Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrace po roce 1945. P ř í č iny integrace Zabezpe č ení míru v celé Evrop ě po 2. sv ě tové válce P ř ekonání nacionalisticky orientovaných politických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrace po roce 1945. P ř í č iny integrace Zabezpe č ení míru v celé Evrop ě po 2. sv ě tové válce P ř ekonání nacionalisticky orientovaných politických."— Transkript prezentace:

1 Integrace po roce 1945

2

3 P ř í č iny integrace Zabezpe č ení míru v celé Evrop ě po 2. sv ě tové válce P ř ekonání nacionalisticky orientovaných politických systém ů Volný pohyb po Evrop ě Hospodá ř ský r ů st a sociální zabezpe č ení

4 Výbor pro evropskou hospodá ř skou spolupráci (CEEC) Č ervenec 1947 Organizace na ekonomickou a hospodá ř skou integraci v západní Evrop ě (proti SSSR). Sov ě tský blok založil v roce 1949 svoji vlastní organizaci – Radu vzájemné hospodá ř ské pomoci (RVHP). Umožn ě na díky Marshallov ě plánu (dle amerického ministra zahrani č ních v ě cí Georgea C. Marshalla; americké investice na pozdvižení ekonomické situace v Evrop ě a nastartování hospodá ř ského rozvoje – p ů j č ky, úv ě ry a dary v hodnot ě 12 miliard dolar ů – podepsal americký prezident Harry Truman) Na d ů ležitosti za č alo OEEC ztrácet v roce 1952 V roce 1961 po dokon č ení svého úkolu se transformovala na Organizaci pro hospodá ř skou spolupráci a rozvoj OECD (mezivládní organizace 34 ekonomicky nejrozvinut ě jších stát ů na sv ě t ě, které p ř ijaly principy demokracie a tržní ekonomiky)

5 Bruselský pakt (Západní unie) 17. b ř ezna 1948, na p ř íštích 50 let uzav ř en mezi Belgií, Francií, Lucemburském, Nizozemském a Spojeným královstvím p ř edm ě tem byla sociální, kulturní, hospodá ř ská a p ř edevším vojenská spolupráce základem pro uzav ř ení Pa ř ížských dohod

6 Západoevropská unie (ZEU) 23. ř íjna 1954, na základ ě Pa ř ížské dohody, na 55 let mezivládní vojenská a obranná organizace p ů sobící ve spolupráci s Evropskou unií, se sídlem v Bruselu (p ů vodn ě v Londýn ě ) vznikla rozší ř ením č len ů Bruselského paktu (Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím) o N ě meckou spolkovou republiku a Itálii p ř estala existovat vypršením Pa ř ížských dohod v roce 2010 se skládá z 10 č lenských zemí, 6 p ř idružených zemí, 7 p ř idružených partner ů a 5 pozorovatel ů.

7 Evropská spole č enství (ES) Postupn ě vyústilo v EU (Maastrichtská smlouva) Slou č ení ESUO, EHS, EURATOM (vznikly na základ ě Ř ímských smluv) => od roku 1965 byl b ě žn ě používán název Evropská spole č enství pro tato t ř i spole č enství dohromady

8 A)Evropské spole č enství uhlí a oceli ESUO 18. 4.1951 v Pa ř íži Základem byla Pa ř ížská smlouva Francie a N ě mecko, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Cíl:- spole č ný postup v rozvoji strategických odv ě tví: t ě žba uhlí a výroba oceli. - zamezit p ř ípadnému nekontrolovanému znovuvyzbrojení N ě mecka. Platnost smlouvy o založení ESUO byla stanovena na 50 let a nebyla již dále prodloužena, od 1. ledna 2002 tedy ESUO formáln ě neexistuje. založeném na Schumanov ě plánu z kv ě tna 1950 (ustavení organizace, která by spravovala francouzské a n ě mecké zdroje uhlí a oceli)

