Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nerovnoměrný vývoj světa

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nerovnoměrný vývoj světa"— Transkript prezentace:

1 Nerovnoměrný vývoj světa
Hospodářský, etnický, náboženský ideologický, politický a kulturní světový konflikt – terorismus Renata Honsů

2 Obsah Současný globální svět Hospodářský svět Kolonialismus
Kulturní a etnické odlišnosti Svoboda ve světě Konflikty Média Terorismus

3 Politická mapa světa

4 Hustota zalidnění

5 potřeby současnosti k uspokojení potřeb budoucích generací

6 Světové civilizace Západní Latinckoamerická Africká Islámská
Pravoslavná Čínská Japonská Hindujistická Buddhistická

7 Celosvětové dění současnosti
Intersociální - vzájemné působení různých společensko-sociálních a ekon. systémů a globálního soužití lidstva; vznikají intersociální problémy jako reakce na globální společenské situace Přírodně-sociální - přerušení vazeb mezi přírodou a lidskou společností (růst počtu obyvatelstva / konstantní přírodní zdroje) Antroposociální - sociální, kulturní, humanitární, etnické problémy

8 Potřeby současnosti k uspokojení potřeb budoucnosti

9 Mapa světa zobrazující CIA odhad tempa růstu HDP pro rok 2010

10 HDP reálné tempo růstu ve vybraných zemích, 1990-1998 a 1990-2006

11 Rozdělení průmyslu

12 Schéma hlavních národohospodářských sektorů

13 Kolonie v roce 1945

14 Náboženství moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcendentní zkušenosti

15 Judaizmus Židovské náboženství, které patří spolu s křesťanstvím a islámem mezi tři světové monoteistické. Klade velký důraz na rodinu, slavení svátků. Rozlišit židovství a judaismus jako náboženství, židovství kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím historii, jazyk, zemi, liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad a náboženských praktik.

16 Náboženství – křesťané

17 Křesťanství víra v jednoho boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest a další svátosti, věří v možnost odpuštění hříchů a spásy a očekávají druhý příchod Kristův.

18 Pravoslavní odmítali podřizovat usnesením a schválením římským patriarchou a tzv. velké schizma. Otázky Ducha svatého, odpustků, všeobecného celibátu duchovních, zavádění latiny.

19 Islám Muslimové se stejně jako křesťané a židé považují za duchovní potomky Abraháma. Muslimové dodržují modlitby, mír, spravedlnost, harmonii, spolupráci, soucit, dobročinnost, rodinnou zodpovědnost, toleranci k lidem jiné víry a tradic a respekt pro životní prostředí. Člověk organickou součástí vyššího celku. Korán - je považován za absolutní neměnnou pravdu.

20 Hinduismus souborné označení pro velké množství náboženských a filozofických směrů, zvyklostí a tradic. Velmi různorodé, otevřené a tolerantní náboženství s absencí jediného standardního dogmatu. Cílem hinduisty je konečné duchovní vysvobození z koloběhu života a smrti.

21 Buddhismus Důraz na osobní meditační praxi
jako prostředek k dosažení vnitřní svobody a k odstranění prožívání skutečnosti, zkreslené subjektivním viděním. Východisko ze strastiplné pomíjivosti jevového světa.

22

23 Svoboda ve světě v %

24 Hlava II – Lidská práva a základní svobody
Každý je způsobilý mít práva. Každý má právo na život. Nikdo nesmí být zbaven života. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Každý má právo vlastnit majetek. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.

25 Sociálněpolitický vývoj
Paternalismus – nadřazení vlády nad právo, nerovné postavení člověka. Demokracie - jasné definování práv a povinností státu. Socialismus – společné vlastnictví výrobních prostředků. Anarchismus – ovlivňující rasizmus.

26 Světový konflikt Ženevská konvence, kategorie ozbrojených konfliktů:
Mezistátní konflikty - vyhlášená válka nebo ozbrojený konflikt mezi 2 či více státy, okupace Národněosvobozenecká hnutí - boj proti okupaci, za sebeurčení proti koloniálním a rasistickým režimům Vnitrostátní konflikty - ozbrojený konflikt mezi armádou státu a jinými organizovanými ozbrojenými skupinami majícími velení a kontrolujícími část území Ostatní ozbrojené konflikty – vnitrostátní konflikt, izolované násilné činy, vnitřní nepokoje

