Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Matějčková.  Molární koncentrace vodného roztoku NH 4 HCO 3 je 300 mmol/l. Kolik osmoticky aktivních částic obsahuje a jaká je osmolarita roztoku?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Matějčková.  Molární koncentrace vodného roztoku NH 4 HCO 3 je 300 mmol/l. Kolik osmoticky aktivních částic obsahuje a jaká je osmolarita roztoku?"— Transkript prezentace:

1 Jana Matějčková

2  Molární koncentrace vodného roztoku NH 4 HCO 3 je 300 mmol/l. Kolik osmoticky aktivních částic obsahuje a jaká je osmolarita roztoku?  Ze 150 g 65% HNO 3 je třeba připravit 2% kyselinu. Kolik vody je třeba k jejímu zředění?  Při fotometrickém stanovení fenolu byla u vzorku zjištěna T =66,5%. Transmitance standardu o koncentraci 20 mg/l byla 56,2%. Jaká je koncentrace fenolu ve vzorku?  Jaká je disociační konstanta slabé kyseliny, jestliže její vodný roztok o koncentraci 0,2M má pH 2,96?

3  Tlumivý roztok se připravuje smícháním HCl a KCl. Kolik ml 0,2M roztoku KCl musíme smíchat s 18,82 ml 0,2M HCl, abychom připravili pufr o pH 1,5? pK je 1,28.  7% roztok uhličitanu sodného má hustotu 1,048 g/cm 3. Jaké je koncentrace kyseliny? Mr=100  80% zásobní roztok léčiva je naředěn v poměru 1:5. Z tohoto zásobního roztoku je nutno připravit 150 ml 3% roztoku léčiva. Kolik ml zásobního roztoku spotřebujete?  1,5 litru roztoku obsahuje 65 g MgCl 2. Kolik mmol Cl - iontů je obsaženo ve 200 ml tohoto roztoku? Mr (MgCl 2 ) = 95

4  Jaké bude pH roztoku vzniklého smísením 0,5 dm 3 3% kyseliny sírové (  =1,018 g/cm 3 ) se 1,2 L roztoku kyseliny sírové, jejíž koncentrace je 0,3M? Mr = 98  Koncentrace Na + iontů v plazmě je 138 mM a objem plazmy v těle dospělého jedince vážícího 70 kg je asi 3,4 litru. Kolik gramů Na + iontů se nachází v tomto objemu plazmy? Ar (Na) = 23  V jakém poměru je nutné smíchat roztok 0,1 M Na 2 HPO 4 a roztok 0,1 M NaH 2 PO 4, abyste získali pufr o pH = 7,5? pKa = 7,2. Výsledek uveďte v poměru Na 2 HPO 4 / NaH 2 PO 4.  Kolik mg glukózy je třeba na přípravu 0,15 L roztoku o koncentraci 12 mmol/l?Mr (glukóza)=180 

5  Vypočítejte pH 0,2 M roztoku NH 4 OH. Disociační konstanta NH 4 OH je 1,8*10 -5.  Vypočítejte K dis 0,2 M kyseliny mléčné, jejíž pH = 2,5.  Jaké bude pH roztoku, který vznikne doplněním 50 cm 3 roztoku NaOH o c = 0,2 M na objem 800 ml?  Jaké bude pH pufru, který vznikl smícháním 300 ml 0,5 M kys. octové a 100 ml 0,7 M octanu sodného, pK A = 4,76.

6  návody na praktika  http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chemie/vyuka/ Module_IB/Practicals/index.html http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/chemie/vyuka/ Module_IB/Practicals/index.html

7 - vzorový na webu - jméno, datum - název úlohy - cíle práce - princip metody - odchylky od pracovního postupu - všechny naměřené hodnoty - výpočty - přehledné tabulky - závěr, odpovědi, diskuse – zhodnocení výsledků

8  kvantitativní metoda  měření objemů roztoků  ke stanovení neznámých koncentrací analyzovaných látek  odměrný roztok o přesné koncentraci  roztok vzorku s látkou o neznámé koncentraci  indikátor – detekuje bod ekvivalence

9 - chemická reakce mezi stanovovanou látkou a odměrným činidlem - činidla se přidává takové množství, které je ekvivalentní množství analytu - z objemu přidaného roztoku činidla, jeho koncentrace a stechiometrie reakce se stanoví obsah analytu - přídavky indikátorů, pufru, popř. katalyzátorů - titrační baňky, byreta

