Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAŇOVÁ EVIDENCE RUČNĚ A NA PC

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAŇOVÁ EVIDENCE RUČNĚ A NA PC"— Transkript prezentace:

1 DAŇOVÁ EVIDENCE RUČNĚ A NA PC
tematický blok vzdělávacího projektu OP RLZ 1.1 Lektor: Ing. Jindřiška Zapletalová Rozsah kurzu: hodin TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Kurz Daňová evidence ručně a na PC
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

3 Učebna ODU - 1. a 3. kurs TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 Učebna ODU - 1. a 3. kurs TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 Učebna ODU – 1. a 3. kurs TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

6 Učebna ODU – 1. kurs TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

7 1. semestr Počet přihlášených účastníků 18 Kurs zahájilo 16
Počet absolventů 16 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

8 1. semestr

9 1. semestr

10 1. semestr

11 1. semestr

12 2. Semestr září 2007 – leden 2008

13 2. semestr Počet přihlášených absolventů 32 Kurz zahájilo 27
Počet absolventů 21 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14 2. semestr

15 2. Semestr

16 2. semestr

17 2. semestr

18 Učebna MU – 2. kurs

19 3. Semestr únor 2008 – červen 2008

20 3. semestr

21 3. Semestr Počet přihlášených Kurz zahájilo 16 Počet absolventů

22 3. Semestr

23 3. Semestr

24 3. semestr

25 OSNOVA Osnova pro kurz Daňová evidence ručně a na PC
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

26 „Neziskovky“ vzdělávací projekt OP RLZ OSNOVA VÝUKY V KURZU
Obchodní akademie Břeclav, Smetanovo nábřeží 17, Břeclav „Neziskovky“ vzdělávací projekt OP RLZ OSNOVA VÝUKY V KURZU „DAŇOVÁ EVIDENCE – RUČNĚ A NA PC“ Výuka bude probíhat v odborné učebně Obchodní akademie Břeclav, jednou týdně, vždy po 3 (nebo 4) vyučovacích hodinách. Lektor: Ing. Jindřiška Zapletalová Asistent: 2 studenti Obchodní akademie, Břeclav Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodin TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

27 Cíl kurzu: Seznámit se s formou a obsahem daňové evidence. Pochopit podstatu daňové evidence a rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Ukázat možnosti vedení daňové evidence. Naučit se vést daňovou evidenci ručně a pomocí ekonomického softwaru (Pohoda). Naučit se vypočítat daň z příjmů a vyhotovit daňové přiznání k dani z příjmů. Naučit se využívat při vedení daňové evidence zákonné normy a jejich aktualizace. Seznámit se s možnostmi využití internetových stránek.

28 Metody výuky: teoretický výklad – lektor, účastník kurzu bude mít k dispozici výukové materiály – vypracování zajistí lektor práce se zákony a informacemi z internetu evidence hospodářských operací v deníku příjmů a výdajů ručně vedení daňové evidence v ekonomickém programu POHODA testy znalostí (s možností využití zařízení odborné učebny)

29 OSNOVA Průběh výuky v kurzu: 1. Úvodní hodina 1 hodina
- organizační záležitosti - provozní řád odborné učebny - bezpečnost práce v ODU - způsoby vedení podnikatelské činnosti 2. Charakteristika daňové evidence hodiny - daňová evidence – obsah a forma - rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím - složky majetku a závazků

30 3. Daňová evidence hodin - evidence příjmů a výdajů - deník příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků - průběžné položky - evidence DPH v deníku příjmů a výdajů - daňové a nedaňové příjmy a výdaje - zvláštní hospodářské operace – odpisy, leasing, automobil, reklama, reprezentace, dary, daně - zaměstnanci a mzdy - hrubá mzda, čistá mzda, záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti - sociální a zdravotní pojištění - roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - test znalostí (vedení daňové evidence)

31 4. Zdanění příjmů podnikatelů 6 hodin
- uzavření deníku na konci roku - nepeněžní operace na konci roku - výpočet výše daně z příjmů fyzických osob - příklad na zdanění podnikatelů - test znalostí (výpočet daně z příjmů)

32 5. DPH hodiny Charakteristika daně Zákon o DPH Výpočet daně Evidence daně Daňové přiznání

