Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006."— Transkript prezentace:

1 ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006

2 ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ 2006 SAPS – Jednotná platba na plochu Top-Up – Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu LFA – Podpora méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními

3 Dokumentace k administraci na ZA-PÚ
směrnice H0201 metodický pokyn pro standardní administraci na ZA-PÚ změna žadatele, převod žádostí, vyšší moc – MP č. 1/2006 příručka uživatele

4 Harmonogram administrace – rok 2006
Předtisky žádostí – polovina dubna Příjem žádostí - konečný termín 15.květen - lhůta pro pozdní podání – 25 kalendářních dnů (do 9 . června) Založení žádostí v inf. systému – od polovina dubna Výběr ke KNM a zahájení KNM – červen Administrativní kontrola na ZAPÚ, oprava žádosti – počátek června Předání žádostí na RO SZIF – červen Administrativní kontrola na RO SZIF (křížová kontrola) SAPS – září LFA – polovina října Top-Up – listopad Vydání rozhodnutí SAPS – listopad LFA – polovina října Top-Up – prosinec Výplata dotací SAPS – prosinec LFA – polovina října Top-Up – prosinec

5 žadatel – právnická, fyzická osoba
Základní podmínky žadatel – právnická, fyzická osoba termín – 15.květen 2006 zakreslení jednotlivých ploch na mapě půdních bloků (neplatí pro LFA)

6 Jednotná platba na plochu (SAPS)
na výměru zemědělské půdy – všechny kultury (podkultury) LPIS s výjimkou L, D, VN, ON způsobilá půda – obhospodařovaná v dobrém zem. stavu k minimální výměra 1 ha dodržování Dobrých zem. a enviromentálních podmínek (tzv. GAEC) dodržovat na všech pozemcích žadatele po celý kalendářní rok včetně ZÁKAZU změny kultury Tr. porost na kulturu Orná p. (TR) deklarovat veškerou užívanou půdu (včetně půdy, na kterou není požadována dotace) povinná deklarace konopí setého užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 31.srpna

7 Méně příznivé oblasti (LFA)
plocha v oblastech LFA - typ HA, HB, OA, OB, S, E kultura T dodržování Zásad správné zem. praxe – na všech pozemcích žadatele splnění předepsané intenzity chovu – 0,15 - 1,50 VDJ/hektar chovatelé koní - do 15. září doručí kopii registru s vyplněným formulářem vydaným SZIF užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 15.října

8 Národní doplňkové platby (Top-Up)
vyplácí se na plochu, která je způsobilá k poskytnutí dotace SAPS přiznání dotace SAPS užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 31.srpna minimální výměra 1 ha

9 Národní doplňkové platby (Top-Up)
Pěstování lnu na vlákno kultura R, pěstován len na vlákno doložení dokladů o použití uznaného osiva lnu smlouvy o odbytu Pěstování chmele kultura C sklizeň chmele (tzn. mimo podkulturu CN)

10 Národní doplňkové platby (Top-Up)
Chov přežvýkavců deklarování výměry krmných plodin – kultura R nebo T na formuláři kombinované žádosti platba na počet přežvýkavců (přepočteno na VDJ) k 31.červenci 2006 doložit doklady z Ústřední evidence zvířat do 30.září 2006 splnění intenzity chovu max. 1,8 VDJ na hektar krmných plodin (neplatí do 15 VDJ) minimálně 2 VDJ

11 Národní doplňkové platby (Top-Up)
Pěstování plodin na orné půdě kultura R podpora na vyjmenované druhy plodin (viz. příručka pro žadatele) podpory plochy k produkci množitelských porostů – samostatná deklarace, do 15. října doložit potvrzení ÚKZÚZ není možné deklarovat jednu plochu zároveň na více využití plodiny na orné půdě množitelské porosty len na vlákno krmné plodiny produkce sušených krmiv

12 Formulář kombinované žádosti
titulní list – identifikační údaje, volba dotace statutární zástupci, adresy hospodářství seznam příloh prohlášení a závazky žadatele Deklarace půdy SAPS, Top-Up plocha LPIS (předtištěno) plocha SAPS Top-Up plodiny na orné půdě krmné plodiny len na vlákno LFA – předtištěno Top-Up chmel - předtištěno Top-Up množitelské porosty Konopí seté Sušená krmiva

13 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 1

14 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 1

15 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 2

16 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 3

17 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 3
Deklarace půdy - chmel Deklarace půdy – množitelské porosty Deklarace půdy – konopí seté Prohlášení, ve kterém se zemědělec zavazuje neprodleně oznámit Fondu začátek kvetení konopí Prohlášení, že zemědělec sám zpracuje produkci Uznávací list o uznání osiva konopí (včetně návěsek z obalů)/lnu na vlákno Daňový doklad o nákupu uznaného osiva - len na vlákno Smlouva žadatele o platbu na pěstování lnu / konopí na vlákno o odbytu stonku lnu / konopí uzavřená s prvním zpracovatelem schváleným Fondem podle zvláštního právního předpisu Deklarace půdy – pěstování plodin k produkci sušených krmiv

