Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12 a kontrola ČTÚ ředitel sekce kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Jan Ševčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12 a kontrola ČTÚ ředitel sekce kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Jan Ševčík."— Transkript prezentace:

1 Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/ a kontrola ČTÚ ředitel sekce kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Jan Ševčík

2 Český telekomunikační úřad  Pozitivně hodnotí aktivity drobných a středních podnikatelů v oblasti poskytování služeb přístupu k síti internet (ISP) neboť se podílí na dostupnosti těchto služeb v ČR:  V malých aglomeracích jsou drobní a střední podnikatelé často jedinými poskytovateli těchto služeb, protože pro velké ISP jsou často tyto lokality nezajímavé a opomíjené.  Ve větších aglomeracích vytváří alternativu ke službám poskytovaným velkými ISP, spočívající především ve větší flexibilitě reakce na potřeby účastníků.  Tím pozitivně ovlivňují trh elektronických komunikací a dostupnost sítě internet v ČR.

3 Předmětem činnosti ČTÚ je mimo jiné i výkon státní správy v oblasti kontroly ve vymezených oblastech příslušnými právními normami:  zákon o elektronických komunikacích (zákon č.127/2005 Sb.)  zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.)  zákon o poštovních službách (zákon č. 29/2000 Sb.)

4 Na základě jakého zmocnění je kontrola ČTÚ prováděna : ČTÚ provádí kontrolu v souladu zákonem o elektronických komunikacích (zákon č.127/2005 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) a postupy podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (Kontrolní řád), Na jaké oblasti je kontrola ČTÚ zaměřena:  Kontrola poskytování služeb elektronických komunikací.  Monitorování a kontrola využívání kmitočtového spektra prostřednictvím Automatizovaného Systému Monitorování Kmitočtového Spektra tzv.ASMKS.  Šetření případů rušení, zjišťování zdrojů rušení a vydávání opatření k odstranění rušení - problematika EMC.

5 Kde ČTÚ zjišťuje nejvíce nedostatků  V oblasti poskytovaných služeb EK je nejvíce nedostatků zjišťováno ve smlouvách s účastníky / uživateli služeb EK.  V oblasti správy kmitočtového spektra je nejvíce nedostatků identifikováno v dodržování podmínek VO-R/12.  Rušení meteo radarů.

6 Smlouvy s účastníky/uživateli služeb EK  V roce 2011 byla přijata tzv. implementační novela ZEK, která nabyla účinnosti dnem a která mimo jiné výrazně upravila znění §63 ZEK – náležitosti smluv s účastníky.  ČTÚ při šetření stížností účastníků služeb přístupu k síti internet, poskytovanou malými a středními ISP zjišťuje nejčastěji následující nedostatky:

7 Smlouvy s účastníky/uživateli služeb EK Smlouvy neobsahují náležitosti stanovené §63 odst.1 ZEK zejména:  Minimální nabízená a minimální zaručená kvalita služby.  Informace o omezujících podmínkách přístupu k síti internet.  Doba trvání smlouvy a případné sankce při předčasném ukončení smlouvy=smluvní pokuty, různé aktivační a deaktivační poplatky spojené především s ukončením smlouvy jsou skryty ve smluvních podmínkách.  Reklamační podmínky a způsob uplatnění reklamace.  Informace o cenách a případných změnách smlouvy Chybí veřejně dostupný návrh smlouvy (§63 odst. 2 ZEK).

8 Využití dílčího pásma 5 GHz - VO-R/12 ČTÚ je známa skutečnost, že většina podnikajících subjektů se soustřeďuje na využití dílčího kmitočtového pásma 5 GHz – což sebou přináší některé vážné problémy, které se v posledních letech stupňují. ( Obdobně tomu je i v Evropě, ale v ČR je situace jedna z nejproblematičtějších vzhledem k počtu subjektů, které zde působí). Podmínky využívání pásma 5 GHz a dalších pásem pro systémy vysokorychlostního přenosu dat jsou ČTÚ promítnuty do opatření obecné povahy - všeobecného oprávnění VO-R/12/ (dále jen „VO-R/12“). Podmínky využívání rádiového spektra v předmětném pásmu, dostatečným způsobem zajišťují koexistenci systémů RLAN s radiokomunikačními službami, kterým je ve smyslu Radiokomunikačního řádu přiděleno pásmo 5 GHz. To však vyžaduje, aby byly uživateli důsledně dodržovány.

