Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář."— Transkript prezentace:

1 XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář Energetiky, Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 26. – 28. ledna 2010, Jelenovská Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 I.3. legislativní balíček EU a)Rozšíření povinností a pravomocí NR b)Agentura pro spolupráci energetických NR II.Problematika podpory výroby elektřiny z OZE III.Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ

3 3 I. 3. legislativní balíček EU a)Rozšíření povinností a pravomocí regulačních orgánů  Vlastnické oddělení včetně certifikace provozovatelů přenosových a přepravních soustav  V případě určení nezávislého provozovatele soustavy a jeho vztahů s vertikálně integrovaným podnikem:  ukládání sankcí  řešení sporů  sledování obchodních a finančních vztahů  schvalování obchodních a finančních dohod  provádění inspekcí vč. neohlášených v prostorách vertikálně integrovaného podniku a nezávislého provozovatele soustavy

4 4  Regulační režim pro přeshraniční otázky - koordinace vypracování všech kodexů sítě a vypracování pravidel pro řízení přetížení  Schvalování 10-tiletých investičních plánů předkládaných nezávislým provozovatelem přenosové (přepravní) soustavy  Kontrola dodržování minimálních norem pro údržbu a rozvoj přenosové (přepravní) soustavy vč. propojovací kapacity

5 5  Přístup třetích osob k přenosové (přepravní) nebo distribuční soustavě – řešení sporů, sledování dodržování kriterií pro připojení atd.  Schvalování jmenování kontrolora shody nezávislého provozovatele přenosové (přepravní) soustavy  Schvalování programu shody nezávislého provozovatele přenosové (přepravní) soustavy  Problematika zákazníků – zajištění srozumitelnosti údajů na faktuře

6 6 b)Agentura pro spolupráci evropských regulačních úřadů  Agentura (Nařízení 713/2009/ES) -je institucí Evropského společenství a má právní subjektivitu a nahrazuje ERGEG -jejím úkolem je pomáhat národním regulačním orgánům a přispět k řádnému fungování vnitřních trhů E + P -sídlo agentury je Lublaň (Slovinsko) -Agentura vydává:  stanoviska a doporučení (pro NR, PS)  nezávazné pokyny Komisi, Radě, Parlamentu  samostatná Rozhodnutí

7 7 Konkrétně je činnost agentury rozdělena na a)úkoly související se spoluprací provozovatelů PS (plyn i elektro) b)úkoly týkající se NR c)úkoly týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře + bezpečnost d)ostatní úkoly

8 8 ad a) úkoly související se spoluprací provozovatelů PS -agentura sleduje provádění úkolů sítě ENTSO pro elektřinu i plyn (dodržování kodexů sítě) viz nařízení 714 a 715, čl. 9 – sledování prováděné agenturou -na základě požadavku Komise zpracuje agentura „rámcový pokyn“ – zásady pro zpracování kodexů (nediskriminace čl. 6 Nařízení) -agentura poskytne stanovisko  k návrhům kodexů ENTSO  k návrhům ENTSO ročního a desetiletého plánu rozvoje

9 9 -agentura sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě a pokud ENTSO neprovede některý kodex, agentura si vyžádá vysvětlení a spolu se svým stanoviskem informuje Komisi -agentura sleduje vývoj při realizaci projektů na nové spojovací kapacity -agentura sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli PS, čl. 12 nařízení – povinnost spolupráce + každé 2 roky zveřejnit regionální investiční plán

10 10 ad b) úkoly týkající se národních regulátorů -agentura vytvoří rámec, podle kterého mohou národní regulační orgány spolupracovat a může komisi předložit závazná pravidla formou doporučení -agentura poskytuje stanovisko k žádostem NR. Jedná se o stanovisko: soulad rozhodnutí NR s rámcovými pravidly -agentura má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí týkající se technických otázek alespoň 2 států (regulační režim pro infrastrukturu, propojovací vedení,…)

11 11 ad c) úkoly týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře + bezpečnost  agentura rozhodne regulační otázky týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře pokud: 1) NR nedosáhly dohody 2) NR společně podají žádost o rozhodnutí, agentura rozhodne nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti  podmínky pro přístup k přeshraniční infrastruktuře zahrnují  postup přidělování kapacity  lhůty pro přidělování  sdílení výnosů z přetížení  vybírání poplatku od uživatelů infrastruktury (Nařízení čl. 17 d)

