Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jakub Řehounek 3. B.  Základní pojmy  Příjem, třídění a zapisování písemností  Doručování a oběh písemností  Vyřizování písemností  Podepisování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jakub Řehounek 3. B.  Základní pojmy  Příjem, třídění a zapisování písemností  Doručování a oběh písemností  Vyřizování písemností  Podepisování."— Transkript prezentace:

1 Jakub Řehounek 3. B

2  Základní pojmy  Příjem, třídění a zapisování písemností  Doručování a oběh písemností  Vyřizování písemností  Podepisování a odesílání písemností  Podepisování a odesílání písemností - příklady  Ukládání a vyřazování písemností

3  Spisový řád – interní předpis pro vedení spisové služby  Spisový plán – schéma pro označování vyřízených a vyhotovených písemností. Spisový znak je označení, pod kterým se spis ukládá.  Spisová služba – zahrnuje pracovní činnosti a postupy při přijímání, kontrole, otevírání, označování, zapisování, doručování, oběhu, vyřizování, podepisování, odesílání, ukládání, vyřazování, archivování a skartování písemností.  Spis – písemný dokument vzniklý při obchodním nebo úředním jednání o jedné věci.  Spisovna – slouží k ukládání všech vyřízených písemností podniku do doby uplynutí jejich skartačních lhůt.  Skartační řád – upravuje postup při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů.  Archivní řád – stanovuje kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

4  Došlé písemnosti přejímá od poštoní správy pracovník pověřený výkonem spisové služby v poštovním oddělení a od banky je smí přejímat jen zmocněný pracovník.  Při příjmu zásilek je především nutné zkontrolovat, zda všechny patří podniku – ty, které jsou doručeny omylem se hned vrací poštovnímu úřadu. Dále je nutno zkontrolovat a potvrdit příjem doporučených zásilek, přednostně zpracovat spěšné zásilky, vytřídit dopisy adresované ředitelství, personálnímu oddělení, soukromé zásilky došlé pracovníkům podniku apod.  Došlé písemnosti se opatřují zpravidla v pravém horním rohu podacím razítkem. Doplní se den příchodu písemnosti do podniku, její pořadové číslo, popř. spisová značka, počet příloh a zkratka vnitropodnikového útvaru, jemuž se písemnost přiděluje.  Zapisování došlých listovních zásilek umožňuje přehled o tom, které důležité písemnosti došly a komu byly přiděleny k vyřízení. Slouží také ke kontrole jejich včasného vyřízení. Tyto záznamy se vedou v počítači nebo v knize došlé pošty. Zapisují se pouze důležité písemnosti.

5  Doručování písemností má být rychlé, aby se na žádném pracovišti dlouho nezdržovaly a nehromadily.  Doručování a další postupování písemností mezi odděleními a referenty, předkládání vypracovaných písemných vyřízení k podpisu a odnášení do výpravny nazýváme oběh písemností.

6  Písemnosti mají být vyřizovány včas, pokud možno ihned. Lhůty jsou stanoveny všeobecně (právním nebo podnikovým předpisem) a individuálně (pokyny vedoucího, požadavkem obchodního partnera). Nemůžeme-li písemnost vyřídit v běžné lhůtě, uvědomíme odesílatele o odkladu, a to i v případě, že nemůžeme vyhovět.  Za vyřízení odpovídá pracovník určený ke zpracování zprávy, korespondentka pořizující čistopis a vedoucí pracovník, který dopis podepsal.  Písemnosti vyřizují vedoucí pracovníci nejčastějí psaním konceptu na PC, diktátem, diktafonovým záznamem nebo udělením pokynu asistence, která buď text upraví a v textovém editoru naformátuje do příslušné podoby, nebo věc samostatně vyřídí.

7  Každý dopis musí být vlastnoručně podepsán.  Po podpisu není dovoleno v písemnosti ani v jejich přílohách nic měnit nebo doplňovat.  Ze zásady jediného odpovědného vedoucího vyplývá, že písemnost podepisuje jeden pracovník. Jsou-li výjimečně pro závaznost písemnosti potřebné podpisy dva, pak vlevo se podepisuje pracovník funkčně vyšší, vpravo pracovník funkčně nižší.  Kategorizace podpisového oprávnění je dvojí - podpis znamená, že oprávněná osoba písemnost podepisuje jménem a na odpovědnost podniku a bere odpovědnost za obsah písemnosti; parafa znamená, že pracovník, který písemnost parafoval, je s obsahem seznámen a bere odpověnost za obsah písemnosti.

8  Umístění dvou podpisů při blokové úpravě: (vlastnoruční podpis)(vlastnoruční podpis) Ing. Josef DolejskýMgr. Jiří Kupec ředitel podnikuobchodní náměstek  Umístění dvou podpisů při úpravě s odráženými odstavci: (vlastnoruční podpis) Ing. Josef Holan předseda představenstva (vlastnoruční podpis) František Kop zástupce starosty  Jsou-li výjimečně na písemnosti tři nebo více podpisů, umísťují se podle interních směrnic nebo zvyklostí.  Podepisuje-li písemnost za vedoucího jeho zástupce, připojí před svůj podpis zkratku v z.,tj. zastoupení.  Zkratka v. r. uváděná nekdy v podpisu za jménem znamená vlastní rukou.

9  Vyřízené písemnosti se ukládají denně v příručních registraturách.  Po určité době se předávají do spisovny – zabezpečuje přejímání, evidování a bezpečné ukládání písemností vzniklé činností podniku a organizací.  Vede se řádná evidence. Časové členění – starší písemnosti se ukládají dospodu, čerstvější nahoru.  Po uplynutí uschovací lhůty se písemnosti vyřazují.  Vyřazování – skartace = výběr písemností, u nichž skončily uschovací lhůty a které jsou dále pro podnik nepotřebné.  Významné písemnosti s trvalou hodnotou patří do archivní péče, ostatní mohou být zničeny.  Tři druhy skartačních znaku: A (archiválie) – určuje kolik let se písemnosti musí uschovávat v archivu. V (výběr) – po kolika letech se provádí odborný a archivní výběr. S (skartace) – po kolika letech je písemnost nepotřebná, určená ke skartaci. (např. S 3 = po třech letech)


Stáhnout ppt "Jakub Řehounek 3. B.  Základní pojmy  Příjem, třídění a zapisování písemností  Doručování a oběh písemností  Vyřizování písemností  Podepisování."

Podobné prezentace


Reklamy Google