Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09"— Transkript prezentace:

1 Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09
Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/  a kontrola ČTÚ ředitel sekce kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Jan Ševčík

2 Český telekomunikační úřad
Pozitivně hodnotí aktivity drobných a středních podnikatelů v oblasti poskytování služeb přístupu k síti internet (ISP) neboť se podílí na dostupnosti těchto služeb v ČR: V malých aglomeracích jsou drobní a střední podnikatelé často jedinými poskytovateli těchto služeb, protože pro velké ISP jsou často tyto lokality nezajímavé a opomíjené. Ve větších aglomeracích vytváří alternativu ke službám poskytovaným velkými ISP, spočívající především ve větší flexibilitě reakce na potřeby účastníků. Tím pozitivně ovlivňují trh elektronických komunikací a dostupnost sítě internet v ČR. Doplnit, že snahou

3 Předmětem činnosti ČTÚ
je mimo jiné i výkon státní správy v oblasti kontroly ve vymezených oblastech příslušnými právními normami: zákon o elektronických komunikacích (zákon č.127/2005 Sb.) zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) zákon o poštovních službách (zákon č. 29/2000 Sb.)

4 Na základě jakého zmocnění je kontrola ČTÚ prováděna:
ČTÚ provádí kontrolu v souladu zákonem o elektronických komunikacích (zákon č.127/2005 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a postupy podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), Na jaké oblasti je kontrola ČTÚ zaměřena: Kontrola poskytování služeb elektronických komunikací. Monitorování a kontrola využívání kmitočtového spektra prostřednictvím Automatizovaného Systému Monitorování Kmitočtového Spektra tzv.ASMKS. Šetření případů rušení, zjišťování zdrojů rušení a vydávání opatření k odstranění rušení - problematika EMC.

5 Kde ČTÚ zjišťuje nejvíce nedostatků
V oblasti poskytovaných služeb EK je nejvíce nedostatků zjišťováno ve smlouvách s účastníky / uživateli služeb EK. V oblasti správy kmitočtového spektra je nejvíce nedostatků identifikováno v dodržování podmínek VO-R/12. Rušení meteo radarů.

6 Smlouvy s účastníky/uživateli služeb EK
V roce 2011 byla přijata tzv. implementační novela ZEK, která nabyla účinnosti dnem a která mimo jiné výrazně upravila znění §63 ZEK – náležitosti smluv s účastníky. ČTÚ při šetření stížností účastníků služeb přístupu k síti internet, poskytovanou malými a středními ISP zjišťuje nejčastěji následující nedostatky:

7 Smlouvy s účastníky/uživateli služeb EK
Smlouvy neobsahují náležitosti stanovené §63 odst.1 ZEK zejména: Minimální nabízená a minimální zaručená kvalita služby. Informace o omezujících podmínkách přístupu k síti internet. Doba trvání smlouvy a případné sankce při předčasném ukončení smlouvy=smluvní pokuty, různé aktivační a deaktivační poplatky spojené především s ukončením smlouvy jsou skryty ve smluvních podmínkách. Reklamační podmínky a způsob uplatnění reklamace. Informace o cenách a případných změnách smlouvy Chybí veřejně dostupný návrh smlouvy (§63 odst. 2 ZEK).

8 Využití dílčího pásma 5 GHz - VO-R/12
ČTÚ je známa skutečnost, že většina podnikajících subjektů se soustřeďuje na využití dílčího kmitočtového pásma 5 GHz – což sebou přináší některé vážné problémy, které se v posledních letech stupňují. (Obdobně tomu je i v Evropě, ale v ČR je situace jedna z nejproblematičtějších vzhledem k počtu subjektů, které zde působí). Podmínky využívání pásma 5 GHz a dalších pásem pro systémy vysokorychlostního přenosu dat jsou ČTÚ promítnuty do opatření obecné povahy - všeobecného oprávnění VO-R/12/ (dále jen „VO-R/12“). Podmínky využívání rádiového spektra v předmětném pásmu, dostatečným způsobem zajišťují koexistenci systémů RLAN s radiokomunikačními službami, kterým je ve smyslu Radiokomunikačního řádu přiděleno pásmo 5 GHz. To však vyžaduje, aby byly uživateli důsledně dodržovány.

9 Výsledky kontrolní akce - VO-R/12
Zkušenosti ČTÚ z kontrol ukazují, že ne vždy jsou podmínky využití pásma respektovány a řádně dodržovány. Výsledky kontrolní a monitorovací akce: Celkem bylo provedeno 246 kontrol WiFi zařízení provozovaných na základě všeobecného oprávnění VO-R/12. U 150 různých provozovatelů bylo zkontrolováno 360 zařízení WiFi a bylo zjištěno 154 porušení podmínek stanovených všeobecným oprávněním. Kromě toho bylo u 5 provozovatelů zjištěno 15 zařízení v pásmu 4900 – 6100 MHz provozovaných mimo pásma vyhrazená všeobecným oprávněním. Za stejné období Úřad řešil 74 stížností Českého hydrometeorologického ústavu na rušení meteo radarů umístěných na stanovištích Brdy (vrchol Praha) a Protivanov (vrchol Skalky).

