Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV."— Transkript prezentace:

1 European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV ČR suchyv@tc.cz Praha, 17. duben 2009

2 Co je to „Malý a střední podnik“ (MSP)? Definice MSP dle Evropské komise (Doporučení 2003/361/EC): Zabývají se hospodářskou činností Méně než 250 zaměstnanců Roční obrat do 50mil.€ / celková aktiva do 43 mil.€ Nezávislá organizace (ne dceřiná společnost či pobočka) Pokud se nejedná o autonomní podnik, vychází se z údajů o partnerovi nebo o mateřské firmě.

3 Význam MSP pro Evropské hospodářství významný faktor sociálního rozvoje a ekonomiky  50% podíl na tržbách a přidané hodnotě  Vytvářejí 67% evropského HDP významná úloha pro pracovní příležitosti  Poskytují 75 milionů pracovních míst v soukromém sektoru  80 % podílu na celkové zaměstnanosti ve službách, obchodě a stavebnictví <3% MSP s vysokým podílem aktivit VaV 20% MSP přejímají existující technologie, nízká míra inovací 70% MSP žádné nebo málo VaV aktivit <10% MSP vyvíjí nebo kombinují existující technologie inovačním způsobem <3% MSP s vysokým podílem VaV aktivit

4 Proč by se MSP měly zapojovat do rámcových programů EU? Účast v RP znamená šanci ke zvýšení konkurenceschopnosti, především pak:  doplňkový zdroj financování  snížení rizika možných obchodních nezdarů  zvýšení obratu a míry zisku  zvýšení produktivity a podílu na trhu  vytvoření mezinárodního partnerství a kontaktů  přístup na širší celoevropský trh Podniky, které se zapojují do rámcových programů:  mají vyšší schopnost inovovat svoje výrobky  intenzivněji se zapojují do spoluprací s jinými firmami a univerzitami

5 Vyhlášen na období 2007-2013 Rozpočet 50,5 mld. EUR Žadatelé jsou univerzity, výzkumné ústavy, MSP, místní samospráva apod. Výzvy vyhlašovány k jednotlivým tématům.  Aktuální výzvy http://www.fp7.cz Aktuální výzvy Čtyři základní schémata: Spolupráce – projekty evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji v hlavních tématických oblastech (32,4 mld EUR) Myšlenky – projekty mimořádně zásadního objevného výzkumu, bez omezení témat (7,5 mld. EUR) Lidé – projekty podporující kariéru, osobní rozvoj a lidský potenciál (4,7 mld. EUR) Kapacity – projekty rozvoje výzkumné infrastruktury, klastrů, výzkumu a vývoje ve prospěch MSP a v výzkumu a vývoje v méně rozvinutých regionech (4,1 mld. EUR). 7. Rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (7.RP)

6 7. Rámcový program –Zapojení MSP v programech  Program „Kapacity“ – projekty „Výzkum ve prospěch MSP“:  témata navrhují sami předkladatelé (projekty typu „bottom-up“), bez omezení témat  výzkum realizovaný pro MSP „na klíč“ podle jejich potřeb  MSP získávají spolu s výsledky i nové technologické know-how, včetně průmyslových práv  MSP posilují svůj inovační a konkurenční potenciál na trhu Program „Lidé“ – projekty spolupráce podniků a akademických organizací („Industry-Academia Partnerships and Pathways“):  vzájemné sdílení a výměna kvalifikovaného personálu a transfer know-how mezi MSP a akademickou sférou  možnost hostování zkušených odborníků z akademické sféry v MSP

7 Projekty „Výzkum ve prospěch MSP“: Jak se zadává výzkum „na klíč“ MSP nebo asociace MSP (min.3 země) Jiné podniky, koncoví uživatelé Výzkumné organizace (min. 2) Nejbližší výzva: Bude otevřena: 7.9.2009 Uzávěrka žádostí: 14.12.2009 Výsledky výzkumu + průmyslová práva Investice do výzkumu

8 „ Výzkum ve prospěch MSP“ – příklady české účasti v projektech 6.RP AGATE – technologie zachycování plynného čpavku 12 měsíců, 12 řešitelů, rozpočet 1 467 764 EUR, český účastník Eidos a.s. ICACOST – automatický systém řízení 3D laserového řezání 24 měsíců, 9 řešitelů, rozpočet 874 419 EUR, český účastník Laser- Tech s.r.o. ELECTROBAND – nová metoda léčby vředů elektrostimulací 24 měsíců, 8 řešitelů, rozpočet 624 580 EUR, český účastník HC Electronics s.r.o.