9 Výsledky kontrolní akce - VO-R/12 Zkušenosti ČTÚ z kontrol ukazují, že ne vždy jsou podmínky využití pásma respektovány a řádně dodržovány. Výsledky kontrolní a monitorovací akce:  Celkem bylo provedeno 246 kontrol WiFi zařízení provozovaných na základě všeobecného oprávnění VO- R/12.  U 150 různých provozovatelů bylo zkontrolováno 360 zařízení WiFi a bylo zjištěno 154 porušení podmínek stanovených všeobecným oprávněním.  Kromě toho bylo u 5 provozovatelů zjištěno 15 zařízení v pásmu 4900 – 6100 MHz provozovaných mimo pásma vyhrazená všeobecným oprávněním.  Za stejné období Úřad řešil 74 stížností Českého hydrometeorologického ústavu na rušení meteo radarů umístěných na stanovištích Brdy (vrchol Praha) a Protivanov (vrchol Skalky).

10 Zobecnění výsledků kontrolní akce na dodržování VO-R/12 Jsou provozována zařízení WiFi, která nesplňují požadavky standardu (RLAN) EN verze alespoň 1.4.1, tzn. taková zařízení umožňují uživateli měnit technické parametry (např. výstupní výkon, vypnout režim dynamické volby kanálu DFS); Dochází k porušování technických podmínek využívání rádiového spektra, stanovených ve VO-R/12 (např. využívání kmitočtů určených pro vnitřní využití při venkovním provozu, využívání předmětného kmitočtového pásma pro infrastrukturní spoje s vypnutými rušení potlačujícími režimy), Vyskytuje se nelegální využívání rádiových kmitočtů v kmitočtových pásmech, která nejsou určena k provozu systémů RLAN (např. kmitočtové pásmo 4900 – 5150 MHz a 5725 – 6100 MHz),

11 V čem ČTÚ vidí příčiny současného stavu Na trhu jsou distribuována zařízení, která nesplňují standard ETSI (aktuálně EN verze 1.6.1) a provozovatel je následně oprávněn uvádět do provozu pouze zařízení vykazující shodu s platným standardem. ( Informace z výsledků kontroly vnitřního trhu Unie resp. v ČR v oblasti distribuce a prodeje technologií WiFi určených pro pásmo 5 GHz. Platí u nových zařízení.) Snaha provozovatelů sítí RLAN poskytovat službu i za cenu využití neoprávněných postupů, přestože systémy RLAN nemohou požadovat ochranu před rušením od ostatních radiokomunikačních služeb a nesmí jim způsobovat rušení. Jedná se zejména o následující nedodržení technických podmínek, stanovených ve VO-R/12:  Provozování zařízení na větší vzdálenosti,  Použití pásma 5 GHz pro provoz infrastrukturních spojů nebo přístupových bodů  Provoz v nepovolených úsecích pásma.

12 Důsledky současného stavu Rušení meteo radarů: výrazně stoupá jeho četnost, což může vést ve svém důsledku k ohrožení bezpečnosti letecké dopravy, neboť povětrnostní informace získané z meteo radarů jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti letů nad územím České republiky a jejich jakékoliv škodlivé rušení je proto nepřípustné. Počty případů rušení rokpočet do

13 Příklad rušení meteo radarů

14

15

16

17 Rušení jiných radiových zařízení a služeb: dochází k výraznému ovlivňování (rušení) zařízení ostatních provozovatelů RLAN Důsledky současného stavu Počty porušení zjišťovaných při kontrolách: Rok 2013Rok 2014 Počet kontrol Počet nevyhovujících kontrol ,70%62,50%

18 1.ČTÚ obdržel stížnost ČHMI na rušení meteo radaru s identifikačními údaji rušícího zařízení nebo stížnost provozovatele jiné primární služby. 2.ČTÚ obdržel podnět na rušení a provádí šetření rušení u všech potencionálních zdrojů rušení v dané lokalitě pokud nelze jednoznačně identifikovat zdroj rušení. 3.Monitorováním bylo indikováno porušování VO-R/12 „neznámým“ subjektem – kontrola je provedena u všech subjektů, které v dané lokalitě působí, pokud nelze identifikovat přímo subjekt, který se porušování podmínek dopouští. Proč jste předmětem kontroly ČTÚ ?

19  Situace v oblasti využití kmitočtového pásma 5GHz je velmi problematická a vyžaduje aktivní zásah regulátora.  V rámci ČTÚ byla vedena interní diskuse, při které se zvažovala opatření ke zlepšení stavu: regulační opatření, −zpřesnění a rozšíření podmínek VO-R/12, −možné zpoplatnění této části kmitočtového pásma určitou paušální částkou, zpřísnění represivních opatření a kontroly.  Kritická situace byla projednána Radou ČTÚ a závěry tohoto jednání budou prezentovány komplexně při workshopech, které budou organizovány v následujícím období – na které ČTÚ všechny zájemce zve - registrace již byla zahájena.  Cílem workshopů je transparentně prezentovat postup ČTÚ. Závěr

20 Děkuji za pozornost !


Stáhnout ppt "Problematika dodržování podmínek Všeobecného oprávnění VO-R/12/09.2010-12 a kontrola ČTÚ ředitel sekce kontroly a ochrany spotřebitele Ing. Jan Ševčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google