Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006. SAPS – Jednotná platba na plochu Top-Up – Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu LFA – Podpora méně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006. SAPS – Jednotná platba na plochu Top-Up – Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu LFA – Podpora méně."— Transkript prezentace:

1 ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006

2 SAPS – Jednotná platba na plochu Top-Up – Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu LFA – Podpora méně příznivých oblastí a oblastí s ekologickými omezeními ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ 2006

3  směrnice H0201  metodický pokyn pro standardní administraci na ZA-PÚ  změna žadatele, převod žádostí, vyšší moc – MP č. 1/2006  příručka uživatele Dokumentace k administraci na ZA-PÚ

4 Harmonogram administrace – rok 2006  Předtisky žádostí – polovina dubna  Příjem žádostí - konečný termín 15.květen - lhůta pro pozdní podání – 25 kalendářních dnů (do 9. června)  Založení žádostí v inf. systému – od polovina dubna  Výběr ke KNM a zahájení KNM – červen  Administrativní kontrola na ZAPÚ, oprava žádosti – počátek června  Předání žádostí na RO SZIF – červen  Administrativní kontrola na RO SZIF (křížová kontrola) SAPS – září LFA – polovina října Top-Up – listopad  Vydání rozhodnutí SAPS – listopad LFA – polovina října Top-Up – prosinec  Výplata dotací SAPS – prosinec LFA – polovina října Top-Up – prosinec

5 Základní podmínky  žadatel – právnická, fyzická osoba  termín – 15.květen 2006  zakreslení jednotlivých ploch na mapě půdních bloků (neplatí pro LFA)

6 Jednotná platba na plochu (SAPS)  na výměru zemědělské půdy – všechny kultury (podkultury) LPIS s výjimkou L, D, VN, ON  způsobilá půda – obhospodařovaná v dobrém zem. stavu k 30.6.2003  minimální výměra 1 ha  dodržování Dobrých zem. a enviromentálních podmínek (tzv. GAEC)  dodržovat na všech pozemcích žadatele po celý kalendářní rok  včetně ZÁKAZU změny kultury Tr. porost na kulturu Orná p. (T  R)  deklarovat veškerou užívanou půdu (včetně půdy, na kterou není požadována dotace)  povinná deklarace konopí setého  užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 31.srpna

7 Méně příznivé oblasti (LFA)  plocha v oblastech LFA - typ HA, HB, OA, OB, S, E  kultura T  dodržování Zásad správné zem. praxe – na všech pozemcích žadatele  splnění předepsané intenzity chovu – 0,15 - 1,50 VDJ/hektar  chovatelé koní - do 15. září doručí kopii registru s vyplněným formulářem vydaným SZIF  užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 15.října

8 Národní doplňkové platby (Top-Up)  vyplácí se na plochu, která je způsobilá k poskytnutí dotace SAPS  přiznání dotace SAPS  užívání deklarovaných pozemků minimálně od 1.května do 31.srpna  minimální výměra 1 ha

9 Národní doplňkové platby (Top-Up) Pěstování lnu na vlákno  kultura R, pěstován len na vlákno  doložení dokladů o použití uznaného osiva lnu + smlouvy o odbytu Pěstování chmele  kultura C  sklizeň chmele (tzn. mimo podkulturu CN)

10 Národní doplňkové platby (Top-Up) Chov přežvýkavců  deklarování výměry krmných plodin – kultura R nebo T na formuláři kombinované žádosti  platba na počet přežvýkavců (přepočteno na VDJ) k 31.červenci 2006  doložit doklady z Ústřední evidence zvířat do 30.září 2006  splnění intenzity chovu max. 1,8 VDJ na hektar krmných plodin (neplatí do 15 VDJ)  minimálně 2 VDJ

11 Národní doplňkové platby (Top-Up) Pěstování plodin na orné půdě  kultura R  podpora na vyjmenované druhy plodin (viz. příručka pro žadatele)  podpory plochy k produkci množitelských porostů – samostatná deklarace, do 15. října doložit potvrzení ÚKZÚZ  není možné deklarovat jednu plochu zároveň na více využití  plodiny na orné půdě  množitelské porosty  len na vlákno  krmné plodiny  produkce sušených krmiv

