Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR Pavel

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR Pavel"— Transkript prezentace:

1

2

3 Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR Pavel Sremer@mzp.cz

4 Environmentální politika Politika (Policy) :- Postup/principy přijaté /navrhované vládou,stranou, podnikem, jednotlivcem -záměrný plán akcí k řízení rozhodování a dosáhnutí racionálních výsledků (Wikipedia) ● Environmentální politika (J.Mc Cormick 2001): Jakýkoliv sled akcí záměrně učiněných/neučiněných k řízení lidských aktivit za účelem předejít, snížit/zmírnit škodlivé účinky na přírodu a přírodní zdroje umožnit, že člověkem vytvořené změny na ŽP nebudou mít škodlivé účinky na člověka

5 Demingův/Shewhartův cyklus: PDCA Plan –Do-Check-Act Naplánuj, Urči záměr Uskutečni záměr Kontroluj Vyhodnoť Proveď úpravy

6 Politický cyklus Problém Identifikace problému Formulace problému/ Politická analýza Vývoj nástrojů politiky Konzultace Koordinace Rozhodnutí Implementace Vyhodnocení Přijetí

7 Politiky ŽP v ČR 1990:Koncepce ekologické politiky- usn.fed.vl.č.511 z 26.7.1990, usn.vl. ČR č.210 z 18.7.1990 1990: (Duhový) program ozdravění ŽP ČR, usn.vl. ČR č. 338 z 12.12.1990 1995: SPŽP- usn.vl.č. 472 z 23.8.1995 1999: SPŽP- usn.vl.č. 323 z 14.4.1999 (na vědomí) 2001: aktualiz. SPŽP- usn.vl.č. 38 z 10.1.2001 2004: aktualiz. SPŽP –usn.vl.č. 235 ze 17.3.2004: II/1 b: připravit do 31.12.2010 další aktualizaci SPŽP

8 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 1.Společnost, člověk a zdraví 2.Ekonomika a inovace 3.Rozvoj území 4.Krajina, ekosystémy a biodiversita 5.Stabilní a bezpečná společnost

9

10 Stav přípravy aktualizované SPŽP ČR 2010  Příprava 2008 – 2009: Metodika, analýzy, hlavní témata  Dne 25.11.2008 – proběhl veřejný diskusní seminář  Ustavena pracovní skupina MŽP  Školení ve strategickém plánování  Na základě podkladů zpracován návrh 6 priorit  Ustavena meziresortní pracovní skupina  Práce na hlavních a dílčích cílech  Ustavení platformy partnerských organizací

11 Návrh priorit 1.Ochrana klimatu a omezování negativních dopadů jeho změny 2.Snižování negativních dopadů znečištění ovzduší 3.Ochrana a udržitelné využívání zdrojů 4.Ochrana biologické rozmanitosti 5.Environmentálně šetrné užívání krajiny 6.Bezpečné prostředí

12 Priorita 1 Ochrana klimatu a omezování negativních dopadů jeho změny:  snižování emisí skleníkových plynů  omezování negativních dopadů klimatické změny

13 Priorita 2 Snižování negativních dopadů znečištění ovzduší:  zlepšení kvality ovzduší  snížení emisí

14 P 3: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů  zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu  omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní prostředí a podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin  omezování hlavních negativních vlivů působících na půdu  ochrana a udržitelné využívání horninového prostředí  efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

15 P.4: Ochrana biologické rozmanitosti  ochrana populací původních druhů rostlin a volně žijících živočichů a jejich biotopů  podpora přírodních procesů, ekosystémových služeb a funkcí a ochrana cenných částí přírody  omezení šíření invazních druhů rostlin a živočichů

16 P.5:Environmentálně šetrné užívání krajiny  zajištění koordinované péče o přírodní a kulturní hodnoty krajiny  zlepšení druhové, věkové a strukturní skladby lesů a jejich zdravotního stavu  obnova přirozené retenční schopnosti krajiny  zlepšení kvality prostředí v urbanizované krajině  šetrné hospodaření v zemědělsky využívané krajině

17 P.6: Bezpečné prostředí  předcházení rizik (povodně, sucho, GMO, chemické látky, nebezpečné odpady)  ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací způsobenými antropogenními nebo přírodními hrozbami

18

19 Další postup  doplnění dle výsledků diskuze na dnešním jednání  paralelně bude probíhat činnost meziresortní PS  pokračování ve stanovení dílčích cílů a opatření  práce na ukazatelích-indikátorech  hodnocení vlivů SPŽP (SEA, RIA, SIA)  hrubá verze v dubnu 2010 do PV MŽP  dopracování opatření, nástrojů a indikátorů  monitoring a celkový plán implementace SPŽP  dopracování v 2.pol. 2010, za nové vlády

20 PRIORITY HLAVNÍ CÍLE DÍLČÍ CÍLE Postupná příprava SEA, RIA, SIA, nástroje, monitoring-indikátory, Implementace OPATŘENÍ

21 SMARTer tvorba cílů AnglickyČeskyBližší specif. S Specific, Stretch,Stimulating Přesně vymez., motivující, stimulující Kvalitat.potvrzení čím, kde, kdy a jak bude situace změněna M MeasurableMěřitelný Dostupná kvantifik. nebo jinak reálná data A Achievable, Accurate, Acceptable, Aligned Dosažitelný, přesný, akcept., vyvážený Obsahuje hodnoty, jako je množství, umístění R Realistic, Resource targetted Reálný, dosažitelný, zdrojově naplánovatel. Schopné dosáhnout změny, zamýšl. v cíli T Time related/boundTermínovaný, časově ohraničený Časově ohraničené opatření, čas ve kterém dosažení cíle E ExtendingRozšiřujícíRozšiřující schopnost R RewardingVyplácející se, užitečný

22 Příklady: Jsou cíle SMART ? Emise Pb a Cd do ovzduší z velkých znečišť. zařízení budou v souladu s národními emisními standardy do konce r. 2010 Přispět k redukci emisí do řeky Vltavy Emise BSK a CHSK do místní řeky je pod 1 t/den díky intenzivní kontrole a prosazování práva Polovina inspektorů inspektorátu v Ústí bude před koncem r. 2005 vyškolená v inspekcích IPPC zařízení

23 Informace www.mzp.cz Pod: Politika životního prostředí

24 Děkuji za pozornost Pavel Sremer@mzp.cz Svetlana.Svitakova@mzp.cz

25


Stáhnout ppt "Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR Pavel"

Podobné prezentace


Reklamy Google