9 Jean Monnet p ř i otev ř ení trhu ESUO v roce 1951 Jean Monnet (1888 – 1979) - jeden ze zakladatel ů Evropského spole č enství - francouzský politik, diplomat a ekonom

10 B)Evropské hospodá ř ské spole č enství (EHS) 1958 – 1993, Ř ímská smlouva podporovala ekonomickou integraci mezi Belgií, Francií, N ě meckem, Itálií, Lucemburskem a Nizozemskem. Vlajka EHS1958-1983 Z konference o podpisu smluv

11 C)Evropské spole č enství pro atomovou energii (Euratom) založeno 25. b ř ezna 1957 v Ř ím ě na základ ě Ř ímských smluv Zakládajícími zem ě mi byly Francie, Spolková republika N ě mecko, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko. Hlavní úkolem Euratomu je: „p ř isp ě t ke zvýšení životní úrovn ě v č lenských státech a k rozvoji vztah ů s ostatními zem ě mi vytvo ř ením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a r ů st jaderného pr ů myslu“.

12 Evropské sdru ž ení volného obchodu (ESVO) 3. kv ě tna 1960 ve Stockholmu EFTA – European Free Trade Association státy, kterým nebylo dovoleno nebo které si nep ř ály p ř ipojit se k Evropskému spole č enství P ů vodními č leny byly Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. P ř idružené státy: Finsko (1986), Island (1970), Dánsko a Velká Británie (1973), Portugalsko (1986), Lichtenštejnsko (1991) Vedoucí zemí byla Velká Británie Dnes jsou č leny asociace Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

13 Evropský hospodá ř ský prostor (EHP)

14 vznikl 1. ledna 1993 Mezi zem ě mi EFTA (Island, Norsko a Lichtenštejnsko; Švýcarsko odmítlo) a EU v portugalském Portu Základ volného trhu: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu + ustanovení o hospodá ř ské pomoci a životním prost ř edí

15 Evropská unie 7. února 1992, v nizozemském Maastrichtu, smlouva o Evropské unii; vešla v platnost až v listopadu 1993 politická a ekonomická unie Lisabonskou smlouvou nahradila Evropská unie Evropské spole č enství, č ímž získala právní subjektivitu a také vlastnosti ES – p ř edevším nadstátnost Cíl: - spole č ný trh - hospodá ř ská a m ě nová unie - podpora rozvoje a r ů stu hospodá ř ství, zam ě stnanosti - zlepšování životní úrovn ě a kvality životního prost ř edí V sou č asné dob ě má 27 č len ů, Č R č lenem od 1. 5. 2004 Motto: Jednotná v rozmanitosti; Hymna: Óda na radost (F. Schiller)

16 Členské státy, kandidátské země, další země v Evropě

17 Č lenské zem ě 1. Rakousko (1995) 2. Belgie (1952) 3. Bulharsko (2007) 4. Kypr (2004) 5. Č eská republika (2004) 6. Dánsko (1973) 7. Estonsko (2004) 8. Finsko (1995) 9. Francie (1952) 10. N ě mecko (1952) 11. Ř ecko (1981) 12. Ma ď arsko (2004) 13. Irsko (1973) 14. Itálie (1952) 15. Lotyšsko (2004) 16. Litva (2004) 17. Lucembursko (1952) 18. Malta (2004) 19. Nizozemsko (1952) 20. Polsko (2004) 21. Portugalsko (1986) 22. Rumunsko (2007) 23. Slovensko (2004) 24. Slovinsko (2004) 25. Špan ě lsko (1986) 26. Švédsko (1995) 27. Spojené království (1973) Kandidátské zem ě :Chorvatsko, Makedonie, Island, Č erná Hora, Srbsko,Turecko

18 Instituce EU

19 T ř í pilí ř e Evropské unie I.Evropská spole č enství II.Spole č ná zahrani č ní a bezpe č nostní politika III.Policejní a justi č ní spolupráce