12 Formulář kombinované žádosti  titulní list – identifikační údaje, volba dotace  statutární zástupci, adresy hospodářství  seznam příloh  prohlášení a závazky žadatele  Deklarace půdy SAPS, Top-Up  plocha LPIS (předtištěno)  plocha SAPS  Top-Up plodiny na orné půdě  krmné plodiny  len na vlákno LFA – předtištěno Top-Up chmel - předtištěno Top-Up množitelské porosty Konopí seté Sušená krmiva

13 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 1

14

15 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 2

16 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 3

17 Deklarace půdy - chmel Deklarace půdy – množitelské porosty Deklarace půdy – konopí seté Prohlášení, ve kterém se zemědělec zavazuje neprodleně oznámit Fondu začátek kvetení konopí Prohlášení, že zemědělec sám zpracuje produkci Uznávací list o uznání osiva konopí (včetně návěsek z obalů)/lnu na vlákno Daňový doklad o nákupu uznaného osiva - len na vlákno Smlouva žadatele o platbu na pěstování lnu / konopí na vlákno o odbytu stonku lnu / konopí uzavřená s prvním zpracovatelem schváleným Fondem podle zvláštního právního předpisu Deklarace půdy – pěstování plodin k produkci sušených krmiv

18 Žádost na SAPS, LFA, Top-Up v roce 2006 strana 4 Podpis musí být ověřen

19 Příloha č. 1 - Deklarace půdy – SAPS, Top-Up Kultura kód druhu zemědělské kultury půdního bloku/půdního dílu: R - orná půda; CO– chmelnice osázená TO - travní porost – ostatníCN– chmelnice neosázená TSP - travní porost - stálé pastvinySI- ovocný sad intenzivní V - viniceSO– ovocný sad ostatní VV- vinice vyklučenáOKG- zelinářská zahrada VN- vinice neudržovanáOSK- školka OO– jiná kultura oprávněná pro dotace ON- jiná kultura neoprávněná pro dotace

20 Příloha č. 1 - Deklarace půdy – SAPS, Top-Up Výměra LPIS Výměra SAPS Výměra Top-Up - orná půda, plodiny dle přílohy č. 4, každý žadatel musí sám vyplnit výměru. Výměra Top Up - krmných plodin, plodiny dle přílohy č. 3, každý žadatel musí sám vyplnit výměru. Plochy, kde jsou pěstovány plodiny k produkci sušených krmiv, nesmí být započteny do výměry krmných plodin. Výměra Top-Up - len na vlákno, odrůdy jsou uvedeny v příloze č. 2, každý žadatel musí sám vyplnit výměru.

21 Příklad předtištěné deklarace půdy: Předtištěný součet výměr jen u údaje LPIS. Ostatní součty jednotlivých výměr je žadatel povinen vyplnit a sečíst sám.

22 Příklad vyplněné deklarace půdy SAPS, Top-Up – orná půda, krmné plodiny a len na vlákno:

23 Příloha č. 2 – Deklarace půdy – LFA Kultura - pouze travní porost „T“. LFA - typ oblasti: HA, HB - horské oblasti OA, OB - ostatní méně příznivé oblasti S - oblasti se specifickými omezeními E - oblasti s ekologickými omezeními Předvyplněno vše, kromě součtů

24 Příklad vyplněné deklarace půdy - LFA:

25 Příloha č. 3 – Deklarace půdy - chmel

26 Příloha č. 4 – Deklarace půdy – množitelské porosty Plochy, které jsou deklarovány na Deklaraci půdy – množitelské porosty, nesmí být deklarovány současně na Deklaraci Top-Up – plodiny na orné půdě!

27 Příloha č. 5 a 6 - Deklarace půdy – pěstování plodin k produkci sušených krmiv a konopí seté vypadá obdobně jako příloha č. 4

28 OpatřeníZpůsob zákresu do mapy SAPS – plocha na kterou žadatel žádá podporu Žadatel modrou barvou zakroužkuje číslo půdního bloku/dílu, na který žádá jednotnou platbu na plochu. SAPS – plocha na kterou žadatel odporu nežádá V případě, že žadatel nepodává Žádost SAPS na celou výměru pozemku evidovanou v LPIS, na mapě modře vyšrafuje ¨přibližnou část plochy, na kterou jednotnou platbu na plochu (SAPS) nežádá. Do tohoto zákresu (vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou N. Top - Up plodiny pěstované na orné půdě Žadatel černou barvou zvýrazní přibližné hranice plochy, na kterou žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na plodiny pěstované na orné půdě. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno O. Top-Up plodiny pěstované na orné půdě –množitelské porosty Žadatel černou barvou zvýrazní přibližné hranice plochy, na kterou žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na plodiny pěstované na orné půdě – množitelské porosty, a tuto plochu černě vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno MP. Top - Up len Žadatel zelenou (tmavě) barvou zvýrazní přibližné hranice čisté plochy, na kterou žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na len (tzn. bez prosevů a obsevů). Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno L.

