Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV."— Transkript prezentace:

1 European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV ČR Praha, 17. duben 2009

2 Co je to „Malý a střední podnik“ (MSP)? Definice MSP dle Evropské komise (Doporučení 2003/361/EC): Zabývají se hospodářskou činností Méně než 250 zaměstnanců Roční obrat do 50mil.€ / celková aktiva do 43 mil.€ Nezávislá organizace (ne dceřiná společnost či pobočka) Pokud se nejedná o autonomní podnik, vychází se z údajů o partnerovi nebo o mateřské firmě.

3 Význam MSP pro Evropské hospodářství významný faktor sociálního rozvoje a ekonomiky  50% podíl na tržbách a přidané hodnotě  Vytvářejí 67% evropského HDP významná úloha pro pracovní příležitosti  Poskytují 75 milionů pracovních míst v soukromém sektoru  80 % podílu na celkové zaměstnanosti ve službách, obchodě a stavebnictví <3% MSP s vysokým podílem aktivit VaV 20% MSP přejímají existující technologie, nízká míra inovací 70% MSP žádné nebo málo VaV aktivit <10% MSP vyvíjí nebo kombinují existující technologie inovačním způsobem <3% MSP s vysokým podílem VaV aktivit

4 Proč by se MSP měly zapojovat do rámcových programů EU? Účast v RP znamená šanci ke zvýšení konkurenceschopnosti, především pak:  doplňkový zdroj financování  snížení rizika možných obchodních nezdarů  zvýšení obratu a míry zisku  zvýšení produktivity a podílu na trhu  vytvoření mezinárodního partnerství a kontaktů  přístup na širší celoevropský trh Podniky, které se zapojují do rámcových programů:  mají vyšší schopnost inovovat svoje výrobky  intenzivněji se zapojují do spoluprací s jinými firmami a univerzitami

5 Vyhlášen na období Rozpočet 50,5 mld. EUR Žadatelé jsou univerzity, výzkumné ústavy, MSP, místní samospráva apod. Výzvy vyhlašovány k jednotlivým tématům.  Aktuální výzvy Aktuální výzvy Čtyři základní schémata: Spolupráce – projekty evropské spolupráce ve výzkumu a vývoji v hlavních tématických oblastech (32,4 mld EUR) Myšlenky – projekty mimořádně zásadního objevného výzkumu, bez omezení témat (7,5 mld. EUR) Lidé – projekty podporující kariéru, osobní rozvoj a lidský potenciál (4,7 mld. EUR) Kapacity – projekty rozvoje výzkumné infrastruktury, klastrů, výzkumu a vývoje ve prospěch MSP a v výzkumu a vývoje v méně rozvinutých regionech (4,1 mld. EUR). 7. Rámcový program pro výzkum, technologický vývoj a demonstrace (7.RP)

6 7. Rámcový program –Zapojení MSP v programech  Program „Kapacity“ – projekty „Výzkum ve prospěch MSP“:  témata navrhují sami předkladatelé (projekty typu „bottom-up“), bez omezení témat  výzkum realizovaný pro MSP „na klíč“ podle jejich potřeb  MSP získávají spolu s výsledky i nové technologické know-how, včetně průmyslových práv  MSP posilují svůj inovační a konkurenční potenciál na trhu Program „Lidé“ – projekty spolupráce podniků a akademických organizací („Industry-Academia Partnerships and Pathways“):  vzájemné sdílení a výměna kvalifikovaného personálu a transfer know-how mezi MSP a akademickou sférou  možnost hostování zkušených odborníků z akademické sféry v MSP

7 Projekty „Výzkum ve prospěch MSP“: Jak se zadává výzkum „na klíč“ MSP nebo asociace MSP (min.3 země) Jiné podniky, koncoví uživatelé Výzkumné organizace (min. 2) Nejbližší výzva: Bude otevřena: Uzávěrka žádostí: Výsledky výzkumu + průmyslová práva Investice do výzkumu

8 „ Výzkum ve prospěch MSP“ – příklady české účasti v projektech 6.RP AGATE – technologie zachycování plynného čpavku 12 měsíců, 12 řešitelů, rozpočet EUR, český účastník Eidos a.s. ICACOST – automatický systém řízení 3D laserového řezání 24 měsíců, 9 řešitelů, rozpočet EUR, český účastník Laser- Tech s.r.o. ELECTROBAND – nová metoda léčby vředů elektrostimulací 24 měsíců, 8 řešitelů, rozpočet EUR, český účastník HC Electronics s.r.o.

