Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR"— Transkript prezentace:

1 ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR
ENERGETICKÁ KONCEPCE V LEGISLATIVĚ David Pech David Borovský CityPlan spol. s r.o.

2 Obsah a cíl příspěvku 1. část:
Energetická koncepce ve vztahu k legislativě Základní informace o Státní energetické koncepci a jejím současným aktualizovaným návrhem Územní energetická koncepce 2. část: Přínosy a cíle Územní energetické koncepce Statutární město Plzeň a ÚEK Příklad energeticky soběstačné obce Kněžice Možné způsoby financování projektů

3 Představení společnosti CityPlan
CityPlan = multidisciplinární poradenská, konzultační a inženýrská společnost v oblastech: Dopravy Energetiky Životního prostředí Bezpečnosti kritické infrastruktury Společnost založena v roce 1992 V současnosti 70 odborných pracovníků Projekty pro soukromý i veřejný sektor: Studie proveditelnosti, audity, ekonomické analýzy Územní energetické koncepce Výzkumné úkoly domácí i zahraniční Prováděcí projektové dokumentace Dotační projekty…

4 Středisko energetiky a životního prostředí
Energetické audity jak pro sektor bydlení a občanské vybavenosti, tak i pro průmysl Průkazy energetické náročnosti budov dle vyhl. 148/2007 Sb. Termovizní měření - Kontrola tepelně izol. vlastností pláště objektů, průmyslové aplikace

5 Další činnosti střediska
Projekty zateplování Poradenství při realizaci energeticky úsporných opatření (stavebně technická opatření, OZE…..) Optimalizace energetického hospodářství Posuzování realizací systémů OZE Posuzování vlivů na životní prostředí EIA Územní plány Vodní hospodářství Zavádění systémů ISO 9001 a ISO 14000 Zpracování žádostí o dotace na klíč Projektový management Energetická bezpečnost, kritická infrastruktura Vyhodnocování energetických koncepcí

6 Kontakt: CityPlan: Ing. David Pech Ing. David Borovský
Adresa: Jindřišská 17, Praha 1 tel.: (Ing. Daniel Bubenko) mobil: (Ing. Daniel Bubenko) fax: www:

7 V ČR již před vstupem do EU existovaly předpisy směřující k účinnějším technologiím a postupům v oblasti energetiky. Na konci 90. let 20. století byly vytvořeny 2 základní zákony upravující oblast energetiky navazující na evropskou legislativu: zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

8 Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií
Zákon stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a vede k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně ŽP v ČR. Zákon popisuje tzv. koncepční materiály, které jsou povinné pro státní administrativu a veřejnoprávní administrativu: Stanovuje pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce (SEK) Územní energetické koncepce (ÚEK) Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, který zpracovává ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí

9 STÁTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (SEK)
Vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Poslední úplné znění je dáno zákonem č. 61/2008 Sb. Strategický dokument s výhledem na 30 let vyjadřující cíle státu v energetickým hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany ŽP, sloužící i pro vypracování územní energetické koncepce (ÚEK) Návrh SEK vypracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a předkládá ho ke schválení vládě Naplňování SEK vyhodnocuje MPO min. 1 za 5 let a o výsledcích informuje vládu

10 Reakce – nutnost promyšlené koordinované energetické politiky
Návrh aktualizace SEK z Energetická bezpečnost, odolnost a soběstačnost Důvod aktualizace: Předchozí SEK byla schválena v roce V období od roku došlo k řadě podstatných změn nejen v rámci energetického hospodářství ČR, ale i v jeho vnějším okolí, na které je potřeba reagovat: Větší intenzita projevů důsledků nerovnoměrného rozdělení prvotních energetických zdrojů. Země se zdroji energie využívají přístup k některým zdrojům energie nástrojem pro ofenzivní prosazování jejich politiky Reakce – nutnost promyšlené koordinované energetické politiky Aktualizovaná Státní energetická koncepce proto obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize. Posláním energetiky je zajistit : spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastruktury

11 Aktualizovaná Státní energetická koncepce obsahuje vizi a strategické priority energetiky ČR a její klíčovou součástí je scénář předpokládaných základních trendů vývoje energetiky do roku Dlouhodobý výhled do roku 2030 má charakter podrobné strategie a mezi roky 2030 a 2050 má charakter strategické vize.

12 Rozložení ověřených zásob fosilní energie
Zdroj: BP Statistical Review of World Energy June 2007

13 Světové rozmístění hlavních zdrojů neobnovitelné energie
Ropa 59,3% zásob ropy se nachází na území 5 států Středního Východu: Saudská Arábie (22%), Írán (11,4%), Irák (9,5%), Kuvajt (8,4%) a Spojené arabské emiráty (8%) 75% zásob ropy se nachází na území 8 států: výše uvedené státy plus Rusko (6,6 %), Venezuela (6,6 %) a Libye (3,4 %) Kdo bude kontrolovat zmíněných prvních 5 států, bude kontrolovat světovou ekonomiku

