Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADOLESCENCE A RIZIKA DOBY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADOLESCENCE A RIZIKA DOBY"— Transkript prezentace:

1 ADOLESCENCE A RIZIKA DOBY
SZŠ Kroměříž

2 Adolescence Emoce Silné zážitky, nadšení, potřeba úspěchu a jeho prezentace Sociální situace Nová sociální pozice. Plnoletost, zodpovědnost. Závislost na rodině. Zaměření na budoucnost, první trvalejší vztahy, ideál partnera. Identifikace se skupinou. Faktory ovlivňující výběr přátel (zájmy, tradice, status, věk, rasa, pohlaví, vzhled, intelekt, zájmy, hodnoty…, apod.). Vliv part (kladné i záporné), stereotypy v chování, filozofie. Zábavy v adolescenci (potřeba hry, soutěže, poznání, vybití energie….sport, cestování, hudba a tanec, literatura, média, filmy a divadlo). Mění se vztah k víře. Nové hodnoty. Důležitá je svoboda. Příprava na povolání. Učení a profese jsou často pojímány jako nutné zlo.

3 ADOLESCENCE Myšlení a rozvoj inteligence
Všechny myšlenkové operace. Převaha práce s pojmy (ne obrazy). Fluidní inteligence (bystrost) na vrcholu. Harmonizace, flexibilita v myšlení, nové způsoby řešení. Divergentní myšlení. Věcnost a snaha o objektivitu. Sociální zájmy, světonázorové diskuse. Preference rychlých a zásadních řešení (krajní, absolutní). Absolutní morálka (autonomní), altruismus. Sebepojetí Vliv vzhledu, atraktivity a vlastního úspěchu. Zdravé sebehodnocení: znalost své hodnoty, slabých a silných stránek, zvládají neúspěchy, zvládají úspěch – chybí pokora. Vrchol zápasu o identitu (znát se, rozumět svým citům, čemu věřím, co dokážu, kam směřuji, vědomí vlastní jedinečnosti, vědomí kontinuity...) Adolescentní moratorium (Erikson) – pozastavení, odklad úkolů – orientace na jeden zájem (např. hudba, sport, sex...), všechno ostatní počká

4 RIZIKA DOBY Široká oblast, co zde patří a co ne?
Od 90. let – nárůst problémového a rizikového chování (u adolescentů) Nižší kontrola ze strany státu a institucí Větší benevolence, tolerantnost, respekt Důraz na výkonovou orientaci Zvýšená preference materiálních hodnot Větší tlak na vlastní rozhodování, názorovou pluralitu a osobní svobodu → ÚZKOST Méně pečlivého skrývání

5 RIZIKA DOBY Podle adolescentů (15 – 29 let): 51% tvrdé drogy
14% střídání sexuálních partnerů 12% hrací automaty 9% alkoholismus 3% měkké drogy 2% kouření 1% nadměrné užívání léků (ADAM, 1996 cit. dle Macek, 2003)

6 RIZIKA DOBY Alkohol Kouření Drogy Poruchy příjmu potravy Šikana
Domácí násilí Internet Rizikové sexuální chování Delikventní chování Kriminalita

7 Alkohol ČR – liberální přístup
9. – 11. let – první zkušenost s alkoholem Zákonná hranice 18-ti let není překážkou Zdravotní rizika u dětí, riziko návyku „Jedna sklenička neuškodí.“ Hodnocení adolescentů: Škodlivost, nebezpečnost Přirozená součást společenského života Opilost – normální Abstinence – vhodná, přínosná, – nudná, nenormální

8 Alkohol Jak ho poznáme? Pach z úst Zarudlé oči Zhoršená souhra pohybů
Nejistá chůze Ospalost Oslabení zábran Slovní i jiná agrese Zhoršená artikulace

9 Kouření Do 15-ti let – ¾ dětí zkušenost s cigaretou
Před 15tým rokem – 29% kouří pravidelně Každý den – 40% středoškoláků → Zákonná hranice 18-ti let není překážkou Dlouhodobé závažné následky Cesta k jiným drogám Pasivní kuřáctví! Motivace Svobodná volba (zvažování pro a proti) Tlak vrstevnické skupiny

10 Kouření Jak ho poznáme? Pach cigaret Blednutí v obličeji
Časté nevolnosti Bolesti hlavy Zhoršená výkonnost „Srazy“

11 Drogy Postoj k měkkým drogám (marihuana)
Cesta k tvrdším drogám 80. léta – čichání těkavých látek (toluen, trichloretylen) 90. léta + současnost – kouření a intravenózní aplikace 1995 – 200 tisíc závislých 35,3% pervitin 12, 9% heroin 9,4% marihuana 8,1% organická rozpouštědla 37% nových uživatelů – věk let

12 Drogy „vyzkoušení“ zejména měkké drogy (marihuana, extáze)
→ společenská událost, vrstevnický standard vymknutí kontrole – odsuzováno Nutné vyhledat odborníky Jak je poznáme? Úpadek zájmu o nejrůznější činnosti Podivné zmatené myšlenky Silná pasivita

13 Poruchy příjmu potravy
Podmíněno osobnostně, sociálně i kulturně Módní a kulturní trendy Životní styl, hodnoty Poruchy sebehodnocení Ambivalentní hodnocení vlastního výkonu Potřeba sebekontroly Problémy s identitou, strach z dospělosti

14 Poruchy příjmu potravy
90. léta – 1 – 6% populace dívek a mladých žen Nespokojenost se svým tělem (1996): 77% dívek a 35% chlapců Dívky – „být štíhlejší“ Chlapci – ½ „být štíhlejší“; ½ „zesílit“ 7% dívek – narušený postoj k jídlu a tělu

15 Poruchy příjmu potravy
Nespokojenost se sebou, stres, nuda → nadměrná kontrola, restrikce jídla (ANOREXIE) → nekontrolovatelné přejídání → pocit viny (BULIMIE)

16 Šikana???