10  bod ekvivalence  v bodě ekvivalence dochází skokem k fyzikálně-chemické změně, kterou lze snadno indikovat  vizuální – změna barvy (trvalé zbarvení), indikuje první nadbytečnou kapku přidaného OR (ve skutečnosti je při změně zbarvení roztok přetitrován), subjektivní  instrumentálné – pomocí přístrojů (elektrodový potenciál, el. vodivost), objektivní  stav, kdy chemicky ekvivalentní množství (látková množství) odměrného roztoku a vzorku právě zreagovaly  n (odm. roztoku) = n (analyz. látka)

11 Titrační křivka - závislost sledované veličiny na objemu titr. činidla - změna pH na V titr. činidla

12  acidobazické titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou ◦ neutralizační reakce produkují sůl a vodu ◦ reakcí silné kyseliny a silné zásady vzniká neutrální roztok (pH = 7)  acidimetrie: odměrným roztokem je kyselina, vzorek je zásada  alkalimetrie: odměrným roztokem je zásada, vzorek je kyselina ◦ tato metoda se používá ke stanovení acidity žaludeční šťávy v gastroenterologii

13 Odměrné roztoky: - přesné, čisté, skutečná koncentrace (faktor) - titrace odměrným roztokem OR o teoret. koncentraci (standardní roztok) - skutečná spotřeba - f = předpokládaná spotřeba OR / skutečná spotřeba OR - f = 1,0 = přesná koncentrace, faktor, titr - pak se faktor dosadí do rovnice c = n/V … n = c. V. f

14 Druhy titrací: - neutralizační – reakce mezi kyselinou a zásadou -alkalimetrie (OR zásady titrujeme kyselinu) -acidimetrie (OR kyseliny titrujeme zásadu) - srážecí – při reakci vzniká nerozpustná sraženina (AgNO 3 ) - komplexotvorné – tvorba málo disociovaných, avšak ve vodě rozpustných sloučenin – kovových komplexů (př. EDTA) - oxidačně-redukční – při reakcích dochází k výměně elektronů -oxidimetrie – OR je oxidační činidlo – manganometrie -reduktometrie – OR je redukční činidlo

15 Podle chemické rovnice:aA + bB → cC + dD a, b = stechiometrické koeficienty  bod ekvivalence – bod kde právě zreagovala chemicky ekvivalentní látková množství látek A a B n(A) = n(B) n = c x V (n = c x V x f) c A x V A = c B x V B v případě stejných stechiometrických koeficientů n(A)/n(B) = a/b a x c B x V B = b x c A x V A v případě různých stechiometrických koeficientů, protože a/b = n(A)/n(B) → a x n(B) = b x n(A)

16  20,0 ml vzorku žaludeční šťávy zneutralizováno 25 ml 0,1 M NaOH. Jaká je molarita HCl v žaludeční šťávě?  25,0 ml vzorku H 2 SO 4 bylo zneutralizováno 15,0 ml 0,5 M NaOH. Vypočítejte molární koncentraci H 2 SO 4 ve vzorku.

17 - odměrná analýza - indikátor - fenolftalein - zkouška s vodou - ! faktor NaOH

18  elektrochemická metoda  bezproudé měření elektromotorického napětí galvanického článku – potenciálový rozdíl mezi indikační (měrnou) a referenční (srovnávací) elektrodou ponořenými do analyzovaného roztoku  určení bodu ekvivalence při neutralizačních nebo redox. titracích  indikační elektroda – závisí na aktivitě stanovované látky, např. iontově selektivní elektroda (pro ionty), skleněná elektroda (pro stanovení aktivity H + ), její potenciál se mění v závislosti na aktivitě (konc.) analyzované látky  referentní elektroda – je stabilní, konstantní, nezávisí na aktivitě stanovované látky, např. argentochloridová, kalomelová elektroda  měříme rozdíl potenciálů (napětí) – potenciál nelze měřit jako takový

19

20  závislost elektrodového potenciálu na aktivitě stanovované látky – Nernstova-Petersonova rovnice  pro elektrodový děj platí: ox. + n e -  red  E = elektrodový potenciál  E 0 = standardní elektrodový potenciál  R = molární plynová konstanta (8,314 J K -1 mol -1 )  F = Faradayova konstanta (96458 C mol -1 )  T = absolutní teplota (25 o C = 298 K)  n = náboj stanovovaného iontu  a = aktivita stanovovaného iontu

21  elektrodový potenciál závisí na T roztoku a aktivitě („koncentraci“) a náboji stanovovaného iontu  elektrodový potenciál nepotřebujeme počítat – ke kalibraci potenciometru se používají standardy  ELEKTRODY – KLASIFIKACE ◦ elektrody I. druhu (kovové nebo plynové) ◦ elektrody II. druhu (kov + jeho nerozpustná sůl → referentní elektrody) ◦ redoxní elektrody (Pt, Au) ◦ membránové elektrody (ISE)