33 6. Program POHODA hodin - charakteristika programu, nastavení parametrů programu - založení daňové evidence, nastavení uživatelského a globálního nastavení - příjmy a výdaje v pokladně a na bankovním účtu - zpracování přijatých a vystavených faktur - likvidace pohledávek a závazků - evidence DPH - sestavení přiznání k DPH

34 - evidence majetku a zásob
- personalistika, mzdová agenda - výpočet mezd - zaúčtování mezd - mzdové tiskopisy - uzávěrkové operace - zjištění základu daně, výpočet daně, sestavení daňového přiznání - test znalostí (vedení daňové evidence v ekonomickém programu POHODA

35 Zpracování souvislého příkladu
na daňovou evidenci hodiny Ukončení kurzu hodina

36 Metodika výuky Učební texty Prezentace k dané problematice
Využití dataprojektoru Využití PC Využití www stránek

37 Ukázky pracovních textů

38 I. Daňová evidence a účetnictví
Podnikatelskou činnost lze evidovat: v daňové evidenci v účetnictví Účetnictví musí vést právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a fyzické osoby, které se staly účetní jednotkou. Fyzické osoby se stávají účetní jednotkou a musí vést účetnictví v těchto případech: obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok přesáhl 25 miliónů Kč je zapsána v obchodním rejstříku (FO se musí do OR zapsat pokud: a) výše jejich výnosů nebo příjmů dosáhla v průměru za dvě po sobě bezprostředně následující účetní období částku 120 mil. Kč, b) provozuje živnost průmyslovým způsobem, c) tak stanoví zvláštní právní předpis) je účastníkem sdružení bezprávní subjektivity (FO, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle občanského zákoníku, se stávají účetní jednotkou, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou). rozhodla se vést účetnictví dobrovolně Účetní jednotka musí vést vždy účetnictví. Fyzická osoba, která není právnickou jednotkou se může dobrovolně rozhodnout, zda povede účetnictví nebo daňovou evidenci

39 Příklad 1. Zjistěte základ pro výpočet daně a hospodářský výsledek.
Výnosy Kč 500 000,-. Příjmy Kč 500 000,-. Podnikatel přijal fakturu za nákup materiálu za Kč 300 000,-. Tuto fakturu ihned uhradil. Materiál spotřeboval až v následujícím roce. Podnikatel přijal fakturu za nákup materiálu za Kč 300 000,-. Tuto fakturu zaplatil v následujícím roce. Materiál spotřeboval v roce letošním. Podnikatel přijal fakturu za nákup materiálu za Kč 300 000,-. Tuto fakturu zaplatil v následujícím roce a materiál spotřeboval také v roce následujícím. Náklady Kč 200 000,-. Výdaje Kč 200 000,-. Podnikatel vystavil fakturu za prodej služeb ve výši Kč 300 000,-. Faktura byla uhrazena v letošním roce. Podnikatel vystavil fakturu za prodej služeb ve výši Kč 300 000,-. Faktura byla uhrazena v následujícím roce.

40 Příklad f) Určete, zda se jedná o pohledávku a vůči komu
podnikatel zaplatil zálohu dodavateli na nákup materiálu ……………………………………………………………………………………………………… podnikatel má povinnost odvést sociální pojištění podnikatel provedl pro zákazníka služby, za které dostal zaplaceno v hotovosti podnikatel provedl pro zákazníka služby, za které si vyúčtoval 5 000 Kč. |Tuto částku zatím nemá zaplacenou. podnikatel si půjčil peněžní prostředky u banky podnikatel má přeplatek na dani u finančního úřadu podnikatel přijal zálohu na dodávku zboží podnikatel půjčil zaměstnanci částku peněz

41 Ukázka pracovních textů
UZAVÍRÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Není definován konkrétní postup uzavírání zdaňovacího období. Patří sem přípravné práce, inventarizace, úprava příjmů a výdajů v souladu s požadavky ZDzP. Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro daňové přiznání. Přípravné práce kontrola pokladny – zda nevykazuje záporný zůstatek kontrola kontrolních propočtů v deníku provést přepočet valut provést výpočet cestních náhrad za vozidla, která nebyla vložena do obchodního majetku zkontrolovat technické zhodnocení zkontrolovat rezervy na opravy dlouhodobého majetku

