Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návody ke zkušebním otázkám Fyzika II.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návody ke zkušebním otázkám Fyzika II."— Transkript prezentace:

1 Návody ke zkušebním otázkám Fyzika II.
Určeno pro kombinované studium Bc. FMMI 4. Elektřina a magnetismus 5. Optika 6. Kvantová a atomová fyzika Milena Kušnerová Ostrava 2005

2 Obsah Fyzika I. – s.11 3.8. Klasifikujte případy skládání (superpozice) kmitů! 3.9. Diskutujte podmínky superpozice kmitání! 3.10. Odlište ideální netlumené kmity a reálné kmity tlumené! 3.11. Odlište volné kmity a kmity nucené (buzené)! 3.12. Porovnejte nucené a vázané kmity! 3.13. Diskutujte křivku rezonance! 3.14. Srovnejte základní rovnici kmitání a rovnici vlnění! 3.15. Charakterizujte příčné (transverzální) a podélné (longitudinální) vlnění! 3.16. Diskutujte podmínky interference vlnění! 3.17. Srovnejte postupnou a stojatou vlnu! 3.18. Nalezněte význam stojaté vlny pro chvění soustav! 3.19. Definujte základní akustické veličiny! 3.20. Popište akustické pole jako vzájemné závislosti akustických veličin! 3.21. Objasněte princip Dopplerova jevu! 3.22. Odvoďte změny frekvence Dopplerova jevu!

3 Obsah Fyzika II. – s.1 4.1. Klasifikujte fyzikální obory elektřina a magnetické pole! 4.2. Vysvětlete souvislost elektrického náboje a elementárního náboje! 4.3. Vysvětlete podstatu Coulombova zákona a objasněte souvislost permitivity prostředí s permeabilitou prostředí! 4.4. Vysvětlete souvislost elektrické síly a intenzity elektrického pole! 4.5. Definujte práci v elektrickém poli! 4.6. Vysvětlete souvislost elektrického potenciálu a elektrické práce! 4.7. Vysvětlete elektrické napětí jako vztah elektrického potenciálu a intenzity elektrického pole! 4.8. Definujte obecně kapacitu vodiče v elektrickém poli! 4.9. Definujte kapacitu kondenzátoru deskového a kulového! 4.10. Odvoďte celkovou kapacitu n-kondenzátorů sériově zapojených! 4.11. Odvoďte celkovou kapacitu n-kondenzátorů paralelně zapojených! 4.12. Určete elektrickou energii nabitého kondenzátoru! 4.13. Jak definujeme elektrický proud (v kovech, v elektrolytech a v plynech)? 4.14. Vysvětlete princip elektrochemického zdroje, odlište galvanický článek od akumulátorové baterie!

4 Obsah Fyzika II. – s.2 4.15. Vysvětlete Ohmův zákon pro část elektrického obvodu a pro celý (uzavřený) elektrický obvod! 4.16. Vysvětlete 1. Kirchhoffův zákon a jeho souvislost 2. Zákona Kirchhoffova se zákonem Ohmovým! 4.17. Vysvětlete 2. Kirchhoffův zákon pro složený elektrický obvod! 4.18. Definujte elektrický odpor vodiče pomocí jeho materiálu a geometrických rozměrů! 4.19. Určete, jak závisí velikost elektrického odporu vodiče na změně teploty! 4.20. Jak zapojujeme ampérmetr a jak zvětšíme jeho měřicí rozsah? 4.21. Jak zapojujeme voltmetr a jak zvětšíme jeho měřicí rozsah? 4.22. Odvoďte celkový odpor rezistorů sériově zapojených! 4.23. Odvoďte celkový odpor rezistorů paralelně zapojených! 4.24. Vysvětlete význam Joule-Lenzova zákona! 4.25. Probíhá vedení elektrického proudu v elektrolytech podle Ohmova zákona? 4.26. Porovnejte oba Faradayovy zákony pro elektrolýzu! 4.27. Probíhá vedení elektrického proudu v plynech podle Ohmova zákona? 4.28. Vysvětlete princip vedení elektrického proudu v polovodičích!

5 Obsah Fyzika II. – s.3 4.29. Srovnejte charakter magnetických indukčních čar permanentního magnetu, vodiče a cívky (solenoidu)! 4.30. Vyberte si a vysvětlete princip některé z technických aplikací elektromagnetu! 4.31. Popište silové působení na přímý proudovodič v homogenním magnetickém poli (Ampérův zákon)! 4.32. Popište silové působení mezi dvěma přímými, rovnoběžnými proudovodiči! 4.33. Popište silové působení na závit s proudem v homogenním magnetickém poli! 4.34. Najděte souvislost veličin magnetická indukce a magnetický indukční tok! 4.35. Vysvětlete princip elektromagnetické indukce! 4.36. Popište základní experimenty jevu elektromagnetické indukce s cívkou a tyčovým magnetem! 4.37. Popište základní experimenty jevu elektromagnetické indukce dvěma cívkami! 4.38. Odlište jev vzájemné a vlastní indukce! 4.39. Najděte souvislost energie magnetického pole cívky a její indukčnosti! 4.40. Vysvětlete princip vzniku střídavého proudu! 4.41. Které hodnoty střídavého proudu a napětí měříme?

