Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přirovnání s komponentem „dítě“ v české a ruské idiomatice a frazeologii (Jaromíra Šindelářová)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přirovnání s komponentem „dítě“ v české a ruské idiomatice a frazeologii (Jaromíra Šindelářová)"— Transkript prezentace:

1 Přirovnání s komponentem „dítě“ v české a ruské idiomatice a frazeologii (Jaromíra Šindelářová)

2 Etymologie slova dítě  prastarý původ  stč. dietě, dietce, děťátko;  z nč. útvarů děcko *dět-ьsko, zpodstatnělé adjektivum se jmenným skloněním, hojné zvláště na Moravě v plur. jako oslovení dětí, zvláště děvčat;  všeslov. *dětę, zatímco plur. *děti není doložen v jihosl. jazycích

3  V prasl. se vycházelo od kolektiva dět-ь; to je děliti v dět-ь < *dhé-ti-s, což souvisí s dhé- sáti. Pravděpodobně znamenalo „kojenectvo“ (Machek, 1968, s. 118), tedy kojenectví, kojení, neboť v dřívějších dobách se děti kojily velmi dlouho, např. i když už chodily. V západosl. a východosl. jazycích bylo dět-ь změněno v plurál děti (blíže viz Machek, 1968, s. 117 – 118, srov. např. rus. дети).

4  Ve staré češtině se z pohledu FI setkáváme:  nejčastěji se slovem dítě v sing. i pl. (děti)  ojediněle pak se substantivem dietko (v pl. jako dietky)  v singulárních tvarech se synonymy diblík (též dieblík) a pískle

5 Staročeská přísloví s komponentem dítě  sbírka Česká přísloví V. Flajšhanse (přirovnání sbírka neobsahuje)  ač dítě křivo, přec mateři mílo, blázen a dietě (a opilý) najspieš pravdu povie  bláznu a dietěti najspieše sě trefí pravdu pověděti  Βóh otcóv hřiech nad dětmi mstí  lépe jest, aby děti plakaly než otcové

6 Staročeská přísloví s komponentem dietko, diblík, pískle  slovo dietko (v pl. dietky) jsme zaznamenali ve Flajšhansově sbírce pouze u jednoho staročeského přísloví:  židká metla dobré dietky činí  slovo diblík (též dieblík), kdy (dítě) odsoudí za skřítka neb diblíka  slovo pískle v přísloví cof malé pískle zpraví? – tedy „člověk maličký, mdlý, subtylný, k tomu sušický a jako říkají drobný aneb ještě mladý“ (Blahoslav) Srov. s nč. je to diblík.

7 dítě v současné češtině  V současné češtině (a to jak spisovné, tak i běžně mluvené) se substantiva dítě užívá ve dvou významech:  jednak k označení nedospělého potomka  jednak jako člověka dětinského, zejména v důvěrném oslovení milé osoby, přátel apod., přičemž častá je také zdrob. děťátko

8 kojenec, nemluvně v současné češtině  kojenec, tedy dítě v prvních měsících života, kdy bývá kojeno  např. přirovnání spát jako kojenec  nemluvně k označení malého, ještě nemluvícího dítěte, nemluvňátka

9 дитя a ребëнок  k českému dítě v RJ dvě substantiva  P. J. Černych uvádí ve svém historicko-etymologickém slovníku (Černych, 1. díl, 1999, 102) k ребëнок -нка (pl. ребята) také: «младенец», «дитя», «мальчик или девочка от колыбели до отрочества» a pokládá je svým původem pouze za ruské. Srov. ve stejném významu: ukr. дитина, bělorus. даіця; bulh. дете; čes. dítě; sloven. dieťa atd.  Od 15. stol. je rabionek doložen v polštině (Brückner, 459) a substantivum робенок pak autor odvozuje od Отробя (<о.-с. *гоЬе, род. *robete), které bylo známé od 15.stol. také v ruštině (Срезневский, III, 126). To pak přirovnává k souč. čes. гоЬ$ – «дитя», «ребенок» s tím, že: „происходит от о.-с. корня *огЬ «слабый», «беспомощный».“

10 дитя v současném ruském jazyce  V současné ruštině je дитя (sg.) pociťováno za zastaralé, a proto se v běžné komunikaci častěji užívá ребëнок (sg.).  M. Martínková: Rusko-český slovník frazeologický (1953): nenajdeme jedinou FJ s komponentem ребëнок, ale je v něm zachycen výraz дитя, který je autorkou slovníku hodnocen už v tehdejší době jako „poet. zast. dítě“ a детище jako „kniž. žert. dítko, syn, dcera“ Srov. frazém дитя века, природы (Martínková, 1953, 92).