42 Ukázka pracovních textů
II. Daně Daň z příjmů FO – není daňový výdaj Daň z příjmů zaměstnance – je daňovým výdajem Daň z přidané hodnoty – pokud jsme plátce platba ani příjem není předmětem daně z příjmů (vyjímka u vrácení daně při změně režimu, dodatečně vyměřená daň). U neplátců je součástí celkové částky bez nutnosti jejího rozlišení. Daň z nemovitostí – je daňově uznatelná, pokud je uhrazená vlastníkem nemovitosti. Daň z převodu nemovitostí – daňový výdaj Daň dědická, darovací – nedaňový výdaj Silniční daň – zaplacená je daňovým výdajem

43 Ukázky prezentace ke kurzu DE
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

44 Vedení daňové evidence
Evidence daňových příjmů a daňových výdajů Evidence daňových příjmů, výdaje se podle ZDP sníží procentem 50 % 60 % 80 %

45 Evidence daňových příjmů a výdajů
Nejdůležitější knihou v daňové evidenci je evidence daňových příjmů a výdajů (deník příjmů a výdajů). Do deníku se zapisuje na základě podkladních dokladů a bankovních výpisů, tzn. Nezapisují se zde hospodářské operace, které mají charakter předpisu plateb.

46 Ukázka oprávnění k podnikání

47 Jednotný registrační formulář
podnikání Jednotný registrační formulář na živnostenském úřadě nám většinou umožní vše, co je potřeba k podnikání: získat živnostenský list povinné registrace na daň z příjmu fyzických osob zdravotní pojištění sociální pojištění registrace podle naší úvahy např. na: plátce DPH silniční daň

48 Reklama, reprezentace Reklama na internetu, v tiskovinách, rozhlasu, televizi, pronájem reklamní plochy na výstavách, ve městech, na dopravních prostředcích, soutěžních akcích atd. je daňový výdaj v případě, že je prokazatelné, že výdaj vznikl (fakturou, smlouvou o dílo, mandátní smlouvou, smlouvou o poskytování reklamních služeb apod., a pokud je to možné, tak fotkou reklamní plochy, zvukovým záznamem apod.) je prokazatelná jeho souvislost se zdanitelnými příjmy (přitom nemusí vadit, že prostředky vynaložené na reklamu nepřinesou hmatatelný efekt v podobě nárůstu počtu zakázek, zákazníků či obratu. Výdaje by však měly být přiměřené příjmům, nebo aspoň přiměřené podnikatelskému záměru. je zaplacen a zaevidován v daňové evidenci nejde o případy vyloučené z výdajů daňově uznatelných (především výdaje na reprezentaci) Sponzorský dar Za své peníze nedostává plátce daru adekvátní protihodnotu ve formě třeba reklamy, jen je např. uveden jako sponzor na místě vymezeném pro sponzory. Příjemce daru zdaňuje dar darovací daní. Plátce daru si dar nemůže dát jako daňově uznatelný výdaj ani dar odečíst z daně z příjmu. Může si jej odečíst z daní pouze v případě, že příjemce a účel daru je podle Zákona o daních z příjmů - viz Dary a daně.

49 Jak má DE vypadat Daňová evidence může vypadat podle naší potřeby, například viz daňová evidence neplátce DPH. Pokud váháme, zda použít nějaký program, tabulku v Excelu nebo jen linkovaný sešit, mrkněme do Daňová evidence - účetní program nebo Excel?. Často stačí dvě kolonky: zdanitelné příjmy, daňově uznatelné výdaje. Příjmy ani výdaje nemusíme dělit podle druhů, nemusíme evidovat pohyb peněz v pokladně ani v bance. Můžeme evidovat i hromadně a zpřeházeně, důležitý je správný kalendářní rok. To jsou základní rozdíly oproti jednoduchému účetnictví. K tomu číslo dokladu, abychom to později našli, a popis, o co jde, případně datum (spíš pro orientaci, hlavní je správný kalendářní rok). Podrobněji viz daňová evidence pro neplátce DPH, kde najdeme i ukázky.

