Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z SIPVZ 2004 SIPVZ 2004 Informační a komunikační technologie ve školách 1.Informační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z SIPVZ 2004 SIPVZ 2004 Informační a komunikační technologie ve školách 1.Informační."— Transkript prezentace:

1 SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z SIPVZ 2004 SIPVZ 2004 Informační a komunikační technologie ve školách 1.Informační gramotnost (pedagogických pracovníků a žáků) 2.Software a informační zdroje (off-line i on-line) 3.Infrastruktura (počítače, periferie, sítě, připojení k internetu) 4.Informační gramotnost veřejnosti

2 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 ICT vzdělávání je určeno pro pedagogické pracovníky: mateřských škol, základních škol, středních škol, VOŠ speciálních škol a školských zařízení, zařazených v Síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Čtyři typy ICT vzdělávání: Z … Základní uživatelské znalosti P … Školení poučených uživatelů S … Školení specifických znalostí N … Vzdělávání ICTK (správců) školní počítačové sítě

3 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Výchozí principy – A: Cílové indikátory Podle Plánu realizace SIPVZ jsou stanoveny cíle do konce roku 2006: minimálně 75 % pedagogů dosáhne úrovně Z a minimálně 25 % dosáhne úrovně P. Kooperace Koncepce vznikla v těsné spolupráci MŠMT se zástupci pedagogické veřejnosti (pedagogická centra, JŠI, CZESHA, řešitelské týmy, některé VŠ). Rovnost škol Účelová dotace na ICT vzdělávání je určena ve stejné minimální výši všem pedagogickým pracovníkům daných typů škol, předškolních a školských zařízení. Kompetence ředitelů Ředitel školy v rámci dané metodiky rozhoduje o způsobu využití finančních prostředků účelové dotace a ICT vzdělávání pedagogických pracovníků.

4 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Výchozí principy – B: Podpora iniciativy Školicími středisky Z a P jsou vybrané nejlepší a nejaktivnější školy, které tak mají možnost v rámci doplňkové činnosti posílit svůj rozpočet. Modularita Kromě nezbytné společné základní části si pedagog volí vzdělávací moduly i další specifická školení podle svého zájmu a aprobace. Otevřenost Systém ICT vzdělávání pedagogických pracovníků je otevřený i pro nabídku komerčních školení (S a N), podmínkou čerpání dotace je pouze akreditace MŠMT. Synergie Na vytváření systému i při vlastních procesech spolupracuje regionální školství s fakultami připravujícími učitele, interakcí jsou oba partneři pozitivně ovlivňováni.

5 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Výchozí principy – C: Finanční efektivita Školení Z a P pořádaná samotnými školami jsou kvalitní a přitom levná, finanční prostředky zůstávají resortu školství (mzdy lektorů, posílení rozpočtu školy). Zpětná vazba Systém ICT vzdělávání pedagogických pracovníků je na základě vyhodnocení zkušeností z terénu postupně zdokonalován. Budování komunit Zejména v oblasti volitelných modulů P vznikají a jsou podporovány komunity, na úrovni garantů i jednotlivých VSS v nich dochází k výměně informací. Tvorba zdrojů V rámci školení volitelných modulů P jsou vytvářeny výukové zdroje (závěrečné práce absolventů), které jsou volně dostupné pro všechny pedagogy.

6 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení Z … Základní uživatelské znalosti vybavit pedagogy základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače pro svoji potřebu vybavit učitele schopností získané znalosti dále aktivně samostatně rozvíjet Probíraná témata Počítač (hardware) Operační systém Textový editor Internet Elektronická pošta Výukový software Celková dotace činí 25 hodin. Získání certifikátu Z Školení + ověření znalostí: testem nebo praktickým ověřením Pouze ověření znalostí: testem nebo praktickým ověřením Administrativní cesta: ICT předmět na VŠ zakončený zkouškou, ECDL nebo jiné MŠMT akreditované ICT vzdělání srovnatelného rozsahu

7 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení úrovně P … Školení poučených uživatelů určeno pro pokročilejší uživatele (podmínkou pro vstup je certifikát Z) rozšíření znalostí + ICT kompetence, které potřebuje učitel pro použití ICT ve výuce společný úvodní modul P + 2 volitelné moduly P (volí se s ohledem na zájem a aprobaci) CERTIFIKÁT P = absolvování úvodního modulu + 2 volitelných