6 Obsah Fyzika II. – s.4 4.42. Vysvětlete princip transformátoru!
4.43. Jak pracuje obvod střídavého proudu s rezistorem? 4.44. Jak pracuje obvod střídavého proudu s cívkou (tlumivkou)? 4.45. Jak pracuje obvod střídavého proudu s kondenzátorem? 4.46. Jak funguje obvod střídavého proudu se sériově zapojenými prvky RLC? 4.47. Odvoďte fázový posuv v obvodu se sériově zapojenými prvky RLC! 4.48. Jak funguje obvod střídavého proudu s paralelně zapojenými prvky RLC? 4.49. Odvoďte fázový posuv v obvodu s paralelně zapojenými prvky RLC! 4.50. Vysvětlete vznik elektromagnetického vlnění! 5.1. Klasifikujte fyzikální disciplinu optika! 5.2. Jak se historicky proměňovaly názory na podstatu světla? 5.3. Odlište fyzikální podstatu zvuku a světla! 5.4. Popište vztah mezi frekvencí, vlnovou délkou a rychlostí světla! 5.5. Objasněte podstatu přímočarého šíření světla podle Huygense! 5.6. Srovnejte Huygensův a Fermatův princip vlnění! 5.7. Pomocí Huygensova principu vysvětlete odraz (reflexi) vlnění!

7 Obsah Fyzika II. – s.5 5.8. Zaveďte index lomu!
5.9. Pomocí Huygensova principu vysvětlete lom (refrakci) vlnění! 5.10. Najděte důsledky lomu (refrakci) vlnění! 5.11. Popište chod světla hranolem! 5.12. Popište chod světla planparalelní vrstvou! 5.13. Vysvětlete zrcadlovou zobrazovací rovnici Gaussovu! 5.14. Vysvětlete čočkovou zobrazovací rovnici Gaussovu! 5.15. Srovnejte Gaussovu zobrazovací rovnici s rovnicí Newtonovou! 5.16. Definujte vztahy pro zvětšení obrazu! 5.17. Popište základní pojmy geometrické konstrukce zobrazení! 5.18. Nakreslete zobrazení dutým zrcadlem pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro a > 2f ! 5.19. Nakreslete zobrazení dutým zrcadlem pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro 2f > a > f ! 5.20. Nakreslete zobrazení dutým zrcadlem pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro a < f !

8 Obsah Fyzika II. – s.6 5.21. Nakreslete zobrazení vypuklým zrcadlem pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro a libovolné ! 5.22. Nakreslete zobrazení spojnou čočkou pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro a > 2f ! 5.23. Nakreslete zobrazení spojnou čočkou pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro 2f > a > f ! 5.25. Nakreslete zobrazení rozptylnou čočkou pomocí význačných paprsků a ověřte atributy obrazu, a to pro a libovolné ! 5.26. Jak zobrazuje rovinné zrcadlo? 5.27. Charakterizujte oko jako optickou soustavu! 5.28. Charakterizujte nejčastější vady oka! 5.29. Definujte fotometrickou veličinu zářivý a světelný tok! 5.30. Definujte fotometrickou veličinu zářivost a svítivost zdroje! 5.31. Definujte fotometrickou veličinu intenzita ozařování a osvětlení! 5.32. Jak zobrazuje lupa? 5.33. Určete zvětšení lupy! 5.34. Jak zobrazuje mikroskop?

9 Obsah Fyzika II. – s.7 5.35. Určete zvětšení mikroskopu!
5.36. Jak zobrazuje dalekohled? 5.37. Určete zvětšení dalekohledu! 5.38. Vysvětlete podstatu optických vad! 5.39. Vysvětlete podstatu jevu disperze (rozptylu) světla! 5.40. Popište rozklad světla u optického hranolu! 5.41. Vyjmenujte podmínky interference! 5.42. Charakterizujte jev interference na planparalelní vrstvě! 5.43. Vysvětlete podmínky interference světla na Newtonových sklech! 5.44. Vysvětlete podmínky vzniku ohybu (difrakce) světla! 5.45. Vysvětlete podmínky a princip ohybu světla na jedné štěrbině! 5.46. Vysvětlete podmínky a princip ohybu světla dvou štěrbinách! 5.47. Vysvětlete podmínky a princip ohybu světla na optické mřížce! 5.48. Klasifikujte ohybové jevy světla! 5.49. Vysvětlete podmínky a princip polarizace světla! 5.50. Vysvětlete polarizaci světla odrazem a lomem!

10 Obsah Fyzika II. – s.8 6.1. Klasifikujte fyzikální disciplinu kvantová a atomová fyzika! 6.2. Vysvětlete podstatu Einsteinova fotoelektrického jevu! 6.3. Popište nejdůležitější aplikaci fotoelektrického jevu! 6.4. Vysvětlete podstatu Comptonova jevu! 6.5. Srovnejte přínos fotoelektrického jevu a Comptonova jevu! 6.6. Srovnejte energii Planckova energetického kvanta a Einstenovy relativistické rovnice! 6.7. Odlište částici látkové povahy od částice polní, napište kvantově vlnovou rovnici de Broglieho! 6.8. Vysvětlete podstatu dualismu světla! 6.9. Charakterizujte pomocí vlnových délek a frekvencí význačné oblasti vlnění Charakterizujte pomocí vlnových délek a frekvencí význačné oblasti záření v rámci elektromagnetického spektra! 6.11. Charakterizujte vnitřní stavbu látky! 6.12. Odlište Rutherfordův a Bohrův model atomu! 6.13. Odlište Schrödingerův model atomu od modelů klasických! 6.14. Popište jádro atomu!

11 Obsah Fyzika II. – s.9 6.15. Vyjádřete vazebnou energii jádra atomu!
6.16. Vysvětlete radioaktivitu jako jaderný děj! 6.17. Napište symbolické rovnice jaderných přeměn! 6.18. Odvoďte zákon radioaktivní přeměny! 6.19. Vysvětlete princip jaderných reakcí! 6.20. Vyjmenujte základní typy interakcí mezi částicemi!


Stáhnout ppt "Návody ke zkušebním otázkám Fyzika II."

Podobné prezentace


Reklamy Google