Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:  vodovody a rozvodné sítě  kalovody a kanalizace (a sítě)  ropovody  parovody  plynovody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:  vodovody a rozvodné sítě  kalovody a kanalizace (a sítě)  ropovody  parovody  plynovody."— Transkript prezentace:

1 Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:  vodovody a rozvodné sítě  kalovody a kanalizace (a sítě)  ropovody  parovody  plynovody  technologická zařízení chemického průmyslu  technologická zařízení elektráren aj.  rozvody stlačeného vzduchu aj. Podle provedení a materiálu jsou potrubí  litinová hrdlová  ocelová svařovaná přírubová  ocelová se spoji závity  z litého čediče, kameniny, eternitu hrdlová aj.  plastová svařovaná, lepená (PE, polyetylen, PP, PVC aj.)  měděná a mosazná pájená Zařízení potrubní techniky představují:  spoje potrubí a závěsy potrubí  uzavírky aj. (armatury)  kompenzátory (dilatace)  filtrační zařízení  zásobníky (nádrže, tanky)  čerpadla, kompresory, akumulátory  měřicí a regulační technika Podle tlaku a teploty jsou potrubí o chladicí o nízkotlaká (voda, vzduch) o středotlaká (plyn) o vysokotlaká (voda, olej, pára) Hydraulický ráz při uzavírání dlouhých potrubí (vodní zámek). Přeprava tekutin – ekonomické hledisko (cisternová přeprava x produktovody).

2 Základy proudění tekutin Zákon zachování hmoty – pro kapaliny (nestlačitelné) Q = A 1. v 1 = A 2. v 2 ρ = konst pro plyny Q. ρ = konst. ρ = f ( p, T ) Rovnice kontinuity (spojitosti) průtočné množství Q [ m 3. s -1 ] tlak p [ Pa ] rychlost v [ m. s -1 ] plocha průřezu A [ m 2 ] hustota ρ [ kg. m -3 ] stavová rovnice plynu p. ρ -1 = R. T Energetická bilance Zákon zachování energie – pro kapaliny (Bernoulliho rovnice) energie polohová, tlaková, kinetická, ztráty h 1 + p 1 / ( ρ. g ) + v 1 2 / ( 2. g ) + h ztr = konst. grav. zrychlení g = 9,81 m. s -2 tlak p 1 [ Pa ] rychlost v 1 [ m. s -1 ] rovnice obsahující součet energií jednotky objemu kapaliny byla krácena součinem (ρ.g) vzduch R = 287 J.kg -1. K -1 teplota T [ K ]

3 Zákon zachování energie pro plyny součet energií tlakové, kinetické, tepelné a rozptýlené do okolí (ztrát) se nemění Charakter proudění v potrubí laminární turbulentní Reynoldsovo číslo Re = d. v. ρ / η Re je bezrozměrné kritérium průměr potrubí d [ m ] rychlost v [ m. s -1 ] dynamická viskozita η [ Pa. s ] mez pro laminární proudění Re < 2320 rozložení rychlosti v potrubí při laminárním a turbulentním proudění ztráty při turbulentním proudění stoupají se čtvercem rychlosti průměr potrubí (vnitřní) d pro přepravované množství Q [ m 3.s -1 ] d = 4. Q π. v √ √ tloušťka stěny potrubí s pro vnitřní tlak p s = d. p / (2. σ D ) dovolené namáhání σ D je třeba volit dle materiálu i technologie výroby (svařované roury) voda v = 1 až 3 m. s -1 η = 0,00101 Pa. s analogie Ohmova a Kirchhoffových zákonůΔp = Q. R h Σ Q i = 0 Σ Δp = Σ ( Q. R h )

4 Tepelné a tlakové ztráty a dilatace přepravované médum o vyšší teplotě než je teplota okolí chladne tepelnými ztrátami potrubí se prodlužuje a zkracuje při změnách teploty média produktovody musí být izolovány a vybaveny kompenzátory ztráty tlaku třením – laminární úměrné rychlosti v a viskozitě η -- turbulentní úměrné čtverci rychlosti v 2 dilatace změnou teploty – roztažnost oceli α = 18. 10 -6 K -1 ( pro 100 m a 20°C dilatace 36 mm ) dilatace Δl = α. l 0. Δt koeficienty λ pro výpočet tlakové ztráty laminární proudění λ = 64 / Re = 64. η / ( v. d. ρ ) turbulentní proudění λ = 0,316. ( Re) -1/4 h ztr = λ. l. v 2 / ( 2. d. g )ztrátová výška h ztr ztráta tlaku Δp Δp = ρ. g. h ztr