8 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Úvodní modul školení P určen pro pokročilé uživatele (podmínkou pro vstup je certifikát Z) doplňuje a rozšiřuje znalosti získané ve školení Z má motivační charakter a poskytuje informace pro následný výběr volitelných modulů začíná budovat ICT kompetence, které potřebuje učitel pro použití ICT ve výuce Obsah úvodního modulu Elektronická komunikace Pokročilá práce s textem Počítačová grafika a prezentace Tabulkový kalkulátor – základy a možnosti Školní síť ICT a změny ve výuce Samostatná příprava Dotace úvodního modulu činí 20 + 10 hodin. Absolvování úvodního modulu P O započtení úvodního modulu P rozhodne lektor na základě aktivní účasti posluchače, efektivity jeho samostudia a průběžného plnění zadaných úloh. Aprobovaným učitelům ICT je na požádání úvodní modul uznán administrativně. Absolventům ECDL vzdělávání nebo odpovídajícího ICT vzdělávání akreditovaného MŠMT je možné stanovit pro úvodní modul individuální studijní plán. Úspěšnému absolventu je vydán certifikát (P0).

9 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení P – volitelné moduly dotace volitelného modulu: celkem 30 hodin (zpravidla 20 + 10) volitelné moduly si pedagog vybírá s ohledem na svůj zájem a aprobaci budují ICT kompetence, které potřebuje učitel pro použití ICT ve výuce volitelné moduly jsou náročnější a studium probíhá také s on-line podporou modul se ukončuje obhajobou závěrečné práce – projektu dva základní typy modulů: 1) aplikační moduly – práce skupinou aplikací a jejich využití ve výuce 2) disciplinární moduly – využití ICT ve výuce konkrétní disciplíny

10 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Aplikační moduly: Pokročilé zpracování textu a DTP Počítačová grafika a digitální fotografie Publikování na internetu Tabulkové kalkulátory Databázové systémy Užití multimédií a mediální výchova ve výuce Výuka CAD technologií Využití počítačových sítí ve výuce (e-learning) a další moduly dle aktuální potřeby Disciplinární moduly: Informatika A – teoretické programování Informatika B – aplikační programování Informatika C – dětské programovací jazyky ICT v mateřské školce ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ ICT ve výuce matematiky ICT ve výuce fyziky ICT ve výuce hudební výchovy ICT ve výuce zeměpisu ICT ve výuce biologie ICT ve výuce cizích jazyků ICT ve výuce výtvarné výchovy ICT ve výuce českého jazyka ICT ve výuce ekonomických předmětů ICT ve vzdělávání – modul pro ředitele škol ICT ve výuce dalších předmětů nebo jejich skupin Školení P – volitelné moduly

11 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení P – tvorba volitelných modulů Garantem volitelného modulu je zpravidla školská instituce s příslušným odborným a personálně stabilním zázemím (alespoň 2 odborníci – řešitelé). Záměr modulu, koncepce a základní osnova jsou předběžně schvalovány řešitelským týmem SIPVZ (odborníci, pedagogové z praxe, JŠI). Vypracovaný modul zahrnuje osnovu, metodiku, učební pomůcky, on-line podporu, koncepci přípravy lektorů, systém archivace závěrečných prací. Hotový modul jeho řešitelé veřejně obhajují – účastní se pedagogové dané aprobace, zástupci pedagogických center a další přizvaní odborníci. Princip budování komunit – kolem modulu se postupně z absolventů školení buduje tým odborníků (pedagogů z praxe), kteří si navzájem vyměňují informace. Výstupy ze školení (závěrečné práce absolventů) jsou veřejně přístupné a stávají se základem pro připravovaný školský portál.

12 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Role garanta volitelného modulu P udržuje společné informace na stránkách modulu zajišťuje generický vzor pro LMS pořádá e-konferenci pro lektory i účastníky kurzů zabezpečí a udržuje studijní materiály provádí evaluaci činnosti lektorů zabezpečuje provoz úložiště projektů (databáze zdrojů): od roku 2005 respektování LOM (Dublin Core) od roku 2005 pilotně API dle SCORM

13 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení S … Specifické znalosti další rozvíjení metodické i odborné ICT kvalifikace pedagogických pracovníků ICT vzdělávací akce akreditované MŠMT v systému DVPP Vzdělávací akce ICT školení pořádaná školami a školskými zařízeními ICT školení pořádaná pedagogickými centry ICT školení pořádaná dalšími subjekty (komerčními i nekomerčními) ICT workshopy ICT semináře další MŠMT akreditované ICT akce Absolvování školení S Účastník školení S nemusí být absolventem vzdělávání Z nebo P. Dokladem o absolvování vzdělávání je osvědčení, které účastníku školení vydá závěru akce školicí organizace.

