Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Oheň, hoření Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková

2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Hoření Hoření je chemický děj, při kterém vzniká teplo, světlo a látky jiných vlastností, než má hořící látka, např. hoření dřeva, papíru – vzniká oxid uhličitý, voda, popel Plamen je sloupec hořících, většinou plynných látek Teplota plamene: zápalky 800⁰C dřevo, hnědé uhlí, ropa, nafta 1100⁰C černé uhlí, benzín 1200⁰C zemní plyn 2000⁰C 1 2 3

3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Vlastnosti plamene Druh spalované látky a dokonalost spalování ovlivňují barvu a svítivost plamene např. Bunsenův kahan 1. plamen „svítivý“, přívod vzduchu je uzavřen, nízká teplota plamene 2. a 3. plamen, částečně otevřen přívod vzduchu 4. plamen „nesvítivý“, naplno otevřen přívod vzduchu, nejvyšší teplota plamene Bunsenův kahan – typy plamene 4

4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Hořlavina Teplota vzplanutí je nejnižší teplota, při které hořlavá látka ve směsi se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne Teplota vznícení je nejnižší teplota, při které hořlavá látka ve směsi se vzduchem po přiblížení plamene vzplane a hoří (nejméně 5 s) Hořlavina je látka, která prudce hoří se vzdušným kyslíkem, uvolňuje při tom energii, teplo a světlo a současně mění své chem. vlastnosti Nádoby s hořlavinami musí být označeny výstražným symbolem Výstražný symbol pro hořlaviny 5

5 Teplota vzplanutí (ve ⁰C)
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Teplota vzplanutí je kritériem pro dělení hořlavých kapalin do 4 tříd nebezpečnosti: Nejnebezpečnější z hlediska požáru jsou hořlaviny I.třídy (nízká teplota vzplanutí) V blízkosti hořlavin se nesmí pracovat s otevřeným ohněm Na pracovišti musí být umístěn vhodný hasicí přístroj 6 Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí (ve ⁰C) Příklady kapalin I. do 21 aceton, benzín, methanol II. petrolej III. motorová nafta IV. nad 100 topné oleje, anilín Výstražný symbol nebezpečnosti pro hořlaviny

6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Oheň, požár Oheň je lidmi řízené, předem plánované a kontrolované hoření, ohraničené určitým prostorem Požár je lidmi nekontrolované hoření v předem nevymezeném prostoru Nebezpečí zranění a usmrcení osob a zvířat Škody materiálních hodnot a životního prostředí Hašení plamene – jeho podstatou je zamezení přístupu kyslíku a chlazení hořící látky pod teplotu vznícení 7 8

7 Chování v případě požáru
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Chování v případě požáru Co dělat v případě požáru? Vyhlásit poplach - volat hoří Zburcovat a vyzvat všechny osoby v blízkost požáru, aby se vzdálily, popř. opustily hořící objekt Pokusit se o uhašení požáru (pokud se jedná o menší požár) Volat hasiče 150 V domě zavřít hlavní přívod plynu a vypnout hlavní jističe elektřiny Opustit hořící objekt a pomoci z něj ostatním (uzavřený objekt bude brzy plný zplodin, které jsou jedovaté – chráníme dýchací cesty, proto ústa překryjeme tkaninou nejlépe navlhčenou)

8 Hasební prostředky Jednoduché hasební prostředky: Voda
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Hasební prostředky Jednoduché hasební prostředky: Voda Deka (mokrá nebo nehořlavá) Lopata Písek nebo hlína Sníh Hasicí přístroje Tyto hasební prostředky můžeme použít u menších požárů, které se můžeme pokusit uhasit vlastními silami. Písek můžeme použít tam, kde nelze použít vodu. Hasicí deka 9

9 Vodní a pěnový hasicí přístroj
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Vodní a pěnový hasicí přístroj Vodní hasicí přístroj Podstata: voda + uhličitan draselný (chrání proti zamrznutí) Chladící efekt Hašení: pevné látky (dřevo, uhlí, seno) Nelze použít: elektrická zařízení pod proudem, benzín, lehké kovy Pěnový hasicí přístroj Podstata: voda + pěnidlo, vzniká pěna Dusivý efekt (izoluje hořící látku od vzdušného kyslíku) Hašení: pevné látky, hořlavé kapaliny (benzín, nafta) Nelze použít: elektrická zařízení pod proudem (pěna je vodivá), lehké kovy

10 Práškový hasicí přístroj
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Práškový hasicí přístroj Práškový hasicí přístroj Podstata: speciální jemný prášek, hnaný plynem Velmi účinné hasivo – NEVODIVÉ Dusivý efekt Hašení: elektrická zařízení pod napětím, kapaliny, plyny, knihovny Nelze použít: na přístroje citlivé na prach (např. elektronická zařízení), lehké kovy, pevné hořlaviny (dřevo, uhlí) 10

11 Sněhový hasicí přístroj
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Sněhový hasicí přístroj Sněhový hasicí přístroj Podstata: oxid uhličitý Dusivý efekt Pozor: hasivo má při použití nízkou teplotu (-76⁰C), při manipulaci použít držadlo, riziko vzniku omrzlin + nepoužívat v uzavřeném prostoru nebo při použití větrat (oxid uhličitý je těžší než vzduch a může jej vytlačit z malého prostoru – ten je pak nedýchatelný) Hašení: elektrická zařízení pod proudem, elektronická zařízení, kapaliny, plyny Nelze použít: sypké materiály (silný proud plynu), pevné látky (např. dřevo – neodstraní žhnutí látky)

12 Halonový hasicí přístroj
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Halonový hasicí přístroj Halonový hasicí přístroj Hasivem jsou plyny (halogenderiváty uhlovodíků) Velmi účinné hasivo - vytváří páry, které zabraňují přístupu vzduchu k hořící látce a tu současně ochlazují Pozor: Dříve používané plyny poškozují ozónovou vrstvu – jejich použití je omezeno, většinou jsou zakázány a nahrazovány jinými hasicími látkami Nepoužívat v uzavřených prostorech, popř. větrat – jsou zdraví škodlivé Hašení: elektrická zařízení pod proudem, kabely, rozvodny, motorová vozidla, výpočetní technika Nelze použít: žhnoucí látky (uhlí), lehké kovy

13 Zdroje Obrázky: Knihy: ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. Aldado, Fernando S. File:Fire 1873.JPG. [Online] [Citace: ] Geisler, Martin. Soubor:Candle-calendar.jpg. [Online] [Citace: ] Oscar. Soubor:DancingFlames.jpg. [Online] [Citace: ] Fijałkowski, Arthur Jan. Soubor:Bunsen burner flame types .jpg. [Online] [Citace: ] Pixeltoo. Soubor:F inflammable.png. [Online] [Citace: ] Henning, Torsten. File:DIN Feuer etc verboten D-P002.svg. [Online] [Citace: ] Service, USDA Forest. File:Northwest Crown Fire Experiment.png. [Online] [Citace: ] Pedneault, Sylvain. Soubor:FirePhotography.jpg. [Online] [Citace: ] Rama. Soubor:Couverture-anti-feu-p jpg. [Online] [Citace: ] Alighieri, Dante. Soubor:FireExtinguisherABC.jpg. [Online] [Citace: ] Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 8 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google