9 Společné projekty podniků a akademických organizací („Industry-Academia Partnerships and Pathways“, IAPP) partnerství nejméně dvou subjektů - z veřejného a ze soukromého sektoru, nejméně ze dvou zemí EU, v rámci společných výzkumných projektů. typicky jde o partnerství např. univerzit či veřejných výzkumných institucí a výzkumně-orientovaných MSP či velkých firem. granty jsou určeny na dobu až 4 let trvání projektu, typicky v rozsahu do ~300 000,- EUR. Projekt musí obsahovat vzájemné výměnné pobyty v délce 2 měsíce až 2 roky. granty rovněž umožňují najmout zkušeného odborníka z jiné (třetí) země a hradit jeho pobyt v hostitelské instituci. Nejbližší výzva otevřena: 24.4.2009 uzávěrka: 27.7.2009

10 EUROSTARS Program určen pro výzkumně-orientované MSP Projekty na libovolné téma s tržním potenciálem Výsledný produkt musí být uveden na trh do dvou let od konce projektu Účast nejméně dvou MSP ze dvou zemí programu EUROSTARS Doba trvání: max. 3 roky Velikost projektu: v průměru 1,5 mil. EUR Aktuální výzva: Uzávěrka 24.9.2009 Bližší informace:  http://www.eurostars-eureka.eu http://www.eurostars-eureka.eu Národní koordinátor pro ČR:  MŠMT (Ing. J. Martinec, tel. 257 193 512, e-mail: josef.martinec@msmt.cz)josef.martinec@msmt.cz

11 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (2007-2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Celkový rozpočet přes 3,6 mld. EUR Žadatelé o dotace: široké spektrum podniků, organizací a jednotlivců Cíle programu: Podpora konkurenceschopnosti podniků, zejména MSP Podpora inovací, včetně ekologických inovací Urychlit vznik pokročilé a všem dostupné informační společnosti Podpora energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích 3 základní programové pilíře: Program Podnikání a inovace (EIP) Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (PSP ICT) Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE)

12 Program „Podnikání a inovace“ Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) 60 % rozpočtu CIP (2,63 mld. EUR) Podpora podniků a podnikání pomocí konkrétních finančních nástrojů Výzvy vyhlašovány jednotlivě v průběhu celého roku  V ČR garantem programu MPO, Ing. Tomáš Skuček, skucek@mpo.czskucek@mpo.cz Aktivity: Zlepšení přístupu k financování pro MSP přes fondy rizikového kapitálu, úvěry, leasingy, záruky za mikro-úvěry a investování do vlastního kapitálu MSP atd. "Enterprise Europe Network": inovačních centra, transfer technologií a projektové poradenství Další iniciativy na podporu podnikání a inovací Podpora inovací s ekologickými přístupy Podpora při tvorbě odpovídající politiky

13 Program podpory širšího využití ICT Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP) 20 % rozpočtu (801 mil. EUR) Cílem je stimulace inovace a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití informačních a komunikačních technologií státní správou, občany a podniky Vyhlašována jedna výzva ročně pro všechny oblasti najednou  Aktuální výzva: CIP-ICT PSP-2009-3 otevřena do 2.6.2009 CIP-ICT PSP-2009-3 V ČR je garantem Ministerstvo vnitra, PhDr. Martin Kusák, e-mail: kusak@mvcr.czkusak@mvcr.cz Program zahrnuje dvě základní témata: Téma 1 - využití ICT pro uživatelsky přívětivé veřejné služby pro každého  snížení administrativní zátěže napříč EU  úplná a dostupná komunikace v krizových situacích  využití ICT pro důstojné stáří Téma 2 - využití ICT pro efektivní využití energie ve městech  využití ICT pro efektivní využití energie ve veřejných budovách vč. osvětlení  využití ICT pro adaptibilní městskou dopravní infrastrukturu a služby  sdílení zkušeností s využitím ICT pro efektivní využití energie ve městech