14 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Školení N … Vzdělávání ICTK – správců školních sítí další rozvíjení odborné ICT kvalifikace ICTK správců školních počítačových sítí ICT vzdělávací akce pro správce sítí akreditované MŠMT v systému DVPP Vzdělávací akce ICT školení pořádaná školami a školskými zařízeními ICT školení pořádaná pedagogickými centry ICT školení pořádaná dalšími subjekty (komerčními i nekomerčními) ICT workshopy ICT semináře další MŠMT akreditované ICT akce Absolvování školení N Účastník školení N nemusí být absolventem vzdělávání Z nebo P. Dokladem o absolvování vzdělávání je osvědčení, které účastníku školení vydá v závěru akce školicí organizace.

15 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Financování ICT vzdělávání Metodický pokyn MŠMT k čerpání účelově určených finančních prostředků státního rozpočtu v rámci projektu P I – Informační gramotnost (č.j. 33210/2003-56) nabyl platnosti dne 6. března 2004. Vládou stanovená kritéria Do konce roku 2006 dosáhne minimálně: 75 % pedagogických pracovníků úrovně Z, 25 % pedagogických pracovníků úrovně P. Maximální náklady na jednoho pracovníka: školení Z … 2 100 Kč, školení P … 8 500 Kč, školení S a N … nejsou stanoveny. Financování v roce 2004 Účelová dotace na jednoho přepočteného pedagogického pracovníka činí podle metodiky minimálně 1 200 Kč. Je možné financovat: přímé náklady na vzdělávání, cestovní náklady, studijní materiály (max. 10 %).

16 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Jak se stát školicím střediskem Oblast Z … Škola nebo školské zařízení zažádá o certifikaci prostřednictvím PgC. Oblast P … Škola nebo školské zařízení zažádá o certifikaci prostřednictvím PgC. Oblast S … Subjekt standardně zažádá MŠMT o akreditaci vzdělávací akce v systému DVPP. Oblast N … Subjekt standardně zažádá MŠMT o akreditaci vzdělávací akce v systému DVPP. V systému působí: cca 800 školicích středisek pro oblast Z, cca 700 školicích středisek pro oblast P, cca 2 000 akreditovaných ICT vzdělávacích akcí pro oblasti S a N Poznámka: Certifikační a akreditační procedury stále probíhají.

17 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Změny v oblasti ICT vzdělávání pro rok 2004: K zásadním změnám oproti loňskému roku nedošlo, protože systém ICT vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2003 jednoznačně osvědčil. Dále se rozvíjí spolupráce s odborníky z pedagogické praxe – JŠI, řešitelské týmy, VŠ připravující učitele, vybraní učitelé (semináře v Liberci, volitelné moduly). Rozšířila se nabídka volitelných modulů P a vzdělávání typu S. Školení bylo prodlouženo do roku 2006. Dílčí změny: Byla zavedena nová samostatná kategorie školení N … vzdělávání ICTK – správců. Od letošního roku je dotace určena i pro učitelky MŠ. Změnila se minimální dotace na pedagogického pracovníka (nyní 1 200 Kč). Došlo ke změně maximálních nákladů na školení P (nyní 8 500 Kč = 2500 Kč + 2 x 3000 Kč). Byl modifikován systém podávání přihlášek do výběru školicích středisek Z a P. Byla rozšířena možnost stanovení individuálního studijního plánu u modulu P0.

18 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Harmonogram činností MŠMT a školicí střediska celý rok 2004: příprava metodik dalších volitelných modulů P, kontrolní činnost březen–prosinec 2004:školení školitelů, certifikace školicích středisek, akreditace akcí Školení pedagogických pracovníků březen–prosinec 2004:školení Z, školení úvodního modulu P, školení S od dubna 2004:dále také školení první skupiny volitelných modulů P od října 2004:dále také školení druhé skupiny volitelných modulů P Doporučujeme ředitelům škol dobře rozplánovat školení svých pedagogů, aby mohly být účelově přidělené finanční prostředky (194 mil. Kč) na ICT vzdělávání do konce roku 2004 efektivně využity.

19 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Problémové oblasti: Zdržení – metodika financování ICT vzdělávání nabyla platnosti až v březnu 2004. Rozesílání finančních prostředků z MŠMT přes kraje až do škol trvá až 2 měsíce. Neexistovala centrální databáze akreditovaných akcí DVPP – od září je k dispozici. Setrvačnost některých škol a málo aktivní vyhledávání informací. Překvapivě i setrvačnost některých školicích firem (nemají dosud akreditace MŠMT). Stále je málo počítačů ve školách, připojení k internetu je drahé a pomalé. První série volitelných modulů P vznikala déle, než bylo plánováno. Jsou problémy s vytvořením některých plánovaných volitelných modulů P. Školy a některá školicí střediska se „probouzejí“ až v průběhu října.