50 Výdaje, které omezuje zákon
Některé výdaje nemůžeme uplatnit celé, najednou nebo vůbec - popisují je § 24 a 25 zákona o daních z příjmů: cestovní náhrady stravné, nápoje zálohy reklamní předměty, representace pořízení dlouhodobého hmotného majetku a jeho technické zhodnocení uplatníme postupnými odpisy zůstatková cena majetku prodávaného či jinak vyřazovaného - § 24 odst.2 b),c),t),zf), odst.5, § 25 odst.1 o) leasing - § 24 odst.2 h), zl), odst.4, odst.6, § 25 odst.1

51 DE na PC

52 Ekonomický systém POHODA

53 POHODA Daňová evidence Úvod POHODA
Daňová evidence POHODA umožňuje zpracování daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Program je určen pro plátce i neplátce DPH. Peněžní deník Peněžní deník vytváří POHODA automaticky při zápisu a opravách dokladů v agendách Banka a Pokladna. Stačí zvolit vhodnou předkontaci zaúčtování. Tento nanejvýše praktický koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů při zachování možnosti práce (výběr, třídění, tisk) s celým deníkem najednou. Dovoluje také rozúčtování příjmů a výdajů nezávisle na vstupních dokladech. Deník tak slouží především k vyhodnocení firmy pomocí řady připravených tiskových sestav a grafů.

54 Ukázka softwaru Pohoda

55 Banka Zápis výpisů z účtů, a to převážně formou likvidace pohledávek a závazků, se provádí v agendě banka. Zaúčtovat denně desítky až stovky položek bankovních výpisů zabere v obyčejném programu spoustu času. Pokud ale výpisy získáte v elektronické formě, POHODA provede tuto úmornou práci za vás během okamžiku pomocí funkcí pro homebanking. Všechny zvolené výpisy, třeba i z různých bank, načte a postupně provede spárování, likvidaci a zaúčtování všech položek. Nakonec o provedené akci vytvoří přehledný zápis pro vaši snadnou kontrolu.

56 Pokladna Vystavování a evidenci výdajových a příjmových hotovostních účetních dokladů, nákup a prodej skladových zásob za hotové a zápis hotovostních úhrad pohledávek a závazků se provádí v agendě Pokladna

57 Likvidace pohledávek a závazků
Termín likvidace používáme v programu POHODA pro souhrnnou účetní operaci určenou k zápisu úhrad pohledávek a závazků. Likvidace s automatickým vytvořením účetního dokladu se provádí v agendách Banka a Pokladna podle toho, zda se jedná o úhradu bankovním převodem nebo v hotovosti. Program tuto účetní operaci opět maximálně automatizuje. K dispozici je jednak expresní likvidace dle variabilního symbolu platby a komfortní likvidace s výběrem pohledávky nebo závazku dle libovolných kritérií.

58 Daň z přidané hodnoty POHODA zpracovává veškerou agendu týkající se DPH automaticky z prvotních daňových dokladů zapsaných do programu. V prvotním dokladu uživatel rozčlení cenu účetního případu na základ a DPH. Program podporuje členění DPH podle struktury daňového přiznání. Uživatel má možnost vystavit přiznání řádné a dodatečné, které odpovídá úřednímu vzoru, včetně jeho archivace. Rovněž lze vytisknout evidenci záznamů o přijatých a uskutečněných zdanitelných plněních v příslušném členění. Přiznání k dani z přidané hodnoty lze vytvořit a podat i v elektronické podobě v souladu s platnou legislativou. Samotné vystavení přiznání provede průvodce během několika sekund. Pak stačí vytisknout sestavu Přiznání k dani z přidané hodnoty a sestavu Podklady k dani z přidané hodnoty, obsahující soupisku daňových dokladů zahrnutých do přiznání. POHODA rovněž umožňuje vystavit Doklady o použití a Opravné doklady, jejichž používání je vymezeno zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty

59

60 Daň z příjmů Stejně jednoduché je vystavení podkladů pro daň z příjmů. Výpočet daně lze provést kdykoliv v průběhu účtování, nemá žádný vliv na zaúčtované doklady a lze jej kdykoliv opakovat. Pak stačí vytisknout sestavu Podklady pro daňové přiznání DzP. Práce uživatele je dále usnadněna datovou vazbou na produkt TAX, který umožňuje komfortní zpracování daňových přiznání včetně tisku výstupních tiskopisů.

61 max. 500* záznamů v účetním deníku
Stáhněte si       stáhnout startverzi Omezení startovací verze POHODA START je volně použitelná s těmito limity (po registraci): max. 500* záznamů v účetním deníku max. 200* záznamů v peněžním deníku daňové evidence max. 100 záznamů v ostatních agendách, 10 záznamů v agendách majetku a mezd max. 20 použití funkcí pro hromadnou práci s daty Časové omezení do Poté lze nainstalovat novou verzi a pokračovat v bezplatném používání po další rok. Po překročení limitu budou tiskové sestavy označeny jako NEPLATNÉ. Po zakoupení jakékoli plné verze lze pořízená data převést a pokračovat bez omezení. Registrace startovací verze Plného využití startovací verze dosáhnete registrací, která odblokuje počáteční omezení. Počáteční limit v účetním resp. peněžním deníku je 100 záznamů, počáteční časový limit je 3 měsíce. Chcete-li tyto limity zvýšit na hodnoty uvedené v předchozím odstavci, stiskněte při spuštění programu tlačítko Registrace a postupujte podle pokynů v průvodci registrací. Poté Vám zašleme aktivační číslo, po jehož zápisu se limity zvýší.