29 OpatřeníZpůsob zákresu do mapy Top - Up chmel Žadatel žlutou barvou zakroužkuje číslo půdního bloku/dílu, na který žádá doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel – tj. blok bude zakroužkován jak modře (Žádost na SAPS) tak žlutě (nad tím) pro Žádost na doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel. Dovnitř tohoto půdního bloku/dílu půdního bloku zapíše černou barvou písmeno CH. V případě, že žadatel chce požádat u konkrétního půdního bloku/dílu půdního bloku na nižší výměru než v Žádosti na SAPS, na mapě žlutě vyšrafuje přibližnou část plochy, na kterou doplňkovou platbu (Top-Up) na chmel nežádá. Do tohoto zákresu (vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou N - CH. Top - Up krmné plodiny Žadatel červenou barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje krmné plodiny. Za plochy s krmnou plodinou jsou považovány veškeré půdní bloky s kulturou T a plodiny pěstované na orné půdě, které jsou vyjmenovány v příloze č. 3 této příručky. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice) zapíše černou barvou písmeno P. Konopí seté Žadatel zelenou (tmavě) barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje konopí seté a danou plochu zeleně vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno K. Plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva Žadatel červenou barvou zvýrazní hranice plochy, kde pěstuje plodiny určené ke zpracování na sušená krmiva, a tuto plochu červeně vyšrafuje. Do tohoto zákresu (zvýrazněné hranice a vyšrafovaná plocha) zapíše černou barvou písmeno S.

30 Příloha č. 1 a) Konopí pěstované na vlákno BenikoFerimon – Férimon CarmagnolaFibranova CSFibrimon 24 Delta - LlosaFutura 75 Delta 405Juso 14 Dioica 88Red Petiole Epsilon 68Santhica 23 Fedora 17Santhica 27 Felina 32Tiborszállási Felina 34 – Félina 34Uso - 31

31 Příloha č. 1 b) Konopí pěstované na vlákno schválené v hosp. roce 2006/07 Bialobrzeskie Chamaeleon Cannacomp Fasamo Fibriko TC Finola Kompolti hybrid TC Kompolti Lipko UNIKO-B

32 Příloha č. 2 Odrůdy lnu pěstovaného na vlákno způsobilé pro plošné platby a plodiny pěstované na orné půdě: AdélieAgathaAlizéeArgos ArianeArtemidaAtenaAurore Belinka BonetBonitaCaesar Augustus DianeDivaDrakkarElectra EliseEscalinaEvelinHelmi HermesIlonaJitkaJordan KastyčiaiLauraLeaLiflax LiviolaLunaLoréa Martta Marylin LoréaMelinaMerkurModran NikeRaisaSelenaSofie SuperSuzanneTaborTexa VenicaVenusVeralinViking Viola

33 Příloha č. 3 Seznam plodin pěstovaných na zemědělské půdě a použitelných v průběhu kalendářního roku pro zajištění krmiv pro chov přežvýkavců: 1. Trávy a jejich směsi 2. Jetel 3. Vojtěška 4. Obiloviny sklizené na zeleno včetně kukuřice na zeleno nebo na siláž 5. Luskovinoobilné směsi sklizené na zeleno nebo na siláž 6. Luskoviny sklizené na zeleno 7. Brukvovité rostliny sklizené na zeleno 8. Světlice barvířská 9. Ptačí noha

34 Příloha č. 3 Seznam plodin pěstovaných na zemědělské půdě a použitelných v průběhu kalendářního roku pro zajištění krmiv pro chov přežvýkavců: 10. Krmná řepa 11. Mangold 12. Roketa setá 13. Slunečnice roční sklizená na zeleno 14. Sléz krmný 15. Svazenka vratičolistá 16. Topinambur 17. Tykev olejná 18. Šťovík krmný 19. Laskavec ohnutý Směsi plodin uvedených pod body č. 1 až 19, lze-li je pěstovat ve směsi