17 Šikana Jeden nebo více lidí úmyslně a opakovaně ubližuje druhým.
Agresor dělá to: co je oběti nepříjemné, co oběť ponižuje, co oběť bolí (např. strká do ni, nadává ji, schovává ji věci, bije ji). Další formy: pomluvy, intriky, navádění ostatních, aby s obětí nemluvili a nevšímali si ji. Kyberšikana

18 Šikana Významné vnější znaky šikanování: záměrnost
pravidelné opakování nepoměr sil samoúčelnost agrese oběť prožívá tzv. „legraci“ nepříjemně

19 Šikana Typické příklady šikany: fyzické násilí
(fackování, ničení školních pomůcek) omezování osobní svobody (agresor nedovolí oběti jít na záchod) slovní násilí (nadávání, urážení, rozšiřování pomluv)

20 Šikana Výzkum v rámci projektu Minimalizace šikany (2005):
40% žáků na školách bylo šikanováno. Přes 44% dětí se stalo svědkem šikany. Nejčastější formy šikany: posmívání, pomluvy a nadávky Fyzickou šikanou trpí nejméně 1 z 10 šikanovaných. 21 % dětí je šikanováno každý den. Častěji šikanují chlapci (68%) než dívky (20%). Nejčastěji šikanovanému pomohla: třídní učitelka či kamarádi (shodně 25%), pomoc rodičů přišla v 12%, 21% nikdo.

21 Šikana Jak ji poznáme? Je NUTNÉ věnovat pozornost SIGNÁLŮM!
větší zamlklost, uzavřenost poškozené sešity, dříve měl všechno v pořádku škrábance na rukou, neumí vysvětlit rozumně, co se stalo chodí jinudy do školy a ze školy, než chodil dříve, nebo dříve chodil s kamarádem, teď chodí sám Je NUTNÉ věnovat pozornost SIGNÁLŮM!

22 Šikana VIDEO

23 Domácí násilí Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami. Dochází k němu opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti. Intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

24 Domácí násilí Klíčové znaky domácího násilí: Opakování a dlouhodobost
Eskalace od urážek k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým útokům a závažným trestným činům ohrožujícím zdraví a život. Rozdělení rolí domácí násilí nejsou vzájemná napadání, hádky, rvačky, spory, kde se role osoby násilné a osoby ohrožené střídají. Neveřejnost Aby skutek byl domácím násilím, musí být naplněny všechny čtyři znaky!

25 Domácí násilí Formy domácího násilí: Fyzické násilí Psychické násilí
Bití, kopání, škrcení, řezání, pálení… Zaměřeno proti osobě přímo či nepřímo (např. oblíbené zvíře) Psychické násilí Nadávky, ponižování, zesměšňování… Sexuální násilí Znásilnění, donucení k sexu… Sociální násilí Izolace, zákaz vycházení z bytu, bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonu, pronásledování… Ekonomické násilí Omezování přístupu k penězům, zakazování odcházet do práce…

26 Internet Děti jsou si vědomy, že o internetu vědí víc než jejich rodiče. Většina dětí ví, že nemají poskytovat osobní údaje, ale přesto jsou ochotny uvádět víc informací, než by povolili rodiče. SAFT Gross-European survey (2003): 14% dětí se osobně setkalo s někým, koho poznaly prostřednictvím internetu, ale jen 4% rodičů připouští, že k tomu mohlo dojít. 44% dětí, které surfují internetem navštívilo pornografické stránky. 30% dětí vidělo webové stránky obsahující násilí, zatímco tuto možnost připouští jen 15% rodičů. Děti i rodiče se shodují na skutečnosti, že internet je užitečným zdrojem informací a zábavy.

27 Rizikové sexuální chování
Zákonná hranice 15-ti let Sekulární akcelerace (biologická x sociální) Informovanost až na střední škole Role vedoucího dětské skupiny Nejrizikovější skupiny – sexuální život okolo 15-ti Rizika: Nechtěná těhotenství Nezralé vztahy Pohlavní choroby

28 Delikventní chování a kriminalita
1993 – nezletilí tvořili celkem 15% odsouzených 1/3 majetková trestná činnost (krádeže) Násilné trestné činy Trestné činy pod vlivem drog, alkoholu Prostituce, obchod s pornografií Násilné trestné činy (včetně vražd) V 90. letech – nárůst trestné činnosti Oslabování rodinných vazeb Nezaměstnanost Skepse, nejistota Oslabení sociální kontroly

29 Další RIZIKA DOBY TV Sekty Neznámí lidé Počítačové hry

30 Výchovné postupy a možnosti
Zajímavý a pestrý program činností Přátelské a pevné vztahy Vytrvalost, důslednost, spravedlivost, trpělivost Znát děti, vědět, co dělají Otevřenost, důvěra ve vztazích Prevence, informovanost Naučit se říkat „ne“ Osobní příklad Dítě napodobuje – bohužel i negativně

31 Výchovné postupy a možnosti
Diskuze se zkušenějšími, s odborníky Lepší planý poplach než zanedbání Hledání společného postupu Nutná je spolupráce s rodiči Komplexní působení na dítě Pokud se něco děje v rodině Složitá situace Odhad situace

32 Děkuji za pozornost!

33 ZDROJE www.knihovna.jinacovice.cz/bes5/rizika_internetu.pdf
Macek, P. (2003). Adolescence. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I. Praha: Portál. Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Praha: Portál. Skautské příručky


Stáhnout ppt "ADOLESCENCE A RIZIKA DOBY"

Podobné prezentace


Reklamy Google