Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj."— Transkript prezentace:

1 EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj 14-ti kompetencí definovaných v kompetenčním modelu Moravskoslezského kraje jako důležitou součást systému celoživotního učení a nástroj, který podpoří adaptaci znevýhodněných osob na trhu práce na měnící se podmínky, motivaci zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání, prevenci nezaměstnanosti absolventů škol již před vstupem na trh práce. Délka trvání projektu 1. prosince 2004 – 31. května 2008 Klíčová slova Kompetence, trh práce, celoživotní učení, znevýhodněné a diskriminované skupiny na trhu práce. Kontaktní osoba: Ing. Kamila Palová tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 kamila.palova@osu.cz Role OU v projektu Vývoj nástrojů a metodik pro hodnocení a rozvoj kompetencí v oblasti školství. Ověření vyvinutých nástrojů. Trénink trenérů. Hodnocení výsledků rozvoje. Šíření výstupů z projektu. Příprava a realizace komunikační strategie projektu na úrovni MS kraje. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

2 Projekt EUREKA CLIDAP-WEB projekt č. 1P04OE byl schválen k financování ze státního rozpočtu rozhodnutím MŠMT ČR a z vlastních zdrojů Cíl projektu Vývoj "web analytics" informačního systému pro analýzu clickstreamových dat pro využití v elektronickém podnikání a ověření jeho koncepce v reálných provozních podmínkách. Systémy poskytují pokročilé znalosti o on line zákaznících bez porušení jejich soukromí s tím, že projekt je zaměřen do oblasti využívání provozu internetového serveru, provozujícího www prezentaci. Délka trvání projektu 2004 – 2006 Klíčová slova Web analytics řešení, clickstreamová data,… Kontaktní osoba: Mgr. Martin Malčík, Ph.D. tel.: 596 160 132 fax: 596 120 481 martin.malcik@osu.cz Role OU v projektu Analýza trhu web analytics řešení. Specifikace datových a informačních zdrojů a provozního prostředí. Analýza web analytics uživatelských potřeb. Návrh SMP clusteru. Schéma a funkčnost systému zpracování clickstreamových dat. Vývoj a implementace multidimenzionálního datového modelu. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

3 Phare 2003 RLZ – Systém vzdělávání ICT v zařízeních institucionální péče projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/122 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém vzdělávání mladých lidí v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče v oblasti informačních a komunikačních technologií pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Navrhnout speciální vzdělávací programy pro získávání dovedností v oblasti informačních technologií pro děti i pracovníky v zařízeních institucionální péče. Délka trvání projektu 12. dubna 2004 – 11. července 2006 Klíčová slova Ústavní zařízení, sociální péče, informační a komunikační technologie, vzdělávací kurzy, e-learning Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Blažková tel.: 597 460 128 fax: 596 120 481 marketa.blazkova@osu.cz Role OU v projektu Příprava speciálních kurzů pro mládež v zařízeních institucionální péče a vracejících se z ústavní péče. Vybudování počítačové učebny v prostorách partnera projektu - Výchovného ústavu v Ostravě – Hrabůvce. Realizace pilotních kurzů. Realizace kurzů v dalších zařízeních institucionální péče v Moravskoslezském kraji Sledování změn v motivaci k dalšímu vzdělávání u těchto mladých lidí. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

4 GISFORRD - Geografický informační systém jako nástroj pro podporu regionálního rozvoje a podnikání v regionu Projekt OE 160 GISFORRD je řešen v rámci mezinárodního programu EUREKA.GISFORRDEUREKA Cíl projektu Vyvinout veřejně přístupný Geografický informační systém (GIS), resp. Centrální geoinformační portál pro podporu rozvoje větších regionů. Rozvinout podnikatelské, turistické a ekologické aktivity regionu na základě propojení a analýzy relevantních prostorových a atributových dat z oblastí turistiky, služeb, životního prostředí atd. Nabídnout uživatelům komplexní informace o možnostech regionu jejich zájmu. Délka trvání projektu 1.ledna 2004 – 31. prosince 2006 Klíčová slova Geografický informační system (GIS), geoinformační portal, Internet, prostorová data, regionální rozvoj, turistika, cestovní ruch. Role OU v projektu Z tematického hlediska vytvoří portál zaměřený především na turismus a cestovní ruch, toto zaměření vyplynulo z analýzy celé řady studií a strategických rozvojových plánů. Analyzované dokumenty poukázaly na velký potenciál turismu a cestovního ruchu jako zdroje celkového rozvoje většiny regionů v České republice. Kontaktní osoby: GIS Laboratoř Mgr. Martin Malčík, Ph.D. tel.: 597 460 132 fax: 596 120 481 gisforrd@osu.cz http://cit.osu.cz/gis OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