35 Příloha č. 4 Seznam plodin pěstovaných na orné půdě způsobilých pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: 1. Pšenice tvrdá 2. Pšenice ostatní a sourež 3. Žito seté 4. Ječmen setý 5. Oves setý 6. Kukuřice setá 7. Čirok 8. Pohanka obecná, proso seté, lesknice a ostatní obiloviny 9. Kukuřice cukrová

36 Příloha č. 4 Seznam plodin pěstovaných na orné půdě způsobilých pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: 10. Sója 11. Řepka olejka, řepice 12. Slunečnice roční 13. Hrách, vikve 14. Boby 15. Sladká lupina 16. Konopí seté na vlákno 17. Len setý olejný Semenné porosty druhů uvedených v příloze č. 5 této příručky

37 Příloha č. 5 Seznam druhů množitelských porostů pěstovaných na orné půdě pro platbu na pěstování plodin na orné půdě: Kód KNNázev latinskýNázev český 1001 90 10Triticum spelta L.pšenice špalda ex 1204 00 10Linum usitatissimum L.len setý ex 1207 99 10Cannabis sativa L.konopí seté ex 1209 29 10Agrostis canina L.psineček psí ex 1209 29 10Agrostis gigantea Roth.psineček veliký ex 1209 29 10Agrostis stolonifera L.psineček výběžkatý ex 1209 29 10Agrostis capillaris L.psineček tenký ex 1209 29 80Arrhenatherum elatius (L.)ovsík vyvýšený ex 1209 29 10Dactylis glomerata L.srha laločnatá ex 1209 23 80Festuca arundinacea Schreb.kostřava rákosovitá ex 1209 23 80Festuca ovina L.kostřava ovčí 1209 23 11Festuca pratensis Huds.kostřava luční 1209 23 15Festuca rubra L.kostřava červená ex 1209 29 80Festuloliumfestulolium

38 Příloha č. 5 Kód KNNázev latinskýNázev český 1209 25 10Lolium multiflorum Lam.jílek mnohokvětý 1209 25 90Lolium perenne L.jílek vytrvalý ex 1209 29 80Lolium x boucheanum Kunthjílek hybridní ex 1209 29 80Phleum Bertolinii (DC)bojínek cibulkatý 1209 26 00Phleum pratense L.bojínek luční ex 1209 29 80Poa nemoralis L.lipnice hájní 1209 24 00Poa pratensis L.lipnice luční ex 1209 29 10Poa palustris et Poa trivialis L.lipnice bahenní ex 1209 29 80Medicago lupulina L.tolice dětelová ex 1209 21 00Medicago sativa L.vojtěška setá ex 1209 29 80Onobrychis viciifolia Scop.vičenec ex 1209 22 80Trifolium hybridum L.jetel švédský (zvrhlý) ex 1209 22 80Trifolium incarnatum L.jetel nachový 1209 22 10Trifolium pratense L.jetel luční ex 1209 22 80Trifolium repens L.jetel plazivý ex 1209 22 80Trifolium resupinatum L.jetel perský (zvrácený) ex 1209 29 10Vicia sativa L.vikev setá ex 1209 29 10Vicia villosa Roth.vikev huňatá Seznam druhů množitelských porostů pěstovaných na orné půdě pro platbu na pěstování plodin na orné půdě:

39 Příloha č. 5 Druhy, kategorie a přepočítávací koeficient hospodářských zvířat (platí do roku 2006): Druh hospodářského zvířete Kategorie hospodářského zvířete Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky Skot do 6 měsíců0,3 starší 6 měsíců do 24 měsíců0,6 starší 24 měsíců1,0 Ovcedo 12 měsíců0,1 starší 12 měsíců0,2 Kozydo 12 měsíců0,1 starší 12 měsíců0,2 Konědo 3 let0,75 starší 3 let1,3

40 Děkujeme za Váš čas a pozornost


Stáhnout ppt "ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O DOTACE 2006. SAPS – Jednotná platba na plochu Top-Up – Národní doplňková platba k jednotné platbě na plochu LFA – Podpora méně."

Podobné prezentace


Reklamy Google