14 Zemní plyn 55,7% zásob zemního plynu se nachází na území pouze 3 států: Rusko (26,3%), Írán (15,5%) a Katar (14%) 75% světových zásob ZP se nachází na území 9 států: výše uvedené státy a dále Saudská Arábie (3,9 %), Spojené arabské emiráty (3,3%), USA (3,3%), Nigérie (2,9%), Alžírsko (2,5%) a Venezuela (2,4%) Uhlí 75 % světových zásob uhlí se nachází na území pouze šesti států: USA (27,1%), Rusko (17,3%), Čína (12,6%), Indie (10,2%) a Austrálie (8,6%) V Evropě mají významnější zásoby ještě Ukrajina (3,8%), Polsko (1,5%),Německo (0,7%) a Česká republika (0,6%)

15 Uran 50,7% zásob uranu se nachází na území pouze 3 států: Austrálie (24,1%), Kazachstán (17,2%), Kanada (9,4%) 75 % světových zásob uranu se nachází na území pouze 7 států: kromě uvedených dále ještě USA (7,2%), Jižní Afrika (7,2%), Namibie (5,9) a Brazílie (5,9%)

16 Těžba uhlí hnědého uhlí ČR
Česká republika Těžba uhlí hnědého uhlí ČR

17 Těžba černého uhlí ČR

18 Předpokládané světové zásoby uhlí

19 Biomasa – využití dřevní štěpky v teplárenství
Postupné ubývání zásob hnědého uhlí Postupné zvyšování podílu biomasy – dřevní štěpky v teplárenství. Předpokládané množství dostupné dřevní štěpky v ČR využitelné pro spalování v teplárenských provozech na úrovni cca 650 – 660 000 tun ročně Volné dostupné množství je již stávajícími a plánovanými projekty dopředu z velké části nasmlouváno Postupný přetlak poptávky nad nabídkou bude v naprosté většině regionů Čech a Moravy

20 Principy Státní energetické koncepce ČR
Východisko je v prosazovaných politikách a záměrech EU jako celku Principy determinují nejen vizi, poslání, strategické priority a cíle energetické politiky, ale i rámec možných řešení

21 Aktualizace Státní energetické koncepce ČR
V současném návrhu aktualizace SEK je větší důraz kladen na energetickou bezpečnost. Základními prvky je přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů s udržením přiměřené dovozní závislosti, rozvoj infrastruktury, zvyšování odolnosti proti poruchám a schopnosti účinně řídit krizové stavy. Posláním energetiky je zajistit : spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR konkurenceschopné a přijatelné ceny za normálních podmínek nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu standardních funkcí infrastruktury

22 Strategické priority SEK ČR
Vyvážený mix zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, přednostní využití všech dostupných tuzemských energetických zdrojů a udržení přebytkové výrobní a výkonové bilance v elektrizační soustavě jako základu stability, energetické bezpečnosti a odolnosti 2. Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a úspory energie v hospodářství i v domácnostech 3. Rozvoj síťové infrastruktury ČR v kontextu zemí střední Evropy, posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU

23 4. Podpora výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost české energetiky a podpora školství s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence 5. Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déletrvajících krizí v zásobování palivy 6. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí a minimálních dopadů energetiky na životní prostředí

24 Dílčí strategické cíle 5. priority SEK:
Zajistit vybudování dostatečných kapacit pro připojení obnovitelných zdrojů a zajistit legislativní a administrativní nástroje pro začlenění obnovitelných zdrojů do regulačních služeb a řízení elektrizační soustavy Provést obnovu a rozvoj distribučních sítí zajišťujících udržení spolehlivosti DS. Zajistit kapacitní rezervy pro situace nárazového využívání elektřiny jako substitučního energetického zdroje v krizových případech Zabezpečit schopnost DS v případě rozpadu přenosové sítě pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu. V této souvislosti zajistit aktualizaci územních energetických koncepcí krajů tak, aby směřovaly k zabezpečení schopností ostrovních provozu v havarijních situacích

25 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE (ÚEK)
Vzchází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy na úrovni kraje, statutárních měst a hl. m. Prahy. Cíl: vytvoření podmínek pro hospodárné nakládání s energií v souladu s ochranou ŽP a šetrné nakládání s přírodními zdroji energie Povinnost zpracovat ÚEK: Krajské úřady Magistrát hl. m. Prahy Magistráty statutárních měst Obce mohou pro svůj územní obvod či jeho část pořídit v přenesené působnosti ÚEK v souladu se SEK. ÚEK je podklad pro územní plánování.

26 rozbor trendů vývoje a poptávky po energii
ÚEK se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se doplňuje a upravuje Základní obsah ÚEK: rozbor trendů vývoje a poptávky po energii rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií vyhodnocení využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby tepla a elektřiny (KVET) hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie Řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce

27 O postupných krocích i průběžných výsledcích by měli být v rámci tzv
O postupných krocích i průběžných výsledcích by měli být v rámci tzv. Komunikační strategie informováni: představitelé obcí, kraje, příslušné orgány státní správy včetně pracovníků obcí vykonávajících přenesenou působnost, představitelé provozovatelů energetických zdrojů představitelé distributorů energie odborná i zainteresovaná veřejnost

28 DĚKUJI ZA POZORNOST CityPlan spol. s r.o.
Kontakt: David Pech, David Borovský Adresa: Jindřišská 17, Praha 1 tel.: mobil: fax: www:


Stáhnout ppt "ENERGETIKA A VENKOVSKÝ PROSTOR"

Podobné prezentace


Reklamy Google