18 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 4
Podpis musí být ověřen

19 Příloha č. 1 - Deklarace půdy – SAPS, Top-Up
Kultura kód druhu zemědělské kultury půdního bloku/půdního dílu: R - orná půda; CO – chmelnice osázená TO - travní porost – ostatní CN – chmelnice neosázená TSP - travní porost - stálé pastviny SI - ovocný sad intenzivní V - vinice SO – ovocný sad ostatní VV - vinice vyklučená OKG - zelinářská zahrada VN - vinice neudržovaná OSK - školka OO – jiná kultura oprávněná pro dotace ON - jiná kultura neoprávněná pro dotace

20 Příloha č. 1 - Deklarace půdy – SAPS, Top-Up
Výměra LPIS Výměra SAPS Výměra Top-Up - orná půda, plodiny dle přílohy č. 4, každý žadatel musí sám vyplnit výměru. Výměra Top Up - krmných plodin, plodiny dle přílohy č. 3, každý žadatel musí Plochy, kde jsou pěstovány plodiny k produkci sušených krmiv, nesmí být započteny do výměry krmných plodin. Výměra Top-Up - len na vlákno, odrůdy jsou uvedeny v příloze č. 2, každý žadatel musí sám vyplnit výměru.

21 Příklad předtištěné deklarace půdy:
Předtištěný součet výměr jen u údaje LPIS. Ostatní součty jednotlivých výměr je žadatel povinen vyplnit a sečíst sám.

22 Příklad vyplněné deklarace půdy
SAPS, Top-Up – orná půda, krmné plodiny a len na vlákno:

23 Příloha č. 2 – Deklarace půdy – LFA
Kultura - pouze travní porost „T“. LFA typ oblasti: HA, HB - horské oblasti OA, OB - ostatní méně příznivé oblasti S - oblasti se specifickými omezeními E - oblasti s ekologickými omezeními Předvyplněno vše, kromě součtů

24 Příklad vyplněné deklarace půdy - LFA:

25 Příloha č. 3 – Deklarace půdy - chmel

26 Příloha č. 4 – Deklarace půdy – množitelské porosty
Plochy, které jsou deklarovány na Deklaraci půdy – množitelské porosty, nesmí být deklarovány současně na Deklaraci Top-Up – plodiny na orné půdě!

27 - Deklarace půdy – pěstování plodin
Příloha č. 5 a 6 Příloha č. 5 a 6 - Deklarace půdy – pěstování plodin k produkci sušených krmiv a konopí seté vypadá obdobně jako příloha č. 4

28 Opatření Způsob zákresu do mapy SAPS – plocha na kterou žadatel žádá podporu Žadatel modrou barvou zakroužkuje číslo půdního bloku/dílu, na který žádá jednotnou platbu na plochu. kterou žadatel odporu nežádá V případě, že žadatel nepodává Žádost SAPS na celou výměru pozemku evidovanou v LPIS, na mapě modře vyšrafuje ¨přibližnou část plochy, na kterou jednotnou platbu na plochu (SAPS) nežádá. Do tohoto zákresu (vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou N. Top - Up plodiny pěstované na orné půdě Žadatel černou barvou zvýrazní přibližné hranice plochy, na kterou žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na plodiny pěstované na orné půdě. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno O. Top-Up plodiny –množitelské porosty na orné půdě – množitelské porosty, a tuto plochu černě vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno MP. Top - Up len Žadatel zelenou (tmavě) barvou zvýrazní přibližné hranice čisté plochy, na kterou žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na len (tzn. bez prosevů a obsevů). Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno L .

29 Plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva
Opatření Způsob zákresu do mapy Top - Up chmel Žadatel žlutou barvou zakroužkuje číslo půdního bloku/dílu, na který žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel – tj. blok bude zakroužkován jak modře (Žádost na SAPS) tak žlutě (nad tím) pro Žádost na doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel. Dovnitř tohoto půdního bloku/dílu půdního bloku zapíše černou barvou písmeno CH. V případě, že žadatel chce požádat u konkrétního půdního bloku/dílu půdního bloku na nižší výměru než v Žádosti na SAPS, na mapě žlutě vyšrafuje přibližnou část plochy, na kterou doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel nežádá. Do tohoto zákresu (vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou N - CH. Top - Up krmné plodiny Žadatel červenou barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje krmné plodiny. Za plochy s krmnou plodinou jsou považovány veškeré půdní bloky s kulturou T a plodiny pěstované na orné půdě, které jsou vyjmenovány v příloze č. 3 této příručky. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno P. Konopí seté Žadatel zelenou (tmavě) barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje konopí seté a danou plochu zeleně vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno K. Plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva Žadatel červenou barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva, a tuto plochu červeně vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno S.