12 12 ad d) ostatní úkoly -agentura může rozhodnout o výjimkách (na omezenou dobu) dle čl. 17 Nařízení – pokud se NR nedohodnou nebo o to společně požádají -agentura na žádost Komise poskytne stanovisko k rozhodnutí národního regulátora o certifikaci provozovatele PS (čl. 3 odst. 1 Nařízení) -agentura může být pověřena dle „rámcových pokynů“ provádět další úkoly + konzultační činnost -agentura sleduje vnitřní trhy s E a P a dodržování práv spotřebitele

13 13 Organizace agentury 2 jmenuje EK 2„ EP 1)správní rada – 9 členů5„ Rada NR funkční období 4 leté 2)rada regulačních orgánůzástupci NR (27) + 1 zástupce EK rovnost hlasů 3)ředitel 4)odvolací senát - 6 členů (+ 6 náhradníků) - jmenuje Správní rada na návrh Rady NR - nezávislost - funkční období 5 let

14 14 II. Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory -výkupní ceny -zelené bonusy

15 15 Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8,0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 200020012002 200320042005200620072008 pol. 2009 cíl 2010 Podíl OZE [%]

16 16 Výroba elektřiny z OZE v ČR

17 17 0,2 1,8 12,9 43,9 0 10 20 30 40 50 2006200720081-7 2009 [GWh] Výroba elektřiny fotovoltaiky Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!! Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009

18 18 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

19 19 Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora Výroba jen 6,3 % ze všech OZE Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

20 20 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč2004200520062007200820092010 Malé vodní elektrárny (MVE)583 059686 143573 624662 913695 520326 4931 048 695 Větrné elektrárny (VTE)20 92041 10195 081157 050300 901115 564583 504 Fotovoltaika (FV)993271 74322 980139 0061 076 8262 648 178 Čistá biomasa (O)301 615430 053311 028517 336534 823410 7341 192 069 Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) 71 177147 084265 048361 461518 290290 797359 210 Bioplyn (BPS)148 687209 923229 663283 999413 147272 1651 104 950 Kogenerace (KVET)659 536502 992412 399569 094502 656521 595696 091 Druhotné zdroje (DZ)--69 77884 48099 04472 087131 181 Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru) 1 785 0932 017 6261 958 3672 659 3163 203 3923 086 2617 763 879

21 21 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

22 22 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

23 23 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

24 24 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

25 25 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny - 2010 Skutečný instalovaný výkon k 31.12. 2009 – 411 MW 411 MW x 1 000 hodin ročního využití x 11 150 Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh

26 26 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát: neudělá se nic a postaví se 3 000 MW ve FVE (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav)  podpora za 20 let - 798 mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se 2 000 MW  podpora za 20 let - 367 mld. Kč -minimální „úspora“ - 431 mld. Kč

27 27 III. Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ A) v r. 2009 1.Vyhláška o způsobu regulace č. 140/2009, vyšla 25. 5. 2009 (III. RO); OTE – P aktualizace 2.Pravidla pro trh s plynem č. 365/2009, vyšla 26. 10. 2009 3.Pravidla pro trh s elektřinou projednáno  01/2010 4.Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů č. 408/2009, vyšla 25. 11. 2009 5.Novela licenční vyhlášky č. 358/2009, vyšla 16. 10. 2009

28 28 B) v 1. pololetí 2010 1.Pravidla pro provozování PS a DS (+ řády PS a DS), předpoklad: 06/2010 2.Vyhláška o náležitostech a vyúčtování dodávek (E, P, T), předpoklad: 03-04/2010 3.Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny – 01-02/2010 4.Vyhláška o kvalitě dodávek plynu – 04-05/2010 5.Vyhláška o připojení výroben elektřiny, plynu k elektrizační či plynárenské soustavě, 01-02/2010

29 29 Cenová rozhodnutí na r. 2010 1.Teplo CR č. 3 z 12. 10. 2009 2.- OZE bez FVE CR č. 4 ze dne 3. 11. 2009 - FVE – CR č. 5 ze dne 23. 11. 2009 3.ceny za použití sítí elektro CR č. 7, 8 z 25. 11. 2009 4.ceny za použití sítí plyn CR č. 6 ze dne 25. 11. 2009

30 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google