Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference 10. 12. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference 10. 12. 2013."— Transkript prezentace:

1 Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013
Tisková konference

2 Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem, včetně vytváření vhodného prostředí pro podnikání
Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin, především v energeticky náročných odvětvích Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, posilování vazeb mezi VaV a průmyslovým sektorem Operační program Podnikání a inovace - Klíčový program podpory podnikatelského sektoru Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy

3 OPPI = Úspěšný operační program
Celková alokace EUR, tj. 100,4 mld. Kč (z toho 85 % činí příspěvek z EU, 15 % ze SR) (kurz 27,35 Kč/€) Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci bezmála 105 mld. Kč V rámci dotačních programů OPPI: přijatých registračních žádostí přijatých plných žádostí v hodnotě 158,1 mld. Kč 9 650 vydaných Rozhodnutí v hodnotě 82,8 mld. Kč Celkem z OPPI proplaceno 54 mld. Kč na účty podnikatelů (stav k )

4 Dotační programy prioritní osy 1
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 1 Proplaceno: 6,502 mld. Kč Reálné výstupy: Na podporu formou záruk bylo poskytnuto 4,410 mld. Kč (záruky za úvěry poskytnuty ve výši 11,4 mld. Kč v programech Záruka, Start) Na podporu formou úvěrů bylo poskytnuto 2,092 mld. Kč (úvěry v programech Progres a Start ve výši 3,9 mld. Kč)

5 Dotační programy prioritní osy 2
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 2 Celková alokace: 18,377 mld. Kč Proplaceno: 11,903 mld. Kč Reálné výstupy: V dotačních programech prioritní osy 2 (Rozvoj, ICT v podnicích, ICT a strategické služby) dosáhly podniky nárůstu přidané hodnoty ve výši 35,3 %, celková absolutní výše přidané hodnoty dosáhla u ukončených projektů 76,6 mld. Kč (z 56,6 mld. Kč nárůst o 20 mld. Kč) Tvorba nových pracovních míst a rozvoj lidských zdrojů nových pracovních míst - z toho nejvíc v programech Rozvoj a ICT v Podnicích, ICT a SS (cca míst) Příklad úspěšných projektů: Podporujeme např. nákup strojů a vybavení pro MSP i ve strukturálně postižených regionech, rozvíjíme komplexní SW aplikace pro další komerční využití, rozvíjíme IT trendy v oblasti programování, obnovujeme IT vybavení podniků

6 Dotační programy prioritní osy 3
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 3 Celková alokace: 12,136 mld. Kč Proplaceno: 6,463 mld. Kč Reálné výstupy: 1 125 TJ uspořené energie 226 GWh elektřiny vyrobené z OZE Redukce skleníkových plynů Příklad úspěšných projektů: Podporujeme např. bezemisní technologie na výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní biomasy, rekonstrukce parovodů, výstavby malých vodních elektráren, využití nových technologií ve výrobě elektrické energie

7 Dotační programy prioritní osy 4
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 4 Celková alokace: 28,473 mld. Kč Proplaceno: 11,891 mld. Kč Reálné výstupy: Na trh bylo uvedeno nových nebo inovovaných produktů U podpořených firem se inovované produkty z 17,4 % podílí na celkových tržbách, z celkových tržeb ve výši cca 373 mld. Kč se jedná o 65 mld. Kč Příklad úspěšných projektů: Podporujeme inovativní firmy v oblasti výroby léčiv a kosmetiky, biotechnologií, nanotechnologií, strojírenství, automobilovém průmyslu, výrobce inteligentních obalech nebo nových typů osvětlení Věda a výzkum – 4. a 5. prioritní osa 958 podpořených projektů VaV (Potenciál, Prosperita, Spolupráce), proplaceno 6,623 mld. Kč na VaV projekty (z plánovaných 18 mld. Kč celkem), nových vytvořených pracovních míst ve VaV

8 Dotační programy prioritní osy 5
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 5 Celková alokace: 25,070 mld. Kč Proplaceno: 13,880 mld. Kč Reálné výstupy: Vytvořeno míst pro školení Vytvořeno 29 podnikatelských inkubátorů a 62 vědecko- technologických parků Příklad úspěšných projektů: Rozvíjíme vědecko – výzkumný potenciál firem, transfer technologií mezi vysokými školami a firmami, podporujeme školící aktivity zaměstnanců, budujeme infrastrukturu pro podnikání formou rozšiřováním stávajících nemovitostí, podporujeme sítě klastrů aj.