30 Příloha č. 1 a) Konopí pěstované na vlákno Beniko Ferimon – Férimon Carmagnola Fibranova CS Fibrimon 24 Delta - Llosa Futura 75 Delta Juso 14 Dioica Red Petiole Epsilon Santhica 23 Fedora Santhica 27 Felina Tiborszállási Felina 34 – Félina 34 Uso - 31

31 Příloha č. 1 Konopí pěstované na vlákno schválené v hosp. roce 2006/07
Bialobrzeskie Chamaeleon Cannacomp Fasamo Fibriko TC Finola Kompolti hybrid TC Kompolti Lipko UNIKO-B

32 Příloha č. 2 Odrůdy lnu pěstovaného na vlákno způsobilé pro plošné platby a plodiny pěstované na orné půdě: Adélie Agatha Alizée Argos Ariane Artemida Atena Aurore Belinka Bonet Bonita Caesar Augustus Diane Diva Drakkar Electra Elise Escalina Evelin Helmi Hermes Ilona Jitka Jordan Kastyčiai Laura Lea Liflax Liviola Luna Loréa Martta Marylin Loréa Melina Merkur Modran Nike Raisa Selena Sofie Super Suzanne Tabor Texa Venica Venus Veralin Viking Viola

33 Příloha č. 3 Seznam plodin pěstovaných na zemědělské půdě a použitelných v průběhu kalendářního roku pro zajištění krmiv pro chov přežvýkavců: 1. Trávy a jejich směsi 2. Jetel 3. Vojtěška 4. Obiloviny sklizené na zeleno včetně kukuřice na zeleno nebo na siláž 5. Luskovinoobilné směsi sklizené na zeleno nebo na siláž 6. Luskoviny sklizené na zeleno 7. Brukvovité rostliny sklizené na zeleno 8. Světlice barvířská 9. Ptačí noha

34 Seznam plodin pěstovaných na zemědělské půdě a
Příloha č. 3 Seznam plodin pěstovaných na zemědělské půdě a použitelných v průběhu kalendářního roku pro zajištění krmiv pro chov přežvýkavců: 10. Krmná řepa 11. Mangold 12. Roketa setá 13. Slunečnice roční sklizená na zeleno 14. Sléz krmný 15. Svazenka vratičolistá 16. Topinambur 17. Tykev olejná 18. Šťovík krmný 19. Laskavec ohnutý Směsi plodin uvedených pod body č. 1 až 19, lze-li je pěstovat ve směsi

35 Příloha č. 4 Seznam plodin pěstovaných na orné půdě způsobilých pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: 1. Pšenice tvrdá 2. Pšenice ostatní a sourež 3. Žito seté 4. Ječmen setý 5. Oves setý 6. Kukuřice setá 7. Čirok 8. Pohanka obecná, proso seté, lesknice a ostatní obiloviny 9. Kukuřice cukrová

36 Příloha č. 4 Seznam plodin pěstovaných na orné půdě způsobilých pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: 10. Sója 11. Řepka olejka, řepice 12. Slunečnice roční 13. Hrách, vikve 14. Boby 15. Sladká lupina 16. Konopí seté na vlákno 17. Len setý olejný Semenné porosty druhů uvedených v příloze č. 5 této příručky

37 Příloha č. 5 Seznam druhů množitelských porostů pěstovaných na orné
půdě pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: Kód KN Název latinský Název český Triticum spelta L. pšenice špalda ex Linum usitatissimum L. len setý ex Cannabis sativa L. konopí seté ex Agrostis canina L. psineček psí Agrostis gigantea Roth. psineček veliký Agrostis stolonifera L. psineček výběžkatý Agrostis capillaris L. psineček tenký ex Arrhenatherum elatius (L.) ovsík vyvýšený Dactylis glomerata L. srha laločnatá ex Festuca arundinacea Schreb. kostřava rákosovitá Festuca ovina L. kostřava ovčí Festuca pratensis Huds. kostřava luční Festuca rubra L. kostřava červená Festulolium festulolium

38 Příloha č. 5 Seznam druhů množitelských porostů pěstovaných na orné půdě pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: Kód KN Název latinský Název český Lolium multiflorum Lam. jílek mnohokvětý Lolium perenne L. jílek vytrvalý ex Lolium x boucheanum Kunth jílek hybridní Phleum Bertolinii (DC) bojínek cibulkatý Phleum pratense L. bojínek luční Poa nemoralis L. lipnice hájní Poa pratensis L. lipnice luční ex Poa palustris et Poa trivialis L. lipnice bahenní Medicago lupulina L. tolice dětelová ex Medicago sativa L. vojtěška setá Onobrychis viciifolia Scop. vičenec ex Trifolium hybridum L. jetel švédský (zvrhlý) Trifolium incarnatum L. jetel nachový Trifolium pratense L. jetel luční Trifolium repens L. jetel plazivý Trifolium resupinatum L. jetel perský (zvrácený) Vicia sativa L. vikev setá Vicia villosa Roth. vikev huňatá

39 Příloha č. 5 Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat (platí do roku 2006): Druh hospodářského zvířete Kategorie hospodářského Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky Skot do 6 měsíců 0,3 starší 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 starší 24 měsíců 1,0 Ovce do 12 měsíců 0,1 starší 12 měsíců 0,2 Kozy Koně do 3 let 0,75 starší 3 let 1,3

40 Děkujeme za Váš čas a pozornost


Stáhnout ppt "ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google