5 Potrubí uložená v zemi  ochrana proti korozi  ochrana proti vedení bludných elektrických proudů a následné elektrokorozi  vyrovnávání dilatací a sesuvů  přehled o dispozici uložení (mapy, plány, hledání místa vedení) Evidenční data o potrubí o druh média, jeho tlak a teplota o provedení potrubí (parametry, materiál, druh spojů, vyrovnávání dilatací aj.) o uložení – hloubka, podloží, zásyp, označení na povrchu aj. Ztráty místními odpory místní odpory jsou odpory průtoku skrze uzavírky, změny průřezu, změny směru (kolena) aj. ztrátová výška je h ztr = ξ. v 2 / ( 2. g ) Rozložení rychlosti laminární proudění - parabolické, turbulentní - malá změna uvnitř, strmý spád při okrajích

6 Spoje potrubí a jejich těsnění  hrdlové  přírubové  závitové  svary, pájené a lepené spoje Spoje Těsnění plochá  obsahující azbest (klingerit)  neosahující asbest (keramzit)  pryžová, plastová  kovová (Cu, Pb, Al) Přírubové spoje ocelových svařovaných rour plynovody, parovody, horkovody

7 Hrdlové spoje rour Těsnění konopným provazcem a vlitím olova nebo asfaltu, cementu, klínový pryžový uzávěr aj. Vodovody, kanalizace, nízký tlak, sedání zeminy. Roury litinové, PP (polypropylenové), PVC, kameninové, eternitové aj.

8 HRDLOVÉ ROURY A TVAROVKY  tvárná litina  železobeton, eternit  kamenina, tavený čedič  plast (PVC, polyethylen, polypropylen aj.) kolena odbočky T-kusy a kříže redukce, přesuvky aj. Provedení Typy

9 Závitové spoje potrubí Požívá se trubkový závit a kuželový trubkový závit a spojovací tvarovky (fitinky) temperovaná litina bezešvé závitové trubky s vnějším kuželovým trubkovým závitem, tvarovky s vnitřním trub. závitem nátrubek kříž odbočka T oblouk koleno redukované koleno vsuvka šroubení šroubení nárožní šroubení nárožní šroubení

10 Závitnice pro řezání trubkových závitů při montáži ocelových potrubí spojovaných tvarovkami se závitem (fitinky)

11 Různé typy šroubení Pro spoje trubek menších průměrů (ocelové, měděné, mosazné) jsou užívána strojírenská šroubení rozvody maziva v mazacích soustavách, přívody kapalného paliva spalovacích motorů aj.

12 Kompezátory dilatace potrubí deformační tvaru U apod. ucpávkové s pružnými prvky Provedení kompenzátoru kompenzátor tvaru U ucpávkový kompenzátor kompensátor s pružným pryžovým vlnovcem

13 Tvarovky (fitinky) pro závitové spoje (temperovaná litina, mosaz)pro svařené nebo lepené spoje (PE, PP, PVC novodur) pro spoje potrubí při montáži se řeže závit na koncích trubek těsní se konopím a fermeží při montáži se svařuje tlakem obě části jsou elektricky odporově předehřáty

14 Plastová potrubí Při uložení v zemi jim nehrozí koroze – proto jsou používány pro vodovody, plynovody aj. Materiál – polypropylen (PP), novodur (PVC), polyetylen (PE)

15 Uzavírky potrubí  kohouty  ventily  šoupata  klapky Typy Třmenový ventil

16 Průmyslové šoupátko Zpětná klapka

17 Jednocestný kohout kuželový další armatury – pojistné ventily, vypouštěcí kohouty, regulační a redukční ventily

18 KULOVÝ KOHOUT čtvrtinový řez koule pohled

19 moderní pákové baterie pro vodovodní výpustní ventil tzv. kartuše (vlastní uzavírka) naklápění a otáčení pro ovládání průtoku a směšování jemné drážkování pro otáčení - průtok

20 Vzduchotechnika (větrání a vytápění) Vzduchotechnika slouží k úpravám vzduchu v obytných a jiných prostorách a znamená také přepravu většího množství vzduchu při tlacích blízkých barometrickému tlaku a teplotě okolo 20°C potrubí vzduchotechniky jsou plechová s úpravou odolnou korozi nebo plastová

21 Proudění par a plynů První hlavní věta termodynamická „dodané množství tepla způsobí zvýšení vnitřní energie a vykoná práci“ ΔQ = ΔU + L vykonaná práce je L = ∫ p. dV dV = dm / ρ zvýšení vnitřní energie znamená zvýšení teploty T a tlaku p a změnu hustoty ρ Změny stavu  izotermická (konst. T)  izobarická (konst. p)  izochorická (konst. V)  adiabatická (nulové přivedené nebo odvedené teplo ΔQ)  polytropická Přestup tepla při proudění plynů a směsí par a plynů (tepelné výměníky).

22 PAROVOD

23

24 Plynovod

25


Stáhnout ppt "Potrubní technika Podle přepravovaného média patří do oblasti:  vodovody a rozvodné sítě  kalovody a kanalizace (a sítě)  ropovody  parovody  plynovody."

Podobné prezentace


Reklamy Google