9 Dotační programy prioritní osy 6
Konkurence-schopnost Inovační prostředí Pracovní místa Úspory energie Dotační programy prioritní osy 6 Celková alokace: 1,852 mld. Kč Proplaceno: 1,199 mld. Kč Reálné výstupy: Bylo podpořeno účastí českých podniků na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí Příklad úspěšných projektů: Podporujeme projekt Společných výstav a veletrhů, rozvíjíme české technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích v projektu CzechAccelerator

10 Podporujeme zejména malé a střední podniky
Podpora z OPPI byla dosud z 91 % proplacena projektům MSP Více jak 2/3 podpory z každé prioritní osy OPPI připadá na projekty MSP Podpora prostřednictvím bankovních nástrojů je ze 100 % určena projektům MSP

11 Moravskoslezský a Jihomoravský kraj jsou nejúspěšnější
Proplacené prostředky v mld. Kč (dotační programy) Data k

12 Podporujeme strukturálně postižené regiony jak z fondů EU, tak ze státních prostředků a přispíváme k růstu konkurenceschopnosti ČR Globální cíl je posilování konkurenceschopnosti ČR, v poslední době s velkým důrazem na strukturálně postižené regiony, aby byl naplněn rovněž cíl kohezní politiky snížení disparit mezi jednotlivými regiony Nově vyhlášené výzvy z OPPI (Inovace, Rozvoj) obsahují zvýhodnění pro podnikatele ze strukturálně postižených regionů Národní program REVIT bude spuštěn na podporu projektů v Moravskoslezském kraji a bude podnikatelům poskytovat zvýhodněné investiční a provozní úvěry

13 Průběh čerpání OPPI Celkem od do : 13,683 mld. Kč

14 Splněním pravidla n+2/ n+3 nedojde ke zrušení neuhrazených závazků podnikatelům ze strany Evropské unie Povinný limit n+2/ n+3 v roce 2013 s využitím zálohových plateb 1,705 mld. EUR Stav v souhrnných žádostech k  1,721 mld. EUR Splnění pravidla n+2/ n+3 v roce 2013 při započtení pravidla total costs 2,014 mld. EUR OPPI splnilo povinnost pravidla n+2/n+3, fakticky poslalo na účet podnikatelům již 54 mld. Kč a tudíž nedojde k žádné ztrátě prostředků pro podnikatele přidělených Evropskou unií do tohoto programu. (stav k )

15 Aktuálně otevřené výzvy
Rozvoj ICT a strategické služby Inovace – inovační projekt Žádosti lze podávat i do interních projektů (Design pro konkurenceschopnost, Marketing SVV 2013 – 2014)

16 ROZVOJ III. výzva, II. prodloužení
Alokace: Kč Příjem RŽ: – Příjem PŽ:   Podporované aktivity Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů

17 ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY III. výzva, II. prodloužení
Alokace: Kč Příjem RŽ: Příjem PŽ: Podporované aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením Zakládání a rozvoj datových center Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií

18 INOVACE – inovační projekt IV. výzva, III. prodloužení
Alokace: Kč Příjem RŽ: Příjem PŽ: 11.  Podporované aktivity Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) Transfer technologie - přenos technologie či technologického postupu včetně souvisejícího intelektuálního vlastnictví a know-how

19 Vyhlášené výzvy OPPI – vliv změny kurzu
Alokace OPPI stanovena v eurech Intervence ČNB - oslabení české měny vůči euru má dopad v podobě zvyšování korunového ekvivalentu této alokace Navýšení v řádu 6 mld. Kč Řídící orgán OPPI rozhodl o prodloužení příjmu žádostí do programů Inovace – inovační projekt a Rozvoj

20 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – nová výzva pro podnikatele na období Aktuálně připravovaná verze nového operačního programu na období 2014 – 2020 bude obsahovat podporu pro malé a střední podniky v následujících prioritních osách: PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“ PO 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

21 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 – hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR Cílem MPO je především revize Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (SMK) spočívající ve zjednodušení řízení SMK, jasné kvantifikaci strategických cílů za použití relevantních metrik a konečně revize počtu projektů s důrazem na ty, které reálně pomůžou české konkurenceschopnosti. Aktivity SMK napříč všemi rezorty pod vedením premiéra jako předsedy nově revidované Rady pro konkurenceschopnost a informační společnost a pod koordinovaným řízením MPO jako gestora celé SMK musí vést ke skutečnému posílení a udržení konkurenceschopnosti ČR a našich firem, musí vytvářet stabilní a předvídatelné ekonomické prostředí pro rozvoj podnikání vhodné pro vytváření a udržení pracovních míst a stimulaci nových investic.

22 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 2012 – 2020 – hlavní strategický dokument hospodářského růstu ČR Změna řízení SMK spočívá ve zjednodušení a zvýšení akceschopnosti Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS) Nově schválená RVKIS bude mít pouze 13 klíčových členů v čele s premiérem oproti původním 24 členům RVKIS bude nově fungovat pouze ve 3 pracovních výborech (oproti původním 4) - Instituce, Infrastruktura a Inovace = zjednodušení celé struktury SMK z 9 pilířů na půdorys 3 pilířů Zastavíme dosavadní propad ČR (dle žebříčku WEF r místo a v r – cílem je být do 20. místa), ale hlavně začneme jako ČR dosahovat reálných prorůstových výsledků v posílení konkurenceschopnosti! Zaměříme se zejména na kvalitu státní správy, snížení administrativní a daňové zátěže, podporu kvalitního VaV a transfer výsledků do průmyslu, rozvoj dopravní infrastruktury, stabilitu a předvídatelnost ekonomického prostředí, orientaci na produkční segmenty s vyšší přidanou hodnotou, technické vzdělávání a inovace vyšších řádů.

23 Děkuji Vám za pozornost !


Stáhnout ppt "Zhodnocení situace v oblasti fondů EU, výzkumu, vývoje a inovací v roce 2013 Tisková konference 10. 12. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google