22  senzitivní pro jeden specifický iont v roztoku  složeny ze speciální membrány schopné vyměňovat své vlastní ionty za specifický iont z roztoku  Význam ISE: ◦ převádějí aktivitu specifického iontu přítomného v roztoku na elektrický potenciál, který může být změřen voltmetrem nebo pH metrem ◦ v klinických laboratořích je používáno několik typů ISE: např. elektroda specifická pro H + („skleněná elektroda“), Na +, K +, Cl -

23  skupina ISE  specifická pro koncentraci H + iontů v roztoku Iontová výměna v membráně: Na + (sklo) + H + (aq) ↔ H + (sklo) + Na + (aq) Skleněná elektroda = indikační elektroda Kalomelová elektroda = referentní elektroda

24

25 - potenciometrie - kalibrace pH metru - magnetická míchačka! - měření pH

26  metody založené na rozdělování látek mezi dvě fáze - opakované ustavování rozdělovacích rovnováh vzorku mezi 2 fázemi (mobilní a stacionární)  stacionární fáze – nepohyblivá, mobilní fáze - pohyblivá  vzorek je unášen tokem mobilní fáze kolonou  ty složky, které jsou zadržovány stacionární fází více, se pohybují kolonou pomaleji  složky méně zadržované se pohybují rychleji Distribuční poměr (konstanta) K D = [X] s / [X] m

27 Rozdělení: podle skupenství mobilní fáze -kapalinová – LC -plynová – GC podle uspořádání stacionární fáze -kolonová -papírová (na papíře) -tenkovrstevná – TLC (na skleněné desce, hliníkové folii) podle děje, který převládá při separaci -rozdělovací -adsorpční -iontově-výměnná -gelová -afinitní

28  Plynová chromatografie - pro těkavé látky, které je možné převést do plynného stavu - mobilní fáze – nosný plyn - ve spojení s MS - pro monitorování drog v krvi, stanovení alkoholu v krvi, analýza potravin a kosmetických přípravků, analýza ropných produktů, analýza životního prostředí  Kapalinová chromatografie - nízkotlaková a vysokoúčinná - mobilní fáze – výběr polarity (polární - voda, methanol, acetonitril, nepolární - pentan, heptan, chloroform) - ve spojení s MS - analýzy roztoků netěkavých látek v komplexních matricích, analýza životního prostředí (PAH), stanovení půdy, vody, farmaceutická analýza

29 Schéma přístroje GC - nosný plyn - dávkovač - kolona - detektor - termostatovaný prostor - řídící a vyhodnocovací zařízení - rozdílné analyty mají rozdílnou afinitu k sorbentu - různé analyty vykazují různou distribuci mezi sorbentem a eluentem - rozdílné analyty jsou rozdílně zadržovány

30 Schéma přístroje HPLC

31  mobilní fáze: cyklohexan, toluen, aceton,....  stacionární fáze: silikagel  porovnáváme vzdálenosti frakcí od startovní linie  více praktické je porovnání retardačních faktorů (R f ) jednotlivých frakcí: R f = a/b a = vzdálenost od startovní linie do středu skvrny b = vzdálenost od startovní linie do cílové linie mobilní fáze  využívána v kvalitativní analýze  v klinické toxikologii - screening opiátů, amfetaminu nebo kanabinoidů b a

32

33 Chromatografické termíny: - pík - retenční čas (t R ) - mrtvý čas (t m ) - mrtvý objem kolony (V m ) - citlivost detekce - mez detekce - kvalitativní hodnocení - kvantitativní hodnocení

34 - kapilární zónová elektroforéza - izotachoforéza - izoelektrocká fokusace - k separaci nabitých částí vzorku dochází vlivem elektrického pole - přístroj CZE

35  TLC lipofilních barviv  adsorpční planární kapalinová chromatografie  mobilní fáze toluen (nepolární)  stacionární fáze destička se silikagelem (polární)  standardy barviv – porovnání Rf  neznámý vzorek – směs 2 barviv

36 - TLC (chromatografie na tenké vrstvě) - vyznačit startovní linii – 3 cm od okraje a 1 cm ze strany (nerýt na desku) - vyrýt plochu separace - nanést roztoky - vložit do vyvíjecí komory s toluenem - určit Rf standardů a jednotlivých složek vzorku

37  dávkovač  automatická pipeta  byreta  doplňování odměrného válce


Stáhnout ppt "Jana Matějčková.  Molární koncentrace vodného roztoku NH 4 HCO 3 je 300 mmol/l. Kolik osmoticky aktivních částic obsahuje a jaká je osmolarita roztoku?"

Podobné prezentace


Reklamy Google