62 Pracovní texty Založení nové účetní jednotky Příkaz – Soubor
Nabídka – Účetní jednotka Nový řádek – vyplnit náležitosti nové účetní jednotky Účetní jednotku uložit pomocí ikony „Disketa“ Otevření účetní jednotky Nabídka – Účetní jednotky – vybrat účetní jednotku V příkazovém řádku zadat příkaz „Otevřít účetnictví

63 Pracovní texty Banka Založit nový bankovní účet lze ve více agendách
Příkaz „Nastavení“ – „Banka“ – v položce účet otevřeme nabídku – tlačítko tři tečky Vyplníme políčka Zkratka, číslo účtu, kód banky Uložíme přes tlačítko „Disketa“ Nebo nabídka „Účetnictví“ – „Banka“ – v políčku účet otevřeme nabídku tlačítko tři tečky Vyplníme políčka zkratka, číslo účtu, kód banky Uložíme tlačítkem „Disketa“

64 Pracovní texty Personalistika Příkaz Mzdy Nabídka Personalistika
Záložka Zaměstnanec Vyplníme políčka Jméno, Příjmení, Ulice, Obec. Pokud posíláme mzdu zaměstnanci na účet vyplníme i políčka účtu Vyplníme políčka Pohlaví, Datum narození, Místo narození, Národnost Pokud provádíme u zaměstnance roční zúčtování záloh označíme myší Vyplníme políčko Stav Vyplníme políčko Rodné číslo, stačí doplnit poslední čtyřčíslí za lomítkem Dále najedeme na záložku Pracovní poměr

65 Zpracování DE na PC Ukázka prezentace

66 Program POHODA Ekonomický software STROMWARE
Účetnictví na PC Program POHODA Ekonomický software STROMWARE

67 Kapitola - MZDY Zpracování mezd

68 Hlavní cíle kapitoly Zpracování personálních záležitostí
Zpracování mezd za měsíc Zaúčtování mezd Tiskové sestavy

69 Poznámky Předpokládá se zvládnutí základního ovládání programu
Předpokládají se základní znalosti z oblasti mezd a personalistiky Využití internetu a informací z něho

70 www.center.cz Zákon o dani z příjmu Zákon o zaměstnanosti
Zákoník práce Zákon o sociálním pojištění Zákon o zdravotních pojišťovnách

71 Otevřeme již založenou účetní jednotku
Objeví se obrazovka s názvem účetní jednotky a s dalšími základními informacemi.

72 Obrázek č. 1

73 Označíme příkaz MZDY Otevře se nabídka Vybereme PERSONALISTIKU

74 Obrázek č. 2

75 Zadávání údajů do personalistiky
Vybereme záložku Zaměstnanec a vyplníme údaje, jednotlivé položky potvrzujeme tlačítkem ENTER Vybereme záložku Pracovní poměr a doplníme údaje – pozor na měsíční a úkolovou mzdu Vybereme záložku Pojištění a vyplníme údaje Všechny nově zadané údaje uložíme

76 Obrázek č. 3

77 Ekonomický software STROMWARE
Informace o ekonomickém softwaru jsou na Účetní program Pohoda pro registrované školy je zdarma Účetní program Pohoda je každoročně aktualizován (pro podnikatele je aktualizován po každé důležité změně)

78 Ekonomický software STROMWARE
Program je možné stáhnout v demoverzi a využít ho pro procvičování Program je možné v demoverzi si objednat a využít ho pro procvičování

79 TEST ZNALOSTÍ Č. 1 Otázka č. 1
Základní zákonná norma pro vedení daňové evidence je: zákon o účetnictví zákon o dani z příjmů zákon o dani z přidané hodnoty

80 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "DAŇOVÁ EVIDENCE RUČNĚ A NA PC"

Podobné prezentace


Reklamy Google