školy. Je pojata jako opakování probraného učiva z látky na téma Velkomoravská říše. Cílem je zajímavou formou (obrázky) procvičit znalosti žáků z tohoto tématu, nebo získání znalostí nových. Žáci se seznámí nejen s probíraným učivem, ale mohou si poslechnout záznam s názvem: Ze života Mojslava a jeho velkomoravských současníků vyprávějící o této době.

15 Literatura ource=univ&sa=X&ei=eoBoTtC1DILo-gbhoZTvCw&sqi=2&ved=0CDwQsAQ AD%C5%A1e&gbv=2&oq=s%C3%A1mova+%C5%99%C3%AD%C5%A1e&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1584l1 0024l0l10335l18l18l4l9l13l0l193l761l0.5l5l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q=velk%C3%A1+morava&oq=velk%C3%A 1+morava&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=443319l448252l6l449251l18l18l4l8l12l0l216l1122l0.3.3l6l0&bav=on. 2,or.r_gc.r_pw.&fp=cfaca78c3cdef009&biw=1280&bih=654 ource=univ&sa=X&ei=eoBoTtC1DILo- gbhoZTvCw&sqi=2&ved=0CDwQsAQ#hl=cs&tbm=isch&sa=1&q=rostislav&oq=rostislav&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm =e&gs_upl=421943l424236l0l424567l9l9l0l4l4l0l230l961l0.3.2l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=733b87ce d&biw =1280&bih=654 f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1427l3218l0l4005l7l7l0l1l1l0l240l1006l0.5.1l6l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&q=hlaholi ce&revid= &sa=X&ei=vZRoTu6jN6eQ4gTc9anNDA&ved=0CDgQ1QIoAA&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=cfaca7 8c3cdef009&biw=1280&bih=654 f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1427l3218l0l4005l7l7l0l1l1l0l240l1006l0.5.1l6l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa=1&q= velkomoravsk%C3%A1+%C5%99%C3%AD%C5%A1e&pbx=1&oq=velkomoravsk%C3%A1+%C5%99%C3%AD%C5%A1e &aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=48090l52459l3l52669l18l18l0l11l11l0l306l1847l l7l0&bav=on.2,or.r_gc.r_ pw.&fp=cfaca78c3cdef009&biw=1280&bih=654


Stáhnout ppt "Výukový materiál byl zpracován v rámci projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google