9 Společné projekty podniků a akademických organizací („Industry-Academia Partnerships and Pathways“, IAPP) partnerství nejméně dvou subjektů - z veřejného a ze soukromého sektoru, nejméně ze dvou zemí EU, v rámci společných výzkumných projektů. typicky jde o partnerství např. univerzit či veřejných výzkumných institucí a výzkumně-orientovaných MSP či velkých firem. granty jsou určeny na dobu až 4 let trvání projektu, typicky v rozsahu do ~ ,- EUR. Projekt musí obsahovat vzájemné výměnné pobyty v délce 2 měsíce až 2 roky. granty rovněž umožňují najmout zkušeného odborníka z jiné (třetí) země a hradit jeho pobyt v hostitelské instituci. Nejbližší výzva otevřena: uzávěrka:

10 EUROSTARS Program určen pro výzkumně-orientované MSP Projekty na libovolné téma s tržním potenciálem Výsledný produkt musí být uveden na trh do dvou let od konce projektu Účast nejméně dvou MSP ze dvou zemí programu EUROSTARS Doba trvání: max. 3 roky Velikost projektu: v průměru 1,5 mil. EUR Aktuální výzva: Uzávěrka Bližší informace:  Národní koordinátor pro ČR:  MŠMT (Ing. J. Martinec, tel ,

11 Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace ( ) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Celkový rozpočet přes 3,6 mld. EUR Žadatelé o dotace: široké spektrum podniků, organizací a jednotlivců Cíle programu: Podpora konkurenceschopnosti podniků, zejména MSP Podpora inovací, včetně ekologických inovací Urychlit vznik pokročilé a všem dostupné informační společnosti Podpora energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie ve všech odvětvích 3 základní programové pilíře: Program Podnikání a inovace (EIP) Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (PSP ICT) Program Inteligentní energie pro Evropu (IEE)

12 Program „Podnikání a inovace“ Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) 60 % rozpočtu CIP (2,63 mld. EUR) Podpora podniků a podnikání pomocí konkrétních finančních nástrojů Výzvy vyhlašovány jednotlivě v průběhu celého roku  V ČR garantem programu MPO, Ing. Tomáš Skuček, Aktivity: Zlepšení přístupu k financování pro MSP přes fondy rizikového kapitálu, úvěry, leasingy, záruky za mikro-úvěry a investování do vlastního kapitálu MSP atd. "Enterprise Europe Network": inovačních centra, transfer technologií a projektové poradenství Další iniciativy na podporu podnikání a inovací Podpora inovací s ekologickými přístupy Podpora při tvorbě odpovídající politiky

13 Program podpory širšího využití ICT Information Communication Technologies Policy support Programme (ICT PSP) 20 % rozpočtu (801 mil. EUR) Cílem je stimulace inovace a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití informačních a komunikačních technologií státní správou, občany a podniky Vyhlašována jedna výzva ročně pro všechny oblasti najednou  Aktuální výzva: CIP-ICT PSP otevřena do CIP-ICT PSP V ČR je garantem Ministerstvo vnitra, PhDr. Martin Kusák, Program zahrnuje dvě základní témata: Téma 1 - využití ICT pro uživatelsky přívětivé veřejné služby pro každého  snížení administrativní zátěže napříč EU  úplná a dostupná komunikace v krizových situacích  využití ICT pro důstojné stáří Téma 2 - využití ICT pro efektivní využití energie ve městech  využití ICT pro efektivní využití energie ve veřejných budovách vč. osvětlení  využití ICT pro adaptibilní městskou dopravní infrastrukturu a služby  sdílení zkušeností s využitím ICT pro efektivní využití energie ve městech