27 Příčiny konfliktů v současnosti
Spouštěcí mechanismy: Terorismus – taktika dosažení politického cíle pomocí útoků či případně hrozbou útoky na civilní cíle; klíčovým faktorem je vyvolání strachu, paniky a upoutání pozornosti za pomoci násilí Náboženská a etnická nesnášenlivost– je dána rozpory dvou a více od sebe odlišných skupin, např. spory mezi protestanty a katolíky v Severním Irsku, problémy náboženského rázu v oblasti Kavkazu, napjaté vztahy mezi muslimy a hinduisty v Indii, konflikty mezi etniky v Africe

28 Příčiny konfliktů v současnosti
Politicky nestabilní vlády – nemají podporu většiny obyvatel, existuje hrozba jejich svržení a ovládnutí státu diktátorem Diktátorské režimy – nesvoboda obyvatelstva vede ke snahám režim změnit, což ale většinou nezmožné bez použití ozbrojeného násilí Izraelsko-arabské vztahy – neustálý zdroj napětí v oblasti Blízkého východu, který se prozatím nepodařilo vyřešit Separatismus – snaha o odtržení území od současného státu, v mnohých případech se pojí s problémem terorismu nebo s náboženským či etnickým sporem

29 Masmédia Ovlivňování - místní, národní, mezinárodní: války, konfliktu a krize Využití: k mobilizaci a ovlivňování společenských výsledků, udržování konfliktu, podat válečné zdůvodnění nebo nenásilná snaha mírových aktivistů ukončit válku Strategie aktérů - konfliktu, míru i bezpečnosti: vlády, povstalecké skupiny, humanitární organizace a teroristy Umožňují otevřenou účast

30 Terorismus systematické užívání fyzického násilí převážně vůči civilistům politický nástroj slabých proti silným od starověku braní rukojmích, v 19. st. se vyznačoval útoky na panovníky a politické osobnosti, ve 20. st. vznikl separatistický a náboženský terorismus zasahuje s různou měrou celý svět nelze uspokojivě řešit v rámci státu, nutná mezinárodní spolupráce většinou dlouhodobého rázu: jejich řešení vyžaduje velké náklady a trvalou angažovanost žádný stát nenese za jejich vznik výhradní odpovědnost (nemožnost postihu) většinou nejde o politickou prioritu žádného ze států, zastiňují je jiné státní zájmy

31 Terorismus oblasti působnosti:
globální (celosvětový nebo v rámci více států) regionální (v rámci 1 státu) podle cílů, kterých chce dosáhnout: Reklamní cíl - upoutání pozornosti veřejnosti pomocí masmédií Jednorázový násilný akt - dosažení konkrétního cíle, vynucení jednání Strategický cíl - nástroj vedoucí k destabilizaci režimu separatistický (cílem je vytvoření vlastního území - např. IRA v S Irsku, ETA ve Španělsku) náboženský (např. Al Kajdá) revoluční (např. Rudé brigády v Itálii) pravicový

32 Teroristické organizace
IRA - Irská republikánská armáda; vznik v r jako ozbrojená složka strany Sinn Féin, usiluje o odtržení S Irska od Anglie - náboženský spor mezi protestanty a katolíky ETA Euzkadi ta Askatasuna - Baskitsko a svoboda, vznik v r v Bilbao, usiluje o uznání nezávislosti Baskitska Španělskem a Francií Al Kajdá - osvobozenecká armáda islámských svatyní; zakladatelem je Usáma bin Ládin - ze zámožné rodiny –> financování výcviku, organizace i teroristických akcí Rudé brigády - italská ultralevicová org.

33 Historie mezinárodního terorismu Od konce 19
Historie mezinárodního terorismu Od konce 19. století registrujeme čtyři teroristické vlny První vlna - akce ruských intelektuálů koncem 19. století po sarajevském atentátu. V Evropě tzv. revoluční terorismus. V osmanské říši se začíná rodit terorismus separatistických hnutí a formy extrémního pravicového terorismu reprezentují židovské pogromy v Rusku a akce Ku-klux-klanu v USA. Druhá vlna - po I. světové válce a vrcholí po II. světové válce obdobím dekolonizace. Akce separatistů v rozpadajících se koloniálních říších. Separatistická hnutí propojena s revoluční ideologií či náboženstvím. Třetí vlna - od konce 60. let do rozpadu Sovětského svazu. revoluční terorismus v Latinské Americe a návrat marxisticko-anarchistických skupin. termín mezinárodní terorismus, organizace (např. OOP) podnikaly většinu útoků v zahraničí a různé národní skupiny navzájem spolupracovaly a podnikaly útoky ve třetích zemích – např. spolupráce OOP a IRA při únosu ministrů členských států OPEC ve Vídni v roce 1975. Mezinárodní charakter této vlny symbolizuje také letecké pirátství a státy sponzorující terorismus.