5 Phare 2003 RLZ – Systém dalšího vzdělávání učitelů ZŠ v oblasti sociální práce projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/123 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ Cíl projektu Vytvořit systém dalšího vzdělávání učitelů základních škol v oblasti sociální práce v Moravskoslezském kraji pro zajištění základních podmínek pro prevenci negativních jevů v běžných podmínkách školních tříd. Cílem prevence by mělo být dítě, které je odpovědné za vlastní chování, schopné konat samostatná rozhodnutí při řešení vlastních problémů a schopné týmové spolupráce a komunikace. Cílovou skupinou jsou žáci ohroženi předčasným ukončením školní docházky. Délka trvání projektu 26. dubna 2005 – 25. července 2006 Klíčová slova Vzdělávání učitelů, sociální práce, prevence negativních jevů, sociopatologické jevy. Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Kantorová tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 zdenka.kantorova@osu.cz Role OU v projektu Příprava střednědobého programu Management sociální práce se žáky základní školy na základě metodologie aktivního sociálního učení. Ze škol Moravskoslezského kraje budou do programu delegováni 3 až 4 učitelé, kteří budou absolvovat kurz. Učitelé budou paralelně provádět aktivity se žáky ve vlastní třídě v programu sociální práce a vyhodnocovat je. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

6 Spolupráce VŠ při tvorbě Standardizovaných Multimediálních Vzdělávacích Pomůcek projekt byl schválen k financování v rámci rozvojových a transformačních programů MŠMT – Program 1 na podporu rozvoje struktury, podprogram e) Cíl projektu V projektu pokračuje spolupráce šesti českých univerzit - SU v Opavě, OU v Ostravě a UHK v Hradci Králové, od r. 2005 také UK v Praze, ČVUT v Praze a ZČU v Plzni, na zkvalitnění tvorby a efektivní užití standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek (SMVP). Hlavním cílem projektu v roce 2006 bude tvorba devíti oborových digitálních knihoven pro Matematiku, Fyziku, Chemii, ICT, Informatiku, Ekonomiku, Stavebnictví, Strojírenství a Lékařství. Důležitým dílčím cílem je i zabezpečení udržitelnosti projektu v dalších letech, protože vzdělávací zdroje v digitálních knihovnách je třeba průběžně doplňovat a aktualizovat. Délka trvání projektu leden 2004 – prosinec 2006 Klíčová slova E-learning, SCORM, vzdělávací objekty, digitální knihovna, autorské a tutorské nástroje, výukové kurzy, multimediální objekty, oborová digitální knihovna. Kontaktní osoba: Ing. Čestmír Kantor tel.: 602 587 599 fax: 596 110 971 cestmir.kantor@osu.cz Role OU v projektu Tvorba digitálním knihoven VŠ. Zpřístupnění digitálních knihoven na Internetu. Pokračující tvorba multimediálních vzdělávacích objektů. Rozšiřování informací o projektu SMVP do odborné komunity. Rozvoj národní i mezinárodní spolupráce. Aktualizace aplikací standardů v knihovnách a autorských systémech. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

7 EMAE – European Master in Adult Education Projekt: European Master in Adult Education 220383-IC-1-2003-DE-ERASMUS- PROGUC - 1 Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření společného evropského magisterského studijného programu pro vzdělávání dospělých. Na projektu spolupracují kromě OU také univerzity z Duisburgu (DEU), Kodaně (DNK), Kaiserslauternu (DEU) Timisoary (ROM), Barcelony (ESP), Florencie (ITA) a Helsinek (FIN). Délka trvání projektu říjen 2004 – září 2007 Klíčová slova Vzdělávání dospělých, magisterský studijní program, síť partnerských univerzit, společný vývoj, evropská dimenze. Kontaktní osoba: Mgr. Richard Kolibač tel.: 597 460 771 fax: 596 120 481 richard.kolibac@osu.cz Role OU v projektu Práce na určitých modulech studijního programu. Připomínkování ostatních vznikajících modulů v tzv. skupině expertů. Účast na pracovních setkáních. Organizace pracovního setkání v Ostravě. Posílení spolupráce se zahraničními univerzitami a dalšími relevantními partnery. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz

8 Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském kraji Číslo projektu: 127 Projekt operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (CZ.04.1.03), opatření 3.3 Zkvalitnování vzdelávání ve školách a školských zarízeních a rozvoj podpurných systému vzdelávání, program podpory 15.B Rozvoj dalšího vzdelávání ucitelu a pracovníku ve školství. Cíl projektu Cílem projektu je podpora zvyšování efektivity vzdelávání v Moravskoslezském kraji na ZŠ, SŠ a VOŠ prostrednictvím interní a externí evaluace a škol vytvořením mechanismu pro využití poznatků z provedené evaluace. Délka trvání projektu 1. října 2005 – 1. října 2007 Klíčová slova Efektivita vzdělávání, evaluace, strategické řízení škol, celoživotní učení. Kontaktní osoba: Ing. David Pešek tel.: 597 460 598 fax: 596 110 971 david.pesek@osu.cz OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Role OU v projektu Vytvoření mechanismů pro využití poznatků z provedené evaluace. Vytvoření, pilotní ověření evaluačních kurzů a jejich převedení do distanční podoby. Vytvoření metodiky a týmu poradců zaměřených na vlastní hodnocení školy a na tvorbu plánu rozvoje škol.

9 Phare 2003 RLZ - Systém vzdelávání osob odsouzených k výkonu trestu odnetí svobody projekt č. CZ2003/005-601.08.03.2.1/261 byl schválen k financování v rámci Phare 2003 RLZ. Cíl projektu Vytvoření základu systému vzdělávání osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody a osob vracejících se z výkonu trestu odnětí svobody v oblastech všeobecné a odborné. Všeobecná oblast je zaměřena zejména na posílení sociální adaptability a právního vědomí, odborná oblast zahrnuje vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Délka trvání projektu listopad 2005 – srpen 2006 Klíčová slova věznice, vzdělávání, integrace osob, sociální exkluze, právní vědomí, informační gramotnost. Kontaktní osoba: Ing. Hana Santariusová tel.: 596 160 598 fax: 596 110 971 hana.santariusova@osu.cz OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz Role OU v projektu Tvorba vzdělávacích kurzů v oblasti sociálně právní a občanské (Právní minimum) a v oblasti informačních a komunikačních technologií (Příprava na ECDL). Vybudování počítačové učebny v prostorách partnera projektu Věznici Heřmanice a její akreditace pro testování ECDL (European Computer Driving Licence), tzv. „Řidičák na počítač“. Realizace pilotních kurzů ve Věznici Heřmanice.

10 MOST – Rozvoj kompetencí ve zdravotnických službách Projekt operačního programu Rozvoje lidských zdrojů (CZ.04.1.03), opatření 3.2.1 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání, číslo programu podpory 14.A Rozvoj a zlepšení současné nabídky dalšího profesního vzdělávání včetně služeb s ním spojených. Cíl projektu Cílem projektu je vyvinout vzdělávací modulární systém, který bude zaměřen na následující konečné příjemce: a) pro střední zdravotní personál - vrchní sestry apod. b) pro top management Projekt spojuje klasický přístup ve vzdělávání s novými přístupy elektronického vzdělávání - "blended e-learningu". Délka trvání projektu 1. ledna 2006 – 30. června 2007 Klíčová slova Blended learning, vzdělávání zaměstnanců, e-learning, vývooj vzdělávacího programu. Kontaktní osoba: RNDr. Tomáš Sochor, CSc. Ostravská univerzita – Servis, spol. s r. o. tel.: 597 460 202 fax: 597 460 297 info@ou-servis.cz Role OU v projektu Návrh transformace modulů do e-learningové aplikace. Použití metodiky tvorby e-learningových kurzů na OU. Prezentace projektu na konferencích. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Centrum informačních technologií Bráfova 5, 701 03 OSTRAVA 1 www.osu.cz


Stáhnout ppt "EQUAL – Kompetence pro trh práce projekt č. 2004CZ050PC001 byl schválen k financování v rámci II. kola iniciativy EQUAL v ČR Cíl projektu Nastartovat rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google