14 Program „Inteligentní energie pro Evropu“ Intelligent Energy Europe (IEE) 20% rozpočtu CIP (780 mil. EUR) Vyhlašována jedna výzva ročně pro všechny oblasti najednou  Aktuální výzva CIP IEE 2009 otevřena do CIP IEE 2009 Garantem v ČR je MPO, Ing. Procházková Tři cíle programu: Zvyšování energetické účinnosti a racionální užití zdrojů energie Zvyšování investic členských států do nových a obnovitelných zdrojů energie a energetické diverzifikace Zlepšování energetické účinnosti a použití nových a obnovitelných zdrojů v dopravě Aktivity: Např. překonávání překážek při uvedení nové technologie na trh Snižování finančního rizika při zavádění nové technologie Vzdělávacích aktivit směřujících ke změně chování spotřebitelů

15 Síť Enterprise Europe Network / 70 konsorcií ve 40 zemích; přes 4000 pracovníků v EU V ČR projekt s názvem BISONet, 11 projektových partnerů Cíl projektu EEN:  vytvořit síť integrovaných služeb pro podporu inovačního podnikání pokrývající celé území ČR zapojením zkušených regionálních partnerů;  zajistit poskytování kvalifikovaných komplexních služeb a informací na jednom místě, vzájemným propojením všech komponentů sítě  zapojit se do celoevropské sítě pro podporu inovačního podnikání Poskytované služby: Poradenství pro podnikatele – evropská legislativa, informace o podnikání v EU, vyhledávání obchodních partnerů, zpětná vazby s EK. Transfer technologií – databáze technologií, vyhledávání partnerů technologické spolupráce, právní služby, zastupování na veletrzích. Projektové poradenství – poradenství v evropských programech, vyhledávání projektových partnerů, informace o výzvách, organizace tématických akcích atd.

16 10 rad při zapojení MSP do rámcových projektů: 1. Rámcové programy představují možnost, jak rozšířit výzkum a vývoj ve vaší firmě, nejsou však pro váš podnik přímým finančním ziskem. 2. Uvažte, jestli výzkumná strategie a cíle vaší firmy jsou v souladu s principy a cíli, které EU hodlá finančně podporovat. 3. Počítejte i s tím, že účast v rámcových programech nemusí být za všech okolností výhodná - může přivést také ke ztrátě. 4. Příprava vašeho projektového návrhu a sestavování řešitelského konsorcia by měly začít s dostatečným časovým předstihem ještě před vyhlášením příslušné výzvy. 5. Řešitelské konsorcium sestavujte pokud možno na základě již existujících a osvědčených osobních kontaktů a vazeb. Posílí to vzájemnou důvěru mezi vašimi partnery. 6. Přesvědčte se, že vaše konsorcium bude vedeno kvalitním koordinátorem – osobou s vysokou odbornou i manažerskou reputací. 7. Prostudujte si pečlivě pracovní program výzvy o kterou se zajímáte. 8. Projektový návrh pište „na míru“, podle zadávacích podmínek příslušné výzvy. Berte přitom v potaz rovněž relevantní hodnotící kritéria a jejich váhu. 9. Požadujte pouze realistickou finanční podporu. Počítejte s tím, že získané prostředky budete muset odůvodnit předložením zcela konkrétních a průkazných výsledků přesně odpovídajících zadání projektu (pracovnímu plánu). 10. Kontaktujte vaše národní kontaktní středisko pro daný rámcový program, buďte ve styku s jeho pracovníky a řiďte se jejich radami.

17 Důležité odkazy a kontakty CIP EUROSTARS 7. Rámcový program SME TechWeb EU SME Portal Národní informační středisko pro evropský výzkum (NICER) Enterprise Europe Network Česká republika

18 Ing. Václav Suchý, CSc. Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "European Commission Enterprise and Industry Evropské rámcové programy – podpora inovací a rozvoje MSP Ing. Václav Suchý, CSc. Technologické centrum AV."

Podobné prezentace


Reklamy Google