Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektura IS/IT - definice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektura IS/IT - definice"— Transkript prezentace:

1 Architektura IS/IT - definice
Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o: struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu podniku, funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy podniku, provozu a bezpečnosti celého systému, vazbách na okolí.

2 Architektura IS/IT - vlastnosti
Architektura softwarového systému je koncept systému v jeho prostředí a vyznačuje se: vysokou úrovní abstrakce, obsahuje strukturu a organizaci důležitých komponent systému, obsahuje popis rozhraní pro interakci komponent.

3 Architektura IS/IT - význam
Vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/IT. Je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku. Zajišťuje stabilitu vývoje IS/IT při rychlém technologickém vývoji IT. Význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce.

4 Koho zajímá architektura
Zainteresované osoby, analytici požadavků, manažeři projektu, návrháři, architekti, implementátoři, testeři, externí pracovníci.

5 Dvojí pojetí architektury
Klasický pohled Rozlišujeme dvě úrovně architektury IS - globální architektura a dílčí architektury. Moderní pohled komponentová architektura (architektura 4+1 pohledů), MDA (Model Driven Architecture), SOA (Service Oriented Architecture) a další. Další přístupy architektura služeb IS/IT, aplikační architektura, architektura technologická, architektura řízení IS/IT.

6 Globální a dílčí architektura IS/IT
Globální architektura - hrubý návrh IS/IT, vize budoucího stavu IS/IT, která zachycuje jednotlivé komponenty IS/IT a jejich vzájemné vazby, obsahuje základní stavební bloky IS/IT, kde blok představuje množinu informačních služeb (funkcí), které slouží na podporu jednoho nebo více podnikových procesů. Pozn.: Alternativní pohled : množina informačních služeb pro různé skupiny uživatelů - veřejnost, partneři, zákazníci, zaměstnanci U globální architektury rozlišujeme vertikální dimenzi (vychází z obvyklého členění managementu do tří úrovní a jde tedy o hierarchické uspořádání z hlediska práv a povinností lidí v IS) a horizontální dimenzi (z hlediska podnikových útvarů - výroba, účetnictví, marketing …).

7 Globální a dílčí architektura IS/IT
Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/IT. Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou, hardwarovou, (detailněji příště). Návrh dílčích architektur je zakončen vymezením vazeb mezi těmito architekturami.

8 Globální a dílčí architektura IS/IT

9 Globální architektura stavební bloky

10 Globální architektura dle služeb poskytovaných podnikovým procesům

11 Globální architektura dle skupin uživatelů

12 TPS (Transaction Processing System)
Je operativní částí IS, operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější blok IS. Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku, zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS.

13 Vlastnosti TPS Je důkladně vypracován na základě standardizovaných postupů. Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT). Datové modely jsou jednoduché. Provádí rutinní funkce. Typy TPS např. CIM (Computer Integrated Manufactoring), CIS (Customer IS, dnes CRM), RIS (Reservation IS), GIS (Geografic IS), MRP (Material Requirements Planning), především některé úlohy z ERP (Enterprise Resource Planning).

14 MIS (Management IS) Určen pro řízení podniku na taktické úrovni.
Podobný i pro podniky různých typů. Procesy jsou integrovány do tří linií: obchodně - logistická (nákup, prodej, MTZ, sklady...) finančně - účetní (účetnictví, majetek, pokladna, mzdy…) průřezová (organizace a správa, personalistika, marketing, legislativa …)

15 DSS (Decision Support System)
Určeny pro manažerské plánování všeho druhu (pro úroveň operativního a taktického řízení). Ideální nástroje pro odhady, optimalizační a simulační úlohy, úlohy z operačního výzkumu a statistiky. Data z MIS spojená s grafikou.

16 EIS (Executive IS) Určen pro strategické řízení podniku.
Získává data z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné vazby, trendy, prognózy. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy stavů a prognóz. Umožňuje permanentní aktualizaci svých modelů z dostupných interních i externích zdrojů v zadaných časových intervalech. Pracuje s historickými daty  možnost vysledovat vývojové tendence – data mining. Uchovává údaje o stejném objektu vzniklé v různých časech  možnost hodnocení kvality. Často je založen na technologii datawarehouse.

17 EIS Pro tvorbu EIS se využívají specializované SW nástroje, pracující s OLAP technologií (On Line Analytical Processing). Základem je uložení dat v n-dimenzionální databázi 1. dimenze ekonomické ukazatel (zisk, obrat.. ) 2. dimenze čas 3. dimenze zvolený pohled (typy zákazníků, teritoria, závody..)

18 Dva typy EIS Systémy řízené obrazovkou - uživatelé pracují s připravenými obrazovkami. Systémy řízené daty - uživatelé sami propojují své požadavky s datovým skladem a tvoří si obrazovky. Systémy EIS jsou součástí řešení podnikové inteligence viz speciální přednáška.

19 OIS (Office IS) Blok orientovaný na podporu kancelářských prací a týmové práce. Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního charakteru v písemné a grafické podobě. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních pracovníků. např. MS OFFICE nebo DIP- Bezpapírová kancelář. Dále veškeré editory, DTP (DeskTop Publishing), tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář, řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty (došlá a odešlá), WWW - internet

20 Systémy pro správu dokumentů
DIP (Document Image Processing) Je skupina produktů sloužící k elektronickému zpracování firemních papírových dokumentů tak, aby je byly schopny zpracovávat běžné kancelářské IS. K takto vytvořeným dokumentům pak je možno připojovat data z Wordu, Excelu,.., i AutoCADu. Tato data je možno dále uložit, případně zpracovat (snadno je vyhledat, analyzovat, umožnit okamžitý přístup k záznamům). ECM (Enteprise Content Management) Enterprise Content Management (ECM) is the strategies, methods and tools used to capture, manage, store, preserve, and deliver content and documents related to organizational processes. ECM tools and strategies allow the management of an organization's unstructured information, wherever that information exists. Někdy také DMS (Document Management System)

21 EDI (Electronic Data Interchange)
Je technologie elektronické výměny obchodních dokumentů (strukturovaných dat) na základě dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el. obchodu. Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům. obory.

22 EDI Skládá se ze tří modulů:
datové rozhraní v ERP systému - propojení aplikací (normální import/export do účetnictví, aktivní brána do IS), SW pro překlad zpráv - konvertor (převod dat vlastního formátu do „inhouse“ formátu, pokud možno strukturovaného dle standardu), komunikační modul pro zajištění výměny dokladů s protistranou (důležité kritérium, Internet, modem). další komponentou je SW pro elektronický podpis a archiv dokladů. Více na


Stáhnout ppt "Architektura IS/IT - definice"

Podobné prezentace


Reklamy Google