Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář."— Transkript prezentace:

1 XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář Energetiky, Malenovice, a. s. a Teplárny Otrokovice, a. s. 26. – 28. ledna 2010, Jelenovská Ing. Josef Fiřt předseda ERÚ

2 2 I.3. legislativní balíček EU a)Rozšíření povinností a pravomocí NR b)Agentura pro spolupráci energetických NR II.Problematika podpory výroby elektřiny z OZE III.Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ

3 3 I. 3. legislativní balíček EU a)Rozšíření povinností a pravomocí regulačních orgánů  Vlastnické oddělení včetně certifikace provozovatelů přenosových a přepravních soustav  V případě určení nezávislého provozovatele soustavy a jeho vztahů s vertikálně integrovaným podnikem:  ukládání sankcí  řešení sporů  sledování obchodních a finančních vztahů  schvalování obchodních a finančních dohod  provádění inspekcí vč. neohlášených v prostorách vertikálně integrovaného podniku a nezávislého provozovatele soustavy

4 4  Regulační režim pro přeshraniční otázky - koordinace vypracování všech kodexů sítě a vypracování pravidel pro řízení přetížení  Schvalování 10-tiletých investičních plánů předkládaných nezávislým provozovatelem přenosové (přepravní) soustavy  Kontrola dodržování minimálních norem pro údržbu a rozvoj přenosové (přepravní) soustavy vč. propojovací kapacity

5 5  Přístup třetích osob k přenosové (přepravní) nebo distribuční soustavě – řešení sporů, sledování dodržování kriterií pro připojení atd.  Schvalování jmenování kontrolora shody nezávislého provozovatele přenosové (přepravní) soustavy  Schvalování programu shody nezávislého provozovatele přenosové (přepravní) soustavy  Problematika zákazníků – zajištění srozumitelnosti údajů na faktuře

6 6 b)Agentura pro spolupráci evropských regulačních úřadů  Agentura (Nařízení 713/2009/ES) -je institucí Evropského společenství a má právní subjektivitu a nahrazuje ERGEG -jejím úkolem je pomáhat národním regulačním orgánům a přispět k řádnému fungování vnitřních trhů E + P -sídlo agentury je Lublaň (Slovinsko) -Agentura vydává:  stanoviska a doporučení (pro NR, PS)  nezávazné pokyny Komisi, Radě, Parlamentu  samostatná Rozhodnutí

7 7 Konkrétně je činnost agentury rozdělena na a)úkoly související se spoluprací provozovatelů PS (plyn i elektro) b)úkoly týkající se NR c)úkoly týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře + bezpečnost d)ostatní úkoly

8 8 ad a) úkoly související se spoluprací provozovatelů PS -agentura sleduje provádění úkolů sítě ENTSO pro elektřinu i plyn (dodržování kodexů sítě) viz nařízení 714 a 715, čl. 9 – sledování prováděné agenturou -na základě požadavku Komise zpracuje agentura „rámcový pokyn“ – zásady pro zpracování kodexů (nediskriminace čl. 6 Nařízení) -agentura poskytne stanovisko  k návrhům kodexů ENTSO  k návrhům ENTSO ročního a desetiletého plánu rozvoje

9 9 -agentura sleduje a analyzuje provádění kodexů sítě a pokud ENTSO neprovede některý kodex, agentura si vyžádá vysvětlení a spolu se svým stanoviskem informuje Komisi -agentura sleduje vývoj při realizaci projektů na nové spojovací kapacity -agentura sleduje regionální spolupráci mezi provozovateli PS, čl. 12 nařízení – povinnost spolupráce + každé 2 roky zveřejnit regionální investiční plán

10 10 ad b) úkoly týkající se národních regulátorů -agentura vytvoří rámec, podle kterého mohou národní regulační orgány spolupracovat a může komisi předložit závazná pravidla formou doporučení -agentura poskytuje stanovisko k žádostem NR. Jedná se o stanovisko: soulad rozhodnutí NR s rámcovými pravidly -agentura má pravomoc přijímat samostatná rozhodnutí týkající se technických otázek alespoň 2 států (regulační režim pro infrastrukturu, propojovací vedení,…)

11 11 ad c) úkoly týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře + bezpečnost  agentura rozhodne regulační otázky týkající se podmínek pro přístup k přeshraniční infrastruktuře pokud: 1) NR nedosáhly dohody 2) NR společně podají žádost o rozhodnutí, agentura rozhodne nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti  podmínky pro přístup k přeshraniční infrastruktuře zahrnují  postup přidělování kapacity  lhůty pro přidělování  sdílení výnosů z přetížení  vybírání poplatku od uživatelů infrastruktury (Nařízení čl. 17 d)

12 12 ad d) ostatní úkoly -agentura může rozhodnout o výjimkách (na omezenou dobu) dle čl. 17 Nařízení – pokud se NR nedohodnou nebo o to společně požádají -agentura na žádost Komise poskytne stanovisko k rozhodnutí národního regulátora o certifikaci provozovatele PS (čl. 3 odst. 1 Nařízení) -agentura může být pověřena dle „rámcových pokynů“ provádět další úkoly + konzultační činnost -agentura sleduje vnitřní trhy s E a P a dodržování práv spotřebitele

