Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Řehout, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Řehout, CSc.
POPULAČNÍ GENETIKA 1 ( bakalářské a magisterské studijní obory ZF , PF a ZSF JU) Prof. Ing. Václav Řehout, CSc.

2 Úrovně a cíle genetiky Molekul: Struktura a fuknce nukleových kyselin

3 Úrovně a cíle genetiky Buněk:
Složení, morfologie a funkce buněčných organel s genetickým významem

4 Úrovně a cíle genetiky Jedince:
Genetické založení a dědičnost jednotlivých znaků

5 Úrovně a cíle genetiky Populace: Rozložení genů a genotypů v populaci
Vliv prostředí na genotyp Efekty působení genů aj.

6 Definice populace Statistik:
Dostatečně velký, statisticky hodnotitelný soubor jedinců

7 Definice populace Astronom: Soubor hvězd na obloze, v galaxii ap.

8 Definice populace Ekolog:
Soubor stromů, živočichů, bylin aj. na určitém stanovišti, biotopu ap.

9 Definice populace Zootechnik, Agronom, Antopolog:
Soubor jedinců určitého druhu, plemene nebo rasy

10 Definice populace Genetik:
Soubor pohlavně se rozmnožujících jedinců, kteří žijí v určitém prostředí a vyznačují se komplexem genů spolehlivě přenášeným na potomstvo

11 Populace prakticky Například: Druh zvířat – jeleni, koně, skot
Plemeno – Valaška, Lenghornka Odrůda – James Grive, Reneta Rasa – běloši, černoši, asiati Etnická skupina – Vietnamci, Rómové v ČR Zájmová skupina – studenti JU Podskupina – studenti ZF JU Místní skupina – země, region, město, aj.

12 Členění populací Mendelovská Panmiktická (panmixie = náhodné páření)
Zahrnuje jedince téhož druhu pohlavně se rozmnožující Panmiktická (panmixie = náhodné páření) V níž dochází k náhodnému páření každého jedince s každým Každý jedinec má stejnou pravděpodobnost pářit se s kterýmkoliv jedincem opačného pohlaví Je nekonečná, nesmrtelná

13 Členění populací Uzavřená
Rozmnožuje se výlučně křížením jejich příslušníků mezi sebou Neprobíhá do ní imigrace příslušníků z jiné populace Je možná emigrace jedinců přirozenou cestou, tj. odchod jedinců z populace, kteří se neúčastní dalšího reprodukčního procesu.

14 Členění populací Otevřená
Mohou do ní imigrovat příslušníci z jiné populace, kteří se kříží s samičími jedinci původní populace Mohou z ní emigrovat jedinci obojího pohlaví do jiné populace Aby zůstala zachovaná musí převažovat podíl potomstva získaný rozmnožováním uvnitř populace

15 Členění populací Statistická Inbrední
Dostatečně veliká populace z níž lze vyvozovat signifikantí statistické závěry Tvořená souborem jedinců pocházejících z náhodného výběru Inbrední Skupina jedinců navzájem příbuzných Vznikla intenzivním použitím příbuzenské plemenitby

16 Členění populací Bisexuální nebo monosexuální
Tvořená jedinci obou nebo jednoho pohlaví V bisexuální populaci se poměr samců a samic významně liší, závisí od způsobu života lidí, cílů využití zvířatt apod. Samčí monosexuální populace jsou zpravidla výrazně menší

17 Populace hospodářských zvířat jsou
Bisexuální i monosexuální Otevřené (zpravidla), ale i uzavřené Inbrední jen výjímečně Mendelovské až na výjimky Statistické – používají-li se k vědeckému hodnocení tehdy kdy: Jsou větší než 100 jedinců (modelové populace) Jsou větší než 1000 jedinců (objektivní závěry) Jsou posuzovány zpravidla jako druh, plemeno nebo rasa u lidí, hybridní kombinace, linie nebo rodina

18 Členění genetiky populací
Genetika populací kvalitativních znaků Zahrnuje alternativní znaky s jednoduchou dědičností zpravidla polymorfního charakteru, např.: - Polymorfní proteiny - Imunologický polymorfismus, krevní skupiny - Některé exteriérové a morfologické znaky aj.

19 Členění genetiky populací
Genetika populací kvantitativních znaků Zahrnuje měřitelné znaky s polygenní dědičností, které lze jednodušeně klasifikovat na: - Anatomické rozměry a poměry (hmotnost, tělesné míry a indexy, aj.) - Fyziologické znaky a vlastnosti (výkonnost, užitkovost, aj.) - Psychické znaky a vlastnosti (inteligence, mentální poruchy ap.) (inteligence, agresivita, chování, jednání, aj.)