10 Zobecnění výsledků kontrolní akce na dodržování VO-R/12
Jsou provozována zařízení WiFi, která nesplňují požadavky standardu (RLAN) EN 301 893 verze alespoň 1.4.1, tzn. taková zařízení umožňují uživateli měnit technické parametry (např. výstupní výkon, vypnout režim dynamické volby kanálu DFS); Dochází k porušování technických podmínek využívání rádiového spektra, stanovených ve VO-R/12 (např. využívání kmitočtů určených pro vnitřní využití při venkovním provozu, využívání předmětného kmitočtového pásma pro infrastrukturní spoje s vypnutými rušení potlačujícími režimy), Vyskytuje se nelegální využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech, která nejsou určena k provozu systémů RLAN (např. kmitočtové pásmo 4900 – 5150 MHz a 5725 – 6100 MHz),

11 V čem ČTÚ vidí příčiny současného stavu
Na trhu jsou distribuována zařízení, která nesplňují standard ETSI (aktuálně EN 301 893 verze 1.6.1) a provozovatel je následně oprávněn uvádět do provozu pouze zařízení vykazující shodu s platným standardem. (Informace z výsledků kontroly vnitřního trhu Unie resp. v ČR v oblasti distribuce a prodeje technologií WiFi určených pro pásmo 5 GHz. Platí u nových zařízení.) Snaha provozovatelů sítí RLAN poskytovat službu i za cenu využití neoprávněných postupů, přestože systémy RLAN nemohou požadovat ochranu před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb a nesmí jim způsobovat rušení. Jedná se zejména o následující nedodržení technických podmínek, stanovených ve VO-R/12: Provozování zařízení na větší vzdálenosti, Použití pásma 5 GHz pro provoz infrastrukturních spojů nebo přístupových bodů Provoz v nepovolených úsecích pásma.

12 Důsledky současného stavu
Rušení meteo radarů: výrazně stoupá jeho četnost, což může vést ve svém důsledku k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy, neboť povětrnostní informace získané z meteo radarů jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti letů nad územím České republiky a jejich jakékoliv škodlivé rušení je proto nepřípustné. Počty případů rušení rok počet 2005 1 2006 4 2007 9 2008 19 2009 32 2010 25 2011 27 2012 74 2013 110 do 106

13 Příklad rušení meteo radarů

14 Příklad rušení meteo radarů

15 Příklad rušení meteo radarů

16 Příklad rušení meteo radarů

17 Počet nevyhovujících kontrol
Důsledky současného stavu Rušení jiných radiových zařízení a služeb: dochází k výraznému ovlivňování (rušení) zařízení ostatních provozovatelů RLAN Počty porušení zjišťovaných při kontrolách: Rok 2013 Rok 2014 Počet kontrol 396 477 Počet nevyhovujících kontrol 272 298 68,70% 62,50%

18 Proč jste předmětem kontroly ČTÚ ?
ČTÚ obdržel stížnost ČHMI na rušení meteo radaru s identifikačními údaji rušícího zařízení nebo stížnost provozovatele jiné primární služby. ČTÚ obdržel podnět na rušení a provádí šetření rušení u všech potencionálních zdrojů rušení v dané lokalitě pokud nelze jednoznačně identifikovat zdroj rušení. Monitorováním bylo indikováno porušování VO-R/12 „neznámým“ subjektem – kontrola je provedena u všech subjektů, které v dané lokalitě působí, pokud nelze identifikovat přímo subjekt, který se porušování podmínek dopouští.

19 Závěr Situace v oblasti využití kmitočtového pásma 5GHz je velmi problematická a vyžaduje aktivní zásah regulátora. V rámci ČTÚ byla vedena interní diskuse, při které se zvažovala opatření ke zlepšení stavu: regulační opatření, zpřesnění a rozšíření podmínek VO-R/12, možné zpoplatnění této části kmitočtového pásma určitou paušální částkou, zpřísnění represivních opatření a kontroly. Kritická situace byla projednána Radou ČTÚ a závěry tohoto jednání budou prezentovány komplexně při workshopech, které budou organizovány v následujícím období – na které ČTÚ všechny zájemce zve - registrace již byla zahájena. Cílem workshopů je transparentně prezentovat postup ČTÚ.

20 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09"

Podobné prezentace


Reklamy Google