20 I. Evropská spole č enství Viz snímek 7-11

21 II. Spole č ná zahrani č ní a bezpe č nostní politika Evropské unie (SZBP) Založena v roce 1992 D ě lí se na: 1. Zahrani č ní politiku: Cíl: - ochrana nezávislosti a integrity EU - zachování míru - podpora mezinárodní spolupráce - rozvoj demokracie a právního státu - respektování lidských práv a základních svobod 2. Bezpe č nostní politiku Cíl: - evropská bezpe č nostní politika - posilování mezinárodní bezpe č nosti - evropské síly rychlé reakce - odzbrojování Catherine Ashtonová – komisařka pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU

22 III. Policejní a justi č ní spolupráce zam ěř uje se na justi č ní spolupráci mezi č lenskými státy Evropské unie Rozhodnutí jsou p ř ijímána Radou Evropské unie na základ ě jednomyslnosti Instituce: 1. Europol - evropský policejní ú ř ad, specializuje se na potírání organizované kriminality 2. Eurojust - zabezpe č uje koordinaci mezi justi č ními orgány v p ř ípad ě trestního stíhání ve více zemích EU sou č asn ě 3. OLAF- evropský ú ř ad pro potírání podvodných jednání Cíle: - potírání organizované i neorganizované kriminality - boj proti terorismu - omezování nezákonného obchodu s drogami a se zbran ě mi - potírání obchodu s lidmi a trestných č in ů proti d ě tem

23 Zdroje http://europa.eu/about-eu/countries/index_cs.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Historie_EU http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozv ojhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozv oj http://infowebz.com/evropa-1945/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padoevropsk%C3%A1_unie http://cs.wikipedia.org/wiki/Bruselsk%C3%BD_pakt http://www.annefrank.org/en/Subsites/Timeline/Postwar-period-1945--present-day/The-diary-is- published/1948/The-treaty-of-Brussels-17-March-1948/#!/en/Subsites/Timeline/Postwar-period-1945-- present-day/The-diary-is-published/1948/The-treaty-of-Brussels-17-March-1948/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozv ojhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_pro_hospod%C3%A1%C5%99skou_spolupr%C3%A1ci_a_rozv oj http://www.dane-brno.cz/slovnik-ekonomickych-pojmu/detail/oeec---organizace-pro-evropskou- hospodarskou-spolupracihttp://www.dane-brno.cz/slovnik-ekonomickych-pojmu/detail/oeec---organizace-pro-evropskou- hospodarskou-spolupraci http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/fakta-o-eu/historie-evropske-integrace/1001686/47438/ http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=25283&title=Evropsk%E1%20m%ECnov %E1%20dohodahttp://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=25283&title=Evropsk%E1%20m%ECnov %E1%20dohoda http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BD_prostor http://janamurova.blog.cz/0804/instituce-eu KUKLÍK,Jan a PETRÁŠ, René. Nadnárodní integrace v Evrop ě. AVENIRA Stiftung, 2007. Str.238 (str. 160-162) ISBN 978-80-87109-02-1 MA Ň ÁK, Martin. 100 otázek a odpov ě dí o Evropské unii. Vydalo Ministerstvo zahrani č ních v ě cí Č eské republiky v edi č ním odd ě lení Ústavu mezinárodních vztah ů, Praha, 2000. Str. 84 (11, 14) ISBN 80-85864-77-0 HOR Č I Č KA, Václav a KOVÁ Ř, Martin. D ě jiny evropské integrace II. Nakladatelství Triton 2006, Praha. Str. 159 (str. 99, 112). ISBN 80-7254-741-0


Stáhnout ppt "Integrace po roce 1945. P ř í č iny integrace Zabezpe č ení míru v celé Evrop ě po 2. sv ě tové válce P ř ekonání nacionalisticky orientovaných politických."

Podobné prezentace


Reklamy Google