20 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Časté otázky: Školicí středisko musí mít ve zřizovací listině povolenu doplňkovou činnost. Ceny školení MŠMT neurčuje – jsou jen doporučené: Z: školení … 1 600 Kč, ověření znalostí … 200 Kč, učební pomůcky … 200 Kč, cestovné … 100 Kč, P0: školení … 2000 Kč, studijní materiály a cestovné … 500 Kč (úvodní modul), PX: školení … 2500 Kč, studijní materiály a cestovné … 500 Kč (platí pro každý z obou volitelných modulů), pro školení S a N není limit stanoven. Jednotlivé moduly P se fakturují každý samostatně – lze předpokládat, že si pedagog vybere volitelné moduly z nabídek různých školicích středisek. Školicí střediska Z a P jsou oprávněna školit, jakmile jsou uvedena v seznamu vybraných školicích středisek (VSS) na portálu E-gram. Ve školicím středisku P mohou školit pouze speciálně proškolení (certifikovaní) lektoři pro příslušné moduly (seznam certifikovaných lektorů na stránkách garanta modulu). Pro účast na P0 je povinná certifikace Z, pro účast na PV je povinné absolvování P0, pro účast na S a N žádné vstupní podmínky nejsou.

21 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 ICT vzdělávání v letech 2002–2003: Typ školení/Rok20022003Celkem Z – základní úroveň51 00049 000100 000 Poučení uživatelé – úvodní modul041 000 Poučení uživatelé – volitelný modul0370 Vzdělávání typu S04 737 ICTK – správci sítí30002 0495 049 Celkem v daném roce54 00097 156151 156 V roce 2004 jsou předpokládány obdobné výkony školicích středisek jako v roce 2003 s tím, že těžiště vzdělávání bude přeneseno do vyšších typů školení (volitelné moduly P, školení typu S a N, vzdělávání ICTK správců).

22 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Záměry pro rok 2005: Koncepce školení se osvědčuje – nedojde k zásadním změnám (jen upřesnění). Způsob financování a vyúčtování vzdělávání bude obdobný. Finanční prostředky musí být školám k dispozici nejpozději v březnu. Částka 1000–1300 Kč na přepočteného pedagogického pracovníka. Rozběh vzdělávání ICT koordinátorů – metodiků. Rozšíření nabídky volitelných modulů školení P. Lepší evidence ICT vzdělávacích akcí typu S, N (odbor 25 – akreditace DVPP). Zprovoznění informačního systému pro potřeby SIPVZ. Vyrovnání extrémů v rozložení školicích středisek (doplnění, eliminace nekvalitních). Vylepšování systému na základě získaných dat i odezvy škol a dalších partnerů.

23 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004 Vyhodnocení přínosu školení (Donald Kirkpatrick): 1) Okamžitá reakce účastníka vzdělávání (dotazník „spokojenosti“) 2) Naučené znalosti, dovednosti a postoje absolventa školení 3) Aplikace naučeného v praxi (ve výukovém procesu) 4) Zlepšení výkonu organizace (školy, školského zařízení) 5) Zvýšení hodnoty organizace(školy, školského zařízení) Pedagogická dimenze Strategický cíl – kvalitativně vyšší kompetence žáka Střednědobý cíl – vyšší kvalita edukačního procesu Aktuální cíl – zkvalitnění kompetencí pedagogického pracovníka

24 Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z Informační gramotnost 2004

25 SIPVZ v letech 2005–2006 pokračování pilotních projektů pokračování ICT vzdělávání pedagogických pracovníků další rozvoj systému informačních center (formou projektů) zachování vstřícného financování zpětná vazba – kontrolní akce a tematické inspekce navýšení rychlosti připojení škol k internetu kompenzační podpora tzv. „červených škol“ podpora regionů s vysokou nezaměstnaností (např. PiL Microsoft) zásadní role kompetence ředitelů škol informační a metodická role MŠMT


Stáhnout ppt "SIPVZ – Státní informační politika ve vzdělávání w w w. e - g r a m. c z SIPVZ 2004 SIPVZ 2004 Informační a komunikační technologie ve školách 1.Informační."

Podobné prezentace


Reklamy Google