13 13 Organizace agentury 2 jmenuje EK 2„ EP 1)správní rada – 9 členů5„ Rada NR funkční období 4 leté 2)rada regulačních orgánůzástupci NR (27) + 1 zástupce EK rovnost hlasů 3)ředitel 4)odvolací senát - 6 členů (+ 6 náhradníků) - jmenuje Správní rada na návrh Rady NR - nezávislost - funkční období 5 let

14 14 II. Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Základní principy podpory OZE  Do roku 2005 podpora v ČR pouze na základě energetického zákona - neexistence dlouhodobé garance pro investory  V roce 2005 došlo k přijetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  zákon garantuje minimální dobu návratnosti investic (15 let)  předepisuje ERÚ způsob nastavení podpory obnovitelných zdrojů  výrobce má právo na přednostní připojení výrobny do elektrizační soustavy  výrobce si může vybrat ze dvou systémů podpory -výkupní ceny -zelené bonusy

15 15 Výroba elektřiny z OZE v ČR Podíl výroby elektřiny z OZE v ČR 2,8 3,2 3,8 2,1 3,8 4,3 4,9 4,7 5,2 6,5 8, pol cíl 2010 Podíl OZE [%]

16 16 Výroba elektřiny z OZE v ČR

17 17 0,2 1,8 12,9 43, [GWh] Výroba elektřiny fotovoltaiky Nárůst výroby 25 x za 1,5 roku !!! Výroba elektřiny z fotovoltaiky od roku 2006 do července 2009

18 18 Vývoj instalovaného výkonu a počtu provozoven FVE

19 19 Předpokládaný podíl jednotlivých kategorií OZE na výrobě elektřiny v roce 2010 Předpokládaný Podíl SLE 2010 Výroba X Podpora Výroba jen 6,3 % ze všech OZE Podpora však 38,2 % z celku 2,648 mld. Kč X

20 20 Pokrytí vícenákladů na podporu OZE, KVET a DZ za jednotlivé roky (tis. Kč) Rok/tis.Kč Malé vodní elektrárny (MVE) Větrné elektrárny (VTE) Fotovoltaika (FV) Čistá biomasa (O) Spoluspalování a paralelní spalování biomasy (S + P) Bioplyn (BPS) Kogenerace (KVET) Druhotné zdroje (DZ) Celkové vícenáklady (bez korekčního faktoru)

21 21 Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu výroby elektřiny v OZE, KVET a v druhotných zdrojích 52,18 166,34

22 22 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2009 – bez DPH a ekologické daně

23 23 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

24 24 Struktura ceny za dodávku elektřiny pro velkoodběr pro rok 2010 – bez DPH a ekologické daně

25 25 Dopady stávajícího systému podpory FVE na konečnou cenu elektřiny Skutečný instalovaný výkon k – 411 MW 411 MW x hodin ročního využití x Kč/MWh vícenáklad celková podpora pro FVE 4,583 mld. Kč ERÚ při kalkulaci příspěvku na rok 2010 předpokládal 2,648 mld. Kč tj. o 1,731 mld. méně navýšení příspěvku o 31,5 Kč/MWh

26 26 Příklad dopadů stávajícího systému podpory FVE v horizontu 20 let  Každá MWh vyrobená ve FVE potřebuje nyní podporu více než 11 tis. Kč Co se může dále stát: neudělá se nic a postaví se MW ve FVE (na více než 2500 MW je již kladné stanovisko připojení od provozovatelů distribučních soustav)  podpora za 20 let mld. Kč  změna podpory dle vládního návrhu novely zákona č. 180/2005 Sb. a postaví se MW  podpora za 20 let mld. Kč -minimální „úspora“ mld. Kč

27 27 III. Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ A) v r Vyhláška o způsobu regulace č. 140/2009, vyšla (III. RO); OTE – P aktualizace 2.Pravidla pro trh s plynem č. 365/2009, vyšla Pravidla pro trh s elektřinou projednáno  01/ Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů č. 408/2009, vyšla Novela licenční vyhlášky č. 358/2009, vyšla

28 28 B) v 1. pololetí Pravidla pro provozování PS a DS (+ řády PS a DS), předpoklad: 06/ Vyhláška o náležitostech a vyúčtování dodávek (E, P, T), předpoklad: 03-04/ Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny – 01-02/ Vyhláška o kvalitě dodávek plynu – 04-05/ Vyhláška o připojení výroben elektřiny, plynu k elektrizační či plynárenské soustavě, 01-02/2010

29 29 Cenová rozhodnutí na r Teplo CR č. 3 z OZE bez FVE CR č. 4 ze dne FVE – CR č. 5 ze dne ceny za použití sítí elektro CR č. 7, 8 z ceny za použití sítí plyn CR č. 6 ze dne

30 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "XX. seminář energetiků Požadavky 3. legislativního balíčku EU Problematika podpory výroby elektřiny z OZE Nové vyhlášky a cenová rozhodnutí ERÚ seminář."

Podobné prezentace


Reklamy Google