14 Program „Inteligentní energie pro Evropu“ Intelligent Energy Europe (IEE) 20% rozpočtu CIP (780 mil. EUR) Vyhlašována jedna výzva ročně pro všechny oblasti najednou  Aktuální výzva CIP IEE 2009 otevřena do 25.6.2009CIP IEE 2009 Garantem v ČR je MPO, Ing. Procházková (eva.prochazkova@mpo.cz) Tři cíle programu: Zvyšování energetické účinnosti a racionální užití zdrojů energie Zvyšování investic členských států do nových a obnovitelných zdrojů energie a energetické diverzifikace Zlepšování energetické účinnosti a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravě Aktivity: Např. překonávání překážek při uvedení nové technologie na trh Snižování finančního rizika při zavádění nové technologie Vzdělávacích aktivit směřujících ke změně chování spotřebitelů

15 Síť Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz / 70 konsorcií ve 40 zemích; přes 4000 pracovníků v EU V ČR projekt s názvem BISONet, 11 projektových partnerů Cíl projektu EEN:  vytvořit síť integrovaných služeb pro podporu inovačního podnikání pokrývající celé území ČR zapojením zkušených regionálních partnerů;  zajistit poskytování kvalifikovaných komplexních služeb a informací na jednom místě, vzájemným propojením všech komponentů sítě  zapojit se do celoevropské sítě pro podporu inovačního podnikání Poskytované služby: Poradenství pro podnikatele – evropská legislativa, informace o podnikání v EU, vyhledávání obchodních partnerů, zpětná vazby s EK. Transfer technologií – databáze technologií, vyhledávání partnerů technologické spolupráce, právní služby, zastupování na veletrzích. Projektové poradenství – poradenství v evropských programech, vyhledávání projektových partnerů, informace o výzvách, organizace tématických akcích atd.

16 10 rad při zapojení MSP do rámcových projektů: 1. Rámcové programy představují možnost, jak rozšířit výzkum a vývoj ve vaší firmě, nejsou však pro váš podnik přímým finančním ziskem. 2. Uvažte, jestli výzkumná strategie a cíle vaší firmy jsou v souladu s principy a cíli, které EU hodlá finančně podporovat. 3. Počítejte i s tím, že účast v rámcových programech nemusí být za všech okolností výhodná - může přivést také ke ztrátě. 4. Příprava vašeho projektového návrhu a sestavování řešitelského konsorcia by měly začít s dostatečným časovým předstihem ještě před vyhlášením příslušné výzvy. 5. Řešitelské konsorcium sestavujte pokud možno na základě již existujících a osvědčených osobních kontaktů a vazeb. Posílí to vzájemnou důvěru mezi vašimi partnery. 6. Přesvědčte se, že vaše konsorcium bude vedeno kvalitním koordinátorem – osobou s vysokou odbornou i manažerskou reputací. 7. Prostudujte si pečlivě pracovní program výzvy o kterou se zajímáte. 8. Projektový návrh pište „na míru“, podle zadávacích podmínek příslušné výzvy. Berte přitom v potaz rovněž relevantní hodnotící kritéria a jejich váhu. 9. Požadujte pouze realistickou finanční podporu. Počítejte s tím, že získané prostředky budete muset odůvodnit předložením zcela konkrétních a průkazných výsledků přesně odpovídajících zadání projektu (pracovnímu plánu). 10. Kontaktujte vaše národní kontaktní středisko pro daný rámcový program, buďte ve styku s jeho pracovníky a řiďte se jejich radami.

17 Důležité odkazy a kontakty CIP http://ec.europa.eu/cip http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/cip/ EUROSTARS http://www.eurostars-eureka.eu/ 7. Rámcový program http://www.fp7.cz;http://www.fp7.cz http://cordis.europa.eu/fp7/ SME TechWeb http://ec.europa.eu/research/sme-techweb EU SME Portal http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm Národní informační středisko pro evropský výzkum (NICER) http://www.fp7.cz/cz/nicer/ Enterprise Europe Network Česká republika http://www.enterprise-europe-network.cz

18 Ing. Václav Suchý, CSc. suchyv@tc.cz Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV."

Podobné prezentace


Reklamy Google