34 Historie mezinárodního terorismu Od konce 19
Historie mezinárodního terorismu Od konce 19. století registrujeme čtyři teroristické vlny Čtvrtá vlna, do současnosti, vystupuje do popředí pravicový a náboženský terorismus vyskytující se již ve třetí vlně. muslimský fundamentalismus, navazující na íránskou revoluci v roce 1979. Posun v myšlení teroristů za 30let v objektech proti nimž útočí. Teroristé se vždy ozvali a sdělili své požadavky. Konec 60 a začátek 70let - vraždy policistů nebo soudců zabývajících se vyšetřováním terorismu . Později útoky zaměřovaly i na politiky a diplomaty. V polovině 70let - velké průmyslové firmy a jejich představitele. Koncem 70 let - dopravní letadla, vlaky, letiště a nádraží K atentátům se téměř vždy přihlásila nějaká organizace. V 90 letech se už většinou nikdo nehlásí a nikdo neklade žádná ultimata. Dnes je cílem způsobit co největší škody a utrpení.

35 Definice pojmů souvisejících s islámským fundamentalismem
FUNDAMENTALISMUS hnutím s nejkonzervativnějších protestantských kruhů v USA na přelomu 19. a 20. století. Hnutí odmítá vědeckou kritiku bible a jakoukoli diskusi o jejích možných smyslech a výkladech. Po II. světové válce spojován s islámem a jeho militantními formami. Bezmezné přesvědčení o pravdě a právu hodnotit i soudit ostatní. Znaky : strach z nejistot dospívající k agresivitě, úzkostlivé lpění na starých hodnotách a útěk k radikalismu násilí. ISLÁMSKÝ FUNDAMENTALISMUS návrat k prvotnímu islámu, k jeho zdrojům. Reakce na reformismus, která není schopna uspokojivě řešit v konflikty z moderního vývoje. Cílem je čistota islámu a návrat k pramenům víry. Nejsou stanoveny meze, Extremisté vykládají verše koránu jak se jim právě hodí. Dochází ke zjednodušování a vytrhávání z kontextu.

36 Definice pojmů souvisejících s islámským fundamentalismem
DŽIHÁD bez upřesňujícího výkladu, vysvětlován jako "nesmírné a mnohostranné úsilí na cestě boží“. Veškeré činnosti muslima směřující k upevnění víry,rozvoji a šíření islámu, mírovými i násilnými prostředky. Džihád a válka – útočná, obranná – válka náboženská za šíření božího zjevení a získávání území, na němž má být dosažení boží vlády nad celým světem. Islámský terorista může tvrdit, že je bojovníkem božím a že téměř každá teroristická akce, provedená muslimy, může být považována tj. svaté války proti bezvěrcům a jinověrcům. MUDŽÁHID vykonavatel džihádu, bojovník na cestě boží, za aktivitu slibován pobyt v ráji. Nejvýše je ceněna mučednická smrt za boha. ŠARÍ´A soustava právního a morálního kodexu, prameny jsou v koránu a sbírkách. Pokud svaté zdroje neposkytují jasné řešení některých problémů, vytvářejí se normy na základě analogie nebo na základě konsensu právních autorit. Přizpůsobovat šarí´u novým skutečnostem má za úkol islámská právní věda (fikh).

37 21. prosince 1988, ve skotském Lockerbie
výbuch bomby v letadle nepřežilo 270 lidí dlouhých tahanicích přiznala v roce 2003 Libye, jejíž důstojník tajné služby Abdal Basat Alí Midžrahí byl v lednu 2001 za atentát odsouzen na doživotí. Libye, která se zavázala zaplatit pozůstalým celkem 2,7 miliardy dolarů odškodného, přijala zodpovědnosti za útok

38 Použitá literatura: Dufková,I.,  Zlámal, J.: Policie a terorismus, Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Středisko pro lidská práva a profesní etiku, 2004. Matoušek,O.: Základy sociální práce, Portál, 2001. Tomeš, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky, Portál, 2010.

39 Použité internetové zdroje:

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nerovnoměrný vývoj světa"

Podobné prezentace


Reklamy Google