20 Základní rozdíly mezi kvalitativními a kvantitativními znaky
Ukazatel Kvalitativní Kvantitativní Genetická determinace Geny velkého účinku majorgeny Geny malého účinku polygeny Proměnlivost znaku (vlastnosti) Diskontinuitní - aleternativní Kontinuitní - normální rozdělení Vliv podmínek prostředí Nulový G = P Různý G+E = P Metody studia dědičnosti Klasická genetická analýza Biometrické metody Možnosti studia dědičnosti Na úrovni jedince i na úrovni populací Pouze ve statistických populacích Základní genetické parametry Genové a genotypové frekvence Heritabilita a opakovatelnost

21 Protiklad dědičnosti monogenni nebo oligogenní
Polygenní dědičnost Protiklad dědičnosti monogenni nebo oligogenní 1 gen – štěpení v F2 2 geny 3 geny X genů 1 : 2 : 1 1 : 4 : 6 : 4 : 1 1 : 6 : 15 : 20 : 15 : 6 : 1 _ x četnost n hodnota znaku x

22 Význam a cíle populační genetiky
Kvalitativních znaků Umožňuje analýzu genetické struktury populací (genotypové složení) Charakterizuje rozšíření genů v populaci (frekvenci jednotlivých genů) Je nástrojem kontroly dědičnosti zdraví a genetického prognozování Umožňuje studium a pochopení evolučních procesů Umožňuje zhodnotit a zobecnit populačně genetickou analýzu jednotlivých kvalitativních znaků

23 Význam a cíle populační genetiky
Kvantitativních znaků Zhodnocuje a analyzuje účinek genů v populaci Stanovuje podíl genotypu a prostředí na vzniku kvantitativního znaku (heritabilita, opakovatelnost) Umožňuje objektivní stanovení efektů selekce, křížení (heterozy), ibrední deprese Umožňuje stanovit genetickou úroveň vztahů mezi jednotlivými vlastnostmi V mimohumánní oblasti dává teoretický předpoklad pro volbu metod šlechtění a plemenitby

24 Historie genetiky populací
Galton 1899 Jako první se pokusil využít matematické cesty k vysvětlení genetikých jevů (podobnost mezi rodiči a potomky) Je autorem prvních biometrických prací – statistické metody aplikované na biologický materiál

25 Historie genetiky populací
Hardy – Angličan 1908 Weinbearg – Němec 1908 Definovali zákon o rovnovážném stavu v populaci Autoři teorie o relativní stabilitě a evoluci populací

26 Historie genetiky populací
Johanson – 1909 Nejznámější je zavedením pojmu gen (za Mendela – faktor, vloha, apod.) Je autorem členění fenotypové proměnlivosti P = G + E

27 Historie genetiky populací
Wright Fischer Holdan První praktické aplikace populačně genetických analýz u kvantitativních znaků Rozvoj teoretického základu populační genetiky položené Hardy a Weinbergem

28 Historie genetiky populací
LeeRoy – Švýcar Pirchner – Němec Falconer – Angličan Robertson – Švéd Populační genetici působící ve druhé polovině minulého století Rozpracování populační genetiky do oblasti zvířat a rostlin

29 Historie genetiky populací
Tuzemská populačně genetická škola rozvíjená od počátku 80. let min. století především na: VÚŽV Uhříněves ZF JU Č. Budějovice SPU Nitra Kvantifikace genových efektů Rozpracování metod odhadů genetických parametrů s plemenné hodnoty Hodnocení genetické diverzity a MAS

30 Historie genetiky populací
Světové i tuzemské aktivity populační genetiky po přelomu tisíciletí: Využití výsledků studia genetické diverzity pro šlechtění populací hospodářských zvířat Studium šíření genů v historii lidstva v souvislostí s migrací. Využití stanovení frekvencí patologických genů pro genetické prognózování Kvantifikace efektů MAS Hodnocení asociací mikrosatelitů a kandidátních genů s genetickými chorobami u lidí nebo užitkovými znaky u zvířat Aplikace molekulární genetiky do genetiky populační

31 Měřítko času v genetice populací
Generační interval Období od narození předků do narození potomků Věk rodičů při narození vnuků člověk 30 – 40 let Drosophila týdny drůbež rok ovce roky prase 2 roky skot – 5 let Interpopulační rozdíly (černoši – běloši, dojný skot – mastný skot)

32 Genofond Genom Soubor genů (daného druhu) v populaci
Neboli soubor genů všech členů populace U savců cca genů Genom Soubor genů v jedné haploidní sadě Celkový genetický materiál haplojidní buňky - gamety

33 Měřítko času v genetice populací
Je vyjádření velikosti populace (N) v závislosti na počtu samců (Nm) a počtu samic (Nf) v populaci 4 . Nm . Nf Ne = Nm + Nf Platí, že: Ne < N

34 Vývoj struktury autogamní populace
Genotypy v % Generace AA Aa aa F , F , , ,00 F , , , , ,00 37,50 37,50 F , , , , ,50 43,75 43,75 F , , , , ,75 46,88 46,88 F , , , , ,8 48,44 48,44 F , , , , ,44 49,22 49,22 F , , , , ,22 49,61 49,61

35 Zvyšování podílu homozygotů a snižování podílu hetorozygotů při autogamii (samooplodňování)

36


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Řehout, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google