11 ребëнок v současné ruštině  Se substantivem ребëнок se pak běžně setkáváme např. v nedávno publikováném slovníku L. Stěpanové (Stěpanova, 2007): např. вести себя как ребёнок, tzn. rusky вести себя легкомысленно, безответственно, наивно; v češtině chovat se (být) jako (malé) dítě; chovat se (být) jako malý jarda (Stěpanova, 2007, 18). Vyšší počet FJ s ребёнком (sg.) a s детьми (pl.) v publikaci z r. 2008 Большой словарь русских сравнений, která obsahuje více než 45 000 obrazných pojmenování (Мокиенко – Никитина, 2008), pak naznačuje aktuální stav ruských synonymních výrazů užívaných v přirovnáních.

12  Vyšší počet FJ s ребёнком (sg.) a s детьми (pl.) v publikaci z r. 2008 Большой словарь русских сравнений, která obsahuje více než 45 000 obrazných pojmenování (Мокиенко – Никитина, 2008). pak naznačuje aktuální stav ruských synonymních výrazů užívaných v přirovnáních.

13 дети a ребята v současném ruském jazyce  plurálové tvary дети a ребята (как призыв к искренности, бесхитростности, чистоте помыслов, свойственным детям или ребятам)  ребята slouží nejčastěji k oslovení, v ostatních případech převládá plurálový tvar дети.  Na důkaz uvedeme několik ruských přirovnání s komponentem дети:

14 дети v ruských přirovnáních  Земля кормит людей как мать детей.  У людей дети как дети [, а мой назола].  Казаки что дети: и много поедят, и малым наедятся.  баловаться как малые (маленькие) дети;  говорить (расказывать) о себе как маленькие дети;  играть (играться) как малые (маленькие) дети;  капризничать как [малые (маленькие)] дети;  прыгать как маленькие дети;  разделывать как малые дети;  расти как малые (маленькие) дети;  обращаться с кем как с малыми (маленькими) детьми;

15 oba plurály vedle sebe  např. вести себя как [малые (маленькие)] ребята / дети (неодобр.): о несерьёзном, легкомысленном, игривом поведении взрослых людей

16 přirovnání v češtině  ve spojení se slovesem být  být j. (malé) dítě;  (být) bezmocný / bezbranný j. dítě; být dobrý j. dítě;  (být) šťastný j. malé dítě  nebo s jinými verby:  mít radost j. malé dítě / radovat se (z něčeho);  jednat / dělat s někým j. s (malým) dítětem / děckem, vypadat jako (malé) dítě);  plakat j. (malé) dítě,  těšit se / třást se (na něco) j. dítě (na cumel / na bonbon);

17 přirovnání v češtině  i dalšími substantivy:  např. spát j. dítě / nemluvně / kojenec / mimino  chovat se (být) jako malý jarda / harant apod., někdy rozvitými shodnými atributy, nejčastěji adjektivem malý.

18 samostatný výstup projektu  Trojjazyčný rusko-česko-slovenský frazeokulturologický on-line slovník

19 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20  operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost  priorita 7.1 Počáteční vzdělávání  podpora 7.1.2  Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21  doba trvání projektu:  říjen 2009 až březen 2012  cílem projektu je:  vybavit pracovníky škol a školských zařízení  sociokulturní kompetencí potřebnou k řešení současného sociologicko-pedagogicko-komunikačního problému způsobeného stoupajícím počtem žáků, pro něž čeština není mateřským jazykem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22  Hlavní řešitelka projektu:  PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc. jaromira.sindelarova@gmail.com jaromira.sindelarova@gmail.com  PF UJEP, Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem  Bližší informace k projektu a kurzu: http://sociocultur.ujep.cz Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Přirovnání s komponentem „dítě“ v české a ruské idiomatice a frazeologii (Jaromíra Šindelářová)"

Podobné prezentace


Reklamy Google